Skip to main content

Full text of "lis-group7"

See other formats
ImM i iu i. „i.' 1 1. 1 . mi '.i., 'i. '.ir 

r Jt. TAT 


T T ™ T W W' 


y 


OAMA.'UT.'I ,...•...., 


Cm ■Jul b* 633 0" 555555 «-j J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl OlTjjJi' ^ ^»u j $jS'jJ\ 


'j 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl 
■I 


L v- 1 ^JI ^HsUI >L»oS d>tu JulLoJiil O ' ' J^l «**»* J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: l jj ■ "■*- ,_i '"«* ■.~." j—Jll A-JjiUI ClL.-tlh»rinll a tJnj A-S ja. (jl jJ-JJ 
yJJ CiiLfi AJ Ljdijl j 4jjj*1I jluaJlj y-AJl JaLJull t_i5jj i-uuj .LUaaJVI 
.jwC xjuitill (jjill *1L» (J JJaJJ 4jjj*1I 4*111 Cji^J LolU. .Jj/ia. (>» JaLiill 

i^LaJiu-flAll j-iij L^EiU. o«j>-a 4_jRiul 41*. j* JLu (jjill <ill J (jlSj 

jLkftl ^j (jjjjLajui-all (jJiilll l£L±. (>. (Wj3 J Uu**) ^-^ M*U 
;*? V* jj— ibSaaJl Llnr.^j LjSsI j (jjjlil j 4j jjl&j'jMj Aj-uujill LtAj 4jjj*1I 

«— iJtajj A jSjiWiW »_jUL-J 5 — jlixlL 4-i^la. j ,».<n n «e-Sj t— ij_*ll lJu xSli 

-j c j^ajM Jjl 4jujx1I jig* ill Llxil ijjjijlio ,_! UjjuijJ La£ AjjjjJI 4x111 jjl] 

Jl jj Lj> 4 idSij 4_jjjxll i*ini<ila jjic. xjuiIjII ujSll eLpJl lJjUS (illJ jjc IjMjJ 

•IALraIIj CjLutlaJl ^ JLLikill pjlxll .Ji** CjII jLa j) pjJI t5 3a. Ljis ^Lu 

.Aojuiijill jl AjjjISjMI (JjlIxIII (_5.la.lj (jujJj — AjjjjuiII jjc. 4juj*11 IAJI 

AjI i.imi_y» («-a1*1I gr lVmiall «, liajl jLua jjJjiM 4ja1LJI UJj-aJ JljUj 

Luc jlUH L*a (\ in) SjaLSII ^j (\ "\ ^ 1) ,jJUj ^ QU-^.olla 4i*x»jll 

L-sjS \ ■ngitlj t3, jhti 4jjx1 Lc^jjLie C^jLSj c4jjJbJI 4_$*l*ll CjLailajufl*llj 
OLsJLjuoaII g-J-bj ^J c5 jauSfl 4juauaaltll Ottjgllj CiLuuii^aII f.Lai JjjLII 

.UjjIjJj 4a«LJI 

(JiLjaJI 4jj£-uix1I dJ ->\Vmi<ill UJ_jjxJ (jLS (3-uU^ » a? <i 4_lxi La Jjij 
(Jl pLlJhxl (j-a 4jiLjac.l (_yauO aA (_jlS_j C(_]jujiaJI (jj Ji^jS dlLill (Jaj («JJ«1I 

.IjlxS jSj Aajajua 4jj_)G c_olall 4*1 1 J)1»?J 

4^^^ jLLyi ^ 4j1jajS 4,«>^ 4jUUjI CuLS jSs SjaISII ^t L>! 

..IxJ (jd (jLaCj ji^xJ Ltfl-y o (5J&. Ljjuiii 4SjjJall (jlfij 
el j*L JiLill JS ^-Ixll glVi.oftll *^j Jib 4ul51l 4J-1U1I 1-JjaJI iuj - - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: >'i Uj ij lf jW-fll 2-uiljll jajILjj <4jLi»1I CiLJi y^ll ^j&llj cDl£Lu>VI 

l£j-aJ ClLeLa. ^IAjaM lift C^JjS l&bjjaxli iTuLS Lo SJljJ^ CjUJkj-aa 
OLuumJa 4jii.J pj t jIa^saII IJA ^j IjIjuui (Jjjll (U1U. &&** AmI^.) ^JJuJI 

.IxctjjL LUI jaUJIJ ^AJI it^l . 
lUii *l jj o« *' J «-S*3Atfl Ija jL-j tijjjS UDIttJ ^xLJI oULL-oaM ^ 

• UlJsJl j5L ,j ajlxilj 4iU£ll SjjL t'lajuLll LIS (^JjuUuUJ j*J^ jAj «4jjj*JI 
t£LL (>-» Jlij £\S *l jjui (3jaLH OUUiktW £*iyi £j.l*-alsll JjS LoS 

XjIjj (^-S i^W nr.l Cj_yHui\j .X^cu^asJLclS AjaLJI &aAxAtl '_" " J^la. £* J 

n-vV t , / i 1 \ (j- 4 '^ "' (JJ*^ l^A £)■* ^A*"^ ■^•■■N L)i^ * J**aLII J^ojlII ^ jaiul* 

■Jj .jUl el.!* Jc AjJ_jxltt jyj^J (** Jto flJ{ liij JL 4i.rmnVi.all AjaiLkjuaVI 

td±) 4_j1L33 U JjSIja ,JJ (^ua-Ulj frUlxil eVjA JjAa. 4^2 J yJUiLj 
p^jLi SjoiSM f*ft*l>» f*l lllJ^i iij .SAjJaJl CjlalUugkall j> 4^*1*11 4jJa*jl1 
Lai 4jjj*1I 4jaLJ1 OUJJax-flLAll £uaj Jl #e«Juill .j IjJj^oL sJj UJ^ IjlL 
dJajJalj Jj $■>!! id_b CJii JS OUjxa!1 you £jS1j t^Lalc aJAlio ^ .laJiuil 
OLaAkj-flAll *..j>ij (^i liJJj j^jM Jj*aJ^ litoJI li* (JjluiMj .4a«1>]1 LjaJ 
jjJll CjLjI^j lid (^i (A^jj^I 4_ja$jll j_uac ,_a 4_uLSl faLull ' .' *j 
OLaJJajuoA fjfle. lilaall jj-ojSI Jjlj .(^jjaJuJI £j£N iIjIjU^J t5 Ja. jjie. «_uiljll 
Ci .ujl ^1 SjUiuJI Jiliil j <uLuu)H ^jLJl CjUlVimo jjj ^ulull jijUl 
XaJ J-jS (3-a (j-i*^ (jW-" 1 (3-**^* Liajc. IfM Jjj \-« MJ ti*i^ i\l liA pjj^ajj* 

idLiA uj-Sj (jl jiC. l>* (jial Jjj j±uiiii\j i_Lua_)!l 4ii.a a i&La (jia_)*il <UjjJa 
liLSjl jl (_aJ_yaIl ^-^ J ■ -""'j jl ( J-a.1 (j-ic >^i B_>*^J JJ ^wniJ 1 i^Ajui i_ai_j« 
,_i 4-j|jilll Jj_faJl O^J 6, J* a a ^ JU1 ^^ i^f»SVfl .LA jjc. ,JjJ 4juuj]_Sa1\ J 4jj$11 

l_ij\ La pl_jjji 4j&_jJ1oj ftjiS «i.\_>jaj jjLaa jj* <Ual jJjI dlJlil jSj liA 

- 1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: £l_£ ^—jII ^pi-juiljJ (Vtl « .3, minVu 3..jO>liinl f="L-»-« j»l 4j_uujJS 

(UAl jLjAiill (jV dllij .1*1*1 (> AljifJI *Jj*]]| JjfaJlj AxaLJI CjUAkua-oIL 

£_* ajjQI jJc La t5 Je (J-Ualj "LiJ J jjJJ J-&I p-J ^L-iill j jjua« ^i AjJagjll 
gr.Uii/inB UUii j^J ftjJX. <-} Jaau {J Lu Jalais cis-ipa. Cil j£u*j Ol&j3a-a 

^.sliin* j»>ajaJI Uiai ^511 Cjl_>Jbt»-»ll £.»Aa-a (> iul J^ll Cjjlil LoS 

.(dy*Jlj fjjall ^ 2ujjJI Wll ^ 4*aU diUWi,™!!) 

" : JLS t >Ja > Ijjk 4_Jj£ (>• lyJjVl AjiilaJI A_-ajLi ^S AlalS ^JJjia. .ISj 
A Ji>i?) j»L«jA^1 (jJe J^jlaII (^..^i o j_a._j*]l Cil ji ill r» nil al& AfU £1 j^jlS 
4_oLiJI Lux] Jsa. Jjlaj LsJifi ULjjui Lpajuj V^ f*' W& iOlaJLLuaJI 
1*jij " <j|jjum]| oLiaJI OL>la. &£. JAJauil j ^LxSI fjixlU ^LJLua %j jmsloII 
l>« JjVl LJu-aill J3Li. ^j-jLfljJ 1JA ^i Cjili ,«3ll t.fKtt fJki j* IJA <jtiS 

iu cilbllj iu.ljjlU ^oLJI cjUlk^-ll JjLS jS IaJ (M Vj .^lUJI ujSII 

4JlUI ^ozy. *_Lua jljjli ^j 4JjiLoll CjVLLJI t^iuo j> £l£ La V] yjLgjill 
«Llaj4 te-ij i3-uuJj j-Jjxll i- flMI «q «W ■'Ua-a jl^cl (jJoxjj ajAlilLi 4ju_^JI 

Ljia <rjjlii ^Ij ILijL t-uj»3M Jiuia t-it. U jJul^u ,^211 (j^j-JI (jLuJll) 

.iJajalo SjliJ AjuiI jjJI ftJA 

AjJjS ljj*ab llulS pIjaii AjxUI OlaJkuull ,-i 4imn^"i<ill oaIxaH Lai 
UjjJsLji ^311 <loLJI (^jUvlkuaxll LijUJUaj VLxJ\ due! Jii AjaLaa. Ijj^A. f l 
lLS] (jLS jj {jn .oVmll ^.aikuxall ^-^ajtJI lJulbll ^S U"j>^ift (jc !5LiJ 
.j^a^jLk^VI (^xajuall l_ijl(jll ^i AjjLiI JSJj <J A*-alaJI <ua^l> 

^Luuj yJc jaLaJI ^LS ^jIc (-IXA ^Ja^lJI 6JLA eljj ^ ^LS JlIIj 
g lVi i nnl l ^-tJaj ^g-3 4 jl"^ n OLjIumi (^Ifi Ajjilll Jj^.>ll l_L££ jAj <juiI jjll 
ajJxil J**. l)« l^Jjiajj ^-uniil ^JJjJI *BJ <M Lljia. _jJ J43 . duJaJI ^.ttUil 
2-a.ljJI ftlA (>« LiJJl Liil ^JJ SjUjA)!! jJuaJj .t*i, j.wll jx-suJI ^ AjuSjJIj - V- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^lt j^JJ Jj_uaj]l ,—A 3auLiiI 3jI& Ji^J (Jl 4J* J*-J* &aJ& 1 i* J 

: ( jiij5l j^jjjIc. (jjlaj J] t-ijfci US (£j*ijllj 

j j b i tijA^jjj i jjfc (juLjJl (j-« AlJS Aii jjlo U3j t'unjij if.j<i->U XsMa «LaL*JI 

: IkaJljgjJJI 

X-ali OiLS i_jj*J\ .413 rfi <*UJj «WA» ^li JjVl <JU» yjaJI *jUj 

j^jJI ^ajLajsJI «Llj.ill A^fi : L«A ij-j-^c- (jjJ (*fj*ll i5j*W (ei ULa Uaj jti 
Jljt5 4-iUJ i*J liJ i«ll\ JlSlJiLjutfl i*c.j c^ljty 4±«LJI t_j j=J U«JJ ^1 

j._Ar. xojiIjJI (jiJjSli lJaj IjjwlU !)Luala CulS Igj) JjSll qSjuI <jj t5 ia. h-jjsJI 

\1a.ja £jj Jj-aill OS-«jV JJ lig£*?t (fiiJ& fJ±»fcM lift J liLS Vj (jJjiJlj 
S ar £j» LufraOtjj Li^li.ljj (JJ ml (illjj clxJati l5Jj ^LuaS (jl jaJ j ^jaujlj 
Jjj J l.l mnj S.feJj]l <Jajjl3ll aJLxJaJI jl ts 5a. .cSjil ^fa. <> La^la.1 

,yjk ju*i ij tili^i &* 4j jj^j U JS yle. i5f^ ^j Jjj* 1 U^iWj W* 

1_jjL3j 4_J»£jlj <Ja._>« JaLuu (jl Jiu ili .Oj5S j»I CllS 4jjJ=». Jjji >lj= 
ij«j <j-ala.j t J>i>3 jl Jj-JJ jl Jjau ojJ 3-ia.ij ijrjij ^le (>ijSl (>« (j-> 

xSs .uiic. ^ L.lj 4_t»LJI fjALiJI c^JS ,^1 ^iil51l 2LJWI e.jjaJI f U 

.,>jll UlJaaJ ^311 AjuSSNi tliUJiu^JI ^ jJiill Ijjlei p^i ji 

J^*JI u^ Ij^J '^j^ 1 (^J 1311 f*^ 1 liA ,j:to ^ , *"# 1 » '-^^ -mIj 

.^jilUI AjUj JjSfl ^jU3 IjaSIc (jjjll LfckJJIj A- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: AjI^jj cd-iil iiia \J{& 5-L.jaII U «^jL-« US <iUjll o* ds*** ^ Wi 

Lgjlo (jJJaj l)I i>5u»Jj (»>jll ts -J=* SjaLuw (Jljj Laj cA>^" ^JWl ^J*^ 
4_AaHx1I l_jj_aj| Aul^j ^j-li. JjAfi *_uAj]1 0->-^' OLI^j Ala ^jJn^jll ^lod ^ 

yjjVi <jijjijH ak-j^n iA^&jH jn.n^o - ins us - ubn uaj .jjVi 

pJ -U O^J v-JJI glLua-D Jj^l J^dll JjlS .Jjo^i *£& J\ ^&\ jSj 
l_uLa.Vi SJfiLjuiSll Jj$a. lyj* cUKj ^i Ctejl ^\ ^jjLHj 1 jj^a* ^k AjAiaJI 
' .» "W 4_jui J.JU ^_j I fiKlVi i n n i £_Ja j j p_j_LJl a XA Jjli ,_i {^jjjkkiH j 
J j if J tSJjLjuiSflj c-L-llaSM Jj_fi ,j_a QUo.JL^J\ Jj-fra. JjLJJj .^-J JjuoxJI 
^J) jLii L»S 4_ul*ll CLalkwMll iJjjj £-±Zaj ^ (jJavauuOu»ll j (jJJja-oll 

•-jLjSII jj-^ ^JJj t^Jj^iVI Ajjj_«JI 4_JS1I siiLwi jj_^ ^JIJ IjjJu - "\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: £-*?-all) JjJUJj ^HJ*il ^M £■*** Aj*^ (^ fcil^Jl (JjVl J«as]l O^j 
4-LJja ,—S LA jJfij 'Ljjbyi ■"■1*>U.^..W £»i_jj ijb it (ULlui ^JJxJl yftMl 
i_J_}jj .t ihj (— J 1—AjjJj » ny all "L-I^-a (Jl or.l (_J <*l ij L«S • u Jj si 

fc-^j <$-* SjaLSIL i^jjaJI 4-iUI wi Jj+at JjlS Jia J1311 Jjuaill Lai 

lllVjLauJI jjJjLi (>& SJ-a-jA A -mil |jj JLJj (UjJ»jSj AiaLJl ClLJUajuauaJl 
JLsJI ^a^oll nLJuJ ^cj <^»1 ■> «ll 4juJS <i*la Ajjii OUjft *L!u *tf JjSM 
tCjLaJLkjuajttll (Jj-jS ,_j ji n^A\ Aja^l* tltxill JjlS L«S LjJ J« (Jill JjJjMj 
<_xlll <_uua| j_j »_j»a-ajl Clljlj-S {j>i ji} iya _)■*' i nl Lda£ tL^ftjjua <jjj£kj 
A ml^ll tlA jk-ijjII JjLii La£ <_jujxj1Ij 4-oa*Jj]l -_i <jljlj5j cl.gB-Lojl j 

* i« a j (e-S 4jUaLuiaj («j| jjJI j^aliJI • «~ «M Ai6?- (JjLj lilllljll (Jjualllj 

(JLtci JLic «_&Jj ju .U^jIjJj CjUIkusuill £*ij tff* f*^ fr**^' W 0, J^ 
(e-S jLiij .LajIjSIj A jnU.ll lllLalkuyooll £-J^aj .J <uv£JAj .IjJaJI - "7 *^ 
^JjII 4JtJa-»H fjJbJl t^i AjaLJI OLalki-flill CllcjA^jt ^ Ate Jl 4jI$j11 

4_il.iAij j^jjSfl 4_uj*ll <Jdll £-*?-« (JL»»^ (jLSi ^_jI jll J ,. fitil l_J 

UJ-JJxJ (-3 oJ_j4^.j (AxoIslII CjLJlu-ouaJI ^i-2aj ^i Ajj=v^Uj «lg<jB->'il AAiLuijj 
(J^ujIIj tAjiJjSfl CjUcaLyll ^i omjJj (Jill ^itisutll pjkll OLlkuu (>a jjjS 

O-ij^ <jj uj-ulaJI (2h« ^ «■> oil »jLaJ j .ujujgull <_jLac (_i Ajijjj (j^S («jil 

• IAjJIj LjJJCi (Jill AjLaJJaiusM 

^_Jaj ^_i 4-ji.a^II j4-c cS j-i'rfl Jj_^aJI JjLJQ : lidLJill <-iLailj 
4_a*1U1 1-1>=JI <jL>5 lit (4-juouuxklall ^LxoliJI ^LjlaII i-ijbj CilaJJi.rtrtH 

(^J (t^S-j ^L>) 'Ai Jy A\ ^.L>ll jj^ jlj^y o^a : JjVl J-Jll L.1 

JjLjj llj .A.,»i>^Vi«ll j^LuJl IJjlLjj (UjJjJj AjaUII CjltlVi.nnH ^aj 
sl-jl CjI -.IVi.nnll f-**^j j ^LxoUl tJjSlI LJJLj ^j AjoiUJI ftJjLu.1 Jj^a. w - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A_ia*« £_fi tiiJajj .l^jle pLoSU Aljjfsll Jj^aJlj (£illu-a«ll 1*1 (>aj«jj ^1 

\ fljj<i*1j A_juJbJI oL-alkuauoil £__ iij ^j \_A JjJj (ty-ij*^ (ff^ J-4»-sM) 

A_*a»_p Jia AjaLlII aakLull '„' ' ,-3 AjulaJl ajjlui &J&*. (Jj^J ^ i'uSS I 'm j 

.(AjJJI fJ LJ| p » JM ) eilltij Cjlilll jjSSLH (JiSjJS) f*** 

t^-S cSJ-i-' OLdaLtj (IlUjA JJ4& L>isl jxLuiV ,jLSs ^IjII Jj-oill Ul j 
Sjl jj »>j go 1 lXaa t3 nimVj A_la1x]1 »nJ n.nll '_,' 'j (Jlll->lViin«\l £*ijj 
^ — jj^Sli f ? T.all) j fejt iiwll jk_ajtxll) Ci-juiiij ^-311 Aj Jj-uJI g-^\ — 9 jll 
(jSj-jaJl Ajj£_uuJI OLsJkLflAll *-£*.£ Aj*J Jj^a. JjLu LaS .(^j >L£W1 
AaLumII Clljill Jj^a. JJ jlii pj (ixoall ^jSjuuJI jum-qII) £"aj (J AjjjjJI 
P.L. JaSfl i_aul Jj-fa. ^Jjj .(4_liil1 Cj\ -.iVnuanll ^u £-j-^j (e-i Ajjjusudl 
tyi pjJxilj AJlfiJIj A_ujjll AjjjJI AjJaioJIj (Ujxll Aamall el jjjj «SJJ*^ 

^i {Ji £J1 (... p >Jlj Wj^j Aju,^ Ajiill cJ-.lVi.nin lUUJI r >™ll) 

■ fJjSij (jJaUj A-ajLkj Jj^aJll 

{O.UJI t_L]bj CJ - . Ui . nit l ^uij ^i jljiSlI Jj^ JjlU CJISll J^l j 
^iij-l^U C0>S1I llA >ilji ^ ^jVl A_wlUil uj^Jl Ufri ii, AaaUl 
£— "»J Sjxjuui ^j Jl_*i jjj| Cll j j^JLaci CljLS I Jn;.™ j ■"■-- A^-uiAa. J>fra. 

tH-i j>SJI JLi.1 A.ua^Ul AxJJt ^UJl ■; -j aj*LJ1 oULL^ll 

....^IfrjiJl ^ ..i L i nfl j <_aj-ui ±jautj JajS.il cSjLa (JmIIuuI (-jSHj (-JjLuJI 
Ajjia. Ajii, ^L** AjSW ,jjj AJjU* J AJjlj- plja-lj Jj^ill ^ij .pA jjc-j 
JiLilSll ^JJ cJ^illl uiljLj'ilji L^j.311 ^ JjajJl C L^1 l^U i^aSll ^ 
J>«- ^ ^Uia^U fJSilj .A^JJI jUAlioSI Jit, AlUl A^jJI ll.b>»llj 

(y-JJ«ll y--»l«il ^cJkuaJI Aja.j3 Jjuu) J jiu ,jlSa : jyljil tylbil Uj 
CsUliioj CjLuim>j OlJaA L*j i^.U ^1 J^^Jl ^J ujLJI IJA - 5 

^J UjJa.jJ ^Jb J^axll j A_xal*ll CjI -> 1 Vi . s\ n\\ ,>jj JijuuiJl Jj^i fr_A Ajjj& 
LJJI AALxJI ^ A-uyjjS Sjjj^aj CjUik^il jjftj cA_uj*JI jLLifel 

xj-j cAjjjJI A^jiill ^Uu*!! jU3I J>f> i^*J 6 LS : J jSM J-uailU 

- n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .jUjVI \a£c ^311 tliljj^l o*j*mA US c JjVl *_y&y> je *£ui*fl 
Jufr*a JaLijlU C-4J.3II JiJuuS cjjS* .»>«*■ JjlS Jii : ^1511 J*— ill Ul 

Xja.j3 y-J ASia^ici <^u fJ <<3Luul ,>» ^Ullj UjSJ fjapfo Cfi Sj^J* ^«L 
g-flJIj Jouuill pj^JU u,u US .^»&ju»M <jyjl*lLa £*ijj <jA^' Cj MVi . rtJ l 
^UJl OUajjJU £_jubj ^S ^J] jliij .<4Ji ^ 4a-ijJ I-jSSaM <Uwj j^iSI 
lU-aill Jjlu US .pA.U.11 e4A jUil ^i 4*il«lt {JSUjllj »4*J*II ^JJajua-JI 

cjLaIU*A«ll i^lli »L£il JA 43jcjj »<j«l»ll oUilu^oll i*Njuj uj&JI V^ 

L^U^jSj U>So ^uaaLAL»ll giLttlU i-HJ* 311 ^>5> J) (JJ^J lfj£j*M 
■U liwLS t^iJI jjjJI Jl j 1^*1x11 jtliu^aAll ^-«aj Ol t>g , ia J^JJ «j^i J) J 

A-ujC CllJuA »jJi-« CxjSaB U juii ^311 pa.U*M yia*J Jj-aiM ^jaJuuil ^J 

j^Uvall O^xjcJ ^J CjLaJiu- S t«J\ Ajaou ^S £jluft j> g jUi ^Ajjl jU tcSja^ 

.Ujl^al ^3 AiUBll j ^ujill 2bjjJI ^JuaII OSjLS yjli S^j-ll v 5 * 1 ' 

jujs. j3 y-i CiV ahjAttj cjLSj$SI u>i»i j 9-^. : liillill iU-aill JjLSs 
AjSUuII t^VL-ajiM cjUlk^M <^J»1 (cJj) £jjj£a &■ ?&& lUlUIk-o* 

frCj {jujylidflj l^Liwalj/Jl <JJ_>*S1 4^»kiafl Jj-^. £0 fSSj US .IjSW-Allj 

^c I jxa\ jJSjj o^i^ ijeU*-aH 4_jSLWj liilL-Jj-olJ ^-jSlI .i$**ll JU&i 

AjuijjJBj ajAJj mjjjij c^ijjxj : «/jUiiauuaJi\ ^ic. : £jtjM (J*-aJll <Jjl"J 
Ol ^lk.yiatl |Jc. t^iJjJS ^J ^-J^Jji >H*a <-JJ»J cJjUu US .OUaUJI ^S 
'- 1«H ll^j (JmJjjj tjiUjLXsJIj (^iliualjAU <^J*J1 XjjuJ) jiUuAl yJj jUSij 
' " ■ 1 ijii-ij .3-yjJl CjU-»UJI j^J Ci)->lVi,nJ jJft ouJji JJ ftjciij, 

.i^l Ujlj J~a.H ^1 giUill ^ <iU.jJI 

ttuxjll llA <j!o cSjJaJl LaJ AJ>uill {^ajx-tt )i» c)Ji >«' C> C)^ W*j 

f f 

I d'klj ^-uii jjJJ fj-iitjA <g iS*^ Ucaals - i$J UjS - QjSj ^1 &**$! 

<JLjij»jll ^ Lai*. jj^aLS jJkj .Ua>ui Ui»j& Jj^uaiJIj «-il ^jVI cDU\ t>i 

J ^ cU^Liill j^Jft <_i jJjll j_»ji (>a1 j-j ^li .doJA Ija tsi»^ J^»*aW 
ilk»ljiw jii. JLull. ^iSj 43US j*. jSU. lie. «_i3jj 4l j^ai &» (Uai JS J-ty 

- ^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: [jjiM CJUlli lla tUjuljjj iujJI luUI tilULLua*!! jUJ ^j CileUaJlj 

AJJ1I Sjxi JIjjJ yJJ iIiaJI 1JA «-iAA jils.^jSM lik OU4J ^jaj j^aUll 
U> ? U OilS US SUxil UJ JiSS ^jJiMj p >JI 4*1 £jS J Je. ^jjJI 
4j*isJ fjUl ■»■ '-" ; *lajll {> W^>> c£"S V ^1 Aiilli «UjUjjI j 

.cd]j£ liiiJ ttlmjlj (OjaIIj t.iU'lttj Jj-aaJU Uulft ^i>i<n 

> j A-..W tdJia '*« ; ^ CjjS I il : JjsLi jUl fjjSlI ts jllll ^jaS-Jj 

I JIS {Jj&, ftiui ^-..lm—fc jjjS-ill ^ ii. ^ i Uj !>Ijam . Jjfuill plj-w 

,_iji <jJa jjSIj n^eM JjilU <1 CuJajo LsjS CjSah ^oil ^cj CjuwIj " 
jjSkji j-jjI VI CpUull CjJJOj eUuil £ljjl CuiS UJ jlajll SJjUut (-1 fVUI jj 
(Jaju ClJUJ jJ (j_j_Sl (jij lAjjJuJa jjj 4-ja.ii. CxaJS \& t'jxijui Uj (jjSl J 
lUwll ^jull. ^1 3U.UJI flV «Ltf>Vl LlMA f^J M^ '''->^J tt.ir.hn.nll 
."jaJj JjJaJ |-S oJuJl aljU <ojIS (JJalui Jj^aJl jiUoJj 

^jj f Uil| jSUS jiiS^ll J*ilill ^JllJ Ajlfij V jl ^IS «*lli ^ uls ^lj 

LjJaUJ j - 4_j3j i>4*i> (>» f-&jll ts-ie ~ yVjuijll »4A jjle uil jwtylj J. .aft 
^J Cj.ja._j Jill tl^jat^alj l^ljAi'i ,-S Uujj JswJj Jj lojjuwaj 4-»j£j <aLu 
■Sj»iil Till Ljjj_jjua jjJc. djljjil Ja. cO&lm Ui3 Auij* JJa. 'Uju-ojII Ail jl 
QZa-ni (j-»S Uuajllj Jj-Jlll CjlSV (jj_j (6JJJ ts-^** o«*sM 0^4 lAljiiftI (jli 
{j« U>lj CllllJuU ij-ij-o Ujii ,-fua.j • ts 4jjl »lj?^l <«JC" Aill ftl j=ki (<lusj 

. J-Jlj Jjillj jSill ^ jUijllj jliuJl JUS Alll 

Q.A 6>< uiaJ Ul pSsJl 4JaJ pUiual f l jSII SJaUi^l J) jLilL Aa.jji US 
a^jUaa^U ^jLl ^£ yJe. icJjj «AJlo jLil Ua r-^Uolj dtajll SplJS ,_! d\jc 
.4j11 e\j* (jj Ji^J »UjA| xjuaj^a jJjSjjwj (Jjsoll ^Vfliu ^juall &A«.lj)j 

□□ ^r- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl UU I a I jfiia &«lAfl AJJajb«II «4>a 

^ MM* M \o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : jjjl^JI ^yoUl £jWtl Jl 

OiLc ^-jll JjSjll J^Juac ^ 3*UI l^iuJaj <<ujxH 4Jj.La]l foJ Ifa. Jil 
tl_JjjJI Qa SllxJI f^)jjnlio\ll <=JjiSI JilajSk 1^'h-^Ia jjJa. (AjjjjJI Aj»Vl l$i« 
AJqlijO Jajlui (jl£ aJ IJJjill qa IjaIaW ^ulij (JjxjoII Clijlft Igjlfi Cilljjj 

t^JJJaJl 4j*LJ1 I g'l.hji y_j ISA*. Ijiu. f LaSH JJ J^uu 4jJJjVl £kA\ CijlS 

<JJj*li <JM ^ic d_yji j^Jill Jj^«il ls -u&\ qa (JAuLuxil idljiSfi J^fi ^ISj 
^ yja. tl^l Aj*juij Ail Ujj& ,jjJ AjSjjII Aiill aJjJII eJA Cjjoul Jii .1$jIjI j 

LjujIijJI oiuu IjaJtfj »yoL«jl\ ^ t_ljii< Sljla* SjJ>i ^J ^juoli. l _ ? jJaL«ll 

<jjj«1I ijl ^1 i<j*l*il l^jUiS ^jSjjll 4JU ^fin'i (jjiil £iill ,Jk A^jxil j 

•0^1 JjjjSII 5_jjjI CiUl ^J) V^J^J MjjJIj ^ualAIIS ^Jili JJ ^uuJIj _ W - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jJlo * »-»'.H ^jUl ^»l« ^ AiauS ^JJjJI 4*111 <^ta L>Ha. JJ^?- 6* JaLiiJ1 
• '«\f > ■■■> j^l (iLjSlI ASja. * '"■■ i J ii»j « J*-" ^S Ajii^jll eLde Jj j^lc 

SlA. AjjJuII U*! j*j& jJ Ola jiiJI ^i UuijSj ?J 1*1I ^ Luii jJlc ^till 

JojaLlmIj (eLij^SlI (_LuuSlj i { ^Luillj AjJjJ^i OljJalill l$J jJuiS tl^JLaiuilj 
t^jjUa^ii .iIjaII JjlaJj tfr>Jall *c-J*nj SjljaJl (jaLiil SJf=>.ij Cjljjlj Ujla 

dA-iUJl ^j dibUixll cUlLuIj tl^ilUajj ? Jl1I CjLjjS i_i_i£iS1j tAjjaalL 
£js£L»11 Jaluiji ,J jjuiIj t5^a Ifli (jlS Sjjpc. CjUjIaL »IaL1I pjSjj «4iaJ jaJI 

io Ujie.jlui\ J IjlulU ju t j*SM AjIjj (j 6jJulL«ll <-iS_j4 l$l» Ijiiji «^jjjLj 

AjC. AjjSH j i ^i-M j- Ji- 8 ^-J*1«M f^jW 3 ClljAJij .OLaLuaLkMlj [JjJIjaM 

p> LJI f jtiS ^ S_Jliul SJa-j- Jiw jJId ^-wbll CijSb cP°* eft Ci^i 

j^Li L^S» Jij L+iilili ^ jJi\ >-^ ^ujJI <il» ,> J-J jJ 4J) ^ " J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: OLuiAjjllj Cll J»j;ViHj M-iJl U^J « J**" 1 ' JW^ fJ 1 *-! Ud* «^*JU «»-ia.lj 
JtlifiM t>« pjUl idl3 AJ) £ll»J Uc t^Jl ^-ajj ^Ull ciJjfu jjj «l$fijjSj 
£-wa j! V j i<LjjLdltll ji |*ii>i|i y-i ft_jjuijjil jl <-IJjJI Ajuij Lui c4 j-> s A V i . n VI 
<ijJaJi j»jj*ll jjji-4* J Ijliiil ijjjll #1 lillJ J t-ifuillj .SJjJa. CjUlkwxa 
4Jjfc4 j^Jd IjJjSj jj (gJliLJI (jjill iajUll jl J plAll j Jt^OA Lfrija.J Jji Juc 

^J) IjOui^j jj 4_uj.ll 4J.M ^JJ f> U1 dlii l>-«*j3 L^ilj c 4*111 pjkj 4*^1 j 
V Uatilt jjL^I LjjloxjI l>xJajj cl fi/wi Jl IjJJAl J i4aj.iS11 l^SUlVra.a 

JjS c^jL-aj ({ JjaSn JI^L rig.*! l*&] cJIxLjMI f Lu 1*. ij*ll Je jAs 

.UjJtj Ajjuilfxll 4jJa$ill »Lul J ljlli«l L-Ajual LaS .jIjaII Jfi 

.<Jclll *.LJcj ujLiSlI Liij o-jlx-ll cjj51S3j ya.jxll tills i*i, >,M Ulj 

coXj^JI 4_jjbyi ji 4_wl*ll t-jLaJLLn-a^ill (^ 4*111 J^J ^ jiiill Jl Ijjlc 
AjljaJI j i_jjS1| ( ^ 4fij4-uij 4 linul 4_L» ^,-u (J-j^f> Ijsl h"i ml LolS a£J£lj 

pL-uul jjc 2 ja.jdl (JjLaKll oJA J 4jII ( _dajjLa (jl rtjinljll jjai I JxJj " 
jLajl Jo Uj»ll eUlc Jjqa J3 ajlxll oJlA (jc JjJutlill (jl _jA (4jjUaJI »_jl*ll 
^Jc (4_la1x1I 4\illlji =JkLil jjJI UjAjiij SJjJsJI CjUJLu-aJI qa 4J]>a uWI 

' l fr^ i riT/1 qa jl l$ia jla. Liiil (jl (jia. 

CjI - i ll-ti nul l £-"3 J J "Jj»i Aj*? 1 O* U^ ^* •r'W^ '^* J U-ajWJuiiuij 
CiLjI^j oJjJaj ^Laj j^ill JjSfl 4jJo4j1I jj-ae J ^jxll JjiUI J 4ja1*1I 
t *l •>.'! ! 4 wnln l,,) ui->j •^JJjSi Jjal AxJUll UjaJI 4j1^3j jjic. Ajuilall (jjiill 

: ^A Jjjuoi 4j^Ij Jl aUajuiS Jii 

J^M J 4jj^sJI p jlxll Jljj ^aUJI gIVi.nnll : JjVl tU^I 

p LUI J i^^l\ ? >ll Jiijj ,^1 glk^JI : ^ilill Jx^ill 
pL-Jlllj j^. ^_u <i.^J| fJ Jxll Jij tfJ JJ» ^aLu^ll : .illill J.uaill 

.Jl jxllj □as 


- \<\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: g 4 siij«ai) .il^-s\Vi.r>a\\ £*i»j ^ «-Ai\ ^jjkJ^Ai S"W^ VAJi\ i J^s.-X' - X\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • ■•SO"'"* 

<Lio Laja li-- < — - * A4& ,-i t4-jJJ*ll SjLuaaJI Jo Jj-aa >")-»"< il 

LuujS JJ * jUiii .J^jl p5 > A > r f le ULk.1 JJ 4J-16 45«j Jji cU-jli 
»j-l*ll ,_yij\Xjt a, > ?ii pcJii *<juali {jJAuujill £a nULu (jUimlj / ''Luliaj jj j 
■ - |l >..! '. ■ ^U iuijXjj Ajftl J j <uijA«j 4-uiJigA] Ajuijiaj 4-uL 4juijX»j 4jj ^ . u» JI 
AjLijll " j_A <Jjje SiJJ?' Jj' ^-S-J'J t^-oakjill j (j-uJ>U 5_uijAj»j ,jj_iillj 

L^JJ (JjljjJjII ^LS j) <jjLu«ll <Jj^U 4_juIj1I LSJ-a.^1 AjJJ«il -&UI (jajli* 

( v ) ■ j^ui dib ^ a^jii w]i ^j .a^sjiii ajjib 

X >n,Vi$llj UjLuiaJIS Oluialjjllj mUajSllj ^njlVili zujUllS CjLujjUIj l_llall 

jjJSIj 'Jfi . ^^o (>9J ^j ^jSiJI oJA j_a i3fii _)*^aj .fLuJIj jit<.i csjjSII 

uijuaoll ^ «_Jall ^juijXs i^ibj ^JjVl <J«j!l *Lui ,> lill j ^i jjliiJUll 

- yr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: l^jiA-a (3fuil ,-Aj ««^>JJJJ (J Aj&JJaSM ^jISII ^U^tll flJA ^i CjSjLm fJ 
^ IjJj-uaij J (J-iJIj .4JjJ£jtfl *illl o& W»Vj4i« JSj i«iUJ J) *JJjam 
a^jj J.1JJJ .1. jj\i "ill jJkj tAilli-a l_u£ £)* [jiiluSI j (_>suijjj ajlui j3 £)JJ (Jlill 

< A > " Ljll isus <jss t> 

t'nl ^ j. )r. ■Vt'mi (JlatJ ^J^i (altStStj Jj*o* (j lialfi. i_ujaj]| lJj (jil 
t-JysJI J ,>„<n3 j li-f^J u-jl Ls^-ujXa ,-i (j«_p iS (-jJall ^)l£t liji cA«S3 Axalfi 
L$jJ (_jJall *J£ eLiiil Jia 3j£j_>/»Sfl 3*j»LJ1 (^j idlJS (jjij/J JJU J^JJjxll kllL 
(') " dUiS Ajjjxll 3jJJU talc jjift ^Luuka. (jJft Jj jj SiJj 

cji5 pJ C# jilJl el* J ^ift .^le. Xaa^> i$e. ^i ?J lxll aJA JSj ijj " 

»_L>Lkit ^jLS L»lj ijjL« ,^i Ajuuj^u ? Uall gjjWl ^UlaSll f&uAi «1aj2»jj 

C gin (J jV> ni jU L)i*a.Ji*llj j^^l p^a. (AJaJjftM ClUlll (JjSjju'sI Lljjji^aual 1 

• " Im^jI l^nj-'.ti AjaJjll i_uS ^)B Jja.U l_lic.Sl\ ,J jA j 
l(JJ*-i Jj- ?■•$*'* (jLSi C<Jj»WI LjjWUakOAj Ajj^aJl Ajtill (j,* jjJJSjsla I jojuI 

- Y£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: OjSi lili (ajJJI Ijj&A i_ibj) ylft Vj ^lilj* (»; 'ua*»Jj*M ^Slijj 

1 {'»-■ Jj&aII Ailll U1JXJ LaAia.1 ((JjSI TtJauxaill jl ftJliill (jjJJ*J -^J .4*fLa 
J iju Ml Ufk.ll yJ) ^^LJl i-jIJSM jtj^. 5U .*ajJI AiilL ^Ae >V»j 

tjJJl <_«ji»l <_j<JjJI i_£SM jrl ja.J ^a ^JiLSull q\^ j ^j?. ^ jSj 

Qj£i J Jfi Jjiill (>ajaJlj AjaIuaII $5jll Jc {UM&ll I JA (JA Jjiuoj 
4-jl-i\hi<nn (JjJSj Jlj 4jLfc jl 4loa.j3 .j 1>;~^ <_a)ja1I j| =i».jja11 l_|lj*LM 

.Sjjxa 4jjl j AiJSJ AjaUII 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: u^JI 4^jjk«j uijL>^i BjjL&I j^gjf (V 

-IjjLj {jljJajl L_uujill L-UfLlI a ^AY° ale ,-i (^ A»a-« jjCJIjiI " 

(^jj^mII (JuaJI j^ijaJ WjJ WA« 6j^ «AntoineBnrtliclmyCIot cjjIS 

yJe. <iilj ^.Jia, t„ikll 4juij.L4 pluul Jo <kdjau Jo Xuut Jl j Uj ciilljjl 

.ajLuJi ajaWi ^Luiijjji (-jMkn j& j^jjuI j*& j ^ j 

A_ill| <jjxjua 1$aa! I jaVl Jjt J Sj££ CjU_5«Jua (dJjlS) (•JjLajSel Aflj 
.Iflalfi d.iU'iJ tj^Sk Jij 4j| jjft tOUj-noll jlai.1 »M llsilSij ll$J qujJj (c-^l 

1_iLj£ jJk <At jjJI 4_illl ^JJ ^_ui jiall *i_A J aa> j3 ^Ja L-jtiS J ^IS j 

Oli-jj 4_jj «(Baylo JjLj) «Jullj £-« j_Aj (^jj_uu1I »1o J qjjjubII JjSlI) 

.0') - f urx / _A mA ? Id Jjcj ^J J ImjaJI 

oi-A ,^-i i^iujjJdll 4^.j£UI uj&lt «JJjj ji AIJ .1*1 CjjJS j,)v>ilj ' 
yi t-JuS Sj-uc. jjJ i_illi .Ajjjxil JJ l^Jai A^xljjJl Jjij J (5 L& <uijA«1I 

JSj .a > Al £ j } AV£ ,-jujui ())4J lllaJaj *HJ*^ J) ^*i ^ibaja CjlfijjJaj* 
_>j-jullj .4^jj_xnll «LulaJ) £4 p^jIIc, ^1£j c&LJaxI JJC. {Ja (j_jjis>.jlall lfrAs.jj 

: (_fiSll aja 

M^a.3 (5 jjjaJaJN *Ljaa.ji L—aJj jJi\ «.\^\ j *-Jj^>\ fiA bAii\ ^.^jV-M ~ \ 

. > ^ Mf O ji.n«\ - Yl - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


,_a_oij ^iVvnaj ,. ■»& fj\ ft «-> a X-aa. ■ft ^_fijui\\ Cu^\ ^»_j Xau^oW jjf&V — ^ 
\ ' j mni >* ^ n m j i(C j\ jij» ft n-> n Aj^xja (,-uajAS 7uju£&\ .A b^\ ~"N * 

."***& 'AjlaWlN CJ^NVi.naW ^]i\ -b\^\ Cite* \g >i 

<juij^t ^ Cdjc. iii cAjjjJI 4*1)1 oj&£t (jjxl>JL»1I frV 3A jlS I J) j " 

4_jJall t^jUDinnnlb JiASbjla]! IjXoj J 3j8jJlll <ujxll L-lLil ■.'"'<; <3ja-a Q« 

j^-JjaJI 4_aa.Ji)l (_JjL_J f-Jj^ if* JMS (J— jloS ^ jjLS L«S t3 ^i>nll 

• 4SlSj_5 ^A9bfij <iSl (j« 4j_J-uu l>c <j .AxJlj (A^kJSkjMajj 

j i?'» O^-*" O"-^ (^ tj-lall £**«alj .l^Jauyoj Aa&jj]| 4jL»i JiSS " ^jUjjlSl 

>**! t>j " /"^ " Aa!S UNI Aij ^Ic 43U1S jjjj " Vocabulairc " tliljji* 
oL^jaLII |okil pL». ^Ul " Dr.Perron -OJJJ " Jjfi^^ <uijjJI oJA SiiLwi 

4Jli «4_uj»ll AJilll Uj*aj (_ojLa.Vl SJjLuiSM jjLu. (>ft jljuyj .IjjS U jajj 


- YV - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LjO ClLaa-Jill JJjaJ jJ 4j £ jualuU I jjlS U 1 jjSS lilljlj (S^ja. A4JM l$ij*d 
.tf>i.i liiUJ ^ SLaJ (I4J) Jjiiallj Ifia JjlLJI i^iiill 45ijx*l t^Uuujill 

: La ^l2S (-uiUI li* iJLk jSj 

■. ***** ^ *s\> 05& •-* Vl»l t^" "***^ ^ ^"^w^ J* jiN * -N 
k\i&\ i^aju if »& ^ ^* ■. siJAA ^.lA {&LoA Jaii.\ C^ 

^j-JA A, rtV.^N^ ^lijk ,»a5i\ *>^-i vS^&j A-aluaSo » » -» 
^ \£j» >*^\V,.^>iyt> : ^ ..^S£i\ \\k ^ bij\jk\ \*AA vliiH\ 

iWjum *iA\^ CiiH\ o* ji& t-^A ^sAA\ Van ^ .^v>-^ ^jj^- 

'-^J 6j5*J ^3-^3 ^3Hp^ 1^-=-^ Qjj-^ CHi£ ^-VfcO^-J^J 

j_j!>\ jail " 4_AjS ^J A_jaLJ1 CjLaikvflAllj J_jj ijjL-aJL liLlij l4-aa.Jillj 

^j-a ^_uLJ1 4_uij.La]l ojjLuil (jjj £j* JLia.jlt (JJ^J ^ ALlxj jI£j_j " Aiiuill 

<_j\_j£H jj._a/i {—-uUjjII j—aC lH ■*■ ■"**■* psJ-iW li-i^ ^^-* *i A JJJ .«-l3La»*' 

^ua. ^i jaUU hUajSII ujIjS pLuU (jJUjj AiLaojui <lll (> LJa : ^uj " 

j-Ij^j i<xii JLocI 4j9 CuISj «(JjJJ _W$-">N tejiiJI (-Jail Ajjjj^s jiaU (jjilli 

L^iS Oj-S o^ iWtf j «f^^l W? Oj-^ Jj^ UU-ms JliSVl ^u?. £«« 

aJA (J \g»a-yS .A\jUW CjLij-sH ^j L^j*ta.l j-a Jg unl (AL1S CjISjj .-£ <Cjj4a_a 

.( ,0 ' " ... Jlljill ,> -Lja Ui ft j*i c^lSUa . f jsij J*«i ^\jA ^ 

jJkljaJI " UjLjS (jjJJ W? Ji^ <^' ClUJisj-flLail Ja-Lu jj« ^JjaS IJAj 


YA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . ..A.iun 

(jl ->"o V j (l—4JL*Jual jl Clljl — all {ji-«J JJaJil »JLkj* <L1I ( jJuajj-SjiM) 

.AiaJj ^Ijjj 45S15 <l^l ftj^j «plj^l 

: f bi\ uija. 

(4j1sjj)j (frUaJU (Uajj) *_£lll J^oi ^ u*uy jlS *LN fj*>\ : (aS^jj) 
ij-uil AJ-xi ((^Jajj&jt frlil ^Aj : ASjjJ IjIISj pljxll <4-n inj (CJlillj elUL 
■^jjil »i&« OjSj J l-llliilj ccJlill ^IjJajuil jjjSj jSj iAjAjS jj* 

y*jjtt UJ^ LHJ" 3 jW) J (Ji** 3 ** J*?) J (JJajM jW) J (■■ «. i^ "W 
J-4») J (^JLaSfl ojj-aLjft {>« *LJ1 j>Jj£j jL^ _) j (dl jLjJl j elj^ll 

o^j^H) j (aJjsJI) j (<jjU f L^) j (J^jll ? L^) j (J-LJI) _, ( jLs 

(.ih-u.) j (Oij Jjjj) j (,>JI J^ Jjjj) j ( £ U j Jjjj) j (yjjlxuSU 

fe-Ji) j ( j-ai o-jj) j (uja) _, (•xu) ^ (c^u) j (^) _, 

- tj-j±A\ - j^_Lj« - £*-Ji\ - o±-* IjaJI - .u_«ASSn - j^LUI 

- jjM 4J Jli, j^ill - jjSSII - pJJ J| - jjJI - f jxuLuH - CujjSSI 

. t\ -x:t -^ -^^ -s -^x-n^"? ^*a\i j^-a^ 
- yi - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: - pjj uil&ll ptJJ ...£_o_jj£il Jj_ui£jI — l j_ja k jjJj'iH Jj_ui£_j1 <^-J - el— all 

- fjAJULliiJI ~ pjAjuAjjJI - pjjjjjuflll ~ f JJjJll ~ (.jJjUll - fJJUlijJiuiSM 

- i-j^JI - o^jL-^JI - jj-iiiall - c-^jjll f jijS-iVI - f j-H-jftfl 

- J4"ll - CjILijSII - ^IHI ^n^l - O-ijill - Wjall - o^U-jLB 

^j-ojjuSII - Jtuill - £iuuajjjll j»jjSil ~ pjJjUiM - oJjJ>*W - ^J^K^M 
{►.jJJJ-uJ. - aljjSfl Jjlfcll ~ j ■}*£&. jJjlS - LJAiaH CJJJjSlI - >jSN - 

- (J-JjjH _ pjxojujjSM - (juLaJJI - (j^l—majll — CijAJi—al\ ~ ^jliuill - 

.£lj ... (,v > l-Aill -Uiill - ?Ji Jjjll 
Uia <*&.jiail -UjUojSII ClUlkuouJI si* fr, sUjj J la JiU j> Lita.V 

A_xLJI l_uSH ^jas. ^Li jLS lilAj .Ljje <Jj1=J yJill Ajl-^J^ J ^iUI 

jLi ndJj ji-^j <-jcI jjj 4_jjU*jSj «Uila ^ c juic ^juiIjII jjSII ^ ^iijJI 

£jjJ l^iJI J^sSf! IflXaj (e-JJxJI f-*J"jlW '"' fl^ -^ 4-Jdlail \ ,^"lUlVin»m y=* 
Jjuai frc. o-j-xjj Lo£ c^jillj JuaSll (j;U AiAluJl Alii* ^ jjuaUuJI itiaiJI 
Ijj Luajjuaij ASIjJIjuiI t_UaJ jLS j; ■ ^«* jLii M) - I^Aj ,_*lxM p\Vin-i*ll 
jjAJ Jia jjV jj AxlL* ^ ftjja. ja «UuiijS J AjjjN £yt -UiKSH CJjjaJI CJjlS 
^j £-Ja La ^Jo j in'iiij aj Jj»jM IJ-Aj .(—iiSlI aJA <Lc.Uk qaj .jj (Jlixj 
-UxLa ^ £iia La JJ - (Jjlm US - ijUJS aUNu (Jj (^jJaUll qJB\ ^A Jj-a« 

W &JJH ^ 3uWlJ| ^ JJja l| IUS1I 

(jJ-JiSfl ^Lui t5 Jft (A^tlxll L_ij£ll pUjloiI ^J ^ n«ll ^aaJi ,hQL US 

t^UI j^nVl n_Ll£Sl! tJ Jc Jij <jSJ -Ljaijli &a ^c.J\ ^ jAj (USb (jialj 

^-ilajj csjjjaJI (_J t fc )-»\ ;ll aJjjS t<ie ^_A^> jJUajl (-jfcSlI sjjiI <<ju j.jtrtj / vf-^i^j i{^>^ "■ >i/ MjV^ 1^- &N\ ^ "*^A\ >».\jaSi/ perron Cij -^^ 

vjj ja&_i -aa J>k CAS ^\ QjAJOiXjJi« ,jl»\Si J* O-ii ^ j, JuJ« ^1 ^ij^ 

o- *■ -^/ "<i» s*A £j jVa / ^ -j>. 1 ^Najj ■• >& . '*^j^ j V*jft J^J»^ 

- r. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A JiriW (■ mil J ifi5 4_uij.La S JjLuil .ij fl^ jj^» xr JlLoJ iL-ajiM ml (jl JxJ 
(jiaj-xj jjl Jjlt'i in Liiji tl^'il-tlhino uajj AjaUI <_Jj£]1 i_LJIj ,j l_JJLa.sl 
LffjJlj ((—aLJI sJLSill ,_i Ua_y_uj \j nM (j*H\ ^^jjjj^auail SJjluiVl (ji"J Jj^=v 
l>jjll *V>A {(*•! j,wll J-umII ^ l_J_kll (-JLJJaJ ,—S 4_&jLdlj jLjT ^ llijlS 
i-c. (ji Aju idJjj lAjJajllj eUa^l <U_)» Jl JjlSillj ^Sljll aJLxja IjjjW-i 
<e jj1» 4jfJa CiLuaL-ajiAj (jJJjj* ^JJjl Jl AjxlxJl -|f'l*'-.' (j* ."<*"* JJjS JJa 
(jl JL*j idJJj ^ nitil (jJc (jj^alu (JulUllj AjLa.JSll Jl ojjLaJl •>Laj I jJoJj 

■ \g*j.\->"ll Jfi .Wmi <e*-Ui (jUaJ J 4jlJaJI S j\ I hi 11 Jo J^-a-9 ■ "■-"■« 'J 

l^ili ji A-JJJiJI Aiill Jl AjJall f jkll IjlSj ^ill JyjjjuoJl «/!/> i>* " 

4-juijA«]| dJj frLjiaV 1-JuuJj ^e-JA-ai fJ cujJall S-juijAs ^ «Uukj ^JjJ (^Jll 

: ^A ^cjfks IfiS dl jj JSj .4 nil 11 

jk ^ o i ? \c ^j V& j& op- ^ j» ^ *^-N j^\ "^}i\ vJ& -\ 
^\ V***-^ ^ ^^ , - i ^ La ^ ^j-^j ***M ^.y-^ i^" b ' i *» "^ 

,>» U^* «-MjMj A>LxJill J AjJall A^JLJI AjlI^jII «JA <-Ja. J JAla. ^Jll 

jLlwj OiJLjlj^lj CiLWJlj i_i_Ul jXfSl JiSl J Oil jIj .liilSji jJici 

(j_-9 bj_c iil_>j JJj j-jju jl g j-> i n'l jjjl ^Liaj CuL£ Lali LgjL AJjlil^ 

: ,-A Cjlil^JI 

^ jiiSJi\ ^A-^ l^A gc&\**u»a.j^ Om,A 'b\ 3 N^ ^ ^j^\ *W« -N 

- n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Lu.i** >fc j=J O 1 ^ ^ 'Mj*"^ A '<&& £ ^AJi^l UjAl j* <j3j JS <J 
A_ijjxi\j «jjL*iall Aj»_jliiI jjSii L ji.Y« n Lala ji UL-ai Ij./iir. JjLS el j_ui 

A-lc *U1\ tUi ^ SujUajSM <jli^ jJi lAJj jj_tj d^UJI jail j JiAll j 

lillij ^jJaljjS AjjU-jS Cjljalsj liiLSS jAlja. O^J «Jj»Jlj LSj=J' »' j^M j 

^ujJVIj ^Jjxil -U-u.1 _>£ji LiiUi U>aw J LiUi j-fcjsJI (jLS \j|j " 
J-wj-uiall P>=JI t>4ei f-j c^Uill Ajui^j 4jL-aaj t^l ^jIuH ^>^J idiUll 

ji I jL« J \jU ji ji LSI jji ji tSUi ji \jj_a. AJjS (> vW <#* ^^ i> 

<-JiiJI SjUll jju ^ JlSj ." dl!j jjc. ji LjJJlj Llauq ji laJJlj ji 1ft jAx-a 

( JLSjxa jjow A-jaijiNlj is jum XiAJA i^Ull " : \£\jS& oIjjLJI ^jjA <^i 

-n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (jiijLj Ui «(cAjj) UjjSJLui i((^s) Jj*-aM *csjl£ll uuUajjU : "..grlS^ll ix*a 

i jj_L«M 4— uajll OLjjji tAjiill ClLjjjT «4_*iill JajuiSjI (A-jJaill c(CjLu) 
jjjjjjjll l jJo*aJI l(jj>uujM JjJjlS cLuaill JjJjlS U—riJull 4juaill tJljljjjl 

• J-M^J AS*» ^?JJ»^^ cs^J (c^jjl'j J^M j^J" g*j) 
CiLjjjjS £l>ji tQuLaill j-lSLsi t^Ujll WSl «,5f5jll jaJ}M JiuiSj^l 
t(jul -»i\ l JjJjjjjS t(_S jJiLiijiil {jula-ill CiIjjjjS ((jiiUkill OIjjjj£ (jji C(julajll 

: (" OJjLjj " .^'■nj.njj) Akiixllj Sj«u«ll jftljaJI ^i AiilSlI 4jjl\ 
cJjisJl jWSjjjj CitujjS ((jL-aSll {rljll j^i) JJiaJI JjjuiS! Jji CjIjjjjS 

/ _* mr - wa) ^Ji^ii ^ o^>« ^Sm •** j* i>j " 

<*S jaJl Ijfrj ^jLSj t^Jj^l *jJa]l A5.JI V*i c> J* J (^ AV ^ -U^ 
A-£1J*11 4-illL <Ja*« (Jji ^A j (l_i j .. htmI I) Alaua j^ual JSj .i_Jal\ 4juijO« ,J 
5-jJa Cjlil> 4-lj « Ulo f l_c j_iua^j Ujiuoi lA-Jilall UJ>^ Lg** ^^ . JuaAa ^. N M*\ ^a i.(j\«. ja. i^\ jai\ i^jufcN ^jk ^V^ J jt" ~"^ 

JjSlI AjaUI ^ull j^ fr* jAj (UVV) ^l&l A*ac i.m.U ^j 
cl_*i Luluj jl«s ^ ci_l!all ^aj^x ^S 4j1>IjH ^1^1 ,j«jJL» jj^J «i-ijlbilj 

-rr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . NKVl $j> z± «^W* fc*J ^^3 *+& «> ^ * ^ ^ _t 

Jj <«dJj£ ^jVl A^Jall ^11 iu^ (> J»J ^ W* <#* J*±*&* 
•^ ? \M.o ? W ^b t*»l o-iAl ©J 8 * ^ ^ ^ "^ 

CAS uiJb «.U» «jJB» gias ^ji ^j « Jj^ **"» *W» *-»3 t> J*J 

2L#y\ =Li*J\ i^ ,>» o^Sj (^ M '") «I^j» H u «>^ ^ J 

. .^•nma ^ ^^ oiM^ «>c*^ >\ «^&-a 

4il U Uijc jSj c C Uill ^ *— : »"S»> i>j U*ija J) ^ J*~ UW 

^ 2uLU\ *-***» " H^J -A > ^ 0V £}k> ^ is***— -^—J '^H-^J 

i ^b. , \nv-v< wu- 'Mi^ *^ ^ A iy-5^ / «»* l ^*»"> "■ *?* ■» 

- Yi - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^J ^j i.lVill 4_j_ij_u ClilS Ulie <UJ-JI ^1) ^JjH j JiJll ^ J*i«M c?JM 

^ " L-__-c { _1 £il_l» ^Jfi ,_-__ y-i-bjAll ciU-J " (_jLj£ j-^jj Jij Jjti j 

A ■ .M l «, rt j_g jj___5c.' ' A;'* -1 -fa.* JjLS 4_laa.JJ aL_U _-*Jj .Lls.jlj)j >u<ll 
JjUa " (_lL5Sj ._A ^ Y°Y £_._- -J, c^lUx/.! J---SM .jJc. jc^^JI ^-j-.--! 

4_L_.j-JI ^j IjjLS ,>jill 4bL>__tl j eLJaSfl i> £j_^.jj-JI j ^jSI^aH L»i 
LiJtJ j_j_L-&l -__il£ JU c>_wj (>j (JjcL-J .IfrC. ^ (£1 4ju_4_11 aJA ^ AjjIjII 

yjll ^jjJI j___- iuijis ^i ^1x3 .is j-Aj3£i u^J *-^A_-s»jiM cJSj »L>Jl-- ^-i 

|j_LaSl «j j. ^»a ^ |_j____i (jJjAI Lkyj*---*^ SJ-Luijl (^tj .AjjjjiJLj l__Jall six] 
ji 1 -"fall «Jjl__J] 1 jlljuil j_i___4 j^J] j\_B a_J "US L^aj-aijll (JuJjU (jJ} jitui 

" (_jLjSj _a ^ YAY* £_ifa. " cjli-ll ^lc. ^i cAiull &\Ji\ " ui_£ : I^aS Sjjjc 

«_}__ ((Cjjljs) iwiulu jA j 4j-juj-H (Je 4*?- j3 ' 3-tl jjll {jS ^ <ci_>Ji l>-»s>. 
j-Aj 4jjjijjiil jjc 4-uxjj Afiljjll (jS ,_i 4cu_-all (jwuxj (jj^ia-« ,_i jO YAV 
u)a ^oijjll jjS ,-S 4e.lii___l (^*---j tJpW-* is* -*^ ^^'' U H^" (lSJt^) "— M^ 
Aajuu Jill qC Allj " CjUI jJaJi jJc ^ OISjjII gta^JI " j c«jlaua ^S -A ^ Y 1 ^ 

I/ULjII f._>^^ P-5-Jij «^-JJJ*-«ii pU«jSJ1 yi (jjp ja. l_S ^ Y Al A^fij (JjJIujIc.) 
p-lc. (J ^u^jaII JIjSS?I " j .AjjI_jj=JI (iIjaiSII ,^i ^jijllj t<ulaill f-lj^ll ,J 
fJa ^J 2UOJJI jU jSfl " j _A UAA ^Ja L_a.jl.tfJI " *a*±Ji\ CjliAll 
(e-S — A \ Y 1 ^ < iVi {_5__j 4-oakjjj (Jjn mlfc jjjS^II t .tjti *) (Ja jA j " AjuaLJI 
. ( "> " 2L|j=J\ >ljJill ^i jityj tA-uiiJI ^ JjS?l i,» 

j-Ui jjjt »jUc i__Lull jJc " : t-jLiili «Jb tJuj«j ,— i llA 4jIjS A»-la (J 
-jj-JA-t p jj J_Sj <j_aL_Jlj tClLiill pljJI ^JA->1 4-aLxll (-.luajVl (jc 1____IJI 


- ro J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j — uuu 4_j (LjjjjIS L±uj3 4jb1_oJI t_j_ujjj <iLuacl l_ajl_Jaj £y£-j tt\x& Lac 
l-J&>Lj ^jII AjLaSfl Ola..ajiiLall <ijiu <ulc.j fJjLull £JJuull fi&j ...4luiljJ 
CjL-«1£11 ^j** 4-Jjm IJulcj 4_j3UH C^l -.Nk.nVl pJoj .CiLult L4L1 

g-ljjSf 4Jbi*]| ^LicSfl 4I3 ^i ^Lill iio U^jlc Jiull ^1 3jQHi,,.yi 

■i-^lj ^Lla ^Ib Sjjjlall <iH^o]| pLsjui^I t^i AjuUill Cjlllljlall jJcj .lliLjll 

{rjjuuAll " : " ...oLLjII iiL/iM " iJjS ^j^i i> SJ.iL. <LpUi CjIuuTi 

— 4. jili ill 4 „j.Vi3H eLuacl — jJLdjII r-j_uiioJI — <<-iiUI £_ajuiia]| — (_5_jJaJI 

- 4V,j .,,i\i ji jjVi - -.j^xijii 4jaai oij - g r.'fli« cjIj ouuiii - jM 

— ^> jN oL&Uil - J^Uill ^Ll^cI - xll .£11 *L*cl - ijSj-ll iSljjVl 

♦L^ai^l - jLA jSfl f LuoJ J-J 4-jjA jll CjLCUJI <JU - jjjjSil - ^LSII 
J^» - pA .n-n^ (£J_^1I u£UJI - jLatyl *Lviei - jU jS/b 4-Salall 
jjLSj - jcjsSjII - CiLiill ^j ,jii_SJull - i.iUMIj JJaJjll - AjjlisJil SjLuaaJl 
CLlLuU ^cliuall <-JJjJjJl tfoJaSllj JSulL JjLSjIIj *(j«jiii (^f AclLualL ClLill 

AjIJi^I - AjSISUI cAliill - JlL-aill t-iJJJ - jiuija. - jlA jAwJI i_auJ3 - 

^OUlli - AjLijll - AjJjJ^il - AjLsJSI - AjjulLjuiH - Ajjljsj 4j_>Aaill - 

— 4__Jfa jLlI — <jjjjinol\ jl JLJajji^all — 4nl->,<n\l — <LuL\aJl 4-jjLui_jjudl — 

. (n > " £]] ...AjAJjIjII - AjJjJJjUl - AJilill - Ajilini.MI 

^JJj t^jJI ts-i-i j i&dl aaVSj J) «iA 15b Jjj«j liAj .JJS i_jj*aII J b>» 

^Jli aLxj-11 l-£L=u t2u=.jill M LJalbll *Lx_>* j^j tUuS jjSlfi ^1 Aia.j-11 

4 , A .J.i.g jj_« (J^fij l^ll mull ill JJ«J ^S t"l\-\lhi<nflll (ji»»J jjl Jaa^U UJl LaS 
•4_alS CljLi^j Jj (AJojloII ft^-^J tUuUjuU JjU aJ " r-jjuila " <LalSi C(_5ja.i Jl 
.(jlSuJlj jUjll (J grllnnnll JjLj cSJJ I^Aj (I^Jfi >b-lj "gjuu 

: jLi*^1I JSIAjJuJI " : aJjL CjUill ^isju Lil jJluoj «_il>JI li j*U j - n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t^Jji-o QZa-iA UjLm ftjj^. j^JM «JjiuSfl tjSlajiaJlj L yaJi\ {jSU-uiiJI ^Jo 
pLuila (JLjJIj A_kj^« " <_iljj|j cpluiLa JLuil fjA AiujuiJ AjuSLuu ASLuij 

J_j5 iV j-» £ jj-ill ciljJal j^Jc SJ_a.ji, jl_A jty j 4jLul» sl>a-9 3 »1~ V. 

• ■•l^jtUiujl 

« j>j6U <-jSj*11 dj"&l <-jA» " ' j' £ "Ss^j -S&hjj (jj-l*-ll Jlijii 
hU 'lH^j* •lH^J 1 * 'lWJjS** 'uAAj «oj»j>« : Ija « j&j U l$i« ^tS\j 

■Ul *W^I »WS3l t*^ tf-2" J^W yi c>#»£»J trfjSj»J L«»J>JI 
" ...Jjjxa Ajj_j«i« CjIjjL SiiA ^ic jjLjj j^Uj ^jlS ^jjjjSJIj 

l >ja JU L*li t^jJI jjialjJ ^J jn.nViH AjjJ J| jJLui p3 ^yJI j^oS 
c»l_>*l Jjiajui ^J A-»j]l ^ Uj£ i-ill jSj cv_Jall Jjmjia ,J -]*]! Ij^j LijA« 

4-uUI 4-juijJuII ^ pLjuuII j>I j*V f itlJ ^ ^Jll Jjj ^ikua* ^j 

ajxiLijll Aaj^l " : l^i, t_£iS tte Oil ^ -Jl ^Ai^t ^bj Jfi ^ixj 
SjiSS US UUi ^Hl yjj.il! iia^j ^ ^XA1 ^ " ^uJljja^l JUoVl ^ 

fr*J <^ £^ " f 1 -"^ 1 ^ -^ (^ f> J-il ^ " •' ^ »j^j <^l j=JI {Jo ^ 

CjLL^^ll ^, jajS JJ_c Jc J^lij jftj ■ ( mUi jisi; - j a^.u cj|^« 

" t_jLiS <Jj jjj Xaiaj ^.IjJI j^^ ^LJaJ jjaL^ l^, n , ^ ^1 a^JJI 

.o jjjc j -A ^ r » V ^Ja " ajJJI SjUI j pliill jJc ^S 4jjjH jS| jjll 

- rv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: " «_jL3Sj -a mi ^Ja " i.ij.jwfflj "^Ji\j "<^\j^ oLUJi ^i <-iu=Ji 

AjjUI ^iUJI ' : Ui, s jJS AjjL JlL-jj liSS UUi tf ill *j*xa <>*\j 
CjL.Ua. ^J tf±ji\ t.\L& £j^ ■ j .. m V ^ " A-lLUI (jfatj^N ^ 

.^A jj-oE. ^A t^A->NV 3 , w -»i i)A ia. \a\\i» jslL li^AA £^aj (J^ ^ . ^ ( ft^ J ~ 
^ VJj^k\ i>, ^#\y^ ui^ ^ jp ^ J^ *£ N.*^ ^ Vi\ - 
UljlLj ^ (j^-J^^ J*- 3 *) ^i*W 3-u)J-**H oJjUn! Jj^ai. lUa j*-Lui\ (j) .isU 

SJjLjJ ^Jlc ft j mliii ^Si jj J>|>tt ftiA J (jJJ ajLui)H 4>js liA til Jj ^ j 
JAa \ |*B l _ s -Ae ^j^xll ft-\A (J \_j-oALui (3j jaA aJSLul i»S\AA (Jj <JiLi\ 3ju» j.ldl 

.dUS 2U.UI aUJaU^il ^\jL U jl.i ^,311 idUBj 
ts-lc. L^ijllj ^a IjjLi ^1 ^lil> j^ij t*Uill j iM&mIIj CjUjbLjjll fJ ic 

: ^A UjuSII oi*j «UjS IuijX* ^jlS yoll AoaiijJI ^juij ±a ^A (jujJj CulS ,Ji)l 

Jk N\A\ Ai« yia ^\^a_^ \aj-ajih "JUa^V^W -^ 


rA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J* \V\\ 'Alui 5^ a^q^\ X«^\ ^"^ i/*& -X 

-h NX^ "fcu. £^a XAj-ajJl Wii«\\ ^i\M^\ Xa.ls\\ -X 
JLuiJi^ll <juijX« SiiLjuii qa jAj (j. ^ AAY / _A ^ V» •) Ajli JU3»1 f$i«j 

jh\\e>N "'G.J. yia ^ >» - V^ ji\ *b -p\ **ou ^c. ^ K^a y& &£l\ -\ 

jk nx^ \a« y^ V^ ^Ai.^w ^VnA\ * jA\ -r 

"-ui^ '^^^ j-^ ^M ^ -b ja\^\ ?> ^\ ^"b>U\ cAli\ -N 

: Alj AjujAS^JI <juijXa ,-i AjLuajll Ajjj^il (jajXa ifl J>U4 JjLua f^laj 

J» \^ . » \W yia »Wi"N\ "b JiSJN CJLwU ^ 0J^i\ £> -X 

J.S ^i ^uj-il 4*111 ^ ^1 4*1 OilS UAY j^a jJSjVI <J3=J Ulj 
LJJ ji & AjjjJI <iilb foLtill (j£lj .L»A jjbj Ajui^JIj L-JallS AjIUI ^ajixsll - ri - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .Ltlfi L^xJuii £JjI l$J (JU1I fjlxjll J-""' (jl 

.Ajlu^\ Cjl&}A\ VL»3 Aa»j»S\ AaAAN Cks^fcu-aAi yks. 
.£j _$& <^ ^VjjiSk jXiisA ^ji&j ^Av»\ towa* Vlfc j vfi!k Jc 

l^LS f*iLi t# -j_>»il &'<\\\\ ^Laj|l j1*j lijj .L$l ^j-jjjJI ciJlj-JI jl JjUuII 

L fr i * a.jjj Aj-LJI i-jjSII (Jaj ^ jAii ^ jjl£ ^ilU -Li yill i> -*# ^* j 
,jL£ ^yJill A_dlk; v JI (jJi (jjASkjljtll pail ^ _j_6 j (£jj-ajp * ' Qua* JL» 

LJullj lH« jjLS AjJa^jll oJA CL>laa»j3 (J4 AjjjxIIj £JlU (jf jJa t_Aj£ Jjl j " 

<U_aiiI _->=Jl UIjS aa.J3 J3 j .^ ^ AY"V I Jk \ Y £ A pie. Jjc j ,-J ,J ^Ja ca jSJ 
LjLS . (j j .u i'i Ujj j Aajuijjj l-ttjluJ l(ji>l_)jaVl »ULui aJfi ( — i (jiljtal ^ fi'l'lm ) 
A -> ->.,..gij ^-JJjJI Ls-lJ t5 jj^ajJI <JSj jj i^jIUsjVI yJJ <J sjJiiS t4j*jiijJlU 

M" / jAc. la&A yja& ^ ^JBJ. jjS\ ^U _^J 

- i, - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: M f" " 1_iLjS ^J SJjIjJI <UaU1 *-X«l*ll CjLalLyeuJ) (j-« £J>« I JAj 

a_j C,jiiIj_JI {jil_>j«l Vji (jjJ-SilJ tfrl iJaT.Sfl t.l in> t5 _lft jjiilj^SM t_ 1JJJJ 
flJJ-S ^ v*LJj ljJLa.1 f-t^Jj «j> m>ll L*i« M-SjJ (^sH *■■> iiifyl (_J m-h jj-lc 

((«J_I^JIj i(4jl— iulllj ((Sj-jajll j_Sl c-jllj t.. ii nil 11 j C{_Sj.KH w.j mill 

(^ijjjJaiJlj «(^JUlllj c^JuJaJlj i^Jiillj c^JV jllj ^ Lna llj c^LiJIj 

j| V^Lj iJJJjl pLoSaJ (j«S .{_5j»jJiI1j ije^uullj (^^Uaxllj ( ^JjjjJajJl ,-ijlllj 

...' ' AjS (-jllxJl grjui'ill bjuiU i^oiiiJ JSluu frjA^A (JjSjj ^xJjl jl Aj>Ij 

rr -» i n oil IaJjjI ,-jll AjjxaIIjI AjjjJI i*J~.\U.^..H ^ lilo Cljja.1 JSj 

(51 — (« — ijxilill Aa&JJuuull Cll i»oll *p j-aajJI IJL4I ^ n,i jyjA\ lja.jlj mjjllj 

..LuijjJ jj c^ <% HI »Hu£LjiMI j-i UjjillwiVl (J : ^cl^jij — 4u-vll *iuJI 
i_jI_4j11 »£-»ll c-jL*»1I Ji : tf -f*-a*ll £ j-a^I oUj*j ^ <JjLS1I c-jLJI 

OU^ill ^Jo f XSllj .^j.mll 0L4JIVI t^Sj-Jill p_Ui« t-jL«!ll .£jiuJI 
CSl) Ljjill ^ ci^UiiSlI ^ t JlSicVl «^i <Sj=Jl ^LiMii IjL^ia^ 4 n, null 
t^jiuill igi p_J*-all ^i ct.litiVillj jj4j£a!I Jja^JI jA j Ijiiinll'i^ll j^j (o^aJA 
(^l) (jiijxuuujjjjI j-j ((^ljuiH Jal jil ^i) LuuijSjjjjI ( _ 9 t(=_jl.jJI ^uaSuII (.51) 

....(JaUiVl 

ujLjjII ^_i : ^j_aJ j^Lxijll p_jj»ajJI gj4j p^ljpi ^i ^jI jll t_LJl 

...^jill j>JuiiJI uIajIIj LfJrJJjil uI^jIIj tPajj^l cjlfrillj « 1 j4j\_>aJJ1 

• Ajjjuiilillj 4 hj 1 11 ill Ijjcju 

(^ <->'il«ll cjL^jI^IS : ^iiLijJl p_j..^v,>JI i^LaJAJ ^J yLuJI «_jLj1I - M - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: IUA. ilaJI Jalj__jjj Aihl-vi juVIj ((-^oabjllj ^ linfflj {Jj ,>*<-> ft (Jj-lj*Mj ^Jili 4-.um CiLaJkuxoll (>* £rJL«jll &1* (jial j»U J^La. j>» lifc-vV 
(jil Ji-Till AAjjia (jJc tf A^,cSH l^ ia.il jjle j^.Jull UlLi .& (CiljjLJI uiuu 

Lji i^ jJs cjjjll Ali ^J JLlj-kM 'Cij^jii jS - j^i bus - ajV * (ujj^xill) 

aJU. ^Jc. j^ o^c^l JiilH JLli «4-ijx1Hj AjjUI il Jill <_uS yi Ujjc lajl j* 

L^ iij aJljB j^j i£j) ..\j mnW'^Hj L»jjj1j UjjjIS-ujSJIj ^j^alill : (JJLa 

pIauiI (jiil J«Im\ jjij \JA i«J Jjxjj ClUlVin-irtti ojkftl 4jjJ*M JalilSfl J} OjjuS 

(Oj-h) JJ^^ f ^J^ ^ 1 J* 55 6^J «^J«M J! *#*ljffl t> t_AM S^S 

i jjsLiUll j i^jJaJill l_jJal\ ^yj 4-aa.Ji ojjic. a . i >ij Ajj t.ViUntt ji JliM ^3 

: I4AA1 cAjjjujsJi fJA \jtoyji 

<AjA ^ »>LU1 4_i*jll ' j_4^H ^Ja " Ajjlkufl flo ^ AlUj " 

.2uii\ L-issii (> jiii _«£■_»-* ^00 £& ■ f uii qjjjAsm 

^jalajuifrji <Ojaj .(JjJUjaSlI t_uS (>a IjJc fkAbji Jii i_Jall <jjijX« ,-jui.Jia qa 
idJiSj .d>lS JjJS^li CJjllj (>9 ^l£j " AjjlfaJI *.L»SaJ Ala ^jV loji Aji.Ml 


£Y J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A+c. ^ AjjjJI jjIJ AlyJeJI fJ LJI Jlj *$_>*. Cji^j LI AjJ U1S J Jfui " 

vj Ulll *L>1d JLSIj .<-!*_)*& UilL ^J AjUc V AlailJ JiSi £l£ 4tf Jb 
^JSjj ^ j^-> i nfll l L«i .<_iill lijx* {jo !>Liis tiillj jj&j <j*UI <jLAku<M 

4^LJI CuLS ijuali CjUikuau. LjJ 4_uS <jJa JL« _y LlEj Ajji ^311 U&ll 
Jja-Jl JJ ftjaij C6JJO J i_Jal| ^i t_Aj£ JSi (> f*J**M £ J» 'J) I J^ 

L« IjJSj .Ijj»* o^ 1JJ «-«l>JlJ ^ji*M £* «^li iLij J i_JLll j .oJjSas 
L^Li oi«j J ^jLLfrkll ^clij dJi cLij jJ, >l5 jity cAiUI ^ ^Lai 

Luuaj L& Aiakll OLHajuxall OjSluiil ji Jju «jjJj1U a^ic £ j&Luu I jjaj 
(JliJa. Q^ 4-*±4JNi *lA tjJe. JjSfl iLiJll (jL^ai pAj -0 ^J^' L)J JJ*-^ 
' .»■»! ' ^ ^-umjSII >4& i_41^ Jj_uJI 4JSILH »1a {A-alj lOLikjuCMJl *jLfij 

L-S (a-uIxII JiLilSfl yj ^* ill jji^iJI) jj^j 4_uLJ| .-. 1 >lL.^.w (rA, V^ ^uJsJI *_ujjSll CjUJLjuaJI (jjj Liu JjjS^ill yjL^j ^.Jill ^jjjJI ^l»LJ| - «v- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: pg i nti a IjfjuiSj 4_Aa.jl4ll 3_ja1*]I (_ajS1I j_i »La. 1_4 (jixjij l_j-a$ia ««Lj*1*1I 

Ij-JLaJ L-» SjjJm 5.1 j.W *JJJ ^Jj»Ul Hr*jj* ts§ ^ jJlj-Jal J <xuil j S.U>> L-ijlx* 

CjLailuyaxll jLSjjI j| jj jum ^i £ jJJ>JIj Qj->a> ».a«llj ^Aill £l£j " 
1_1jS1I ^Jj ^JJJxIl Q> -JK./™\1 cpj-aJ ^J C)>**Jd 'jJ^J t^-^ll ^UaUl 
4 lin-j i lj_xjjjj (^1 IjfiUoijuilj «nJl_j-ail Lfrla (j_ja.jiluiJ ^ojJilt 4jjj*]I 4xaUl 

.ajlxll <. ili-T, a ^ Vfrla 

4-L^u ^j jjJaUJ UjuaC ^ dloLJI ji.i Lt CllaJ]LueuJI »JA {> (JiJj 
CA.-»\Vi.n<i lH« jaj&II I j_uuSl a*j£lj .j*-fl*M Jjj jl ajlxll f j£i pj3L j^ja. 

fji ^tJj-aj Ifrio »JJjS 4cjAaua a^uSk jj IjJ jpj i^uJslI <mU1 ull\-> IVii.n nil j 

A^juull aIa y-uijjjll (ja-jul jlsj Perron ojjj jjjS^I " AjjLajSM JLmty 

"ifj 4_1] V ijjkjllj iruSjUl frx. 2ULJI dSIJ CJAjii t^lju ftjie ujU ^j 
<ij*« I "\^\\j iCjIjIjjsJIj dtSUill j (JjU^ll (>* (J^jSM (J U Lil Cdlat. Ojl 
< ** l Ji J . o (j'x\\ ljuuxa LjVjaj U^J_ui l)I ^juuj . ...CAj!Lja\\j luLuuilj j^alixll 
a, fril l . ••.£*ljjjll ajlj-JI (jiijhl it n i I'ltWj (7-Uuai> I^jS <a.la.jj LJujjulll 4jJS 
j^J jilSlI jjiB (julaJj jlj ^ya JaljjuiS IjjlS clH^ AjIsuloIj ^11 ^jlftj 4j1& (Ji^S 
jLAjII jjJc aLxall jLu jLuij tlllljJIaS l^fij-«J CJ jiS pLaill (JJJ^l OajijU 
AKj iiijW jjJc JjjJl *JaS ("l *a\j tOL-jjll LJLluaL Sjjlo^« ^J^^ ' . ^ 
LJ-- ^;!5L«SJ1 j JAJulSSlij Qi^^jaJI CJiJjij cilll*jj«Hj AjjjJliJl CjIjjIJIS 

. N W / 65ui\ £>. jA / ,3^^ 
-it- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ■....<"> ijjfis Lu pLij «oi jj=J»j *^i$j <y^ 

5LJ5S J_i6 j 0'>JI J* 5 ^ ^ t^ 1 '-»* J 5 ^ «^ ** Uj - SjS V® * - * jffl ^^ 
i_l3£ll yJL-Vl ^>UI ofi £j*^ll jjl>JU Ij^ ft&j <%d&flj U&JI 
JLuiJfl I^UljuiI <ij**l 1*1>J JJ t_jaSM »Ja £UJ JjUu o-a .Ij^ liu 

^jjuiSjjjjj jl jijlji Jin DjJj*^ JW-j W^j (>J^I ^uijj- ^a ^j^-jj 

^-Ja f ? .« JL»j 1.1 1KB Oil* llu-a. JS ^Jll 4_uUl i_ijSll 6 JS <$ 

^J Jj>*j-a ^j-U Aa^jjj AjJall AjuijX«JI CiIaj JSj .4lsajj ji OlaUau-aJJ 

_^uba.l_s «(_pjjiJLj «_Lj jJ aJSJj (Nystcn l) "' him ) '-i}N-J u-« ^j-^j^' '^* 
Dictionnairc dcs dictionnaircs ^JfU' ^1*^11 f?^") ^jjS u* ^JjlS jjjSjII 
JaLjJLu .«il>a.l AjjLoj (_ a _jjkj (Fabre jj^) <-iJu i> jAj (de mddccinc 
p> LJ»j ^>*Jlj i^Ullj uJ»M ^j iiiil! j VJ-A ^l^^^VI £** Je 

.^Jall fJ LJb ^Lflo-il t5>Vl 
- to - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LJljjiVlj <j£lj3j tJ^JAlj f-^Jtl jii\ J^S. QJ JuMX-4 £CJji]l (JjSj' ' "^.Jadl 
\_AjjjaJij "UaUI V_lj£ll "U^Ji ^Jl J*i>J f*l (jjiW Jfr"i j> U^ *& ,4 ^ ft 

L>J-*9".JJ I jjLSi tAjjjxll A_iiJlj "Ualxll CjI-.\Vii^i«i\I 3ijasu (jj^auuauoll AJl jSI 
4-jIjS 4-a.iiu j-i JIS .Ujja^aj L ihll <_uS gr-% una : Aijxjuyj l^?j?a'i ,JS <J] 

LmU. Ljuij^IS OJji J O-J j 4-ulJl i_i_SSll Cjl ...la. Ji CjJj-JS LJ " 
4-jJall CiLaJkua*!! ^J ^y-uiJji ^-A-jSj ^-jI jS di CljJS £t£j cCiUJLL-oJJ 
(_giJi * jjaJl .•> gin J_£ f^JJ-l '^-J*=k_>ij {JOaLuaII aj-gj* jjJJ j&J'J '^jjalsdlj 
^JJ JBjli (AjcLula CljS_ji tj-Ja. ^jjball ^jlfi <til £j3jJ (J ■AjJa.lj cUJbfil 

JjSj ls-*"* ^-^S '^JS liA £jj» 1*1 jgVtl Lj»1j cAjljUa [ . M V<j 4jL»1& *;- • Wi 
^j "LiaAJll jjJJill " <A+&\ ^ Ajxq-uj t^AJsi ^«iLi5 Xjuxa t-Jali Ajuijii 
p U_uii 4 ,U».o J_j t*UJj*Jl Jiliftl yJc. ftj-naSi fJj " 4^JsJI .' J ~ \V- ■ — , \ \ 

< £A >" ...u^, ^iJi "uaLM JaliiVl CiliJj AS-iau, 
^Jj tA_juuijll Jjla.^11 (ja jAj c^Jl "OauijL* Aia_ua 1 • • jaj ^J \j\jS olai 

- £1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (5 -le lU*Jj (aiuJall (JaxJI lift AjuljJj l^ul ^nijft A»»J JJjS-iM *L> ^J 

SjaLSII ,_i£-Ja c4-aJLua <i» JjXj»j jiuu eja. Jjiaj ^j(HH -^'U .) 
Ojji yJi .M ^ £ f Lt (<-Lk»L»]l) Ajuks ^ 4-jj^l >.i'<SB jb AJUJ ^Ic. 

(xJLiallj (jotj-aJI (j^» AjS La j tCAoill ,j £«^UI Jill) aIauij tSjajj (j>L)i 

JjSfi : fluiSl 4*jji J) CjLuM jJc £jAj2l«ll jujoS Jil " : Alalia ^i JU (^iil j 

OLiiJI f j ,nft ^ (ULS11 - OLull eLjafii cjJLfej ^J ^lill - £ij&\ ^j 

.AjJall JiL-aill rjii ^S £}ljM — *-uj J) cWjjll »li <nr.l (^linn.l 

lift ^ CjJjj ^jJI U Jiftj AjjLuII Aiakll (JjlaJki-axll (>a*J j^j ,-A U j 

: dl jJ 4j51j (> uSja jAj (liiutiW j. or.) JiLuull : i_ilj£ll 

(jVvai»\ — N 

: *l>i 
.•oj^ *^>, jk j i\ ji>b\ iU=A\ Wit -X 

•L-wbtSfl ^\) ^jUaillj «g_jiillj o-L-SllS OjA jll oliiUJI >SJ pj 

- £Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .&& j^j gJiSjllj ^i-ollj <ift2uA\j jul jjllj SLaliJI SjL-aJlS JUsUill 

ttjJa—uiSjSllj liLjJjJjSli tjrt-aa. : JJLs OljLiHj ^Laa.Sfl QAal jSi L^S 

iTuuij JjiJI t-J-uij JjjjjUJI JJLn jA jjSJIj jLa Ji\ £ljJ p'a » i jSJ jU 
L>-4 grj Vi . u i j 4JI j_£ i LaS ,J J .ill (jiLShjjuult j jSJM ,jiia. _yA jS i J . ,Ja jlfll 

.' jtll . . . (jjJljuoii^M SjU (jpauVI c-jLuoijuall 

Cy. alkali (Jjtll ^ Axtkll 4jti£]| jjo ftjjj-a lUlwj uijSll ,y u<u IJAj 

J 4jJ*-ui Ja-jji Ji" tjic ^ ^jII) Ajj=u1I *jiuifal Otjlull «-iuaj ^fl jAj 

Lji» (J aiM i miW j (pljJI (Jiu^JI ^ ^J^JJ iSjAUall aLjuJU ALuoIh t"l)LfiJ_yx 
*JjSSM ei_A : 4_jc_jjll l^jl^aji .JjjU SjjUall 3i&l jAj AaJj £jj uJall ^ 
l U"JJ^ "wWJt" ls* ^*a j""»> Jaxiijiall (jrfxujl jaoll j_j»j-a ^le. (jju*3j ("iin 

4_Jaj|j <L_u!SlA JjLa Qa 3j£j* ■ Jjl-o'lll .^,-ui Ifil jaj (j-a (j^JJ *5?_J « JJoJall 
(j 'n n-i j ' j .i m'ito j cAjjja. iIiILjuijSj Cjl__j_jjj£ CAjjjjS jjaj alaJall rtia jj-«j 

....l^ji/nll jl jjiiUjJI CltajJ JjJjij ■^•^■J tiLL»j 

t>alj^-J Sjljjll *i^Jj tAailjll AiyiiJI ASjbJI ,J Jjjj : AjjUI qJ jaJl 
itJ-baAjJ yjl aA_p (j* ASjpjji* ^yiaaJ .Uj£C.j 4jiJalj=JI Jjjjll JjJaj jii 
' ' ." AAxL jJS Ai» 45^3*^9 LailA J**JJ '^*JJ' J) Ui^Aj^ (j^ ^C-jSl»j 

()AVr -)A>)) t&Jtf luij±»j (gjUajbti Utij gu&ll 
jjjLf ,_a l^<Li.jj ^1 i. i"lH (jiuu ««ijj l-ijj <jJaj 45!) -lit ^«ls ■■ .4-»a.j5li S « a jO^j^i^ j ^ jaA ^y, <A V»j C\^\ yi fj3J\ j& J ye & l^a^a 1 ^j3\ t^ - £A - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (or > : <L.jL, ^i JIS j& ij, UH / Jk 

L$i» ^unl »"iLaj cu^aaJlLi ,-J J-t-^ L» «.""^ (jlc- Ajljji* CjjjuoJ jSj " 
OljAJuiiJ Qn »l Cili.JI L-aJJj c4_j ■* "■ J"«^ [>S-iy LaS Ala_uij_j c«Uail l"lH9-i, 
AjjLuujJll Aiill Ji tjiuiUSlI (jijju yi <_y.vaa.j3 pJi Jj IJ) jiJIj ^JjiJ 

L)_>£-| tyJ^ jLiil Sj-uic (Ji_ji _jJ» (Ji-uJI li-A jjl (Jj 1(_JjLjjiJjS J f .Lu ui ,ju , 

j- Jj£ I Jiijua lasnua <lji ^ ^jJajS CJ» > Y £ 1 Aajia Lo^ofi " Ja.1 jiMj cJjlj*^* 
(<a^j Ij-v^ij (jl (jxaa.jl<jl (Ja »Jj& lei aJ (Ajjjxil ialilS/lj CllaJiu-a-all 4j5 
[j 'n »i ^ inn IJJ jjja. cLaajuaj l ^ji ui Irt^na <Laa»jLj t-jljS JSj a^la JS (3=-^ 
L_l_ije. jjLu < _ s -1c (JaLuU _y-jS (-— ale. a, -jwfl a_AJj^a. jj_a jj^ajal £jl5k dlSjJI 

Jailill (jLoj La tifJuiL ULujc clfeilc. l_jlj£]| lit *{i 1-iSjJJ (jlSj 4g />»JI 4*111 

LuiJ t^s ^Ja.J »LiSM j-« jjJc jj*-o3 J {jS-ji <jj ^ix «_uj3j1I ^j jjic aj 

c^_jjjd tJjjjsj JiiUI i_jjSj ,ji j^sumII lijk ^ Afilij <Ljla CulS Jj 
4-LjUlj Jiilll Ilk tjiu AjSjS ^Ic. (j^uj aj Aouujill AiilU AaLj ALjL IjbIjx 
p-ajuall llA lH» AJlwl ^Jj L^jSj . JjSi jl A*kj JaiUI ^yjxja ^jJu -£ t <AjjSll 

cojjjjiSLa (_^l jj t4 n-^j oLilLa U^xj »lj]l ju^j S^a.ja1I 03^4 : ^Ljtfjj (^ 

^UljuJ pjwl : *\J\ f&L (Jjjjj) j (aLjjj) LjJ JILj .ilyjb «.\S9 f ^i 

• ^ / j^j^j i»ji\ ^jp- vjjfc- yi >!^n ssaa/ *^i; u ^ jA^UN ^ 
- «1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (*i« (jl tsix Cpjiifi o5a.j3j JJa-j Jjj*S l-jLj! JjLS jA^l gJj»N J3» 

i^Ullj frlill ^ ijSi ,jjll ^uijlill fr Ln jj^j Sj^l fniu : SjjJ : l^jt (V 

jJLSajj - JSIjSj-ui £-sJj ~" LuiijS ObLS IjSuaii jjlci ,-A i-^jji* el J» 

.Ail jlajuial £4 (jaji n^ii p jj t^£- 

j^uH j^j mljllj ^bll jjmSj uilSli Jjluij «»>*ll juiSj : AluujjftM (° 

: (^jsB £iLku£U <£_sU=*lJl <&laj <--». ji ^a oJA j : iTiVUtH Juij ^jyj (V 
f>$ ts^*- v^ ■***"» J » a ^* >-*« <#* ^!5UajuoVI 1 i^lj Cliarabre dcs ddpulds 

f-J (u-^J^ 15J.J-" (J 11 ^) '*-J fi i>llal fJ c^JajuuB ^ajui AJU t(J-U^ CdJj 

Cj»_j_}M JUJ ^j ^^Jc p_£jj Jj^j Ljj jSJjJ Cpjj JS ^Jaj lllVSjj j-A j 
J-S L$j_jjjjj CjjiujLj jjISI jjLuij ((jiilill jiluil ^Ljj (Ajj^afl ^J JjiJUj 
LuuljS J_Al jjU I^jS (jjiL LliVlijaJI ftJAj .(^jl^ill jiLm tiiliSj «^jj 

- o» - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tfj cLakjJ jl \\ mv at Ji La gi&uZj fjuis^ujH J j (Lj] jiaij La JjSj (jl 
;■<>; <jlj «d!j J j«u plla 4-lj Ajja. LjJs (AljAfl jjjJj J LjJj JjStS 

.oJljJjj Aa«Ujj AjjL l>a LjjA1« J LgJ AcLaa. JSi ( . : ■jJJ.jaJlj 

.(jiOjjujill Aie. l.-j.—A. liil diVlijaJI l>* i_ii£l Luiil ,_i A>jj V j 

aJalaJ t(jjA3.jlj LAjaJjJSkj LaIu^Ij IAjj IqjuJVI AjyijJw CLujuUI Lal& " 
A-jj_}a (3-OL> Ljajaj t_ij a gjiS a !■>»<> Cjj^iai cAjLjIaj t^jUagJall aAJlluil 

Aij ■.■"<« JlJj J SjJjII AjaSlk-aVI JslilVl j pie^l £>£l lu^™ Liji 

" A-jIjSj ULla AllJ A-aa.1 tJajLi tAijLiiJl 3JjjlJI LpilLuii (■jiuu ^_ijl Aaj|JJ$ll 
yjc. J a" ih'i A«»<in VA ,J Silj ' .AjjJajSM Sj&ll AjL ale. J ^uiajxll (Jlj&l 
uiLaji " AJjSj JjJ JJ Jj_«aja Aijla. li* j . WjLkua^l £Jll I i* JiUli ^,Lu 

^ ^ujill i^UlSJI c> iS V jAo. "LjJ £L J olu^li f j£u USfl ^IjLJI 

<">" **i^£V 

(£-* (CiJJi) J JpSjl' ^) «.'kll ^juijia ^j fti* (^ j\ Uj K\l ALjL ylj »i j " 
OV^I C jlil A ^S.n U 1 ^ JjIj <±J iij " ...AjU jJaljaJI " A-jt& 

.Jfui La£ cL-jIjS J SJjIjll OlalLu-aall j 

CiIsa! LjJ L$i£ Aja^Hu^iM »jljiil J faLuJI «it Je ii.lj Lui jjc 

2-- tA-gjJI «-a J>a JI l_jjU Jl AjiuiUI (JljjaJLi ■-.>-»! «_, JfeliiVl jSJ 

liJJi Ijki {jiAa.JLall ^ji _jlj .LjjLilil Ala (jV jJ 4*Ja» J CJjjaJI oJA J ja.j 
( " ,r >."lLlj LaS fJjSI UJjUSlL ^1 Ujjli jSJ J AjUa^l t> »^-ijl IjioS/ 

Ja-Oli lij]j t^j »ic. JS J a^JJJ j\S Ajl i^jUa^Jall (jfi <«j_jjsiial\j " 
lj-« ^ j'l'n afkjljall (jLSJ (<LLjL]| (juJL (j^uilxl "LuijXa { —i eJ-^a^lj ii.1 Ajl 
pL-uuSli J ji.1 ujIjS A^Ju AjI) Oj-jS Ljjl jiaJI J jiujljll J L_iIjS AAajJ 

y.AjuiAi^ii J cjUII jl - o^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JUl^J ^J Ij.n.nVi (jJ-u-lij-JI 4-wjX. ^J IjiiO Oi^J ^-H* 0J J M^ 
y 1<H q^lu OJ- 3 *^ *J"mJ1 «iUJ t^ 4**. Jill ASja. ^ j>»il31l U^J 

....^^1 Xxj Si^ljll cli£Uiji 0Lii?J U**lj3 M^SII O^ ^^j 
*2Ua.JiH ^i Q^.nA-ill j=J *Sj=JI siA ^i <*i (J f Ull l.ii-11 J Jiailj «^1JS 

»1a ,>£! «WUfcL» ^a-JiH '■- « » ■ ■ *J L-m liAj .^ ' gjJjM ^S VjlSS pa.jSj 

.l_il> ^ o* JiSi 4j£jtfj AajjJI J) aij^j jA ^jU^LII JSi jSj 

pj t^LAj ^Ifillj cS-Uljj cSjl jj-jMj C^^J^J J#^ f*^ »> J&&J 

JA-JI I JA JL> t-ljsu jJj cU J^jii j <J*-ulall j AJiUl IJjSll ja! i> l-il>> (^ 

,jj_lj J JJ-C. (4-jLls^ ^-S ^>jiu Jj-oJI liA jj ^ l-Jjn L> ^jlSj -AJJJ*il 
l_l j_aj oi_=u i JJ jl_J l— S A_xfla j ^-juujilb iJXmj 4—**Jaj J**^° { ■ ?'"> 

CujLjj-i (artcrlis) j «1>L1» jjj^l Jji u' (> ^-4 'AlJJ 1 -* (amygdalitis) 

(cream) j t-jJ-aJi ^» ^ uiL (basse j gibbosity) j ' '^ » ^ n .' (arthritis) j 

...2u!luJljl lja.jljjui _i ( physiolog ) j chujuju ( peritonitis) j <»jjSj 

^A\ li_A JUL,! ^3 cs jaJI Ljjjc ,/B 4^.1 j^JI uJS ini^d li)j - oY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4o«JUJI obJtwftll S^vjj 4jj**> (V V** 1 » ...o'i Ajualxll die jj-a saII Ail** J) - l5*" UJ^"* ^* ^ J^ ^HJ 1 "' '"'l*>'"»^"» 

f 1 ^ " IfcJI ySjj Ajjjo '*■'-" Al Jaj flU LuUJ JJ Alii ^jkLuyV 

A-JJJjSM CjLilll J J lAxuft l-ijj»J «_JjSj ClilS AjjjJI Ailll j jlj " 
- Jailll ajuij (jli "^13 j^askjlJI jjlft J«ll (J^juJ AjjjC l_Qjjaj l_u£j CLulS 
j^-uu _ LJjjaJI »jjiJ jj l^fuu tff J*' Ail jjll Ail (j* Alaa-jJ > . .. V ■ « i"l i^Jll 
(jLj*lll CuL£ Ijj aLiaua ^i j^lft Aj$*j jSj t^aaauua SnljS Aj*Ij3 t5jliill ^Je 
.' JrJj Jjuai (j* £jjj.laiji ji {jjjjjllla jl (JjU^jLiua 

,>& AjjjxII AjJII LJiLSil ,>& AjajLill AjjjuuoII eJlA Jj^a.JLaJI liljjl " 
IjjLSj CLi,j_*JI ^j ^jj l^SlSLilj dlLJSlI JjuJ ^J A-jjjjty dLilll 
tA_jjjxll LJjjaJj SAjJeJI JaLiWl i>«-uij f-fril J-S 1 fljlr* . uxlxjll ^ jtjVi" iiij 
jj^l j^-ai Jxij Lo£ <eJJ*ll {"«jll '-r^W- iPJ AJJJJ>UI IflijjaJ ,^A LaS U _pfjlj 

^ pd« l ?l l (^ JJUllI (JjiJ U_oJj tljj»ij jj f^jSlj «(jU».Vl QA JJjS ^i 

mLJmII aJujtj cJ-J '".u-utii JLLs (jV jJ AjolLs ^i ^-A AJLjLlI «JLA (JLuU-ull 
." Ailiaua ^W^^J Jli"lj Aj'ij'giUl tJjjaJl Cjlfij^aua I^jS Clil£ cSja.SH 

Lu {jjuw" iii<i IjljLa. aj (L^aLu AjJiDUl (_9j_pJ1 (jjj (Jj^a.jlall (J-aAl 
I^LaikbOAj JaLill £C AxujSJI AjjjJI Cllxillj plxajSlI j l_jJaJI (_4jS ^ t* It ill - or - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LJjJi j tCjl&ljiLl fllisS j ftJjJak Ujla Aaji JS jjlS JjAc. ajuAjB £jsll Jil J 

• I " 

•• o*) - ^ 

'*' "ft J L^J^ ts^J W^ (jJJ 0, tV** £"-"J Lsr* UUa.1 E^ 5 ^ V***' ^£ l_l jj 

jl tf^ rt^r-SM .h W\ ^ 'n< Al tiiLji j-JJC Jail jjlc JjfuJl Ajkj 43xaJjA '.<? J 

' ' . . .eUx-oi UjlJU ^JJut aJ 

ftJjjS «_Jj£ Jjj ^yJJ (j-»jjj 6^ L?-^ 1 ***-* ■> aC l#* ^ahjSU (J"»UjJ j 
Ujixjll Jjjaa. JLal\ plkLul (jS l_LSa .AjJJjSH fljLix»J\ i'iIv*"....) LJjjauU 

: A^jsual) din, £r !p uJtill 4Jj\a* 

■ (JJfUlII 

AJiUiua ^J \JL»$JJ\ AJ US IJli C Jjiiijj j*jj ^ L^IS. l_8j*j L»S Aiill j 
.AiJaJI AJJJJ^^ Cj\^^.nMlj JtlilSH c^Ui Sj;fiS <uJo OUWi.noj JiliSi 
la^juiiiV Ujxiiajual ^jll (JjU^ ($i\ (j&J «jljjM o-V^A Jj4^J Jjxj JuailU 

,*j^\T Uj .tLilty JjLSs ajjjc oLaiLx^xj ilili jUJ : k J IjljU ^Sl 

x3 ^p-jjJl Vi<W jl ^jJ^-j 'jj ^LSa .L-aSb AjjjJ\ Jilil'jlj j>^juijl Ij^jL >1j 

LjjjS Llail jl t^JjSll Jailll ^jLvLUul IjJ^Jj jtfuiijl ^UJ*JU (jjJSlojl aLsa! 

- at - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .fjJill Mi\ ,Jc. Jj^Jl J^iUI IjlJaS «<io 
(£JJ^ y-JJC- Ja»l Jc Jjfixll jc I j JslC Ij) IjjlSj : AjjIjII p^Jjlaa. Ulj 

.((-Jjjsjfl) jjAxiij U IJUfc j .^ja t-kjjaJ ft jam j j 
iLaLu JSLudl ,> *ulla. >-a*H lillJ £-AJa» ^ AjjjJI <-ijjaJl OJtS Ijjj 

. JL£l jl S,ia.lj Alaa. ^i <1 UJjjju ji (Aj^JI gtUajuoJJ Jbuifil <]£ lift lj»LSi 

:" "uilill jjIxaII " i_jIjS "ujL ^i ^ jLL^UI JjL 
.Jjla JjS JjSll lift ,3^1 jSj " ...<iU 

li-gi .(^juiIVI 4_ujXa ,-i aIjaMj LaJb.1 LjJojI «Ucj (l^uw^jj .Jill <jj£ -fc n a 
^J ClUsusaJl f x3L LdSlI tjljJUil IJLajI " 4jljS "oa.iL» <_3 JjL Jjasji H*K 

ts Sa. cUljaJj UjILq £J«aJ W^>*J lUliual ILlLt £j£j (AjjjxII ,J l$J Jjllq 

,^3^1 L^JiiLj t 4_J£lL SuJu L*l x*.i jJ JiLill q^ ^ jjj L«j aj! 

"uaji-J "uJall CJliljxll liUj Jja. 3J131I Olta^SUl pl^jl ^ ±tf \jja\j 

.^Ic. <a.jj .. null jjuaS - 00 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ajaia. \±Ae. ^ktViju X-u ja\\ ^jiXta jj^VA-a ^>-uA ^-.>A <■ ■»**» bX^j -0 

: 3^*2j «UjL> (A 

Jij ^ j j 1_jjLS L^a ^ vst t nflllj (jjil>J^ j ^JaiSI J jjh j-ulc. ^uiUM {jjall 

■ <xiabua Jalill qa AJLuIuiI (JjJJ L» l^ia {jja>jaJUujj Ajuilll 4_ul*Jl UpS ^1} 
LA j^llc. ^jll »jJ*ll I. iJfcvn ^J l.frVfl ^LaJLuea A.laa.i pliiftl 1 jelkLuil JSj 

if+Ajti 3^JL-aj ale 4a«j <luvx j^a Ujill j^l t-jQSlI j .iJulhlL jf ^.j^Li 

(jJ&Jj .aJjioll ("il^lhi rtntt (j* 1 J£& l$A* 1 jxiujL jjl oM lltLn jilj>-« r_>'".!J 

(iLa-jmVi (3-« JfjSl ^jJJB' ^Loul ClajJajj clgJU JJiSll agjil {JjB J4S (_}uaxJ1 

A_c.jjua jjallj AiiiinSii" a^-\itii on (jl 4j3 A^Lum V Lta lift £j»j iIa_jjjc. (Jul 

.AjujxJI ln*,l I <La1c- lu£ aAAxJ Ijill ^jja £b»J «!}=». «!>) ClilS 

lLaC j .0 >JJxi A^JJC. Ualili Al IjAaj alLa £iE liUJSkJ C&Ua-M ajlsdl V-in^a 

(-■olf. L-ljLuil <JLi f. >„nl mil (jjjll ja-S ^jaabjSJI uQSJI (_JjLui! jliwj " 
y-JJ ftjJaa. 4jjjj«JI AjJlL) IjjLui jS £ i iA*.JiA\ J Jic».jl j|j liii j LaS, CL^aa 

( v ').» Ujij^jL IjjlS ^511 ^uUI Olij>ill j oUlx^JI JSi ^i aLSfl 
2Ludxil LjJSil >jj=^ IjJSS ^.ill <±aJ*ji\ C&-* *djiJll ^jll o-j " 

| j±jt\ jj t A_aJ.3sH <-jJ^ CJlil^JI l5 Jc ^^AJaMi (> *^1 ftiji luj lgiJ->.o'j 

\\M\t / t^c. i«« ju>e ^A-a-ja j$ PI ^\ i^«s. l 0M& ^^ 
- 0*\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4_uUl iiiUlk— II JjLii ^1 <uj^l JiUlVl jUil <ji f «u*j Uj (>^.Jm1I 
41ji ^Ic 4jL»1S Jjj3 (Vocabulairc) dtajia ji>»a (j-uju (juASk (^Xa ,-i «.iV>U 

,J Ail>JI *_ju£ll ,J <a.jiall 4ja1x!I olalki^ul) fiJA jd £yi fj£j Lf*j 

J J-* 1 " 3 c*-^} ?J-!$ g)-^ f J^' i-ilSi-« (^ OLILuxaII kJlb [> I jjjS laic ■■B 


oV- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


- o"\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A_»k-I C-ULu.jVI o«J^ ^1 f L£ll y-i A5*J_J 2L±*j11 ^SUa tf >3 " 
<___!! uiijlA^n ^Jlj c j_£c ^-uitifl j^jill <__! tjUJj Ojjjj ^ CJluui ^jII 
^Ijll f U 2LjVjll *L_i ^jj JJUJ ^ AuSUVI A-jj±_il Aj*«_I l*sl_ul 

<_Jj jjjj ^ 1*j1jJ c-_3s ^511 A_Vtfl (jmJxJI Jl <_ cUL __>-* j^l 

< VV > ." 0J3H 

(ajSjj-VI aJ_M) UiaJVI a_,jxJI i_d*a US oJ*Sfl OLljo j i_l*UI ukil 

pj Aj-jjaSfl A-JSlI IflAjml jLuaj Ojjjj JJ t'lfful j_ tALlS Cjljiu. Ajjo ,_» 
tf. ^AAY AJe, OsSjij j> ^A*n AjjjJLj (jajjAill Ajjj_JI AjISII ilii^j -« 

LJJjjll IjjjS ^yill Aj1_1I ^ijuUj (-Jail jj^jti ,Jjj U£ka> ^J5j i2-j Jji ^ j 
jj-£-ll JUfc-J xSj .AjjJSjVI AJJIU l^l-iLjj AjjjJI AJiUU o^j-ill ,> 

{v, > . f UAX V^ll ijL__il u-jj-ill i> ySH <#* Jfc_N» «4*-« 
^a aLL. '<*&. yJUl ^jjxll pjksll CujS (aJj=_VI) a_ij-«II *i* ±*1j " 

^j AajujjjII ,jiijl__dl Xaj LoS (»_X. bjJc ,_! Ol->IViinall £-*-ijJ -julull 

(A,) " pjk-l Ail A^j*!! CiL> ^Jill 

^JJ AJuJaJI pjJJl Jij ja UiJ A-^ilt 6 iA yj aJc. jJSsH li*$j ^iJlj " 
AjSjj-VI aJSIU .^LJI ftfLdilj tsjjlill fjklll ^i Ailll ai^ V-jjiij a^jJI 

lA-jl^JI AjaAjll oJLA ^ (>jll _y, SX« UiluJ t_M.l_. Sbl jjSI CLul£ OjjJJ ^ 

iUii.il LfriV j " " {M) A_uj.il AJJIU L^a j-jL-JI _Lux c___ii U _,._* l*ft xo I $j& yav«y\i_a\ -^w/ _y_. ^Ss^ 
- *u - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J-ft L^ qJSj jJj ^>WjJ*J '<ii^J V-H^ <i>-*il ?J U J*i ^i Uiaj 
t <i^H ^ua^n & JjSM >-a*fl ji t Jj£c £*tt\ ^jill ,> Jjty UuoiSl ^ 

^J ( ^i j . V;J \ jAJI £jj5 jJaxa (Jiii f^jl JiSuil jSj .illuijj jjiSilj lOlujj 

.( AT ) ■ U jj& j uiUH j oLLuaUjll j oUjjUIj V U 
^ILuJI OjJJHJ '^^J ^jJSiVI 0>3iy iBia »L^» uLS jsj 

< At ) .^yjsll AjjjJI 
SJjLuil jajs. (j^t jjJAa.Jj.Al1j (_jLjSJ1 Jj-4^ j-juairt IJJk ^ Jjluiui LoS 

jjljj (jLaAII lhj^ ±*sA : Jm ^jaUI cj\-.<V>m«itt £*ij ^i SjjSi.ll ^jlSlI 

.^a-jUl fJftl jJ jji*S»5lj ^ISuiJI 0»jl»j fl**llj Jjlj Sjluuj j*Jl jj! 
£*J j iJL^U^I Vj^JI y^l OJjU Jj^> (> 

^jjSj^I &&y*& z-«r> n j,jLik\i .4-u^SH cLsMj oL^ibjWj aIja^JIj 
LjiSilj ^jjjxII o«j^j ^jjw ts-JJ •'■L^J t^jjj-uJI jLiU LjaL tjjxft ^ A£ » 


- -\1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i_aj£ Sxc 4-ujJIj cLlij l^jlii ,>» 4-^J *-«* 4*^ C**«Jj tjjuaSH ^-iuiji 
<duy>A\j fLi«Sll LjJS o«jJ 4-JS1I <i!3 pUjJ iuj .*j£jj*SM iJSll ^o^uj 

; l^jlfijAiaj-a t f nn> I* jSij 

Cjjjj-j ^ g-^a t^g _>£& v..lVJ\\ \fiA_iA ^j \*AaA\ <Ak\A\ No*. J5&A\ -X 

A Key tiij j« J* ^^a «T*jjj^1\ li^^JiN -^ 

- ir- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: •L^jxll 4-xUL 4-aaLlII 4jjll3 (J<a*J (J* « jljaua Luoojusj ,_Lj LuS Jj_jiuij 
L4I* <Aa.jl»l\ c^jjiaJI jl Ajyjill AjaImJI CiUlViirtAtt (>a*J uiiaj (JbS {^^ 

. JL_jJall J Jl waLoll ji ^LibStl 4_ijj*xil 4-jJj11j LJjjJI (j-jja A_Aj4 

AjSlj A-j^LuoH ,-i LuaJ 4_jJaill <J-jJuj *l)>^ (g->^ O^ii' L)" 3 ** J* J 

aJjjj plj-gil (eJ >e-Aa> lj)j C^-JuSaJll grlui'l La£ <aJxl plikj-aV ftLuOjjCpl^a^l] 
A » Jji-ili jjj Jj^>._jj» LuAjfi jl a_y-}la_jSS|l JOjluSIj ,L_iuj]l jl j»_yiU_yJS?l JujuiSI 
g-j\l'),>i)tt Lai j >i3JjVl Jjii-fijlj >«a.VI OjSLlSI J=>-»- (J AJjLa jl_jAJ Va.jJAa 

A_LjL (J-b »ljJ-il u La (JjiaJj cLujSJI pLjJcj .Lu Jii lJj_l-o Lkajlli 

jj-uaj ^jiajij Ijjla IJlj tAiiSlI <L1S <Lfrui AjLjSja £a ^jjltjlSll (j^UAuiV 

11a ^J OJ>M Uitj ,^SM A-iSLluSII A_j*Uil liUlk^l SjSS Ji^ 

L« iJJ 1 .^jj IjjjS j»_jjiajfi!l jtii-al Jl £jlfl I ja ^i 5Us - "" * J3 dL^jli 

: jjlSil j OkfxuAl *ibS>» 

jNa-oa-oM j\ _^/ j^lc ^ ^ja ^ ^-^ jaVJ- ^\ j./ ^j* 1 ^j^ 

n\^-\^ / 1 ^./ 141 ^ 4«xi\ g^ b^ / i^-j* i ^.jj J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \\ \ l^ JbH\ jj&\ iiv^ ) "Aajj&jgh oiaA^j-X 

...(JJS11 VJ Ail jj*j Vj (i JS) jjlSlI JLuaSi fi ,'n^ jSJ jSj 

(j^» V.1J ^jjjjjJI (d^) (Jjij^l-i J >1SM SiLol j*j 4J1 l 3fui La-« Jask^U 
i_ijail (> *^Jj OSuiflS^I «JL«1 (1) S>$Jll £» i-ififb >j US cQnijiaUi (CL) 

(h) aj^Ji ,>» v^ oi=>_jj.i!*ii (-a) pi*ii ijjaj >j di&j .(o) ^yaui 

: JjSjS 4j3aOUI £x V^j Ajj_>«ii jjajJ^j ^jjI*«j£ AbU* 
.Y.'HY ^ftjffl 0J Uu J£ AV ojab (i Y JS) : Alu-ui 

4_aulj Ji» AajIj ji j^mJ j^i f iii L«S JjJU JUui JJ J jaj Ijjj c£jlll 
:t_JjSjjllj JaJI JjLu IJA j cUja. (ja •_>• V • • J=j <i* Mj^i «*t*SU JjlSil 

jL-& fr-C L-l-jSj . (AV ' l_A > j JjJS 4_uS ^ JjJ jil .IjjaSi l_lji* ^-*i»j4 

: *jJ^ J (0) OfrjJX 

LuajJiS ^uij iWVY Aiui ^ (jjjj JSjj) jjjSjII AiiS j. n'nW IJA 

.(IJS) »jj;Jl AliOlua 

-no - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .AjLuaSlI AjjjJI liUikuoxll ,3a ^Lij «dljj tluje, SLjjj I4] 

4jUjuJ\ 


fUUll 
"LfcLuJI 
Yi 


? 
u 


\ 


(JiajuiSl 


f JJ ' J 


w 


O 3 


ajjjjjusa 


^ 


-A 


us-jj- 5 ^* 


v\ 


• 


pjjutjjj 


U 


a 


as-jjy 


■\r 


& 


tjA&J 


" 


js 


o^jS 


\o 


UJ 


dJjj 


r© 


JS 


JJ* 


^ >A 


i3 


jj 1 !^ 


rx 


£ 


*lm* 


\.v 


1>«J 


(j^ati-aj 


n 


Ul 


jjfc-aS 


V.. 


t5J 


t5«-3 


XA 


U* 


UjSjLi 


N.A 


jjiaj 


AjJoi 


01 


C 


jjja. 


nv 


J 


(_JAJ 


w 


J 


ajifljj»jj| 
£. 


uJS 


ajnillS 5 w 0°/^/ -11 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : ^131! Jlill Jc aLUI j^ojll 'A^Jiji 2ujlx«S 4li« J=u ft ^Jj 

.(OjI^jjjj) ^1 jj* Sjlj=JI ouLLi ^i JaxLuu £l£ US iAjjLuuSU 4]Uc^ 
.^ \ \ ^ -S NT Ny. C^^ ^j,^ -jjfijj\ - 

:<ujJI AiilU A3lil>« ^ .U1S Ujs <-iili iCjUill j AjjUI jIjJIj a*.\j*1\ l^a 

NMo - NMl f \^\ i£U» ji^ <J^U\ ijA j\ cjAA^ vJ^-^ 
^ \*-* £ I^JJ^ "*i.*&\ '^\ "*^ 6^ i&& ,>. \ NT\ - 

-jjSII Aj." 1 ^! p> l*]| JU-. ^j Cuuijj iJdlj .^jJUl cjLli ^_i a*SLS ojIS J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: * * 

Individu : Jji Espdcc : £j3 Genre : o"^ 

faraillc : Q**ai Varidld : oA£JI race : oyi\ 

tribu '• iajuuJI ordrc : AjjjM chissu : t-i»-ail 

' ' "Inbrnnchcmcnt juJll i<A_>ll 

: (Jlaa JjLailt o^ ^""-n vj* 1 AJLjaM JiU-aill pL&jJ ^j " 

thymdlcacdcs 3-jW»JI 4-LuasM - amamntacccs "• A-juj^SH 4Ji«a9il 
A-iSl Onagracdcs : LjjaAj J Sl\ "*, Ijmffl - Equifoliacccs '• <>ljiijSSll iLuaiM 

W " *JjijLullj c^jJ^Sflj i^luSMj «Aj3jjjjU]I j 

l",l mjj *• Jj-=J f...f"l— ubjll r-bj-iaalij I_j(jS «±ui (Jtuiaw j_p£jM uL^ajj 
4_ulall p\ lU-m-mti JLvu-ui) ( _i AIajjij 4-}jxA)\ AjSjj 4-JjtLtM <JmyAj . U jjj j j 

hTjjjjj ^ AjSji»Vl ^jSSlI iujiJI ^ AsJjaJ itiuil dluijj J>Sjil 4-*?.j3j 

»tfL*&ufll j jjiill j eUSjtflj ijjfoj *-Ml j fill ystS : ^ill ^UAJa.^11 
. t\ » o*X _*/ >&» ^Ja o S& ^ £>-^ Jif^- f^>/ i**.* l ctej^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: g-Uajll j>jJ3j ^S13K j *Iajjj ^LejUj ^»suLHj i5*J-i»Vb J J-*M J-^j 

^ta-juillj CjU—uJIj ,\i, ijijMj a iS>Wj jjJI (j-askij J-*n %l lj j^JIj Sj_a=JIj 

gJillj f-Jillj 4_Jji]| _, g^iillj jt-aillj (jljuJI j iJjjiJI j ijiJili j jtsLuJI j 
<jjL«M 4JLjSJIj (pL^jMj dL«SjH_j oLk^j olxullj »L^.j*ii ? jSH_j jjj\jllWj 
"') " U ji&j ^Sjlij SJSjBj i$jl»JI g*""Mj u^yi'j <J*Sllj 
^\ «\ * K -\ MN^ Ci\^j3 Via^ - 
^ ir AA\ g- jiD gJi Uis .oUjj Lia-jj jjJSjB jjk ilLSI ,JUJIj " 

!J-4 4_jjj*]L (^jLla. 1 jjjLj^ I. <hj3 (-Jdlj (AjIIjj-u <Lui ojJlg Cuu (J£al*JI (jjM 

(* e ) * cil jiu, ^J Awj.ia ^jjli j^jSjII pliuuil Jxj ^iislJI 
: ijj j*ll A^JbJI iTtUik^MlLj <liUil ajuJJI ijj&II ,> -d, " 

AMsV Cijjju 

iX.\^ Xx. ■jasu* j_A j ^&Nii\ jjiii j Xau-aW ibLi. ^ ^g& " i 4^\ iJ& ~^ 

&&S& ^Uiw vXijjSSiN XiSSb\* j£\ aSu> j o&& o J^k *\s ~o - 11 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: [j— ■» (C j in, I) p j •>" (5—3 A_j&_yjuiaj}-a ,_. Aj t d)j > nil j. i hr. Sj^iaJI 

Cpt iJiftj ((jlajuj I ^>Jt»; IjJajjJ AJaujI I4J <-ij jl > nr. (Ja Ljijiu . ..Ajjualll 

S^J-L> Amu LJL|j\ linr.j tl_jLija&\j A_p_jlj ilgihij .. h\^o f.Uic.j (IgSIjaJ 

J*L* A_iV Lui ^iUll Al Jijj (AiJlijJI yilll AfrjLL. oiwj AJ ^Sf u-OUU 

J gfctt L-U to (ji>l-jll JjiAa £)l£ j] . (jjuljjlij j_3__jJill u ^ ii ij j (jaaj\ AIIu (siil 
Jaj_jjj4 (jisdl ,_L Alia. p* jjJaj-a ( Jijj,i. >»f l . <c&Mj -O"^ O^^J 'WjJ'H ^*Ai 
cAj f-uil V LSilLj J <.<ilj \ <njr» LJj-jSLt JjIIjj (A) juul M lS^SI AiU i-iju Aj 

t— &c.L»>i<i (J.injm aJ a-ul V (ji-H lH^j 4-*&j ((JLmsjI jjc. lj* («S_pll iJCLj 

(j-a-juuj «Ja_j| jjj LagJ LjLSiajJjA Aj sold! M (CjJt £j« {jlisil j I ajrt (jjjjlii 

jjLla ..t j,>-> H (2jl Lilatjl (jj2jLuii\ (jjjjJall ^jio'ill (Jjj AJ jl_j* ^jJV>> J^S 
IJlAj tAiiiaH CjI -stlni noli j Ol jLwil jJjj jJS JLoaJuuil jJl b_^I l-JuiLij fJ-^JLi 
j. iriA ^j AjJa^ill j,i<nr. ^Lual JjS (jja ajjSlI ref^^ iiil_pll UjjS (jiiu ^^le Jjj 

L^iUn j f a »<; ^ ajj^JI ^-jfWi CiUikuoJI ^ij ai> SjliiU liUjj * f Lill j 

.AuLJI OU1SH ^ {^1*^3 yJc _ V, _ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll '.|., 'l. '.II: ^n 9 ^ -\n\V^ ig*y£& w\ - 

,jbjjJS j^ljS pj c \ A1V Aim Igjj llilojJaLjll lWJ 1 ^ J Jp *— 'JJii ts* ^jSjjaiM 
A_jj £Sj1 (^^H (AxjaIJI ale. ^ Aaj-lJl UUjjxll) t_jt& l^S t_ilU Aj» nihil a jlxJI 

<") " a UVV aln Ojjjj ^ LjtSlI 
J^aj yjll aJUI SUaU AJjaII Jl J^xjV tS-Jj-^l J»J J t^ <^J 

iJjlliH SjLSj S jfrJill t> (oliSjjj Omjj j dLpfti) fJ h.fl ^3^1 dtt IfcJ) 
• iSf*" ^*^ OAAY ale jjja. jjiIuiIj ^A"Vt ale. Cjjju ,j 

AjJj-juJI A—J&ll SJjLuil Jj-^a. A4jl_m]| OLajLall ^ UjLdjauLuil (jl Jl*j 
qI jj'JM Ljjlc (^ .aLuill £U (J ^JJjJI (^alaJl grlVunMl £-^aj J AjLajVI 
p tKninll xxiaj j_i 1_jaALlu j^Jji.1 (JW*J ^Jfc?- AJISjI I'tl^ji nil J (jJa_)xluu 
^JJ (jJialj IjjVS Jl (AjlSlI klUj ^ SJ5luii IjJjSj al a^jSl cAlUi AaALuia (^1x11 
(juj\i .Lu.1 (J!La agjjlLaj agjlilj* (J^li. £* ieJJ*H glVii^flll x^uajj i_JJjJtHI 
a_lAi jj! ^t j i»iH j ( — j\*i »njl jja_!)lij aLt^llj Jjlj 6 jLuUj jx-ui _jjl Jjljj (jljAuill 

LaS ~ ^ JJ-'H ^UJj 'tff>j^ tjft* AjLuJI i-il..\u. —«W *j-a_jj a jrtln'iftl ^a JjSI 

I— Sj-UIJ .LfjljllalriJ AjjJsJI >jl*il (JIUjJj AJ^Jt (JjjllU l_Jjl£Lo a^Jl (jjj — J^JJ 

» J_=».l IjjIJ Aifuu a] ^IjjaJI aJa ,-i eJjJLa, (/jLsJLjucuj ^-uaj >iS (jb^juill (jl Jau 


VI - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ■ IJM LLsjJ Iff** 1 ^ " ■ »"" ■ " ■ '' ~" lg inxj (Jl jLaj 
(jial JLSVI) ji (iJjjjjull) b jSi Jl Ljclj SAjJb. i^iiui (ljLjLJI) Alsut CjLJLo 

. JJS JXJ \^jJ!Hj\ (JOJxIui l(jjfi»AjH j l_llj&ll (JA J.1& (jjj jji jll 

pJ ii5 4_}jiJ]l 4jlA*1\ ^aUjall tjujuib J) SjfijJl l^JSJuaj oljjll eLJsJi juV^A 
4jj,isJl jkjJxil dljj. Laiic ^-JJiJl JjjjLall J) LjAjjla ji.tj oijj glVinxntt 

*_uiJtfl JiLilSil i> AiiUa *_^j5 (^J JjLis Jbiill u^jU ja^V o^j 

(JLu1jlmV\ tJ J\ \{lj; in OJLa.1 ,j-jH o jLjaaJl Jaliil £>« JJjS £j-£>jj iLjjjj*jj 
j k-i-^i i.*'i..r>.itt li-A (— i ^). -£<ij Vj (fj-jll Lff-^- >L»xJuuu» I fr t J i a , *) lW>J L«J 
JJUil L)\_J4 •>_* U* 4->j>?-ijJ Via^J (jjli LjSlj tjjUOuili l$-4AJ ^t CArii^i >-ifltt 
^.....ajj 4-jaa.Jill AlLuM ^_3 JJ-Sfill (jJ) ijlli-jill Cuiij ,^—jil 1_Aj_uiSMj 
A_$aJ1 lift (jl£ jSj «(J& .^«t,« .ifc& ,-3 JJ-3JJ J] jjJaua. AJI lillj ■ CjUvDi t ^n a\I 
4_ui.li$M j L-lULS ,_j»kH jjIXxJl t-j A_»-al£.j 1_UJ»j11j A^a»Jjll ^J \Vij ■ iii 
^ilijil " 4 U* ^J (jLj^juill J-^ fJ JJ» J*$ li** J< LaS iAjjSjjuJI Jj-aVlj 
4_uJa5 j^JJ (jlj.l All J hj t,"l ilj jJ_j t JjLi. lift iJ'Sj ■'jj^-* " <JJ*-suJl 

a 

■ A«aa.jjj ^JJJ»J eJjJia-M ^ll\ -> l.h i ii,<iW 
UjjJuj dul£ ^1 dVlLJl ^Ji ii-aU.j t^JJlll JiiSH Aji «illJ j>J 

sjl—iuasJI JjL.mo jnAj " LjJi jaJI " \ j\n ojjSaS L»j OMUaH sIa CiiLSj 

.SjjJla. CjlaJivMaji A-^J JJ p^^i L»jaj AIjJlaJIj 

>"l -» iM ijj-LUJj 4(C_jjJJI Jjljjllj X_u3_j3I _i (jj>. JT> All (j* (jlj -laxj _jA_j 

(L_ujuJ\ {j* Jjuail ^Jjilii ajJjH ^S*J^ 4jjjoij JaJjSSI (ji LSJiJ ^JJJ*^ J ^ a 
jLS " ^ (JIS .(^jUa^l <cl3j j^wij Jfij liUi JJ (>a.>JI JCJJ jAj YX - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ijljjJjM <£Ldl j A*SaJ cdS^j JaJjjlt I j^AU ^jSM «-JJ*ll ji jlj " 

jL$i »4j-ala. plajiiif 4l tjubjl gJjWl Acjiil U-» (ciUJ jajj ikuijjl j jlxllj 

ttijk LjjaUSj ffiil Ujjj jS IujS AiU. tlLle. ^jli\ Lulj ((jj^jL jjc. 11a l5 l& 

jJkj (-Jj-xH Aaiii (sill (j-juull y-la L-4J pIajujI f-^aji ^ui jJj lajjcb J>« VI 

ij-^^llj ^Jljllj jjLuJIj jijiull AJiil JI ^.1 ^M . jUjMlj jL-a5i.VI 

Y JjS L^i £* (jinjJI I ifj ^ijjxx 

Lajlj .»^j^.ja Ji-* t'djAiiifll pIauiI gj.'nj <iill f^^J U^ U *""*■ J^ JJ 'AjjjsuI 
tr lt lujjS £j» Ajfta.SH Cllxill (Ja pUuiSlI ft JA jJbcJiju (ji ^i Jill lijl& L)iill 

.Uuil (JA Ijj. _jj-a 

Liljlijl AfjLulio IaIjj jjsll i$ j*Ul jajK JjUmj t>a*j ?"_>^y (jW 1 ^^ -^hj 

.-jiiiA jjL Vj (mVjIuJ) JjJs J * j-L jjii Vj (jIjjj) jjS5 J 

jLi cUto.jA LJfui JjJ (> AjAax.MI Oliill ^ij ijlto jtfrili tljjia. Aiill l>uij 
Liii jjj c jkJIj yjlU 4j1c ^-> i lAJc. (jiluiA jAj «jaJ jJa Ljj jauTuiu jJa 

<' "> " USJJ ^ j^-il Jilili viliJ U (^JISI) JiiL {Jk^o uiojj 

: JIS ij aLJUj (_iu (ja (_ju j^ll AilSj 
- Vf- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jaliftll Ajum Jwij iilill £ j**J ^JJJ«il (^ jaJ 4a. j tilliA j " : jUiilSI J3 ^ 
j : 4jjSb (JajJ-uifl 4-L-aj j^ill i(lllajll 1_jLi) j* j IgJJ IjjjLubl ^ill 4ja»jJI 
i ^i.K ta.ia.lj laglxajj (jiiiuia. jlaJH t •*)->.» LjS iQ&olS £a ■Aj_ja_L» <Lol£]l tjjfi 
: j j « * SJuiu AjII jCJjj i"w«W (jiboajj ^LjAiiHi "....< t ih> j jjjul (j« llijala AjU 
sjj =J Lu» ipLiuixl (j4 tlllla. La j^lc. <L*ali eLujil Alt jjjiijj LuLaj (J»l duiLjj " 
lj_J Ijjla. 1 jijSj flj «AWill (Jt5\ja.l pAliSj "-UjajA (jc. jj»Ls&Sj £Jl Cj^CsLuil 
" < ,,T > £ LjiJI 1JA lil Ija^i (jjjll jA IffllJ J* lijjj 

4_uUjj11 CjliAll (^a liila 4JlUL) QjU'iiBflll Ajle. {"paa-lj l"l-»ill * ■> i*J jAj 

J <_3^Jw AjjlijJ JaUti U1S5 .£j) (Ua.jl jjail) j (=U-uM) j (Ljflji**) 

^'^.p.^ Ujjfc Jc Jxij AiiLi-jJI fell ^ LI cjjSjUI lift Vjlj » <jSj- 

jl A-iJa jJLj 4_JJ j*ll 3_xlll 4_Xaai] t jLjXuJI 4_uilaa. jl_j J4I ^ (jSj Lag* j 

.jjI^aJI ililVl jljfl Jl tfjojj iCaJH J JliVWl : -l£j>j ^jtffl .iJjilL 

CJ j.WMl 4jLJL"tf 1 yJ) 4-u.Lll 4-gJ.Jl 4_illl 4_aAaj ^jS jjxJil JS Uil 
j^a jjJS JjIjj Ajja. <Cuij Jacl Y*A Jcj .i^n-IKll J*-a*U AjjLbiaaJlj Aiaixll 

L« AJJ1I J-i-oi (jj J^-jJ ?J iij AJc uiutj (Jja-Jll IJ* 0^ '^J** 1 ' iff 5 ) W^J 

I 

ijjl j^J Sir. LSjls JIjAjuJI JlLui iia li£* j .-OELa ^ jj-a t^u jJ jl aSjIjj 

: ^A AjjLjaaJI j 4xol*JI OlaJJajuewill 

.m -^/"C i^jk ^/ o.jJk i-Ji 1 ^ja^>^ 
,i- x/o gte j* j 6 -/ o«J* *-*^ i oV^"* 1 

- Yi - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: <ji j-ijjj " £>l jjsJI ^M* cj* 5 " A*» M3S *j jJSftl Cfi i3W-^ p^-Jij 
jjLc. CjUIjjsJ »L»jJ ^jju iJjSIli c^jjjJI ^1 W-^JyJ «^^>JI j»_»l*ll 

if\ LjLJI CjLjIjjsJI £ ^j yitJ ^jII (primate) US <**.jj L*s ^1 t-Jjj*j_ji 
(oiLu.SlI) L**iUi ,> IXUaJl U»L_J ^j U«j .(joLJI) US J] jjjill 
cjlJljjaJI Qui ,>* jjk j (Bradypus) f-«li 4jjj*.SH OlillU cJjjUl ^jl jj=J1 

Uj-fi ^Jill pUjutfl U (Sloth ) 4_*& AjjJSrtl J] f^.J3 csill jAj cASj* 
c(jiJS) *L«« Jii (Kongourou) f-uL <-ijjUI ^JljiuiVI £l jjaJ W 1 "* '' t b ^ 

• L)jl jjla. ^LmJLum l^iiini (JljjLa ( JSfl SJj^xJI llAxujwll £yi tjlli J^J 

: ijjauiS jjlj fjwLt Ija <jIjSj 
.Uali. jjLJIj yjSM Ciljj ^ : U^Jji 

: I4I £*i j ji l^j jo 
.(jbjj UjJu-a 

.jsullj Oui^lS <Li-all ClUljjaJI cUiiy p-jill - Yo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .L-jUi..il>j jlillj sjSjVIS 
. jLllj Jljiilj J«JIS ^Vl dUB ^ 

. jjji=j j (j-jBis o^ai ^s ^ 4*ui jJ y ,jui ^ iiisi j#j ^ : ujiyi -^ 

. j&A\j J1A1I «-iijt jSIL : iUjj^I -A 

^jJaJall jA jilL : AjSJI -1 

. jJU. : fcjJJl -^ • 

.ji&\ J Jill : C»l3jt Ijji -y V 
^j yJJ 44A&A vyja <^j : (^ *^jftl ^j : fl»i*U ijSJI -^ V 

<_a5j -Oj uJSil jJiia <S ^Ijj=JI Ija : (jjjU) 4l JlLj : jyjil! £j*i^ -^ £ 

.jJJiaJIS 

.j|j«ll <jjl ^ t-Jlill ^jUjuJI 

: ftLui. 3-., .nil JSia.j i^iUl ^ \j\jS j*j£ jJ Jjb i-miJl (-ill j 
4-jIjS ^ CjJjj ,^1 AjjJsJI CjUJau-aAll jjiuu ^Liu ***** is* cW f UAY< 

y_a 3 Mi ? i CjL»1S o^ljij £-*ijl O j jluil yjjl U " : 1«jjUa U jLS Ajj** 

pjLL^ Jj^j pJjJ C>&u jJi 1 |j > n? l ^ j^^a. Cue j ^jS <JU i_j\2Sll iJA 
: j^Aj liA UjiiJaiil OjJa.1 u^' CS^ w^* 3 ^J M ^J iLijUl 

<r jjJIj £-i&\ ^ : (L-yJaVI) j i^&j P JJI >Sa ^ : (W^W») " 

- w\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: SjLJI ^a: (liJiA) i^j+A ^ J>*j* t^jLo >«uc >a : (ctf^uSlM) 
♦b i/ Jx^l\ j_a : (jijjtiLujjjJl) j .<_jLim o\ j^H 3 J3 uuJl 4_uij-ll 

"^.jiiS^MN ^ ^ ^j,^\ j ^\ <^U\ ^ di^A\ <L&^ gc& -T 
u-jlu ;1*A j,!* juJjW ojSll ^ f UlH £L ^ 4*111 *Lk _m&\ ^j 

Sjjb) » .n ,l . o t(Jaja-JI jJaS) j (Vi r, «H Vi j-, a ) ^^^ UjaL^a ^jlluull 

j^i <-wUii Jsuftn lh» jhS j^o ^jo, sjji^j oU**-m Jasjh iij Aox r ^y^ A> ia 1 1 / J. c\A»S\ f**A i f ^M / a«.\ t l5 ^^^ - VY J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ,>_* ^IL-ka J-£J «-i» J-JV La ^Jfij cp^iil «-l-jS (^ L « ltl ^J^ 

<ja jl^-j SuLi ujLSSII Ija ojSj ^ idlij i*iUI ^ 13IA! ** L« ^jl^ill j 
siji.L. .iJi ^Jc <&Ji\ u^u *jaj " (n, > J^Sl! liA !> aj^Hm ULL as 

CtCIKllJC jlii«l — 

.eljflil ^i cffjilj eUl ^i Sjti Juau iTjLiljjaJ fjuit Amphibki * ' Lujitl - 

extent v ' j*j*m - 
.i^jLjII fjA u*la. Anis ' ' (Jjuyii absoiption (j-aLuai«l — 

i'i in^i AJ L$ji LiSa-j j^jiM JXcull (> I44J jAiil La j tJ^jJl \JA ^ <JjjJ' 
uli-fj JSj ^lai £Xaj jjlc CUaaAj (SJeJj 4*13 LjSjl £e L$j3 dJiiji • JLa. (jJI 

...L^J jjc. ^i 

uiyjl_3.Vl L)J—Jij A-uiIjuJIj ^clluallj SjLajll j jjxll Cjl ->IL„-ihj <^iJ^J 
fjii IjJLuaq Ujji L-ulS]| pjuk-olj <U^ic. L«] tjjlfa _jA La liUj JJ&J Ol j_j*-adJl j . ^ "A-iUN/ Lp-i\ iapu*/ ^jSaa fi*^ i lf 3*2u s AN ^'^ - YA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j'l tCjttjaJuuuJI ai^J JaLili ^-ij Ljj ,>£« tJJjli (>" JJ J^M fJ ! ^ 
,>j ° W) •" Jj^r.i 51x111 JiSl j^J J i'& jyti\ ftJA ^ U&l tjfi CjJjSj Chimpan7c 

Police 

Annoircs 

Biosso 

Puscau 

Colonic 

Vornis 

Cadre 

Vulvc 

Vis 

Trngedie ^JLiill Phon °S" l P ho 

SiaJill Sou P c 

jLl.511 M y°P ic 

Ajj*^! Bicyclclte 

.1...H Microscopes 

SJjUJI Bacterics 

n3iyi Rhumatismc 

uiUSll Tropille Taclics du 
soleil 

Paratonncrrc «SUJI Cravatc 

eUJI AsSunmcc 

Jita ^ Plorapagino 

Aa.ljjll Pncillcs 

CjI^IJI Milicu 

5j j| Phosphorescence 

jlc Jl Acclimatation fcSldl 
Jlbll HHB ii_jj>N 4 io . i \o _^ i X £_*/ „\^\ '<A^/ s".>aN / {-jfA J, i ^jV-AN^ N\. 


- VI - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: *H -• „*J1 (.^lftll J2j* ^Ull *lk«oll 
.<Ml* § <. A 1 A^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • -w liiLaJLa ts Jo (jjj-ixll £j-31l CiLjI^jj jjic. £jui\j]| (JjSlI CjUI^j 1m l^ju^aj 
4 jlj> ft M AjjjjuiH AjISII j^jajji. {j* jjlS .US .jumj slult (jjj t iVi"9«H aL^o 

<Lui CJjjAJ ,cJ I t Infill <J^a jjuajuiIjj - JjS La£ - AjIb jLii {cjll ^L^jli 

.XAa ^jj*1I jjjuUII csjiuu ,Je. ,^1] ^lifill l^LL&j £jtul SjAlall ^1 

4_Sl jl jjuul I jiia (, i Vi'iUll 4_laua jj^ iijj ^IS Uijjj-o j j&lll J lilS 
pLalxll £-« a jJ-xl I jlia £u\5L La£ ( yJ J*M t)f <aLdl glViinnll £uaj ,J Aljliaj 

.aLuJlj Jjlo) ljj» (jAillllj 
(jJjJaill £jiA £jj plSill <Lljj Jjyaj S JaA Aj\1u Ji-oill I JA lilxa. liUJl 

JJlJj (^alxlt gDiniiiH £*Jaj ^ aJjISII Jj^a-ll (^ft ft Jjxjuq eiiJJ ftlialx aj 
Jij ^ J>jaJI AJ3 ljjjuu L-aLa. X-a3 1^1 Jjii flj iJljxJI yj 4iu.JaJl fJ kll 
cJSU Jljil jjij.j {j^a tjlS U VI 4*alx]| ClUJLLua*]| £*i,jj ^JJaJI pJ LJI 
. JUjJI IJSA ^i JjJJjuJIj tijij^aA <aJSj ^ (j* 11 ^^ lA* ^) 

.( WV -Mot) cJjj^» o>j]Lu jjjS'jJI jj^> ^ 

U j-ulij 4-jJjJI ClLalknaJI JjSaJ J £_«aj ^i IjxAU ^Jjill ^j " 

V^SII £j-}i t> 15 C5JM «-ij>- SJj**i jiiS^ll «UAn SjaISM J] l^JlSUl 
IjajS ^aj jSj .4mLJ1 l^lilL f^Sjei ^j c4jjJaJI j.jkll luuui ^ ujxil 
Uia-ojujlj ^UalVl yici Clj^uoa i^JjjUl LJjajiall Slja. ^J .-.Ull H ^ 

- Ar- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4_iUl <J J-H -a t-Jjiu ^jfii .tflj m > " *j*U ^Ulkuo*ll yij pj U UJi a lift all ipl -LjjIlLu liLlij '»JAjS dlLsJkusMj JaLilL S jjuoLxJI 4-jjjJI 
Ajjjfc ^Jiil jSi IJJ ^115 .£]} ...Ulj^Sllj Si .jjllj AjiLuijllj 4jb.lllj AjualjillS 

Xla (j>i*-as) ^Lal^a .LJUaidj Ijiia. Jfljuy duaj tjlSj ji ^Jjc L_JU ,J 
L«l .* ' ajj^oll oi-g-t I jjjlr. JaiLa.j ( il Wfiati ^-i tyljSM 4j-ju11 Ala U jSJ 
c Jj_ii^>_j3j j_jS — uijS c j_ji_uj : L$-La »JJ-xLa £"Li» (j-lfi LAjjSJS lUJ-s^M 
y-it t"l llr. XS oJJk Lgjj_jj-sxi I jj-jLuas) <&] (jSJ . nil . .. jiudj c jLnaij 

' ' •jJUjLt (jla eUblt l$l i_u£a c j_yj-all jjLui 

{"■»)« • mi I 

* ' . jjiuiiil (_^i : j i_a ^jn uj 

oi* j .LOLai A_jjji» ji 4lafrt iZu\£. AajJS Ajjjc Ualill b=J Ai\ LoS uik&JI 

Lulu iLi oUJl^-ll j_£3j 4_i*LJI olSSll ^ ._*£« j*j ^UJI jjall 

4i«lUl C_ijaJl lM <uS LuS ULSj ^L-aS *JjtSll <lLaei (jjj JjualU fti& aJLJI j 
(^ C a l-i"'<'<iti ^ <JjS La (Jjj QjJal_jll Jjiaill (jjiill LJU-aj l->jlS3 SjSJ lD^- 

U9jJ_ua l_ljJ»J JLa lilUklj t_iSj J (JSxJ *jf il t^tjjla JM liLi 3b lift J 

4 uil^l 4_jL& Jia-u ^ jLmLJI (>»jll liA yj £)ji <■ i >*'i ii-« cj-5la. Jj-kij*i 

, _^JuOJlllj i^nlWi i-J^lU. ^* JJ p-|jaJ {-jllj toJji=»JI .V .X Jf »\ / C>ii yi ifJJ^ fi-A / Ciia. t ^l> % ^ 
N\»6 lX £-/ io«^\ ioa«/ o.>u {!bJ!N l jjta-^^ 

- A£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (j—SJ J j<n 4 "njjViJ J-*J t-^djS f-JJl yr 13-u/iall /l.i Ji j ,—5 ,> oV.I iSj 
(LoJ^S 4-Jjxa!I J A_jjJjJI OLalSil JLutljuil ijAt, LjLaJ IfriUOnil J'^'i .Jill 

(frLjjjS) 4^JS, il^i. V^j ( ? jjUjj) iaK J awl. hi J liila (J^lisll *Ij) iulS 
4-*K tWLuu Ai Uili (jjLij) <-a]£j .\ tin Vjj («&j) <•!£ J«iwj J Luli 

^J 4-jAII jW^^I ,^4 o>3 idii dllj Jll« .Ls jl2lj £*LuJI ^i [> 4*3 jlj Uj 

t>« Uiio Lua L|3lulj* ,>a ^yLlii iLmIj* UjJ LI J ^ J £*._>$ lijSlj 
i>JI jj-LuJI (^J>J <jl LiJajj «4j UjilS Ijj tfi ja. lisuij Aic jLuj ^UmII 

■ij-J?JI LaL3*« (jli mcrccmancs <-<JS idJi (>* .&ji-e, (jjJ sULutLml Labj 

,4^jJill 4_L,JjM ^J 4^j SjUll AjjU, CJil* La ^Jc lcJja.1 A>lj (> SjaJwll 

Jju A>JS IjLuJ-u.1 tjjjJI ^jSj J (>• JjV lilS <xl£ll <>iA SJJJ«J UjJ Lis 

cL+iial ^jLSj 4-l^cS/I puS/l ^ul3S *-}S4S ^_s (31,23 : 4i]lill SjcI&I 
ftJ J v-iJ 6 - J*J ^ lA* U -^jfi J«»^ W^ u^ ^SBj ^je J^ai l^J ^aBj 

LS 4Aky J JjU Ju.1 AJ 0^ fJ » JJ J - Jjlj US - (juJll (>1 I jj AL-al ^Jl 
jXu <iSf 1^31 jil £-« S^&Ulll ftiA ^Ijjl JJ <a.U. J ^Jj ^J) <1a! <t (jLjj 

L^l Ublj^, V ^1 Sj^JI OU1S1I uuj^i ^ :4*j|jH SjfrUJI ^ Jl3j 
Uj.^j yjsM JiUVi iTicUj «ULS Iajjjc. ujbSlI J lilj Ij] : AujJI ^i 
sjaUi U*£ idUIj .I4I ^>i Jilili ^j JjUj Vj ^jUJ bji cJUlli «UJ 

- Ao - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ui>jJL_jMj Lh^Jj^J U i"? "& \ M^JJ-J if-* hjJ-"& USII UijJull 
t-lj-gSj 'U " J"' w "^ Lh* ^-** Ja_ix* Ji* j^i ^aLujU^j .Ija. ^Lkj Jjix*iil1j 
A-jLmo U^usJI pJac £-« ( . n \ > j_uiS At jljgj iUi (jSjij «*bj4S11 ,ja "2k*i 
JjiLu_uu1j J_j-j1 jllj UlljJ&Jl <J\ aTr*i inl ^gj ,jiiLil1 jj ja> LyjL>j «4j».1 ja* 

U1S11 JU-i^b Luie. cL^jjjJ ^J UjLlw L_i\jSi\ (ji jj fi »J)j ...yalSjallj 

J-Iu L_ Ajjc. CjLaIS OcLii L»S ((juliW ,j_u £ijJu oiju lj-jH (Dj-*^) ^-^ 

UJjJj AjUJft CjIaIS JLwiiuil JJ Uc.\j AjIo Qisjjcl jjaio.l-jN u'— ; ^jSij 

'.{jLilH 1j& J j3j (£J»^ MV (J»yuiU lJA -ilMj AjLaaLColl jjO 
JJL» ojl—fcJaskil Cj\3. V>1 . i nn (_>i=uu ela-uil ^fi 4-4>lS tjj j-ua £-j\-JJ sJ 

Mj^iii lh^ ^ ^j*ft (a*\jj) us ^i -uij (js-ujinjj (lIs^i) 

u_ft OjJiu iUOKM otl^JI all! (JS^jiil) j QnUJ olii (cJIjjuj) 

J*-au« ^ ftUumlli liUMj l<l;ui (^1 (JSajui) USj IfrijlAUj SjjjS LiUs.1 jJaUISJI 

. . . a£la j Li* aSa.1 J <Uax- 1 Ifrijanij 

u-JMjt jJSljjSlj oLutlaU a!a (>» Jill (jSl tiiLjjjxSjjj^llj ^jjjjiSjij^llj 

■i 

^ ■ui j (j-** .»t JojSi l jjuiI jJ aJa-l LaS C<J oIajuiH ijLxll (_ uSj3 (jic- JjJ L-aU. 
I**** JSi c>V cljUa. ljiijUI ^juju ^«S ^JJJiSlI o^^^W ^WJ^' O^^' 

■ IfiJj Luit J 

ji 4i3Lu ji Ujja. dulS pi jjlu UjiS Ukll cUjuiSfl ^ Luajj f^JjUj J j 


a*\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ik- J J tMj ^^ Mh« u4 •^ **j '(t^J^ 1 ) r^ ^ «> E- ,UJI 

w ^jyi ju us ^it jjjj 

JLwIuil SjSS AJe Ijjlfij Aa^i. IjJJU. ^ill ^ylc JjJ <-ijj«a Jaj U& j 
tjLSj .«JJ . .jjjJJl jUaiallj c<_Ij£juij£aU j^a-ailS (aJj^Jl CJjaimiW (jiucj 

cjjji. JA. Sj££ cjUS ^ CjliJ ajjUjJI ( jjSj/i) 4kil J Jlli (> iLl _«> 
SjaSS L^j SUuuJI AiVlj (i-j jSuijji.) **JS Ji* t^UaJI cAiM JS ^ I^jjSJ. 

_^£l j j~' A^aKj c^Ui jftW'J >^<«) <Lua J^a-l «_}$?■ ClUtluLa ^« *jLuJI 
.A_juialaJl jjft ![[>*-*■■ -j LttliS Jftla. <^«1S L»1j ."LalxJIj 4juoLaJl Ijln^'nwj IcjAul 

■-■'■^ ^ (JLSltj ji (j^ka) jl ( J^k«^ <xiSj t—ljSLmjjLall MJ J^J c&jiLual 

i 

- AV- y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: m 

^J S*J (.Aid) u i«J^Ui I iSS v ij»3d!3| r J .£J j ^ J^ jljj 
•u*dj5B jf- m^S yi » > jJj » JUL ji*^ V Jult |ja jjsij ,|j^ ^ 
<J-«ri J Liiic £-*.>JI (>j i*tj L$lb Liit Sj_« Jj jU»L, <JS iLJj Uj 

illj-iJIj 4Lui fry ma* ^» _££i i-w Aiw^i W&"» (>&*) *-& Oj " 

yJLu JJJI £.* 4_Jc ^ jJ ^ j .Wjjlb £jLwj_j*} Vj Ulfflj 4jbS (dlii) iJS 

ixt JJ L*i» ^ JSlj t Ji4 Oii^ 4 ^ JLUAi ' 6* J&\ f*Aioj AaiUHj ^jlil« 


0%^ - AA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4_-al£ £—>'<aJt L-A JJ«J L-#1S l_A jliuj U£>U — uj LSljtf-uj AjajuijM L$*-ai.J 

•tSja.1 "Ul£ (£1 jl ((-ijjua-o) 

LjjI jUaj UcLuiil Jjjjui ^j C-ijJjll (J-j» Aiill SJfB S^Sli U Lg J& *t J 

f jfi -M JLi ^ jjiAJx (-ijijll 11a (jLs m^ JS ^a UjSiui (jjill diliil 

f .l_j&j (c±_u) 4_J£ 5_jaj5Lua ^J LJjj-x-a Jj>jS^ ; Laj fc J ^ j^JJj 
i4_xjiLa jix. Uoxjua ^a. y^l 4jIJ e^y- 1 ^ (j& Ji»jM (^ (l-ijjuxa) ^JSkiUa 

^jll oLsISIU JLxL^VI lSJ-*j «c3_9-aSi» cS-L fJ <-ijj"= jjjS^ *b U (jli 

:(«_)jjS-«) nlkuM J_j=k t-ijjjua JjjSllI JUj .Uj Jj*i jJ J U^jU. 

*L»Jtfl JjS j^Jo ((-jjjLa) <*]£ I'rtlVii Uil La aj£i ,>i^j U«j liA " 
^« <JUu]l t-jjaj Lis .UbjJ j IjjjI eUlc. UJe L&Li (jl JjS AjjJLuijJLsW 
4_JS L^jSj t(t-ij>l«) ^_a!S L$ia V^-j ^aia (o«Lullj) <-JS LjjSj ^VLa* 
JiLjji jSl »1 jill ,jU ji (jSjJu "Sf ^£1 (i-jjj'&a) ^sISj U*».jSia (IjjajSj) 

.pl_j3jM a^A (jnjinnT^'i Ljj jIjj Uj} (Ajjjc 

•L-olS tlial is cLiiaji (_g j ■> mil \±A (jjjju (jj-JJJjVl <_jLj£]| {J-sta. a-J 

(Lb »1^jSI liJJ ljJ«i jk-frii ^Ai Vj lUlic iTjcLS US j^jLIjS J (l-ijjLs) 

( m )" Ufij US dti J| ^J S^lj =U1S Jc. jL*uW» JJ 3U.UJ! Uilj bis 

Y$-±\$A ,-j j*H (c^LJI <<? oil -Ua-a Jl (_j jjjua (-JjSxJ J ■pS^ll C_uS jSj 
le-aLul — ■ '!■■ --» 4 «.>j5 (jJJ L)J 'j"J CW 1 "' (" ""? "■' pUJafil (ja <JjU j {j<n»i 

pL-Jaftjl (J^-xJ pi — «3a1 {j-C. (>alj JAJS ic-"' XI " : cJLSa <JJJ*J yjj 

V ^-511 A-jaJjS'Sfl *U_uiSfl Ljiuu ^«a.jj j^i tl^J C_J-a.j* V litJa. 4_«.j5llj 
Linj CxcX.ui <a=kJjJl A^JS dljj (j^a AJiill S^iLi La 4_UU .Li^ic LjJ ci^lj^a 
Uiilll (j-Jiua LaUu t£*5-i V (jl cUuau ^ajJ AjJija. <-alS (ye. (jSLiiiillj 

. -kJI jaj jjj ^jaJjiSfl 

CjJXc .A^j^aJI OU1S1I JS1 Cilii J* ^sJ j! fta.Ju (ji (jl£gaM1 J Ja jo 
t^alS LJll i X jau USJ^jJ ll^a. ^tii ((f ±la (juj-ll J AjJall fcllUlSM (ju-SfL 

- ai - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jj V <ji iji-a-i l"jA_a.jj Jill J) <iui t ^o<*»a. ii* A-aa-Jjli CjljLa. .tti .(Jjljiui 

Jjji <jJS ujjSI L*5J tUjuijl^Lj {jujJijj ^jSjiiij Ljjj?**^ VJ-* 5 -' u' l)-" ^ 

i-ij_)_»Jl (>« L*jS Lo Jj p.U_uiSll ^ Lgjj Lm f>&V i-xlll j .A-J ,J>La*j j 

LfcjS JLx&l j frUuui^i ti-i-eu J £-» 4-jSj3 ''■;'; 4j£JjN 4illli 4l_"ujL-aiM j 

(\tv) . 

A—alS u—la <H_>«i^ cy*^ g. ""> "^ >M)B AJ^ U*^' Slljuftfl Jj .U&J 

: JlSa IjjIjSj 

Ljoj 1 jj j»j aJ i] cLjiiiJ (—xuatj (J_« AjJ JLj (jJc jJajkj a_l L_$jS* lAjjjill 
(,51 J I '» 3*11 jjli lAJjSkj JjS ^L&juiI L$J IjxjJoj (gJa. iTjIj/hiiaH ^o ?&^*-i t^WUH 

c4_u_' / iJl Ol—xlllj "Lujxll (">j» 1 Vij'% Lux! '**' ~ ■■-"! L^JauJal j tjLuii j—j L$] 
"LLjUl aj$j Jiill plj lilj .AauSjll I^jIjm Cikajlj AjoJoII \g..i.iul-xo (Juuijjiui 

i"i iU.'i (,5-la. (jji in\ij aLflM lJIjS ls ^C- UjjDj AjijiI jihHj ^jftl'>> .-ittj AjjLajHj 

: (_y jxjII Ja j Jjw iJ (J^ ?J " • • • • ^.jlt*. 

(jl 6* jJ t/j^J ..l^JjKu j-jM (JUj&II <Juuiliall JalilVl I_jkju£3Jj *Loa.jH( ij'untj J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: U^AhiJ* IjJjliJ AjUj! fcjlx- ^e. f >ll ,> {Jft ^ 3*.laJI JalilVl £^J 
*^xjjll fJkia.j ajinki ,,r$ f> U i-A-jjl J ^Je UU jj ciLlJu ^iS " 

.< m > • jjj liAj .i«j jMi JAj WpuiiLaj fern 

: }U13 ^A jjt. ,> l^J {Jci ffriSt p$JuiiU IfrutiSj ffrijiSj ^jlo 
V) L4J f>L Vj WSj»4 V - gUajLaJI gJaj - t-ujxill <_JjHJj " 

L» fLu pjLuL jJ»Sllj (J**iU fLJI Oj 5 l?^ C^ 15 'f*^ (^ C)3 <J^ mU— =1 

- jjjjjuillj Kill iiJj yJb. ,j*ij .lllLailai-flUill (>• <jeli-a 4_j1) ^LLslJ 
Ljilu* J LjaJ fjfi ,ji L.1 gJJ ..^Ljllj j^Ullj ^ajlji^lj y^jljjJlj 
CjLiill aicj <uiJj^il aicj tlliill aic. .Jl CllalLj-aj* £-uajl clliia jl la.J^V* Ji 
'.■J.'*-"' LjjJalS i^LLjjaJ Jla *^jjJaUjllj 4jaJfUlj 4jjL1I j»jl*ilj (jljjaJI f^J 
^JJII 4J.11I *LoLu AjUWtfl i> ±1 V 4-ii jJi . jljftl JJ.^a3 UuLj otaSfl 
^j eUiSuM JjaluiJ {jSlj cl^Jalill jLjaaluil p^jlc JfruUj tlfJj-U jjlaiau 
jjj *£j_iillj pjUl t iVi^fll £juiIj pLJJ f{] (jjilljl (j j > n l mv>V l pUUI (yi. 

( m )« ii^ UL,j JxJL fUl IjjjS 

JjS ^JLa. i_uSI JLlI j JiUlVl O-a <^»jjll j 4_JajSll j AjjIjjjuJI j 4_ul jj«1I (>« 

^uj^VlS <j-U *_». 2L«] iiy* CuLS 2Luj«JI J J^jl iiJl51! iJjSH ? l j^l 
Nf /% ^X £« vii-i, ^j.iN ^N t^N 'A**/ vi>a\ / o4 f >- *^ 

- -\^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ' "' " Cxs^j fJ 1 ^ »'J tfj&j l»hj*^j o&&& J*w Ja^na Vj* cs^ 

Ljia.j \j| V} iLaUxj* lSAJH ^ ^«9>J&J jl Igjlijij* (ja jjiSiij (4jjj£ t'lmjl 
jl «\_A jjb (j-ic- UJlIAjjj l—ala. j jilTuji I4JI jl (<4jfJU ilijUaj tllcLi JVS Ujjl 
Ol J..-V ml j Ualili ULxLuAi I J>j. LjjJ-aS Uii J$aJ V j .fa.J2 V filci Ljjl 
"ill XuaS (>£. «jSJj (J-aiJ sJ LjjSIj *^-JJJfi Clljlxluilj Jalili Ljjj <<^UJC. JJB 

■ <m) " <^jJ» (> cl— J (^jJI J-£ ^J ^ 

Aiill l_llj £uij AjSf <illij jJaJj 4*9-1 J* J) g^d l^A t -ijJ*' a (Jj* ^Slj 
4_illl fti-A (jLu (>i {JJL (^iH jxiM <(J£<luij tllsft JS 41a J*.Jj1 4jcl_luo* yld 

.Igjjinnj 

^ I '*•".' j ' ' J*& £,^» Vg >>i*j (electron 4*1S1 uj^SHj (quantum A-JSi jIjL* 

I- cleavage 2- blastula 3- glaslrula 4- commcnsalism : J*» ^jj*H 

S- symbiosis 6- scale - insccte 

.^.j-isll OljJbJ USi SjiiSflj .(jliijl) 2u1Sj jo.j3 JjSlI A-JSn " 

(J_uaij (J_ aJj . I 4— a jS_>=k) LaIIkjs /e-jW "LjjUjJI (jiijaLui^Ij j, t i oh 4_u\j3\j 

jlo V j c«jjiVI IajUIuiI L»S AjjIjjj!11 4-<JSll jj*1uu jji Uj (Jju»j c,s' 'W/&j*3 
4_5Hillj .^LijSSllI 0* 2uj5_>^ ^1S 1_,jUU <-JaH fr Ulc (> U&Ul jSf (UJc. 

(j^a UIja U>Sj Uaua. (j ji>fl LiA L^j jIjjj («.1jus!1Ii Lgi <uUjj!I Jiuia (Ja 
^JjaJI LaIuus kjAjWj >(i? -A L«S LfJjjKJ (>J*aJj 0«LS11S (jjujjla. (>JJlf3a 
C>lj ( <i! - J uiajJI u VmH j-ft \iA .SJa.lj SjiU ^ jl tL. JSSlI ^ (^S1>»M) 

- 1Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . j—skjll (j— lc \ ,.\a\->. ji LaljjJai \ «>.K) (ju-jlj «>1jJj «lxo tS-Jc-ji iSJjklj 
Lj-fi jj i»*itt L$j jlji 4 <iKB ei* (lSjW C5 J ) f-^J ^J *^JJ^ W^* 4jm«laJlj 

Sj-ijlt siAj <<ilLau»ll flbSI £ jjj yi (-ijjj-a (-ijiaj IfrJje. Jalili tilliAj 
cUI UMaJ ifcjil* J Ali^o OJlS Ualili LJ <jl L«S tOL&JI ^V- Jjtei ^i 

: Ju C^lawa \+1a jLLjV SjJS JiUlSfl 6JAj 

psyChologie o^ ^a — N 

conscousens Vj j^Ji^ C^^ j^ ^ - ^ 

id<5al ^Hno^-v 

anopheles i^SaA \au»\ j |^\.ijA\ o^j*^ C<f>i»\\ -1 

struggle for life «\aA\ ^_3-** ~° 

Transformismes *\3*ji\j «.y*2k\ v-ifci* -A 

cvolutioismc jj^fcaSX *-aaa —V 

Darwmismc XmjjN^N — N 

assin milation Ajj^a^N - i \ 

biologic «\#^i\ ^b. — \ « 

me'teoreologie V»ja\\ *L»\iaH\ ^c. -"\ \ 

alcool ^i}^\ -NX 

■ »)nlhinii 
. NV<o / ^t 

- ir- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: " •• JLS f5 (Jj*£ll) AMi djjuu & uij>^ Ui .(J*j£JI) acL«.j (JjSlVI) 

•r'J-SVl t>»J>lail ^-i Ji-aaJ J UjId ^-jusS < "lit 1. nil j .^LjcliuaM j <^al*fl 

i>Slj L$J) j-fijj -ui ,>* ^tjH ^jjc »4_a*._£1I \jiiu iiSl t> J 5 ^ <Tyj»jN 
^-alxJl gUvnntt jLgi.1 J^a. SJjXw OLaljj f U JliJS L-iitSj . . Jaj^iu 
g . lVi . r u il i L4J4 ^jtfi yS-uL» oAJSj . jaXj (JjaJj ^ AaS »_t5lji , 5llj U.jjjilUft 
t5jLui tlLlilj .11a LUjJ ^js. L^l« jjLuJ Jl jL»j 3-ua£J]1 cAj _i (pA^I 
1>J4 4# -J_>Jl yjaL. l l gr Inmftll Xib.jj (jJI (jlliA (jdj LUi (^a uiUuJ CiljBill 
"' " i^ij CjJle ^jH OIjaSjaII j CJljJjll **1&£ tfjiuij cAjjjjJI 4*111 *Lul 

L)L£ j^Jllj Vji <fjJi.ll ciLJiiJI j *j*Wl j <j>l!l ^.Uj^ll tjwiu.b l*i& 

£L& (LajU OLaikuajJI Jja.j3l l^jjj UjS JjjjiSllj t^UllL* l^jlSjl ^ 1$juuJj 

.J&j 1/uS t—ijjsuli (JJjuui L_ufL«j <Jjiill (jull^utJI jlajl 

^La-. Vj ^jLiJI lHj JaIJI lHI J-*fl ^Uja. ^1 ^utS Ulj lift ...'' 

■ iflc .^wi,ii aul 
tO*ij-«uu»ll j J-«^J»il f-aj i^ 9 - (>> ^«iM JfiljSl i>9Jiuj V >«Stl tikj 

J-A^ (jilJ-JUJ M A_jt (^i C*1_LHj «_i!j_d)II i_C.lj2 *ij ^JLxaII <-jj>a. . SV<e 
- M - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: <**.ji je $m\j «sjjj* o 1 *- 1 *j*»* ^ LJS J^ J ' ^ u V*j " <m, fcM 

Ljjill jeJ L$j JAjui L«£ AjjjjJU JJjuiM {^1 tSJJAaJI AinkSl CiLalLueuiil i>aaj 
(j^a ft J ?gtt (JjS Ljj jaui La& Jj .sja^lt Juu (jiulaJllj £jl jllj (JIiAjIIj -_jVjii 

(SjajS oLalS t^j-A (>x iXJjLa 5_jjjjiH (jli ...j»LiIlj jj-a-aj <-jjjJI JL^ul 
^Jo jUttl ^l »4j1] jaJu ltjUI _>Ji\ Yx+i ijj«_Ji uL&l iii L&J, 

»l_juul —S licj_ul y_ jc>. foj* Luli tL^yjaj jl j,\ y\-\\\ ill! ■tlVunnll 4-aa».jj 

iiUikua*ll ^ V J LijJais *«-y>ill j WjSA i> Ul V d MJlj (<-i-kiL«]l) 
j idJiH fJe. ^ ^ISJIj «2LulJI j£LJI ^ jlkyll &lj i^Ulj ^Ul ^i 

.<ulLi]I (jJJjJI _)ua3 AjjijXsj 4j£jJ*Vl <*J>laJI _J LuJjLuil Ljjlc {^ja. j-jil 

La! oJAj (^alxll CjUlkj-a*]l i>JA& JLas&uil j>» Lil Jb V Ail lijij fju 
^-« £jla LuS jl tJ-JS J-jS LjjSJ La£ <4_jujS11 lJjSII £« Ikil LyS UisJ j 
ijl Laij «<^Sjj*VI Ojjxj «LauaL>j ^ lijilt JJ-oS <uijJl« ,_i 4,«a._pLall i_u&ll 

«» j-ij^s ° j-^jS l-y* MA-w cH^M UuW-* «Wjjj*Jj' W"'> .)» J) J^' *■' 

(J liLoilJ jjJiS^il LujUi ■^SJ«3 Jl fA-^j •*> La Aa>j5 ij fAj^a. Ujivj 
Aa.LiLall j CjUEUfl j t-lLuiiVl j ^juhtifllj jflJl j t.iViti <_i Ajjb j <Ua.Ji La JS 
.£j_>jxSlij Ua.jljj_uiill yJ CjLjjj JjjSillj .frUaiSllj dllillj jajSfl lillwj 
SJjLwi IjmLj f-fc ^jl Luijj .A-a.1 jaJlj (jljJaJij CjLuII ,J duijj jjjSJIj 

■*JJJ& J ej*>JJ Lm jjjS ^ < ir y*ll J*-aS 
AiaWI UJuSil tjSl .^JJJ«Jj ia.la A-aa-JJ ^i pia^l pV jA jia. Ijjia. pj 
A-aa.Jjj LtjS Lil ja-s La jAa.Jla (^ J-ajV ^jA-aAll jlaSll ^S IjjJa. 4*a.Jiall 

i_jj_«il (jSf OjS jAja. J (jAja.) <«1Sj (Atom) A-alS f^Ju !5l!La t>JS 
(jjxa.JLall Laij .ij-=JJ V (^Jll f- jail jA jAjaJt ^jj ". IjllSj lilliS UjAa.Ji 
A— alSj (quantum) <-alSll Liaa.Ji (>aJj .(»JJ) A-aISj L4Jjaa.JjjS j rfflo ,_i 
A-alSj LAjas-Jj Ajjj-oxII AjajXall Sloiljj .jjila ( quanla) ^»aJlj (J^) - <\o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (^S) 4-JS ^Jc. - L**a> J^^u <-ft - (jbL,) US liLi»ia o^ U .($ 

2LAjJj Aj-aljfc : A-1S dllj qAj \ JJ& ^US UlL»a.Ji ^3M lilLoi£]l (jiuUj 

^ rA '.(d!cctron) 

j_-aua ^j SJljJ»JI AjaLJI »La-uiSM 4-*».Ji tyJc ,jliWl (ji O*^ 15 jb " 
6-* L)j*is £>£j JiLSj ^juaSSll t-Jjiallj J-il jaJI j (juJjJ j <jjl>*llj pLuillj 
((cALjh j^Jfii ela-uSf! ftAJfc ^JjJxJ <i* JJij «SjijS SJuli Ala £aj V j ( JUkjill 

: l*& 

.jLaaJlj lljlull j uljJaJl (^ fJuii uijl AiAUAa. ^Ic. Ai_>i Ija. I .Ulc. : Vji 

L>j» jSLSl IjiuSSl J3 eLalxJI (JjSj telouiSll &ifc ^ soul l_ill Ajtj.Ji j^lc ljSiu 
(J^q <-JJ-jlo \ fl"v«i>Jj A-ljlajaS tA_J_jlli/l]l Ajliil |jc LjJxJ Jj_)j3 *'M'^9> ^""1 *-*« 

is-* ^ k-Ol »J-* 15-J& lj_» jUoyJl O^j ^J" 1 0*' JS - ^ jV" us^ 0^ : V^ 
^J uiil j^» aJ (jujI j^juiI JJI (^Li tftjjSS L-ojj oliJ (Jilt AaaUI eLuuStl JS 

%| _uijU11 j| jjljjJI 4JiaL tjijc- Aajj*il 

*-il5J CjISLuLsII ,-i Lai .l^jUb-ilLa (jc. (JUj S^ja-all *Llu&1 £c JlLLa : lollS 

. (jSL-ai (2>l {Jxil\ Jjjjj AfuiiMj £*=»Jlj jjiLa]! (_i 4jj_j*j)I icljail 

Ajj-juojaH ^ l_jjla cA-jjJSj^l (Nitrogen) A_^»1S i*LJj JLi. tAjlUauVlj 
(>jjH j c(£ja.jJLi) <*1Sj Ujjje AjjfJSiVI s lj**JJ c«^ ^j .(Azoic) - in - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (Laic £&*>■ J-jS AJjS La JMa. £4 uijjfca (-JjSaj J jpS-ill III j^fj liA j 
(^Aj ^ '(#1 lfU& *i*aJ-*H L^io ^JUxJ <^illj W^ii *!£-£*]! ^jUl -uiSj 
Jj-aj «^-fa. (^ja (*l j,wll ,_aLl11 gr llniooU i_Ljjxl>ltj 4_a».jj1I jjjj Uj.'l O'tfl 
- * SO-*^ (JJ*%1 .\\\ {j-JJ (— JjsJl (__jaixll piVimnH Jda. _jj Sjj_)j-!a JJ ojCill 
{JjLjuJI f-i CiXA. \A <JI £-& M-juaS ? {JixVLj j»jjll Afjutl Lo£ .(_g jaj A^a. 
J^j LjJ £$J pi ^1 SJJJaJI AjxLJI CJ^Vi.rmW t> UftfiM liljallc. Sj^iS/l 
? lift UjjuQft ,_i Lja. (jlS jl (JjL| aLuifi Lai .Aj^LbJj LJj_)jua A^C ,j 

uijj-i^a jlljuil viLjjLs jj-j£.}ll £a »jry 1 ni j s ^AYI Ojjjj .J) '" ■H 

(>JC. " ,,* 1 j ^ MAt j_ma jjJJ CjJSiit »J 4_uiijj I £<i..i nl jLia.1 Aj| J-JSj 

^tLjj LjjLjI j LjjL»lc. -us (J«j-*j Lij** (uiJuLall) Sk^ tluLS ^il 

<aAil JtlilVl OljuS jSj .4j*UI (^UJIu^aII ^Sj pJ l*il ' ^> - ^ ^jaj 
t5 Jfi Jju jjj£ p^ji U>« f^jl (_j jSuils (AJL&JI oJA ^a <aij5 CibUa lie ,J 

( ' M ' ^jjuiajxll liA ^i yU ^ Up £lS L, 

<a«kll (^Ul^.nMI ^j OLS3lL»j hj^i ((jJaSLJI) ^i IjiiS (jjill ,>j - <\V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LiA JjjLuij . * ,n ' .VjrfiT.ll ^c ioa-a jjSldlj V_ijLwil (jj^f j^SS^ll AjjUI 

<jj j*ll 4-xlll) jjl_j-i*J <_i_lajiL]| j^j XxoaJl Jjc, L&i jj-jS^II UasS ^il 

: JlSi Alaj {^S 4JAiaJl AjaLJI C)Ulli».-irfill i^e 4i l±llaj ('.'^Hj 

cjLOLkua\ uii ,„a tk&ijn\ a jiVi\i c£> ? ^j c-iisn i.mU 1 jL a 

Jlj^Jill £J-«51j idLaiSll ei-A jjJul ji OjIjj lUijiii ^.jII (jJImII cfJjji 

p-a V^ 4aM JaI o- ^a-i^a IJJ Jbk ilfcJ* aUlSll £AW jjJ ^sB <uUI 

L^> ClUlSll oik (jdj .IgJl Oxtail AiSi ,J jjaj SjJAla CjUlS llijxjj IflUxluil 

j) „g& {jii ji*>l lil UJ j "> "H <j If. t q— laill jJ j-uos. (JLdJ : ( j_t^ajll 
,__3 4 <iKll oi— A (JjLJjj .AJISjcIj (j ViiW (J± jj.il ntl : j i n->llj c jj k-i-ki 
^ n . ?"i jA cjJll t^jJl (juliSa^VU ^<uu L» jAj (Retention of urine AjjJSjftl 

{ur) JjJI l$J** yj a31*V A^jJl ^15-11 ^i djj» 

Jjg-J«lll *lilllj C 1 JmuiI JJWl _)1 tljMUll jAiA-l (.>"«) <eAj L£J^"' ^*^ i^lliAj 

^J 4_j jJSjVb u-cJj 1^» tiUi JA-sj •t' 3 * 1 ' ^ ^->* P^->-$ (p^JJ^') J 

■ j" ^\ j^ £.>£&■ j* ^\ j^\ tL 3 -^ * J' t> ^ i ' J* ^^-^ ^ 
/ t _*./ ^iSN i^A ^uj^/ uNa-ij ^ j=* ■• >iSA . \-J» ^tj" ^ > c.j\^ iW& 

.X.N 

- 1A- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (JlajtSS *i>SajA Alia, ^le (jlki ^Aj . Suppression of urine ^jisll £5U*-aMl 

y-± <iicV A-ij_>j t^*uj «Ud* f *>"»j ^a^- W5*m J) oiJ^ iiuuiijj (Jjjjj 

t " " Uaa. ^j ^Jjj (julftxlj suppression <«!£ t -»fi » ii»j 

c.-» ihAHj cg-iijSMj t(j-ijllj C(jiaJlj (iJ-aJallj «jLAllj tAjjLJ&llj tjj-lLajudlj 
.pdl ... fAjgllj »AaLjj11j tjjjuillj ((JjIaIIj tjjialSjjVlj 

Aj (_5Jjjlj Jjjjll j^-tt a! i in aj J_ia=J1 Ajc. ,^ a-m jjjS^ll Ajj£ L» fjSlj 

" " " ( 

: tJjLuJI aIU Lm (^ISj ««jjjS 

AjjjjJI AiiJI) (jo .luiaJl iiC JLoaua JjjS^ll Jj-ialill fJ^aJ **& ^ ^ jS " 

jjJjS ^i (-iLdi ^5 j ...l^lLutiuilj jLii yjll AujxJl aaUI ,> jSi L»j (uJallj 

(_jLjJ1I ab-jii [^a (>J*il ijjel JuL^a (^1 (jjjLuuH) : JiA UjSj -_1H JalilSll t> 

jljJ (el (»lj jJI) j .a gji^ j—i A-i£jjaSM ilijjx-t A_uij.la eJjLuil Lftj&j JlSj 

^Aj <A-£ja3 ^i (i>j1?JI LpaLSjjl) j .A^ai?a* ^ ja-jL UjSj Jj « j»j11 
« jJiill ^jJalj* ^ j-lajtf LAjSJ JaUli ^1} Ajl j^Ja .(Jjajtfl ^i SjjSi» 

.l^ji ^Ij nljul ,^a Ajjliuil 
(_jjjl m , w ., n j| (jiLiL IgJLujLuil jjJJ (Jjuuj : J_j-JI ^ul n-*l (el : n>/i> 111 

((AjuJaLlI lKjIj-qS!I L^aai-uLj) l_jl3S ^i (CJuoa ^tay- JjjSjII UjSj .& (oJJJJ 
iJU Lj»S (1_jJ9jI (J_jj11 (julii&.lj -U»JI eJA Ajajju (jla [jialjj&MJ l^a.j t5jl Vj 
.ULu relcnlion tji*^ ^Aj Ij-«IjI J) 1^ ijjI (>>j (>» vjaJ' *lJal 
(L.Ls.jlUilJI) ujUS ^_s ^iJjLa j>3Sill UjSj .Suppression : (j-^SlI) 

l.ft^ ),o SjLablj [JjS lj) »o*> LjplfLl (jSl cAilll (_jjS ,-i (jlijl Jla jjuaaJlj ^jjuijI 

- 1^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i ? " < m) (fUsjjvi) ,> Lijc (jjji ^uyLji) uijS o- 1 5 ^ k» 

^ t -i , H Jj (UjSjliAl) Jb. AilU ^ill (^1) j (a£j]») j (A*a») oUS 

(£JJ_4 ^j t(t5 jjmII jlXjuuVi) ^-Aj AauLjuill AjjjiJI AjajuuII ^Ib J_iuaVl 
frl-Jal Aj Jujjj £jt£ mja (ji»j-« jAj) ffjJjlH jJLmiuilj LLa l ui jlj .LoLu C gi*«}> 
■il.'Luul t-a.jui.1 IjLj«S I^L^jSM &A £jjjiffl jl (j-Wl L.I Urtn b» Cjuj£\j <-Jj*M 

Obslructioti «-*>j3 ^_« J-Uail V j ? 4_£jlji^Jl sLiaJI .il.iuiSlj <*j>w.i!l sLiSJI 
\ '.^ILSjMIj Suppression j i^ykSxaHii Retention otauuMlj 

jj_c. Xi ia»-uyjsj IjjSjjj V XJL* LuijjjJ : Jjiii ^JiiiUl J^J ^-ij*- 

.(jMjJ&lluiijI (jUjja^Uui! JjJ : JUL tf S-»?-}J tjjSliuil jjJ IjJlaj 
OjjSJ U«S lytic f U« t^io JJ«flj lAjVAJuul^ ^i <LUa»llj *ftJa.jii Wi-j 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jl^JI pLiti l«Ul ,,.1 4^5 t-xjG. 3LJS Ljjla (ajjl oli) t>o ^LSJI ^J 

L-^ia c<Ljjj]&ftl 4JdIb Tcnsillitis L*SL»j -<JjH £ilij * u« . »u 0-* jtl-J 

IjimA ^inj&i ^JjV l^-ii IjJabj Lola inschuria »>uil jl JjJI j*-os* jjauij 
Jj-Jl ^UaSjl (j_jj Ijj-Sjijl suppcrssion and Retention : I jlLSj Laj1*aI 

JaLsli jjJJ Uoja.J £l*J1 <>-»j " : Jjia ^4fJ* J j ->4 < iH tjc Lije Jalifct 
pLJa! {jl yJal Vj tlji-iS LuLkil Lsjjj Ci-J j l , li ni l ^.. Vm ll {^J>jV 5 Jj ■> fi <i 
y-a LA jjcj JjJllj J*Jlj (jLaAj <-i5U11j JaJaJlj jIjSII y jl^&J Ijilfi 1-iJxM 

4_i^j4 4ju ^ Ja^v iL^w UjV Lwic i+HiwSjuJ jj-^j v ^311 Jiiiftri 

SjjjIo ja-JiSI j^Je ^ji L« (jLjAmiII yujlJ A«a*l ajanj-dl LjJL« jSj Jij .«lnala» 

- j;- 1 s»hxi^ cU j-juiij f (jLjlill jA Lui (jLuJl ^Ic jjLJlJ t-itiS _i <=JLa 

4_ulnll <iJb^ill i_ll->n-il (jlo <■ faj alj .^jaaII ftjJslj jiVI yiuullj (jixflli. 

tjLijLs jjiS-ilLS iJiLilSll 6Jla y-« p «^-" tf '^"^ u>*N ^ f^ill j jj*oa ^i 
i_ ijjJIj <Li«£]| j j-uuJI j 1 ,uw,ll j jaiII j j^JlS ^jlilj^j ,_i Ia 3jSJi ifl jjc. j 

(Jfuillj (ijJjillj l_Jj£ui]|j jj-aajlj _juijlj aUa jij (juiaJlj ajuiajlj (jlaj^Wj 

l„>ll<n yLS L» IjJiLa .La jjo j££j *JlSllj gtaillj jiaJl j Jiiill j tpllJl j 
.ii]ll ^ ^i Uj_*xj VJ Ul Uua V ^jll JililSlI ljUlj «L>U 

4_ij jxa JiLill L4J (TjLaIS t-V-JJ" 3 LiSUlai y^i »» (^Jlc j^ij 4ji ^Jc 

"... (,M, 6*U» Jjj*j 

jJk U jJuj OLJS1I ftJ_A jSJl ,-j lis. (jH\ jjj " : iLSlS ajJai <j-?.j gj.njj 
1*1*^1 IJI ciLiV «4J* SJjLJ V bj^a-j ^HJ»1I ^*ill (J U>m f^ae. JJe J^.j 

\ _». ^ ^» ^^WA / ^ »_^i\ j Xaj yiN '^\ ^ '*SS- Jkc a j / oj^ ' ^>J\\ ^^ 

- W^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: «Uuj& \ laiVi j i^Laa !^Ljj)a3 CJXij 4_gJ*Jl ^Uvdl ^Jkl ,-J 1 gjiln* (^js 
.I^IIuJLjliiI g.jVi*u.ri ^ix JulSJl ^jm tff l& t_iij lilii iu litulL tUtfer. I£jfc3il j 
ai^j l^lLudjul (ju*fy\ jjJo jXxy IjjXw Lalfrjl "<&&* i/jLJSH £1 tiUJu Jujl 
llA £-« *-«9 Ja^lfti .ia.j3 U IjjfiS Jj c^yi (jJa Ij^lS j^l jjuJj 14JLJI 

(utHj 11 ) » jLj « U^j «{^.L*Jl ^ 5ll« (j*jI) *JU ^**j sjjS U ^aJj-flfriYl 

l5 Jc 4-il jis%\ £J* 4*jA_yaS j-J j-lijj 4a. Jill ft^A Jl aAlill fJ^J lJUla 

as ojub t>jii ^i ^is au *»b^j p^ f-^ p*s J jj v fen ? Ikiji 

L>blj^Vl 1>*1*J jJ f+iV \l <illJ US lAi&ll ^j ijjuu (jbS) feJS IjLwU 
lIlAS-JU XS_J - l-J>i>J IJLaj -tjVi (j_aJ fi*J US njjj-ajjib JjSII lSJJ*J (JM 
(jUSl 4, /iK (jua n-Ai (jl ~ LgjUuilj U^ljJj lUcljJl UijCj tiAll L>a\jial 
<J t"il<nM <iil (5^-11 ^ ia,«H jJjj AJilc lilLiA (JjSj £)' Jajw ^le. (V^La (J4Ja!I 
J aJall 1J & *(j:ll 4 Jr. « — IVimi £1 J — jjj (ji-Jl u 3«11 Ci-HJ tUbL-ui 

■ i ; "->^jjj 

,_j ^ <i.jui j \_J ( J-$J) A_«IS tj-lc \ i-vl h i s\j lii^i jl feUl J^H Uj 

i> LWjSi^ gjjijll .^jjjffl tr*"y ^ (oft**) ^s <>j (vklAN) M^ 
pJi ,l^lUxj_ui\ £U5j t^-uilSfl Ulijljj lij ts 3a. iSJj»j jlj 4j£A*j jOUm-oMI 1 ja 

aJ A .J-^Aj *■" J^ ill n j"% <i^ 1 a^n o A— ilaj j-JU-uull jjjjj-la^ (JAa t5 jju aLS 

A_jaJjiVl ^Uoib <fuii p->».ntt IJA j^jjSj cUiic jJki-ol ^1 ^jUslb CjUlSlI 
15-lJj {^jla Jli ....^(in jiO Aijlaj diUKll (-iUt JJ cii-ajj Uil **nv {^ 

('"MvLkk o^ dj ^^ AutM J>* iA ? '*^ J& ^aU- "U»«jj Ujjxa. 

4 .^iVll J ijJal ijJst dLiJ tAjl Ailli! ^Ji - 4jI jl ^1 Jia.1 ^» - lii j 

nvs fsK\ /x js-xn ^ ^jiaa/ i-iju-a caA ,>. ijj/ a«-i 4j«a 4».v>-^ 

- ^.X - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: - ^JJII L-LiS ^J L«-.l«J yJc (gJLill) 4_JS jjSliu pAlji US L. VJj *^ji 
gJLill j : (ojjJI jLuJ) yi jj j jss ( Hemiplegia) Ljac ^a^uJI JLill 4^ 
4-iSl : ajjj ^1 JU .jr jlia j*s LJla gii jSj «ajLAj i_»ajj oLuyi ^ £>U 
^1 iiliftl CjUI jS 2La*jll ^1 " : uijlx-JI JjS Jb. Jjjj ...<L^J i_iaj 
,^1 JiLi&l J i* J Ulj " : 4JjL " *Jdll 4i3S ^J Uj^j ITJ L<J Ai-a V 
4-JLJI A .^ill L^jlfi c lK.n-i {J I jj AJlill t-x3S ^ LiJ 1*1 Ai^.V cjUa! 

4_jle ^A L« j=J Jc Ailll L-iiS ^ Ujj^j (jS? Lajj^aji Lil jei cffJ jjl 
Ajj jjjl 4_j_jilll *a.Lx*ll (ji*!u (jll=»La Lki.j ( Jij£ L_UC I^jId gilluyaJ jl q j JU 

\±i* Jb. jjjul Jliil IjJS «d j tAlS iiiJI (jlc. Ji oi>^»l J <^aJ ^ 

t^-alxll jtikuaJI Jj-a. CjihUjoll j OLSSLaII ftiA JS Jail Ua (JW>* Vj 
lIlLui3lL» ij-4 jLS La yjft !5LJj j^Imi LaJ UjfiSlJ . cs J*a1I 4jJU ,J <Liab!>L-a j 
?t lhi inall jjol jjlj cLjjaaAI j SJuJLaJi 4_L&Ldl i.'il^lVii ruill *-uaj (Jja. 4j. n l -> 
.(Jalatbljl (SjSfi L&uU Ji"U llulS La Jyt jll jjlj M^jlu (jlS La Ajjjjjj 4 ijjir* j 
gf llii/irtll ^L=kjl ^Jc Lhyjiillj ^L_aLtll l^'ll ■> (j4 (jJj i>aja. lilllA jjlS Jj 
.JjJaJI tjj^xllj Ualiijl JSS'ilj UUjjUJI ^jjJI ^J«J1 

: JljjJI j *%jl>JI j»y*II J23j C5 «LJ| ^JKall £*£ 2U3U. (V 

^j AJLaa.jj jf {<r jalx]l gxikuxill ^-nii j ^j Ajjiisll <_Jjilll Jj^aJI Lai 
j>J djj (jtLuillj J-i-eus !_! AjIc CulS (CJII Jjilb Jj?.j (>4 Ifrl ^jSj ali c^jl^l 
^ ih i /io jjjSall UJliuil Aa^ajj La lift j .<ajJxa Jj Sjjli qjSj jISj UjjI J14 
A-JU1I <jjj«1I OLu.ljill J^jca <-JL yJe UlSlI yJJI AJljjJaU.a ^ ij^ 

: JjSj j] SjaISJU 
<jj»^l ^Jc ^x»5« ^iill c ^i^^lj ^1 jOlk^VI jlS IJJj ..." NSN o«/ ^NX ^-/ >-iVfiJ>^'^ - \>Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4_uj»l\ UJM ,jLB j <AJi\j 3Lj_uujiHj Ajj^lS^lS s^t iju±*!\ i^UL 

O^jil ,>* 4iiaJl Aj|jiUI 4_,^jM jj ^J (>Jj5l J*fl (> (^Sj fl Aaa*-aiH 

UiM yJJ SJjj^. duL^ 4-M eft (L*j jji a- "* j ij&& cUI^-mL 

4_ijiajj (^1M j-skjj\ ^-le AjjjuM j *j£>J11 (> gjj* ^ ^jM j^jlaJlajueuij 

,<ajjjill Lui.l j-juijj La* i4JjjUI SjjjjJI g^LJajVlj c4_jj.iaJI o UHt/i*! ! 
.4_icUu^Jl J SL-iiill CjIj&Ij 2L_ltail CfljJxJlj (2L_j.>ua*i\ .IiL-t^j-ll 

g-LLitt *+J\ ti* ^ UjU ^ uU j* Vj 1*1 JjlL V ^311 V^l jlSftlj 

: AjjjLija Ajudan major 'A ;i-> «H aSU Abstinence - : (<cUaa) o^^ 
^«jSa. Arislocralia : ^al jSLuiJ) (jLjcSfi j dUa.jM <*&>■ Anarchic 
^° v ' " ...Cimcnt : I^ja - Democralic (^JoIjLuj) jj**=Ji ji S 1 *^* 

oi / '^Li\ V>>& »^-\ -,& ^1 &j& ifhr^ £***&! jk—i Aj* kN,,0> 

\s» y^ "^^ "^ ^ * j^ °«^ c^'** 8 * oi / *-* 6Mt?-^ n 

- 1.* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L-Bil ^-a 4_u>il iLilSH «d-£ JLi.il ^Jc. Luljai ilisLp Ljfju. U " 

UuiLuull ji 4jJ>" mull Jj/M ^i laJJui V j tLyll 4*1M oJA jtftjl j^AjjjjJI 
jOjJ j^Liil LiCAS j_i £»jl JalilSfl ft JA j>» fuuiSj cSjii^l jjjl^uJI aJA ^i 

^Jcj *Lij$Jii o-u I J^a ^ W" J*&J '^>^ UUJ Jilili Jc f till liSjSj 

ts Jfi jtg'iViAl -> fl Lfcjle, t_^Ls>.j chimin *Lje ftljil £* U >jli£ill iilili Cpljxll 
. " JjJaJt 4£jjiU •fjjuujill (jjJiLuij <*]£ ^UU tillj jja ■■■.i{ijr. (jLuul 

Ujs Lfcji _>&j ^iLLuJI -ciLjl, ^ L^i JU, ( f ^ t u'ji>) -A ^ V* • 

.SjjLirx ^ It jjL AjJb iliUUajufiui tltuul J&SlI Jc ^Aj ". .LJkuM ^ £ O 

jj (Aj-juujill AiUlj 4LIL> Cllaikju&aM JJc. j| j Ala^all I JA ,Jj _A ^ H V Aiui 
41*m j^ii ....^JjSfl ts-sJiJl CJJ-^ S^ S-W \^jAju\ <U Ljjjj jJj c4jk-a 

(j^UJI Jj) U^ yJ-jSM jx^l Jl^l ^ jiKftl ^^Lu-^l j*jj 

^jj^ ' • ^uij) : L^jIc. ujuS jSj p U W -A KVO 41* ^ljj ^j 
{J .CjIjJjji (iliLj ^ JjlSI JjJ-iuflll j^ (pLuill jta) 4iaui OjaIu.1 

LjjIjjc <Jliu ^j JL5 .4^x111 cJ5L«ia1I u-. jiS Jo Ac^o^JI »<la ^a ^JSj 

: (SjJli. £Li,i) 

^ : f USi 4Jil5 .jJc pJ 4ll jA {Jiillj pWl ubj (> jLiJU OjSLUIIj" 

jujmij ...LjU ^i Ljili-Jlj Ljli«j l_jJLi.ij SjjJaJI Ainr.r.'jl JililS/l iUul Jjjj 

jj-SH jji. o^j JjSj ^^ {^«Sj ..Ijja j <jlS jlj f^lc-^^ SjJj ,> Ujui jjjjV 
JjJ ^ j Lad ^j a_SLj J c£*&\* ^W^ Ail t> iili J LioLJ «LjLLu.ji Wo J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Xajjj . (J>4*-» f>jlljA Lj-SLiJI 4_iill ^J <JjUu (jiji c *Luuo c5^>j U LjjS 

(,8A >" lad ^ <i& i>aj*j L. «_ij*j Lalyj «_j|>SM piS i> <Jj*l] 

: JUa Ujj^i (Jill 4jJS11 ,-xlxli C5 iull *hi ,J UjjjuqSjj «A*-aSllj l$jlij ^ j*j 

I.1A Jalill fjrt?. (_5_jau "5f 4j_axUI lla.>L»jn j]jl 4_Lluj sj£i Lm (ill ?r i In'il ..." 

ijt-^jjjljj OLv».lL« (—3 ^ uiiil ^jj-jjiill 4_J ^-J-jlo L»S L_Lj_uill jjLuJll 

LoauiV L\j jJiill jji3.ll U SU5 Jii (AjaLJI JaUlty ^ Jfrkij (jJji pAjj^j 

tj-sLuJI jJcj jJIjaII fJju JLuj U ,^j £& V (jl j (jijiil li^j ^ f^** JJ 

Ls lc A .ulxll <jilSll UjLjjmJ ~ 4-jS 4_uiL <jkla. ,-i (jjl (jaJS - </jUxaJa!l j 
I jjjjuoj l—Sjjujl p.(_jSlll J-|_j ■ «n"l {jJS SjaLc ' 1 (Jill Ajipiill AljjiJI 

4_illl (ji (jj jjfdl (>iaxj »jSj (jl (Jjalj l^lj .«blc JjljuJI ^le (j;V»'J IS^Lua 
j .frail (jiwj t5 JJ US (jj " : idlj J»J (JUj " infill aJA JUiy U>vi Lil (Jdjjjj 
Ajj J*llj l4_JJj«JI AjaijMI CHjIjjH L5-* j* ^ r -' JS^Li *-^J*^ j»awl*-all ,-i 

l-ijjJI Julc. LjLlL La lj jkj] : U>ijsl 4*1S tjt Ljjs OjL lij iMi lAjaJjMl 

g i.rt'rt (4— JjLola dlilS Luj (Jj <Jjl£La CiilS Ujj JalAli Sic UlljJI «£U jSJ 
A_illl (-JUal *aLuall (jjSl L IjiiSS li^ij (AjjLLoll 4-alSll jlui.1 (>4 Sjaa. ,j 
p.1^11 I J$J pOlc V j ( ^JJB- (JijJ ^»Jfi Jaj» La '■^a.j jj Una liuj AitaX.xl 
tili ,ji>_«l_jc. Ij-UJ (JAi-ajuaila plolc jiLuaj V} jUwVl tillj (Jl« ^i" (^^' 

< ,0,, > ." i^^.r.^11 JIU Jibua IjLjj CjLjJJI 

^ ^JJ ^LS *J (^ jSII pXS ^-o ehjJa jatLuil La J!5La. ^» liiia. V 
tLji t>Jaaj ^jlS L £ >«Jlj jliLiVlj (j'Jj^'j t**-^ <^ »J*^ ^^ CjIjSA 
ts _lc jljj^ ^JJajuoA J>jSJI UJIIjuiI J-*a. Lvt AojjLmVl AjUai.1 < . ill . ■> Jj 
4ji t5 JLa. (...<j_jiUl *ito.L«ll) AjIjS tjuAj*- tg* LjJjJjuj nUaa.S?! ftJA ^ 
^a j5_Si LgaSj VI ^jSU JljSi Lj4S CJJjj AjLi-a &* "AsJu* jlao jISj V 
AjjLJj ^-IojSII AJJ J J} i$jUill _>ki (Jjati SjALk oJAj .JaUj! g. y ».. ^'i 

- 1.1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^ CjjuSil ^jll Ajjilll JjJjllj ^UjImII ClVULftM 1 l.l>lm jAj .^JJC <jjx] ana - wv- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl bu . .1 

.AtaJai£*tt - ui - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: * JL t ^C U LI) 

£jj_ul*Jl (^jall CjUjjj jus. £uAj1I £jS1! 0U4J (jJJ J*-alll i- w ..i. ffl j l 4jj 

jLS^ Ltgjj (Jxxili (L&frUj Jjuali ,1a. £-jl«>j . „ i*U->i l&5j Ua^J l^Uk^tij 

«Ijui ^ jflU jail IjJji^iLc. jjjlll eL-aLdl £a (jJ&aAjll J^a-JJ (jJa- >l*-ai« (jj&j 
IJLA aUl Jjuaa. J9 I j _jLu J V) cAjaLJI a^lLsclj ^iiajll •AjUci jIjaLuiI jj* 
XS 4^uiij ia-| <±ia.lJI J ^11*11 ,jl yja, .Jjty 4j*1UI liUikuaAll i> JxuJI 
Jxjj jxii (4-la.j^W »JA J2U. gcUajhO* ,j» AauJaj J 4s*Jj3 W» jiaiM ^ 
(jUI (_fljj_ua *-rl>i«J JjjSJI JLafii lillj ^lo Jlia Jjij • JjJaSlI 1j* 4a_iU 
£_jjJ1 AjJjj ^ ijj JjJa t^Luill Jj^aiit ^i 4jaJdajua*Jl ftJj**. Jb £l£ll UijUi 
iJUj .^LaJI jjjill t>« Jjtfl iJill V«-» ts^jlj ^^1 OjSlI t> JiiVl 
UJjl— « (jnUuuul IJjMj tAJAaJI JLiC ^ « -m jjjSjBj tuijUall (j-xal Jj.jS.lll 
>l jjLuJ| (_jU1I (J aA jSJ yJft iJuji £*-« *A Jjjc-j jJUjSII 

■ * ,, > <n jl <L| jilll J i^aJI j-i IjJjSj ^L»lSl« S.la.j cJSjSj «yJJ*M (JjjuUll j^jISj 
4-uala.j Cj\_uuu_J*Hj (jjali-iiS?l jjjj Ujlaj lila.j j) .liyJaJl (=-«i»^ plVimmW 
<Jj^ll l >-fi L.US jUb&l ftlA (JMSloulj ^jVl 4-J-JUJI UJ>aJI *L«jj| i*j 
(J-uaJU isijd\ ,-^lnJI «jsa-a3l <l=kjsj A^A. (Ja (l_iLjIa]l) 31a-n CljlSJ AjjLaidl 
i^jUal— jij jL^Jal ,—J jjj-Jjiillj »l <il»tt ^jj cSjWy Liljj* -Ljjlj «L^a. jj^a 

.4j-ilhi<-inll 

4jjj_ui (f -i 4jjjx]| AxoLJl Ajjxlll x nKmll Jjfa. ((-lUll lJA ,-i Jjliiluij 

SLjaJI CjLa,lai 4-Aj>La ((jjJillj f>jl«JI i.iUVkii AjSIj I frl t fr j IfJfi AJaiLa^llj 

JjSfl OVjlauJI Jb <*jjui Sjtj ^Ul) ^> UA o-L Vj ijJLiUJI jj^uJI ^ 

.aLuillj jj>oa f-i * a\-*a\\ 4jUULjL« (JiOullj Jjf"! (e^ C-JL ( ^i!l 

A-jJo^lll j_jua& ^S jUiiuJI I JA ^S ^Lill ,ja (JJjuiI llijlS j*a» (jl jJjjj 

- >U - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 2u«^a. f .'. ,*A ^ .,£]j i*j JjLJull jjo uiijj p5 i ^ AA . f lc SjaISJI J) JSi 
{j ;»j" J^-uJI 4__uilSjJ t-JJJxjM j £-*iajU ^ AIY fLft ((^ jjdll ^ <i> oi l) p_juib 

f_uAj ^LSjiaSfl ,jjluij*U t&v"?- ^jja ^ cLujluiIj ^Si platll aSLj ^i y 
JJ_c £-Lj t^AoY j»L_n yJJ >A£Y pLc lh» OjaLJj (AjjjjuiB AjxxcJI) 

U^u ■"■'■ ■*•■! fj .JilJS (JJaJ fJ ^loLlII Ajjilll 4j*asJ olt J^c ,j£lj tfAjaij 
LjuuI j>_j tllliSjj j»J ^ A© • fLft £jjCj_uu]I ,j-« ^. h -i imi (4J>j£a1I AjxasJ) 
<-jJ Jjj ^ AAX pie (^JjAII ^aUI ^-«a-«ll) j»-u»lj ^J«j»a. lS ja.1 Sj* (jlSjlaSll 
■iJ ^Ljjilli lllLuuii>»]ij CjLj*AaJI 6JLA t-tS frSij .iTjliijjj Ljklili ^jIjjjSjII 

u^tiiij ajayi ^ i^ji. iits v-jM M*i* *ij^ t-W-Ji ^ ^ 

y^LJI c «?a\\ *L£i) pJla ig-LLiittl »aa Ju JjS/1 4*^ ^J^ ^V ** 
^IjS f-5 c f L3UI ^i ^jJI ^L^iill fS=JI 6-j <^ ^1 fie t*^ v*jJI 

fLo ^jjVl ^ujJI Uill g;*^ l jiil j « n * V pic ^B jj if AA\ ts^l j 

Cll -.Wi.nnj fa.Lu« (>. cJjJtill l^i»>u 4_a11S ^La-JI ft^A Jl JJ L»j . M VI 
ijUII Ilk LUijiS Jj cijltill lljlaiuall ^i (jjiui L«S l^JJJ LojS Cljjlij ^« Axalc 

.4j L-«ali -N » t O* t_^ 5-a ^i«i> ^jJkN ,^iJN ^j^AN XV* t^ $ '=^»> uik » ,; * «> W \ ^ Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (j d iiij*ai) 

3&o^ >ft*jftll 4«oI*ll /fcoaJl ^gAsiN ^iiaj^ui\ ^^j ^VfcjjAj tfi->*^ if*^ £**-J& A^.t WY- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ' JUULAjJI 

jjj jT ^ =lujJI *-jS=JI <-iJl5 JSi ula Ciuui.1 ^1 Liinllj ^J3ll JjSH 

•ij i^LS-Hj <_jUJIj J5l jb o-A ^^'j ijLMI j>»' ^ J&N Ml 
^JJ <-uy3jj ijiLill <JLioL ^IjjjAt 15* <J&\ ^ t^jAlkM t_i3SH jb Ujui 

AjJII ^SLal ^i J&ll Ajuifc JL& JoJj .U11 *jj* c)ljJ>.A ^j ^^Ai £*aua 
A-Jli. Ljub .-. foil pLjsJj «-JjS1I Q-J&UJ 4^J*-suJI Cj\j,H"i i h nil JjLili ^-lijj 

,_jaix]| * <i^inll (JMXjuiU (Jj& a-qUuaSIj l*0l>flll A . *\f ni l Jjj&lq ,Ji eu>.j 
t»\ i?ar.i 4-ubu (ja »N ^ ^ ^ <iui (JjIjI .J j-JjjuI <f<uaul Unm^ o UaHj" iJ^uLaJlJ 
pLj&Ij LjJjl J-"HJ 4_jjjua»]l LfrcLJajij 4jjja]| Ailll (-i jJVill 4j1J (JSj JSj 
(j_j& ^jjJillj Cll r.l'liniij ak_5_L(il L_ ljS (j^« I fli/Vl'll La (_L_jj*jj (LgJUajJu-4 
Ja-u (^Jc ^ Jiiil>»ll Aild^xll LJuSlI £4 4j1J ^\3aj La C-Llbj .AjJJjVl llAilll 

L»j cjUUSj •J.jii.j oljJj J^Lu {>» a*j.j2I jlftl £*?tj LJajS (^j .JjJa. 

<^jS1I OUajLa-all < <i?i ,_ ift La£ .LujB Ljia (jl£ La Luui Vj c£Uj JSL5 

<JJ ^J (*l -»n 3_uji Ajjil 4-iaJ :fl jii->l AiLaci qa £a*.a\\ uklt jSj " 
pjJxJI Sjjb £J-"ijJ (^i i*i->i") <u& Ajulc AJaJj .Ifuljj i5_>isj Ljjtalj SO"^ 

jyjLij XAV jjj ^jsll ^LuiH jjijiall ^a jljib ^ualaJI Qc jlj'j/l Jjj 
pj .IJjUuall Sj jjj ^Jaliijl £a ^ILall AKsISuhIj 4jjJ«JI g-aa-all Ajjuoaui JJa. 

- no- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JJjuj AIaqa t-ijjj, ^ ^ i V rfj-ij*- * * (jt 5 ^ ' f^J (/■*>« j»J*">« J- 1 "" 

..4jLa»l jj 4JjLk_j Aj1j->^io 

sj-jlmJjH j J jL ^aS (Sj&aoll AjjjjJI <jj j^AaJI (jiuuiUj jx*a>»j Ajjjjui jjji &.ia.j]l 
tSJajAll 3jjj*JI ^jj^AaJlj AJJJxll 4illl £Aa-« aliib M 1 • 4iuJ 1Ui (Jj 

: ^ot^flJl JUel Jjl (> 

(jiLA.1 (AJfoauall LjAjL^Mj LjJjjIjJ CjAHjj (4gjal^ <AjSaJI t'lllULllU Lai 
fl.lJ.la* 4-JJJfi AJjM 1_u1LJ j l^L»i£ J] 3bk.laJl JAlAj IjJj&j £jj! jjII eLuijj 
IjCjSJj J I .J-Ja-I j cLjJjLui j L^jjLo ,_J AjasjiSJI 4^ujS11 15 jaSll »illj L-ilij 
^» LajLxj fJ) tL{j£l£jj tgu>ft (j^jljjli $il fjuL djjliS! ^ill ^j«J Qe. 

.$c\ kwL-aill j Jjci ^jjj«ii ^i tjjSj Lu uajILJsHj flSll 
^jjLuijj IjJ&Li tf—jjal] ,.. ftUH xo>4ill p.LuijJ \1a afjtLuftl ^^bjjjuiI jSj 

&j» {>-^«MSi CiLuii (5-lc.j Cf^£lLaL>ua ,-i jjJJ La (>uau (^J^) &J*- <£) 

jjjUjj dUlS ^ jJiij t^aLjlt cljSVl 1JA y^ j^jj&j 2-<^«M Jlji 

CS^ — LiH (juJaualt j l_iLSjSll_5 ^lajjjill j uijLjuall J-iljJ 0-* A_j!J Cjjjj flJ£-& 

lilj ,>a <Ull ^n*la.i ^ »_)££ j! iLJS Sb^-J ja.^1 Jjfij t JjJjSlI JS 1«.«tm 
A-i\-> >nll uW\JJ LJdJ'J^ ^^.Xj ts^ 0, ^iajBj "UslaII «JA ^-i fl^^jjij tjumj La 

L^jjI jo ji LjJUj in*> \jJj_Jjj ■i^'il il*i^ ,-i IAjLuujuuS n^jll LsjaII L$)jLlLj al La 
ai-A j_a.l j>_AJL=k\ (Jamj uii lij j a.^'ni (J_ui1jj1Ij 1-UaLajHj JjliSlI AJa_uj\_jJ vvjj^^j ■^^ 6 " v ' v>iw»aN / l >i*a 4 ^jA ^a ^ «>^ j$}ij 5-si i^\ ja\^ 

A\KK i>ij» v^mu^i ^jsA *uiS^ 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L-a-jj^j tUJj JjjiJ Cjk-jjSJI 4-LaL Ajluj J V jl ,>»* *SJu^Jl ^LiijSfl 

si* &a cUiliVl <_T »Lij5a.l La J 6* OA u^ U^J ..(juliM ^ lojAiSj 

AJ 3} c<Ule, Jjju La Jjuait j JLL La jjs. jSj jJ S-UisJI Jglull j ^La/iM 
oLjj! La (jAaluu (jl All .UjSilj lixjJaj Lm jjs. J£*3 J> 4js1£ nfl i run J-iaaJ 
,-jll LaAljka.1 j) L-IU4 (jllaKJI LiajS j|pj ftluujl La (Lxluy (jl b J£*l £1 La£ jA 

J^-D \iXa A inl-ji. (JjJ j_j j iv'n iLL^aj ,Jill Alias* Jo *a;nall ^jJaxj 
lLa.1 (j^a £-fa A-Sj .<_u£ljjj pLiJajl J>* <Laj£aJI TtlLoja AjII grUstJ Loua JJS 
La j cjtffol j u3jH yi Ajjil AlLij) IMI^. LJjU-il ^IjjJ "4iti Je. Jllj 
. J >au JL*a.V (_>*-<m /J UjlifiMj <r"jM J* ^f» fCJjyaili #yJJ*JI i>« L^LULi 
UijSlI J CjLa.1 ja ^» dlUllii^ll £iiy AllSj £l£ La Jl £*auall jLii jSj 

: JjVl ftjjJ ^i AlLaei Ij^m AljL Uii LpVjLva »j AajjSII 

JISi ^ AJ,I.SLa]l JaLifol 0- OljJifi ^i <iL^I -AlLaci tfi- LjJLaj" 
L<La A-*jj3l ljjSJI OLjJ ^Jc IjLalfil Lfia {Xjjufldll JJjSij A-ajSaJI jlljj 
J*Ji fJ ^J^ill j A^jliall j A^l j-11 Si^to OUk IfcjS jkjll Jjilu.1 
AjjjjUJI CiLvliuAall Ajjjb ^i jkill aAJcljjui £c £*a*a]l ^S flj.rtV>«W 
jlSI J t5 jIjuij t jJLuaJI AjLj ijluaJlj julull J 4.*Y\\a\\ A*j£aJI S j$a.S/ 
g^j ^ «? a ll jc^ij jjj ««-ySj5M j! Ailll AjSjj CulS ALaxuiLall .'. U1U. n ^l l 
^Luij LaS .Ljljljj jauui ^ 4\ka. ^a B |jj Laj OUJiu^all "/ " ^i <Lxc 

:dilj ^ JjLj 

jjjj^.oSLa LuIb Ci*ijfc ^jll OLalSlI Ollj ^a AljUa jiii ^Vji ^aJ U j 
Llij^a AJS jujjSI! Ajuuo, ^ dLjii L_a Ul .(Jj^xj J Jjiii AjS La Jo Ul. 

J^S <*pffl a_ujJI JjiB g-LiJ t> (joui. UUvij. JB cAJSSI « ja q^j 

(l '^U-j p Lj AfiiS JJ liLalSa tJA liaud jSj .StL, jSLaxll Jj^j ^1 jil .t^o*, ^^. n^ ^.s^ij ^y\ ^^ fc ^\ "fi^/^jNj^ -fii c >3uJ/ ^. t ^ 
jj^ i^. i^\j .x\^ ^ ^. ^ 5; » ^\ 5^ -Ai^/ 1 ^\ j^ j^w - UY- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl iMSll ^1 yilSH ^1 JjVI ^1 -uua-nsuis jLjJaCUt u^Kj CiIjo diUS Ifluj #* Olj* jl iiu>> CUS fr*J fdJif^j jj^^uaj #•>*£* J ■V*&**J f*»fc«*j (a. W *"j Ju fU 13 U< <">sU. i^ -6> 


Sj Sa-Vt 

Sj — 5b-* V 

Sj_ib-¥A 
ybJI 

Sj 3b-*1 iiA-r. f Uu3Ull-n 

»j iia-n jj-L^-ri jsUkJI (jljja 

LSJ* 3 L^jL" 
^Sa-5 (J- jU 

j5L-«Jl %-lfJ iuiUll-\ jJUJI-'Y A**-*" 0*Lm»-« OJ jSj rl JA- 


(£-»"*" J 5 Js»*- iill J'C" iljl 


Sj i\*-\ • 

jj-L-Ji-t ^ A1qjJ& -b >a 4ix,\£&» ^ cV*A ^ l^ya j K 1 "^ iiyHW-^o* - m- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl cijl>i 


cdJtiaJI 


i-jl jj J 0^ 


v^js-^ 


ja-j» j&* 
oS>ji 


^.jj-u 


JSUjB i-filS 


i.fii, ,s-w 


5£UJ1 j (^iH 
■sfoLAiJiiu 
U3UI Jji» 
Lte—ii 
fcljiJI Jiis 


* JB-IV 


OjUJI 
^ Oil JjA-a. 


^j*- 


f*J* O^J 


%jbJI fuJ 


M6 JfSj 


jj-jl-M 


^IsJI 
^JU 


jUS_>*-Y. 


^AiU 
»L^&I 


(j^uSUi^-Yt 


Oj** 


j^.-£r 
•ijiJ>L-n 


u* jU _>■■«»« 
JBJ* 5 


j^Ij-yv 


JWi 


J^ljjiia-s 


u*- 


fc^ 


4,r-U 


tijL-iSJiij 


J3-— ii~" 


^ujii j&j 


ifcJHfa 


i^jj" 


il .^Jl JSlj^ 


f 3ljS -«V 


• 
_l tJ-B 


C l_3u-£A 


c 


da «jii 
Jfl -jll 


Jljjl -o. - ni - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Aij^ ca^jj *Lj o^xj t^jw ^jj| ^xLJl £^1 iiu» o | ft ^ 
*-*>•» WUJ, ^Uij i jSjj ^jit ^^ ^ISltj U jlljjj fc^J ^jJI 

l>» u^ V J le^-" ^J 4-jaUII CiIjJJsu^aII Qa '"--iJ IajV tlfiaj p jiij* 

l>fi lldja. J Cujc ^l ^ cl^jLw^Sj lUj^l oijl jJ JjS y* «^1 J AjI) IjUj 
SJ-jJ^n cAjauuM oi* (> lj£S J J^Ljj i(j*teSn i^S ^^ ^J «Wl*-a' 
(jlc l^Jua *M.l jSSi V j ^AJjiM aUuiuH (> JjJasi llluul Axauall Ujtiil ^| 
l>« g-iuot l^jj t^Jij ^jH CjUajiuII 0J1A £* IjjjS ^ Jjill ^jlw Jj .(JjI^aII 

^ ( jSUJI ^jjj) aL*h olAiiJ ji5 J*Jfl ^ujb, ^Aj (*«iUM) UISs 

S jLil aWLuui i.'l rt» A*ilill MS l)Ij Lie. (LAfL* ^ Ajuiu=l liij Jjujuul! fJ 

al^l US .(eSL-lj-ll) j (:L.LM JliJ&l) U«u cJ^ J J\ yjjL 

^ Clfc ,^1 (ouuuJI) USj f jJI ^ Aiwiuu till j U ^ffl (^Jjjll) A-1S 
.jjjuiuJI Jjh* jjji jA Ajjj^ll Jjl.l» {# «dlJj « JU-Sui OjJ i^JJS 1<jISa 

o pjis ^in JaJ» £jj jfi Wi/j jsl oPWi* LfcH^ t#i (#j^ ^j Mj^* 

JU-, ^ liaJ j^ dlli Juj . fJ JI ^ d«3-a iH j5 1* ^ J^Bj MM 
ui L. >a £lhH ^ U Jj « ^jJi tf-JJ* fc-** 11 CJ-Si ^ J "^ J - w» - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: r^jttJI ojJ! ¥> Jli-iU i^ljjJI &J& (Y 

M CAjajluaII (dJS .-J J«JI («^»UI ^i><ill JuAH i>« Ulc. jjio AjuLai. JUj j 
U>ti 0- f* J 11 ca^ 't^'-J t^ 1 C^*"^ 1 **** iSjW fr*^ 1 '^^J t> 

Lie . J^Lj o^ 6-Ji MjJJI Uh taJUl SjLuJIj jlLill ^jJa ^o ij^s 

tUpU <-AJy ,>• fua.jtt Soj-iJ; U^lfi 03\S ,^1 f JiSllj jgidl c Lj J 

.IjjjS Ijjft ^Jjtoj tjuLjll SU» jj*i dji^J ^1 S-Uljll SjlJaaJI Cj -.lVi . na 
^a.ljjl» gjjja ^IjLSVl Jifju. ^Je jjiii *V J ,>J U j r^ijJSlI JIS 

:jj| ..l^jj j»ApIjT pi Jill ls^jjI 

Lc cadre '.OjaAY-N 

La rouo dircciricc ".*^.^\ vJi ^-^ 

La roue motricc *.A ja«^\ *-M jA\-X 

Lcgrand pignon ".j^S^ J&jiV-i 

Icpetit pignon - ^ j>^ \Jfa j^ JS"-*-^ JA j&\ -° 

La chainc ■A2uA»AV-'\ 

Lapedaic ^Ajjk jiXJiy^ ^ o»5^ ^ <4S,>-V 

La poignle ^og^ y J5^ J ? j*-^ 3^ ".*^5«\\-N 

Lascllc •.^j*AY-'\ 

La foucghc *.irfLi\-N » 

Lesrayonc ^**£i\ > jjuiiN ^ -.£W>1\-\N 

L'envcloppo ^jAN i^A-Nf Lajantc : J^NV-NX 

^A\ .^Lcfrcin •^ui\-N° Lavsilvc ^Vaj-«A\ Jfy v»a\iJk\-\t. 

(i_jV jjJl «-ij) j (jj»LjjjJI) xljA\ j ^-UuxollS <jojs CjI jJ Liui JlliAj 

("'"fJxlallj jJju-JI ^Ic Ajjajju (JfuiJ la* l^Aljjii j (sitll (jwS)j \\_^ V?^ i^-^N ^\ j-^N U«/*^^ ©^ 04& j* -.^ya\^ 

.NVCo-MVCo- 

- \X\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: La roue) j <-^.jA uiV jjILj (Le roue direction) il»a. f-^J3 Lolii <-jJj=». 
eLjSfel »J{J ^jJi (JLwjjuiVI <>hj ^ I* ^ ^ dija-JI tj^jJi^ (motricc 

(lc petit pignon)j ji-iSfl u-ijilU (Le grand pignon) 4l*a. ^jS Uii&j 
^JJ <x«iLAJl iSf- -^J .J^JxJI ^ JiiH *Wj ^ mjSIj ^J <*& jlSI 

U-lic dJJj ti=.l j« uJx-11 OL«.J> SJ-& ijlki ^ijlill JtL-Vl JbJ p5 

J (JL-.lj.sli) J (u-jX-B) J : JL3.fi (^LSjB)-j (Le pedale ) *-K ^ 
^Jo. jSL«- ji& ^>» J 1,1c- U3b *J j «J*-J H>Wji #J *i«i (tfj») 

tlAl ai-A u-Jb \j-aUJ Ujjc *-*.! jaB I jUU ^ffl uJJI J lA 
«JB» fuJI ^ JaJ Ijft 4Uj «»iA pfWi ^i y^l JjS tjA<J (1-M) 

^j*]| ir A*l\ t-^JI >« ^t-l* ^] J*» ^^ ^^ ^^ ^ jAj" 

^ t-^J t)^ sL ^ ^ AAlxJ J -^ <>#x OL ** ^ ^"^ '^ ^^ 
U.\^ U t^^ (3Lii^ =^») ^^^J «bicyclette W jjll ^ji «-^U 

^ ^ja-M -UUIL— CJJJ .U-lj ^ aJJ» «> ^ ^^ iAU34 
^UJi ILfiffl JjAJ OjJ J* ,J *AL*a uJ" ^J^ 11 , -»* I * AJ ^^ 
^jJUI cljUJI o^lj . jJ JS^ On-ljP» ^ f 5 '^ «-" e*^" - ^Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : (J olni\ ^JKall £*j j lAjJJj tfij*M (j*^' £ft^veJI *L>v» (£ 

* J«> je-S 5_JAiij Ajjil Ujaj &Ajj&j £A^a]l pLuaCl Ljjj JJUUJJ . J^jll 4j^J 
^jjjIJS jfrjui ^i jAjuo j^UI <Jk-»ll ,>» J jty p. jj>ll A^xlSiil Cjlii jSj 

ifA UjLjiIj^j LAjLjaci A-JuSj L» Lfii j-uuj c3-um CiUji ,_£ j^juai .Ifj 

ji_saSiij »i Jin t>« r^ ^ <H -"^ u j >^ t tA oJ j <>• j.*W 

Vj pULJIj t^Lu.lj-11 ^ ^Jl Sjjj ^Jj jjj ^1 c£Uj4 ^ :^j£ll 

.JUfi 4**14 uj^illj jlaiSfl ^ IiMSlI 

• (,0, Aj ^L-aLiJI *jkJ4 AjbU-j & «>4 JUei ^i :gj|jl| 

l^L^i j^JI -Ujjj .AjIJ cS^JJ J.l*-su yjll i_iiSll 431^4 ^i ^Aauall ^Sjjj 
ftLo-ju.! JjLij 3_jjjb dLuuii ( >e ij-jSaJl Ol Jj^l aLuu U IjajSj t4_jj*lll 
• Ujlj^JI ^3lj lijajll AjLjac.1 ^j l_JLll JjsljS cAjsujJI • N -> N ^»/ ti- 5 -^ ir*-^ ii- 4 -* tr**^ *<V*/iS^i\ **-Ay x«u» llff Ac a^i^^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jjx. J ft -jUJoci Ljli^J J l«*»iy ^1 <i*LJl Jalifol Jj V £*a-»ll ^ f* 

V) jf«J V cL*i» jJSII AaLslj Jb. JalilVl d2a j .4j1** ^i jiSjj Lm <5Lac1 

6' CS Ji Jj «U* «ifJuB J Ujl j9 <uiil Jja^ V £«ak^ll ($ tlfjUkj-ol Lf'J 0° 

C v )+< n )^jJ\ a^SU U.« ? « ^jSj J jjj! 12) lift. *hjJI fell >*u 

l>^i»i JjSS^lt :Uj3ia. Ualilij Ujxjuaj OlalVii^aa Ljjj 1jJ<JU £$211 i>j 

4 irjjViW fJo ,_i ^jLail (3-j^> jjpSjJI j »j«>ajK pU_uij OlLl! ^ eijUal! 

(ejLa (jaUajuul l-lVlj CpLjLaJ&ll ,_i ,jSIjS11 ^jll p"5lj*a jjj&Jkllj h-Jall jj 
JLjIIjaIIj Ael jjll jkjlo ,J Ls-J^jiil (jilajbaAj (Ullxt lil&jjuajA ,_» u^*J^H 

^ mi axm jjj ^ Ak-»ii ^ 6jA3 u i j jSj ci^ujkua^j Asaai 

t>p _ji\ i^lVLiull ^.ii ^ CjJjj AjaIc (TlLaAkuCLa lillifc Ja.ji £l£ 12} j 
SJaLuii ^a (jAJaLJl jau J) LjjS iLiill -lj«d LulS (^aautll Ala*» ^ lijjiu 
\_jj\S <>j2ilj tASlxiaci jjjc. ^}A j>i AjLlocI t > ljA£ e\jx» itgiJ*& tfi^& Jkfrautll 
<£L12j c<_iaLi1I \ 4&-\\Uisim l_Ljj*j1I j .1^*1 t )1 j_JLil I jua Ajlajt (3* 0j2ajj 
^j dLlJS <jjj ijiij i^iLS L^Oj ti^vill ^ ^AJ^jI UiiS (> (i jilt Lac iLiS 
A_jia.j5j L^jjL2j %-jwdLiuaaJLA A,, jjh iil_j-aj (j^» < _j jxl\ ^ ;Vill Jl^jiaII aJ^j« 
^Ia XasSj jiaLi, Juuij* ftSjLuiSH (JLi«\ ««£jj»jll ft2$l Aiaixll ClLsJkjucuJl 
.aAjjp.j «aui j-iuiakj j-jSljSil (3j^1I f*5Li^a J*x4j («jliJl Ji^^J JaLjiJI 

j-«j :^Lill 12a ^ (^jJl j^-sWl ^x.>/Jl (j^J f-^J* Jj1»» jlauiSfl (JjJb 
AjuaUJl p j jS l iVrm ^_S agUr- A*Jfi> pSaa l'\,w,«i>/i pLja&l t>o*J J2j JSS iiS12 
(-Jail ^ f^jliljA Ujft-lji SjiiS AjjJa. iTlLadkvAA lj**ijS cSjjSjum Ijjfa. 
^L-3a.Vlj jUa5WI j ^WJ-Jall j Oj-tfMj AJtljjllj AiJUJIj f jUI j Aku-ailj 

.C'J-JjJi^l j^.J Slji 6j l, J U JiSl Ctl^ 

- ^* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .<dli£ J»illj jlS jSj tlijiij V y*e ijlil ^Wl fJ«3l» (#i Sr-yj-^ 

AlUL. 4_al** iLuu^A JjUt jSj I^Afutl) (jujjj pJj* JJi JllutSfl JlSj 
»L«!U1I (jiwjj (JL-afiM ^i 1^4^ L^d jJj (lA-^JpJ Axtkll ClUikiua-il ^jJaj 
»^K ■« j^Je J 'j ^ -fclVu^Jifl {jo tiiaJI ^4 ^u £ jLjU 4jj_j«i £jla* 
4«juij 4-g3_>3 ^J »■ *' J - W <£*Lak {^jil {tat** £»ij Sjjji-a (jIb Aji j jSiuil j 

juJb^, fJ Uj c JLUfol Utt&Lj sxlj«B OU1S1I <_£Lii.V «4^j»JI jLLftl 
A_ji JjLa jjJjfl >ji«ll Cil jLjuiM ^ tjjJujj ^jJI ^-^iLJl ^^ljusH Ua-» 

IftLudi 4_uLj yJJ AajuiS ^Jj tjtJI (jSLjiS/l oLuuilj (j^aUJiSlI »Lvuii j lijjajll 
l^jlcr Jiljj «LujB ji £*»-»M L}*Jaj ^jM JalifeU L>La viilUUI fuudll jnmA 

^J UliiSSUj 11a U5=o yJ UjSj >« ^ AjjIjVI JilifiM ^A j c43LJa. ^i 

(>t AjuIjII j^uixSI CjIjIjuJI ^j SJjIjJI 4_C._>*JajAllj ^JJxaII JalilVl t j«-^*J 
<jjjf« tlliLS (s_auuoll «_ijj^. ■/■■■■«- <IJJ« W^J^ (e^lc- JtlkijM (_4^l <uiAa. 

ClljijuJI ^j CJJjj ^JjM (A&^^jJIj AjjfcJl Jilifill JJuua |kajui IJA* 
JaLiftfl alA ' . Jlj .^^jum^j j^JjJl <jF -l»il ^oa-»ll ; Wa-« (> A*jljH Jilxll 

- \yo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JiLiftM ti^jJbjjJb J 3uj»*M AJiaUlj li^l r j^ jo* *Jc o^ij 

yJ SJjljJ A-^Sll .kLifcU L.J** <r*«]| 1L« C^LJ StfLill Lldj 

L**** ^jH Oil - . IVu . nal l aJlA £-3.1 J JtfM c^LutX Jj35jll Jllu&l (jSlj 
tl ^-vmS YV • Jl Uljtfj <j*jk»j AjaIo elLaJ (jiliu l^jj ,1a. jj <IL>£ illuM 
*-**]! ^Jl l*L, '" JS 1>j iJIlJ A*iJ JJ dUHimiB «iA l_iiu* p5 
JX«3l jUSl £-*i»j« t>5j pJ CJiUi.n.M jLSi ^ 1-Lja.jSI J 45*Aij yfll 

: JISs (>uJalj]l i_S3lii.ij Lttjj*-!! 

t^jll AjCjjuojaII j A^j**!! JililSfl o»i>«i (>» *>*il 11-* Je OJJal" 
CiJUai (^ llo-^ ion) AjuIjII jiJl Cj1j1u.1I J3U. liwa^ Ak-« <^ ^J^ 
•-JajJ ^311 Aaukall JJaiSfl t> jjl&II O0a,j jjSlj cAJxe aILxS j*c Jliu^U 
ftXA ^i Ljjluij c^sJl (^JVujLa Ifiirffl ^lc dllM Ojuojai A$a.j ajJuj Alalia 
. ( ">d«ll lift JU ^5 L>L» jj V ^l AS.lll ^ ^i, Laja. OUwiuall 

l^lfr-All u tin, no JliJiJl P jaja11 ^j &a ^ Ajeljjll JililVU .AjJallj 

fJ t>jBj3ll oj^a ^LSj tl-uL-a Ja«. jjiSjil jL,jll t^j JLiJill ililVl j 

. jjj Lua V) <uijU3 J Ac jls tsji.1 Jtlill a] £& 

0-jjj**1I ax*31 ^LiSl £-**** ,>Slj jJ La j5Sl oi-» '^-H^l JsliftN U j 

{i? -JJVSfl JLill »JX«1. Ajjjc. Li^a £laAJl Xaj «iljlj .^uiiljll (JlXlklj 
liLlij CQiij^ill 1 JA ,> Jjij J JjUj (Jja. dlUjlll ,> llkw AjjjJ Ua «a*.ljll 
^a-« :^J CjUJ j>a Cjjiiua dila.1 j3Sl Ifjlc <-jSUu jS AjJ AjjUI Jilil'il o^ 
(JjSjjJS) f^** ^juj.3 OJii ^1 ^LuJall <J=Jllj «s>Lill ^a ^jJl Aiill 
l^A-sa. A-»a.lj t_>JaLi. Xuja IftJSLuiSfl (>> AJl^ A-iaJ ^j) CjLilll Jp&ll 

- >x% - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^jSIjSII tJJjll ^3La .Ltaw* Jj>3S-JMj c( <if jSljSll ^Jjll £-!Ajua ,L»a*aj «Jal#UI 

■tcjuui Juia* jjjSjJI jjiuull oJA l_iilS aj caJbtj 

' '.•.AfijjJajA jl Ajjx-4 Jalill (jx SjjSXall AJJjl 

CiLJLs lilaLill aLjIj fJUJI jfuaj gijjui Jus. JjjS^JI illui^l (^JuaSj aj 
^-alsJI ^ < i?oW (>Sj »J jjj ts Ja. tUouu«Mj UuL&ja ^i^a Asbiua -7 -til lit 

(f^'j J-hJ Uliuij (excretion) l*Jj*-a Jll (escretion) 5JSu JjVl jluJIj 

WY 4 -.i . nl b UjImj y^JJI ^ « ? «11 4_L^ <>. £ll/£ . .ik*]Lj CjJjj 

-(e*y) Wj«» J« few) **& ^1511 >^lj ^1511 jjxJUj 

£-}J ^1 Ax^Jj jc^m. J_^ jllu&l ? 13 ^jj| > Qji.n-ill ji £. JjilJ IJlAj 
4-jaJI yJJ 4_iS Jjj jtlk-M JS jj»j A& {jkA ij Ai« ujx^I (jSu jJ ^J (AjuJJ 
(JjSjjJS) pa— jfc J aJSj Altoj W. J^l UyS ft lLlj JM 4Jc ujjiluuu 

cuL „i 1 JJL, V j cJ^LS Qjj L^ jaj^j 6*3 c5^- Jo *jSi JJ-B 

SjaUJL ^jJI Uffl t^ L^js jll *M 5stt*l 4U) j, ^ 2!!,^ 
lm ^ j* <^,j ,> cjlS (jSjJI J| ^iU) ^ ^jjffl ( ccntnpdtc ) ^kj 

^^ *Wj^ (-H- ^ Ui^js ^31 (Ji^) UK UB.J ..j^t ^j 

U .UjJI^ (JLk) A-1S JJ 0a« uij- Jo aIIjII Maladicdcs nwntagncs 
*A«W.) Jl Ajmjjill (Saniegangreneuse) A*=.Ju j jis jsj j^, •■■■■> jjSSjJI 

(Y£, ^i own ^ 4U js c^l jii cjiasii ;ll ijsaj (^jiic J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lh> iPj^I JjiJ JiU. ^jjJI ^jU ^mS siLJ l^li ^ ^sjill jj^ 

jLij Xaajj JjjSjSJ ((JJuLaii ^JJJjJ 4-ilfl ^?-») ULJ» ^S JaJ J xjjj CjSj 
t-txoljj) CK)Iii<-i«\1 £uaj (J *-«a-a5l Jjfa. oaij ltd 4jiuj luaj Jjjj U <ejl j«aS 

^Aa-sB ^iau« jIac! Ljiju ^ SjJjB (AfijuajJj *jj*J Jiljftll) <Jt& £a ijljj 
^ ie.\jSJ| ^Jc AjjJ l^jJaaj (>a iioj J j^Jj-oJI J J ^j %k£ yx. JUja^U 
ftJU* (4^aLJI j^jLilj^ ,_i idLaJLuuS £jlaj <-j ?*JjAj ^a^aA pLi&l Uiojcl 
oJA JL JSj cSjl>=JI J {5 cujjmA J CJajB J Jjiiufstt } jl^J ^io ^ Je.1 jBI 

LjjLa (Jj*a. jjjSiB j ^AfriB ^llawoa JmVIj (^Jji-offl jiffl Jj6 gcjuH Jm AlJaci 
AJ? s jlS J* Jaaj J ^jiffl £oadl 4-i i> i>a»5 UlJS V Jj&l ftjft (J&* $ 
jjjJI vdij uiij ^Jc d»e (^iSI ts^iffl {£j£ffl {ufiJ UlaiajWd ^Sj I(if JjJI M 


- ^YA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^ *j-y&\ ^xAA\ ^a\^\ *V£i\ ^uja Cjc '^^ '-^' , * A 
"Suu^W c^-0>V.kU\ ^^"^VaAN cAa^^LN * - \Y<\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : ju^.ouL)l (> 

: y^exA ^a 4jjslU1 4j*LJI ^u«Uj»1I pUuJ jyjti j^c 4a-J 
U J-Ia-oj ^LS ^1 (t'n'vntij (JUjSiSlI) Ulwi ^ dlli £j35li l^jiill £*a^l 

JUJ ,>• jL-SiVI ^ S>Sill iTiJiLi % f \Kh\\-k\ VIA f Lc A^j-iS^I ^ 

LH« 4 r.La» ^ajui jii. olj_&l CllSLu j^ AAA/jO V . "\ 4\iui JjJo. ^Sj .J^til 

■<ejSi 4111 jjb AjjAjjj (^j*J A»yo lJuAj (_i »LoLJI 
4_ijlj aJ p_jj c_a> V« H 4Jui u^* Uulh ^ (^jSJI JjSjj AluJI ^mji pj 

..Joii CjL ail> A-f-ui jJc 4_jji tlji.mS < ,.n% <ill liA j*C (jlSj . .4jaUJI AjellL 
£-tij (j^a L(ls j. itica :AJaiI (jjjjifi UjSlj /ifl.-a-ftll \M LjJuJaj ^Sll JalilSfl j 

^j <_*1S1 ts-Ajjj c bravo jiljj 4*K! ^ij* r^j cfjSJI JjSjj JjjuJI 4julu j 
1 > A jni aji j telephone Jj-ilj <L«l£l S j_uli1I j avocat jjLSjii -LoiS] » ja«j « 11 
^jjlLi^a 4j»1S1 jfJIj cbonsoir jij*«j ■# 3jJ&1 »Uim pcj bonjour j j^jjj 4jJSL1 
^LAjll j cnumero jj-«j3 4-«]£] 8j-tull j cgant j^lj?- 5 — alSi jliSlI j tsnlon 

LJ-lJalt '•(£-* J (^-aJjjjAll . l < n-»fl JojuJI £-J~aj j>« JuiCj (COrdOll L)J^jS 4aJ&] 

(SJjJaJI) A-LiaJI j fort torpillc JjjjjjII 4LLJ 4JI jsJIj balcon J^ ^^ 
(_jjjJI_j i carte visitO^jji OjLS A^JSl SjLjjll cjlSliuj cmodc »Jj* 4jJ£1 
O-Lx^lj OLUIj tLujiSJIS 4_Jj.j1I SjIjJJ ajIj^JIj cclub lj>1S U1S1 
a*^j£\ J^-jl jjjJ^Ij jl j-Mj t^jjJillj tpardcssuc jjuuJjUI J _jiJL>ll 

£-"jj) A_L»aJ pLuaaJL tWjiall l_l_uak.j .portcmantcail AftLa-ill t.l> uirtilj 

«ijj^U jl>llj JL^Ij ({f LjlM ujjISII ^Ulj ^jljill <_ijlSU (^jUIIj jil jJ 

.UjSLui tylc Jiljj tlajlj-a aujjjII jSjj jjj 
uilLij ^iLs JSljVl jiSJI o- 6*"=^*^ (lDMI) <t*>^ Liul Ujiiilj 

- ^n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j^jj jjj »tj>Sljll Aijjuillj tSJj-<Jl {^jJlj «i_i>1SU ^jLjII ^jJ jJ i_illi.j 

iJiliftM £->-^J if* £-&! LxjS lii^jll AjLuila. QAJLi t>a»J j»^ ^ •Y/jk^VY© 

^Lilll gALi» Cf Je. <jlu9jj -Lilua X*j ^-o^c^l JiilSI jUIjuu JjAjSII i *■.-.« 
l_iljd_Jia ^JM (_5jiill * «7 ntt ftiaio lj) ±iu ^,-n i,nlB 3iAll ,J (JajUulJj (AjjjjjJI 

— 4_lUi :(_il j-c.jj l«'n iii — <_LLt :AxjjijJ — SjLIjjiI : jLulLui^I : ^ ^ \ » ajLui 

La-lic. JiuJI (eiiJ Jjlj fJ ..' T, '<1S :Ajjui_^lj -<11jjjui lojlliL — ya.j* Ipjlic 

ij-a Ijjlc. fjuiu ^jjj £-*?>■* P ^ J * 3 ! is^i ^ W pl_& (i_jjSH Jj) 3 Ji jjJ .p 

(aLuillj (jljJI -ji AjJJxil f"j£ui i^« J^fi t.l*A-> jji] jjJJJj-aoalJ eUxilj r*jjull 

jb * *•>*) f" at^.aW IJlA ,-a-ui JJj lAaaLoJI CiLxiiL tjj-^ »\ «ilr. t—iilat ^J] 
a\a mi >"n im" j (j" O-jS (jjii iii (J* J&Si *I-M (4J tuujj jA jal ruJi t^£j (' . '"'^^ 

l r ')^1 fie. 

^ i Vi'loll) <i^» JJJ=u 0"^J 4^ cSjaISJIj (^jiill guxA pLSj] JjJj 

:AjS JIS "4juUuAjj {^JjuOaII (^j«U1 ^ASkjtll" (2]1jJ>J Mlia 

(jiulj .lji!^la.t ^jic (jljiJl m'^J ^SJmII ^jjj ^i Aj>i*liinili tljUUinniH 

* a-\a\\ Ljjii j ^-jII ft jSiall (Ja %JJ j3 jbA J c M Y V jjL« i aVi*l<<i ^i a J jjiiJI 
jb y_i AJlaLoia.1 ^JIjj JJaj c^ j±£il iJjjJI oUSi ^J tj-Jui c?^ (^>^ 
c^juui SXa Cub 4jiSlw J*j ^»i-ail <^)j Ujaij ^ ^ 1 Aiu. ^J AjjjuoJI i-ijSlI 


- ^n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .*j*l\ 11a o- UJj L, YV . 1*L* ,j j.^11 *M- ^ *£ji-Vl iijj^ 
telll *«jll Llu.1 J^^ll Ia Jail J J^J ,«3JI J>-.Sfl ^A ^j*!! l? jJSttl 

J UJ J «^H lj>-" J"*>" (^>^i fr-^ && L)' jl J M^ L^J 

:JlSi ajjll ^o.^ nil 
i^ko-V Uxj isijUl <JLel ^i t-jjiJIj jljxllj 4dj_»" *U1* .illjLil JJ 

t$ OlJjS <JUJ f |l«t"ij g-aa- al l l^Luila. JS jLAjj±ia. jiu :1+aA1 <Sj±i£ 
3_-«j£jx1I gil ni<i {j_* 4—aJb 5_jaJj-a« £j-£j J J-laiL -LilS L-o£- £~«anftlP 
Jj-5 t> Li* ^l*ia.l jlaJ V J3j *4jlljlt AjlfiluaJ ^jSj (J ■** ^ (Aj>-a-Jl 
J&aiijuJI ClLalk^uJI ^^ij ^J dlljLi^l l>-« Jj V JjS Ijlj . jJaa. ^jii 
^-«auJI <djLj J 4ia Jiiilj t jjwl» lillj J lilS c4jjj*1I jUaSSM (J£ f*J yi* 
IJJj .eLLU 4 -\Hirfi CuLS Ijjj (LxjJaj j_sjj US cllLaAkijSLoJI £*iu j^ JjuaxJI 
jjjj LolJlci L4A1I j^Ja jj_u jjJjLillj 4_jjjuevoJI ^LaSfl ( t fi J-> H j^jjll C-iL&ll jlS 
* <!■>, aH CjLaJlu-<aa (JjjLui t4_uj*JI t i ■> 1 n\\ £jj Lua j 1 ^-» mj cujLjSJI 
(jlj-sdlj (jjJauuilij aLuill (J_AI IfjuuSj llfJjuLaj (jijjfl t-JjLuU (_i (5Jj-eui]l 
£l£ «djj£j (Ui>uj 4_jSj;L«SM ja-L^jJIj (j-jua&l l_lji-«Jlj (JjjJIj jUjbJI j 

••tJIji Uj (JJ {j<9 <s.lill p jLu 

CjLaiLi^uJI J_S JaxIuu ,y JS3JI Jj r^-jAKi Ij>*m ^«au»1I ,^\£ Lalj 

alA (J>Sla t<-sjSrJl CjIjjuuj A_j_>j-aball t.t t.^llj ^jljjjl ^J U jSj j_j11 

.Jlxall ^LLI j|jjj <j|jjL« jjiil ^<i^ mil (Jjfui OLuiitt]! 

(^jLju pj_fi ^ i *j V (^j^loaII cS>illl ^ ma utll pLuub (JiUljuiVl IJlAj 

2_«ii jLili.1 yJo <jAJI jaUJI JiSLmij AjjjJI ^-^1 ^Ulc. ^ <lLbxii 
^1 ol-iJfJl *Ulc Luyvai.j cuijJI tuJU.1 yjj ^L^j^l i_jjslj Jilil^l .^^^^/^^^/^^N L> « - \rr - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^Ljuaj Ml (Jaju l-Ljjiu] 1^1* Ajjiill Jjjk^SlI ji Jalififl (jpuJ SjUojuiI rr > n*i 

VJI AiJll OijS ^i AiifSUI,, AjjLijill Jj~»Sn Cjj-Iu.1 US iaV*JI M»ll 

. (rY >"AaJji)l cJAl Jfii ^ A*5U1I 

:^Jj*JI 4*111 £ft*u>(t 

(_^U1 <e-£Li]| AjjjjJI AJJJI »«v>o pLuuL »_•«,>» jlua a^ IfV Aim ^j" 

!{«A Aualjc.1 (jl Ajluu] ajuij* JyA Aiilill ajLall ,JS plat 

Cjj-JflJN j ^^si\ i-J&ibjM AjSljV^Wa^ ^k j AjjjA A»Sk\ *Aj£Lj» ^& ^A&4 £^-\ 

.V_i£\ j&j auSi\ O Aiai jk *Wi«\ 

SA_&\ £>a\_* jsfc. j jj-aAA AjjiaA\ A-ajj»1\ >lA -siW A^Jffi. A*»\ ji ^iaii C^~£_ 

•AjajsuN 

£>jk j\ jIa «.A_A aJlN X4(3u\jia Aw ->*1\ AiiSk ^S& ^ (}j& A$u Ok »^=HJ c3* _i 

.iJi -^«\\ jjjj 

: J a51\51I A3jL ^i aJ] jL£*11 fJU i>all u-j-sSj 

JaLilSM >-jIjS (A-jajjUll AJjUjI t J-uiJJ Lajj j-juuj (AJaua « «■> flti j.> »<ij 

J j fl*->\l ill! iilio J jSjjj (1 |i'i>"i J U^lon'i ml i5J-j u-"*^ l r J ^J*-Nj 

.( rr )«43U.ija\j 

g, Slnti j»>juiJaH UA.JM (A^JJJjJI AJtll Jjtfl jljJS £*?^) Aajuil jL^a ju 

. U £ « Aim j^L-oll 

AAjuJ £V1 jiij (j_9Jlall Ua.jM (AujjJI AilJI £-**•*) AajuiI £fuoi IjJaJj 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 45-11 (jiijjull £j.l klJOa. Luj j3 f-t«dJ>Jj 4-jLodI Jit e-^Wj ^ L* Ji&j 

Ml. <U \\ii pjj ^jj^^JI Jjill ^ oL£ L VI «<iUl j <^\ jt\ 

ojAlJulj (jwaJ ,_i {Jj» A> all JJa. JJJ ,-J-ijlillj i^^jjiaj _y-aA fou SJa.jll eLul 

<13Luijj -L*iljfil (^ ^jII AjjIjII SjUII 0*L> jis (ajjjJI 4*111 £**-*) f^i 

> "' in j ij-jII (<_Jl»jJull SJjJqb Aiiua <Llum cLjlfui \aa I JjSJjj ljLoja.1 jjSI 

AjSLui j^iJI -Uiij g-^ill yJc. yJjSfl AjJLmi ^ jLui .J ^ulJI 1 ja J VI 

Cll TtlKmnll tjijBjll (JjJ SjLicJI J&li t-JJJxJJ pLajA^I {>a <LLui]l ^al>«ll 
L*ia JSLn (jliulVlj ikaVl =Uijc, AxiS. YU jaJ 4^>.I U £L J3 j .A>l*]l 
g-JLaj o 13 -** ^-A l_Aj LfrLfi fit] jiVI lj»><») JjJjIj (IJA Lujj Jisk. jjuSII 

:l$ai L»j tlijjfll (j^i-kj Lua l$-io 

-salon •' j-fJI -appartement i^iill- dtagc :4Sa1JI -grattccicl :^>-aH" 
son- seul:<-jbjjuill -pension :l5jUI- chambrc d'hdtc is jjII - sale :«UJ ■>!! 
-vestibule :JjJaj1I -foyer :JijJI -podlc rslijuJI- tuyanx :oLi*ll uiuLii- 
.* '"jjjSII ja^Vl jAj •grandcsbriqucsrJjLiJI -ascenseur :. A» .. n<J I 

f L*iAVI J| Ciij^l jS fclS 4>U ^>Ui fL-ll J f j£ La- LUia.V j 

t^c. AjaWI OLaIkua.il ^J] OttiNl £jJ U JJudJj SjLwoaJI Jalitf e_uj«JJ 

eljjii tCJjLaJI <jaLJI OLojSauall Jim -taJjH LjJjjjj-aj Ljjjaa! (>j pejll 

CjLsJiajuaalb JjJtaJ A-A^a »LjojaI J j^js. (A jaUII ,J J (JjiLaJ ,J jllj jjlS 

. Jjo Lu9 »jaUII ^aa^a -Uiua Uj ^juj La |j| |ja. N/..V, ^ JLaUl 

V" :4jjlJ «illJ SjAUill £*** (jauj JjSla ^-ajJJ pJAljJ J>»S^I >J»S JSj 
^J JjjS ^a <jJJI OUI^.n«ll <J g-UaaJ La (Jlal S jLaail JiUli £iJoi3 
UH» LJJJ-^J -LDLla ^ JjJJlju (>JJ1I ^aUll ^LLa LjJV t JLo-iutfl j jjubjll 

..■>g"<li>il) Aj dja. Laji aSsjll 

La L4JI llilaa. 4 jl'-s a ClIjLaa. ljjJa.j LujS AjjjJI us 1g OJjIjJ jSlj 


- ^Y , o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ..a-UI SL*J &>>5j j^jIjJ Ail ^i AjJliL. OulS AiSjill J liJaj 

<JjjIl t t > sft\ n il» Aj I jli-iSj ,>JsJLaLjl j i_jLSill j jJtH 1J_A JU Jj 
jJ *rfj .p>Ul OUiiu-euu j^JUlii Jia Ciil j lujj iSjjjS A*,j.Jj ,-UaU 
^jill CjLjjii ^ jjua-j CulS ^jll AjIaVI AjjiM CjLwxaJI <J i> kill J Jt 

SUJI 0j>5j S jLi«Jl £lil! ,>> AiS Uj^ OiSj ojffl »i* d» Jj ^U 

j^i 3-j-ala, tAjuali. AjlJfi l^J ^JxS AjjjjJI AilM £*?-» 1J* (J ^'jW-J •<aU1I 

. jiiLa-allj Ala-all (Ja JjjM jl.Sc.Sll 

LH* LH> * _>*■ W& **Ul SUsJI JalilSf l>aj«J J (> ■** A«a^aU ,j£j fJ 
J ij-Juh L. l_$iu ^ jjAlj jji AjIc. £l£ AjSfj » JUxiuuVlj JjJjB JjjSS Ailll 
pjj i^JjjM li£till AjIjjJ (J Ja» jJ Iji O^J 6, -**J '^V 1 ^ ClUajixll Ja-JJ 
(j-JJ V gift I— S_>_juoji a_j c<L-iaab^Laj jJLi (^a AJluaal (J^lju CiLa.j3la iS=^ 
i)-* AjjS AxSJj jjiijui juie- jsj .Aju V) I^jIJ Jxj »lj Ajisllj AmIxJI Cj\->1)-i>^ijH 

.Jkj LtjS AuuSjj AjL-nel Ja.1 

LfcpLu {^i SLaaJI £jl j j>« lfr**aJ AjjA 1 >JjSj JajuiII ^JlJ £ jS-fl JU 
A_Lb e^U)lt (>»Sj LuS (J^U. ^ajua *■ njl IJu^aJj l8 jUjII j AftlSjuall j Ael jjll 
SLjaJI Jalili (>. AittAi ''Jfj i*«a AS^n »JA Cujfiij .AjjiiM OL^jmII ^i 
^« ? nil ^ISj t j^Jau. JjeUutf "AiJa^jll fouw" ^i Jil 1*1 ^ l-«J yjll A-UI 

.SjL^Jt Jalill Ai>! 1<j CiB-,,,1 f5 «^l*JI AJ^ Vj 1^1: 

OjJsu ^J LaJj LJjJa :(^L13m iJJijL ^ jta.JJ g^i-J* li* J jiljlij 
CjUa-uui L^J cS^>jl LAjJ A-JJJC l]j *W^ ^a^i W" £ J* 3 *^ ^J«^' S^' 

L» Lg.u jljj 1 ^»'^j f-J Lfjliaus &j» S jLuaaJI Jilill ^»auS JaJ-i (j' £*a-^^ - \n - n J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (ji jJk LjjJaij ji diLalkux&ll Jj-Ji yi a-4>^1I <j1& J£uij (sill gc^jlt j 

CiLmUJI ^_4 L^b ^1 JLj-LJI JiLiM ^j 1*31 jfi ^ AJaJ J/S jJtij 

Cil, ftU^ll jj_^» ji (a^uiijl eljjjJI £■* ji tA-LajSLaJl ilt\ jl^yi ji (AjJJufiUllI 

g . *> o il l$J duuj £lj <l^._)uu jl iLalc UjjaJ ^J«ilj U^J^ U'J «^J*»uj»JI 
>liS Jj cl«jle. ^UiaiL IjXiJ Qiunl .n'rtVl pUlxll J|j c^lLvaci JJ 
U-Jau. ^ dJJj Juu Jilifal ,>»_>*» Jj «CjLW)L ^ Ujjj LuuS AJaJll 
yJa QuJa-JI ^ij jSLul Ijj ^Jia. cLfcii ftjLoifti jjSSliLlJ t^C jajluSM ^ nil 
idJj Jsuj .^jiuJI <fiUia,l ^i jaiJaII Je. £«a^ll Sjljl l^uijfi il^L, Alaa. 
ji *Lu. JL,ui idjLjj <t »a^ll Ala-, ^i j*i >B U jii ^31 ^UlVi.n^l j&i 
4_jilS]| UJI lij- i>J -W Uj **J*JI JlM ^9 ,LU ij^ ^JuSl jSSi 

Lkjali cVfSAl l«l OjSj Lid .AijAaJI A^jJI ^uLJ» ^i^ill Cita ^j" 

OiLS a-Uj aJS Ioa ^Jfi i^jij iUb*yi i>SI>j <jj«1I oUlSil .'.SM j 
^1 cm WWj «a>ffl 11a JSI Jj ^iUI cjJA oUjii yj ^jiill ^^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i~\ in J j cLatj Uii AfriuuiM aJA *SJj (jf i*ir.t K"»«l jj-aLudl £Aa»*ll Ajjaj j 
U jjc. t>« J-Si >.Ti »»ij1j AjLuiuLaj Jj-oJI »^jL>L». A^lji {jLi 4L& <aj_>JI J 

.^A-^JI «J*! Ufci 

^ j£3 ^ Aj Jfcu UajJi SjJiSfl Ai* tjjUiwaJI ^S LuJaS Lyi ^ <*LA V / 
^-i ^Ll (Ja AiUl ai$J La Ajl-lJl ll« SjAtiil <-«■■> rt vdj.it j cejUiusJl j *U1 A*J 
£yj» JjIS j^e. LWjaS \ fljlft <-AJjj <A-i«oLi. A_jUo L^J ^_ ixi «jOJ£jllj (_ya_y^jjl 

.(j-silj Ljj (JaSIluJj t-Laia. Ljj iuijl (LjjIc ijjljs«Jj 

jjii j_*j La L^ia j C t 1 JillS AJjxj ale OL&JU&uaM Ljj fflLu «gjll Ajj&LJI CjLulx^JI 

l g<ih«n jUi JSj •pejLolj j-CjjoIjx A-jLbJ >mUJJ 'flc Aa»jJ AxaJaJI t 'l l il hm<iU 

..ejlauuiJj ililj IjiUj £1 Ljjla-t^al Oil ajj (jjjLull j i <i-> a l l Jjfrah j^* 

(jLj J-J^a. A-Xttk.ll Cll ->lh>nrtll ,_j 2j£-£.J (j-a /»J cS-ilLa jjl j3i»jj 

4— c.j)rt,>,a tnl > y-JJ A_uakaal> Ol-«r>,».o ( _J j Aij Jj ii_jj_iJj «-J-JjJ 

J (J-aLjj «c*LSJl sAjJI Ajtj fxi Aij .>lc JS jOueu ,^1 AjjjJII dlUlViinnll 

eXii La C5 lc Lj^a tSyu Ajj-Is. AoaIc. A£j £jSu LilJj Lul Jj£j jjl lluuj {JJj 
fJ*Jl llAilsJLuLa fr bV A^Ull AJJ > fiJ3 La JS L«l} I Jh.nij tjlja.Sllj »Lt^l Ij^JLjJI^IKaII £>*<»( £ Qjuij (Laj^i j>« j-uy AJSlj .UljjmIIj i.'i^illj tjaillj JLsjJIj c (JISjjuIWj 
..Ljia IjJjSj J t^a^jlallj (^iil>all jJa.i La *i_ajyal LjjS jSlj L^iuixJ JI=l>i 


- 1VA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: l>& <juackjll ai& ,-S 2"ja>J plj "jalaJII £y» (jiuy V" Ail (j* Sjj^juLall SAclllI 
L«& {{jii jlVli/illj eLjjgSJI (j— » JaJJL&Aj <_Jj$fLo JULi laflLtaluilj Ujxll l_ili 

.<a.lsJI UJl jeJj ^1 diliuollj Jl*ftl iaJ {> fAj^j 

*Lj AjJSII ^Jj LiUiu J 4-bjSal ^»<;« t^cliuall jAjuoaII <Ulji4 JUj 

4_ illitll JLJLS (£-Loull j^-lfi JjS ^a IjjuuaL £l_£ AJj tdujLj oLjj (_i_uu 

,>. y-ii ^i <u*aI ji-a-ll li^lj cAjjjSIj ajj^JI Las JjS US «^1uIS1Ij 

_J fjj±A jJk Lax CjLjjJwll j (_i_All»H pLuul 4j-ali.j cAlLSjkll 4Aakll -JLuJI 

.^HjjSfl Olilll ^i (ism) 

*-ft*i OJJJ «*Jii«>j JUL.J lW- cijj 15^ <$jMj1I 6* *&' H ^4 ty** 
f LS jS ^^all ^Jo aNaII JUi ^jjj c^Lu-aj AcljjS Ai_yA\ Jc aWaII 

" I ' 

.Cjji-all Jo aWaU Jjxi jl JUjj (plAjuflj 

VI u^-i, Vi JJ <> ijjU rf&j i^Lsfc ji^Sill ^ JJ 4^1 jUij 
4—jaUll -y yJc "Jl" Jj_ijj .ij^iS ^ujJI ^J ojjj aJj ^U-u^^S 

Oi^UI (^JS-jl, <AJAllj .k_iUJI Jo AcLy U 1a* ^j .^UiUlj ^JtjA^lS 

(j-^Jl ai-»J c&Ai. ^^ J JjU-j .Ubixll ^UJI ^ Ujfcll <>* 
Vr>l-i— d Fondable J-l» .able 4 ij.nl "JJiii" : JA. JjjjJI Sjj_jS1I S ; .-.-.y i 
L«j £^11 jiLuu jj 4ia.Mll »j_A ,£lj .tjjii potable j JSjj mangcalbcj 

.' 'AHHstut yuaj {JJ^i ^J*>JJii JLixJuiVI '*■;■> ^ jl jS 

L« 4*A± (jjxjj ,-a. s^liyi ^ l ^*j J -utii iulj^i, t-yj^iU c^lujj 

«U>Jj «fijj'j 'L»9>JjAi*J *Ltt?u-SlS ^^11 jilfiij ^Uc^l pUv.1 ^ Jjj 
U Ui C^ ju.,1 J L^aauS ^1 ^ ^lc. Jl lj^uj Uj ^Ix^SlI ^j t JjjSSllj 

yyioiia ajAi yU- ^bSf AjjUJI 4*111 ^ ^ii.1 ^l cjUlSll idfc ^ idlj P ljj 


- ^ri J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jjj <jujxfl jjjJJ 13J3J (_j jSL ^a.jjj ((j£*l L» (JuaVlj l—JJjajiLj Jadjajj 

£_-* ^ 4-LjL A-Jja>3 g-.Aauill J ^j jioJu J ^JJ Li* 4^U Vj 
4-LsJ aljj XaJ (j\ Q^-u i>"JjJ i>a 4JLj^J (Jaj »lj «\Ajl jSIj dl-\\!hi 1-1MI 

LaJL-a iiili li-A (JjSj, Jj CfeJ j iiiL .laJjll ^JxaH ^.Jjj J (^ jj j$i 

laLi&A .Jl U-aJ HjSj \.-> 1 'A j £)j£j, (jl («J_)«M pj hut all ,j Jhjluijj .(jA^J^Lo 
SjUIjuiVIj jL>*N £-* tf*-^ ^ *f J -«V'j U^J*** ft* u* 25 ^ ^ ^ 

lAjLaAiu_iaAJ &le> JS (Ja&j (jU fluuj ,<juIui1\ <la\a11 jl SjjUSl JaUd)ll (J^axj 
JUjJuj. 4_j£lj IpjJadl t-DHaAj Ailli-4 JjLca jj UUa.1 A*.ljll Jtilfl (JjuiIuU Jj 
.jiJa ^1 jja ,>* L^jIVJ Jjjoi V ^l *£j*jjU11 dUllu-a*ll ia.jJ ,jl ^ 

,>-« f-JljS o^J-** is-*^ ^ ^ ' '^-^ ^—s c)^ 'J)j ■(fJiSUI J ig^j^ 

q1 <_L_jU\ Aj_)»jH aJA j^o jJJJj .AjSj (_£.!» O&uj ^SvJ u^ 6, p4*^ gfmi «n«\l 
' '.(_ii>.l yflh>n<i (2)« AjIVj (-9 JJlj elix-oJ (3^1 («JJfi 

J-j-eu> ,^-j AjjjsJI A-iill A^a-» L* JaJ< ^jJI CjlJ jiill fAl ,J <ajol ftJAj 
t£j J-Si : L= U l^iIj L^jjillj t^_U_)iJ\ Luii Jl ^jjumII ^jIxjI AllJ J-uJ ^k#xai 
\_aj ^cL»_uiSIj {-wIjSM p jj«laji»l AJUafi ^juiIj^ i*J MJ ^Aaudl Ia jSj Jj (jJJJC 

.<ujxil ^iill A*iV ^^J (> £jj*ajA\ ViA ^ 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jt "^Jfjadl Ifi'll-tll-in-ni £*iaj jjlc J-iUb AjJfc^uJI »jl*ll (^ aid JSlj JS (jaJj 

jtJia iij ,<jkj» ^ tjijSfl *1 ja-Vl ^ Clt J Jill oiA {JaDua £*ajJl _>"" 
tjj-jA^^ll jlja-jH {>» LXJ 1 ^ ••I""*' 6' ^"J 'U - ^^ 4^.9*1 {>• j;*' <tt 1<H 

:(jL«jud 

.BjjSiAll SjSsH ^j I4JJ jwLit JajjjiM ,>jLii tflJjJa*. Xjjtic. iIjUILum 


- ^£^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: - JlSLAMl liA j\l»j g-a.>xllj . jLjoSfl pUjuiI ^ I jjSS UJjxll ^JLAr 

.xoljiill oW^I »UjJ c>* i3li»-wNI jlIc tjfiljij .j»jUl a*1 ^ -Sjjjjjoll 
i^j jliLtfil t_iLi J <*^5UJIj lfr ^*M iiJ J J fA\ ,> JJffl lift j 

t^—. (jl£L£Wj..Aj*LJI lIlUJlu-aalL Lajoi Vj »AjJll AjawI ^Ls-» A-ij J j 
4_a»la. j_i L>SkjS .Uijcl »Loi Aj.lL SjjJjJa ajJI jA Ajjj^aaJI ajLdl ,j (jUe :M 
( j^« An m j j t^jii jliiinll ^J-4 JaJJUj »Ljj{£]l lH> l->j-g£ ilia JjJj jjl ^J] 

. ..' 'jjlluull 

jrUua.Vlj jUEuJfill IJUk ^ jjijill ,}Ijj ^ jJiS*«VI .LtaJ £jjill J jj jSj 
<^Aj (* tA.-XVXjja jy) £*^«11 Aia-« <> JjSll e j>ll ^i »j£j litoJ ^ Aj 

yjc aa-Sn P jls l»s .^lyiU msii sjjjB i> jji\ a^lji ^ iauu! us 

CjI jj« ^ ,i o,i «"i-»i\l ^jjJajja JjUj Ja bjAIUIj AjjjxII Ailll *"?<) ^l£j 
A_JI Jj_=Jj L»Jic iTjLsjll jlj-aJ IjljJ ii»jl A_ii Lijlijj lAjSja^a £jJjJ ^J 

* o->aW A-la^a £yn juLuill *• j-ail «J jlj-SH I^A J«u Jij . ..AxoLtll Sjjjiidl 

i'isi jjJJ Jjj^aSll A_iaJ CjjLc dUJlj ibwuLt nLa> jl Jill jl (jull ^»j 
sjjjJl j^J jjUjiJI Aj1& JJIj (|Jll ^jjll jl Jill AjS CJiijU diaJll £ jjJbj* 

: f (mo-m£) trfaifflj AjjLJI 

■LiSN Ao9 f JiL flj .ISjJa.j U.JS Aiill l^Q C^JSaJ A^jjil Sj*Ua liaJB" 
BjlS g^jill IJA ^o OJjj JSj Kiljluillj OlSjaJI Alilj.. Vj CjLJSil JS j> 
Jljb. (Jjj jl a_juil JjLSI jl ^) fin IS (j^t )"i tij (jl jj-?J j»-J o*j tAlijjuiba jJikJ 

• iiljjll (JjJ IJjj-sJl ^-* ^-LaSlI j»IJaouil tjLal U ^IjJ J ijlc- tAalaJI 

.NX /*!, jA "*iS\ ^ ^Jt Cj^Siou-a / jla— * i(fK«A ^ 

\^ ft^A £& j\ ji\ Ve. .y^ -Us. ofi-*i ^ "S»jA ^ 5;«!-^ 
- MX - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i-y,h'A lij VJ dJ*s3jl JJki aJj is- 1 * 6^ *■* 0^ a' J ,l »**N *W ^^ 

_}>»Jj XcljS ^ liLui ftjil L» jju (jJo iAsJll ^ (jaUill IJfM ia.Jj" 

jJljlo "eLlllj (-LjuuII *Lj l-Jjlc jl jj <4_xlfJ j^» j.> tsiA a ii<a Aj jl IJJ" 
LpjjjJI ^Ljj (^jiiS-ui'il iaaki ru*ill tjljjj ^ Sjj^llj VX AjuiLdi ,j (jJi3_jJj 

• (0t, ( Vft Jj^j^ <"M ^ Ulifl 4*15 ^ij (>H o 

A_jjL»j 4_u£j 4 jffi ijjjl pL. aM 1 Jl—S xSj .Aj-uijjij 4-jj_jjjj 4-jjjjc j 
' '.IJ&Aj AjjJafij Ajauij <jjJaxa.j 4jjlS :>1!m (J_j4J3 lAjclii^a 

^Jc. jJuloa ^iDttll iJjJ j-« ujU <^i ,> l^Jii J ASjsJl j^lc aNjU ^Ij-flJ 

XX iXN iNN [KiAA dA j,j& -Ud Ci&& ^SiJ^"^^ t"**~^ 
- MY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^.•u-jfc SA. ^a cJUmJ ^a <Jjill jji fi Jj *(Aboriculturo) aJS f U 

^ jj 13 i^^tt c-^ fJ^* ^ (<£H) <>jj ^ -j-*"" 11 u**J 

.jJt " 'Ondulatioii(^?-j«3 Pulsation u^-aJJj Oscillation iiluijj 

tfjaj^U fJbJj jJuoa jfjSj 

.' ''»£kj\j ^»j lillU (jjfj ( jiis*}\j Aj_jJAui Jiifi AjjuiIjS j^ (JUlS <Ujjuo 

Jjj . JjSlI Ij* U3U 4*»U Jillafrl ^jJ AjUc. fl) <#>]» *^ "-WJ 

£hi j#5SB uJJ *-*U ^i ,>Jj •£» i f Uw c^J -J U -J-» f^J :#L,jai JU 

.' ''IjSaj .""(>• ndvrnlgic uLyoij t«djj i> Coxnlgic 
v/Jtf /i/U{|^ /^) jJ«w jO^ 

<Juj-o (JLa«ljuit .-jJsuSi till .mlVii n,nfl £jJa j j-i ^J-alsJl 3 Jj jJall Jjl Lu" 

r l J-a Ai jjj *t_>«, oUI Jo WjB (cfci)j (JUi) 4SULa Jlw »IjU (J«i) 

g. n, ? nil _>«> JJ £>uaj-ll IJA ^3 LaJjSI ^jlfwM ^il i. .™ JMuiSM f jS 

4jl U Jijl CuJj Aluij^a t Jjj-aSH fcaJ J\ Jttii * £ Sjjjll j T ^-laJI ^ - U£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .• j^. fl Uj JkJ <U Jjj U, &Jt+Jtj jtfrSll (Ji 1) Jifjjj 

»jji LA Lcjla <J_»i AjS Jjj U» jJSjMj AilUJl JUill AcUua ^ 

£) jj (5— 1& J— «ill £yA J^ "•"» P > JU ° AjjjAjS jjj^s a Jjilxll AjjjJ ,-J f «■> oi l 

Aj9 Jjj {J U AjfiLu-a £_na5 liUJSj cAilUslI j SjjSII Jc aWjII (JU&ll) 

*U_jJ tj^t {jliLii'ill jl» ^i is-lj'sf' ^-Jjj J (^ t - *^' *-^ ^ ^ c, -*^ a '^** 

.<""> p jLJI Ail ^ SjjjUJI o^^l 

ila . jjuaaJI V JLxtlt Jjj in yJb. (j\£ Otjljlll oJA t> LiA ftUjjjl Uj 
CiUAkusuJI ^ yi ajwjjII <j£xi Ul UVjlj cljljS (Jjxjjl UsUa. (^S OiL 

^-olxSl ijJSjll i_iJSIj3j j^ Ajjj*JI Ailll J**. U* ..Ujl5Slj Auiilj *j*1JI 

2Lo^»H Cil jljill «JA j>q Jj j« jjlc. ^XIlSUj .cffji.) Aaa. 4*1 AjI£ (^jUiuJI j 

,_» f-5 Ol jaijxj sjULuI CjIjjj J ^ »■> <ilt CiLnil> yJ) ^j^jJi £&4J "tili 

tjl Aialxll dUJluuaJl (^ual jl (if iaij (^Jll gc^ill ^3 Cjl jl jill aJA ^Luj 

.•cj^k/'/ ^is ^uiay tk&is l^jit ^^aJ/ *ijj &** 

tj-* YT AjuJaJ ^ jAjuo" AjjjaJI A«*.jill J^a£i Jl]j £laj f] lilj cdUJ jjS-nl a j t i ifcll Aj JIjj Us c JaJjB jjiuaJI (IjUK Ujlc ^jaj SJaJj AJUua ^JfiSj 1 
j| Jj Laj c (cUi«) %*£k<a A) Ukjlcij ^jiJUjQl 4j jljj Uj cSoOpC (JUla) AxJjl^s A] 

.0 ')yo AuLJIj O SjjiB ^j jjuua "graph (aMj«) Aiii-a Al IWiij ^uijSI Aj 

- \io - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: » J 

jL*a-» "%$* JjSj £l «_to.j liA Jbj : JjBl Iaa aju<» ^a ^l^iill JjLj 
V j t-iU&a M dcnsimctre ujljSLa Jji £l j 'Sj-sW "^j JhR* ^ mioroscope 
J iiiei j .Ia_£aj ijljii* V j dJi* "if tclcgraphc *fiU aSjaa JjSi ^ij tA&S,!. 

Ia_A mj .(Ji£ JJ*J lllUdlau^axll ^mjalj jiluij ^iW^J f ■"? "^ "*■!*■! Jj*^ '^* 

4_aj15 ^B. Jjm a <i^ «\i (jl 4_>i (JjJL ^ <i ? .a\l »\ _< nrA Aa.Sf MlJU t JJ=J Ol jS 

.^liBM AfiljSlt aAA ,juUl Jb V^j ^ ^38 dUtti.n«H 

pLul (jc Jini Jilj A»J Ale ^5 M O » jAe, JjS Ot jl Jilt aAA £,nn,n\\ AajV 
(jLuu^l l » < j j C(JjS AjL Olallbuxall ,-uJalj AjSj Ljjl 4JL3aJtj tAcljill oAA 

I ili Ywnttmitic j^jju p_} >L5ui -L^Lul 0-° j**^ J^ ' J^ 3 - ^W^' W 9 ^ 

4_jJSll oiA i"i\h IJJ V) Wj^ f^iuu M j iJa'j^l :Jj5j J U&j SAfclSlI lixil 

1 g"> j&j J-a A'mpcrcmctrcj .Jaj—xM IjiLui Lgjli *i\j t^jjJl ^Jc 3K .ii* 
j^l]\ jL^sJl J ?Watt hcurc mitre AjSIj_>*SM aSUJI jIad (if *uu fjj «1 ju*1L 
jj^-uu *-LjSj A'romctrc jxJKjtfl Axojuuj 4_ul_ja]1j AjjjjjJI a^.1 j $ J o^i 
j scope j Mitre -j 3 Ji*' » "tt ^-j^oIjaII j jJktjJiM L^i o"jAj ^-311 ijajll 

La l-piull lAA j_i jiiwaiill jjl ^3=Ul ftj^al &AA pLojuiI aj> »>ihm Ajuluu graghc 
l^JJj \ "ill I— iiLiiVI jA-JJ Lift j tl fljlihl AjS AjjLi (^jJajill jjlj l_)Jj£ Jl jj 

4 «Ki ^ j3-4 (J-A c re-iilt u 'u» tjlc. Jaj i^aM a or an ja**JI Aj*^ j3 ,-i" 
JLia ijjlkJI U1SH £_* ^jSj- SLjaLUt (M) 2L«1S ^j jjSi-(V) J ( p ad) anophthalmia —1 i*j\i» »AlL«!Ailj ablcpharia -1 JjUu C(3Sa2Jli\ 
JJ ^i jll Ls ^n\ Aia .Sac.13 ^11a Ali3\ (jLu V <il aSa«j ^l j ^^1 o^lj iX axe. vX\ 'K^» /«^> j jiSk i^Aa^N XV» f*-3*i^ f >^ ^ shj^ /^-j 'Ci— » ^ ^ 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .C")\ 2UaJ A SjjjM" g*JI <i, j»L jJj 

./iftk (J55PO; jJg^/ fcfl **fr flOiP^ J*"** 1 ^9^JJj 

(a^UII Lji) iSLi. JLLa (Jbjj) *^«& Hyper ja-J! ^jh J jjS? 

.( v, )/JaiA) ^JSj (Hypo) jAuallj iHypcrscnsitivcncss J ^Uu 

^^JajxlU jjljj jS ^i^uJI J jJj (Aim o£^ Sj5i ^ (Hypo , Hyper, an, a) 
0_S5 jJ SjjLlI <ujSM ifcljJI J Ufa*"* .flj cJjijiJI tjc WW* JSUS-lLj 

^LS Ails .JU. ^Jc j£luS V l«& t^fijjJajxll JSli-ll a*jI*-»1 Aj1H« V >>. 

V : Jl« <Jjje oLJSf (V)_j i-»a.Jl«ll (a) AiuLuJI Lijjjj J QiajjiJl o* 

•Aposporie i^jJja- V -Apogamic ^ V -Apodal J^-jS 

.jc, : c jjL-aJ ^ AJj&n £M±A IfujJaj Cj tiVimo Jjaj (> i .v>»i UjJ V) 
,>fi Ijj .<-" (^JjJ V) !glkn< iAB j-»j tSjjIJI AftljiSl J>aJ L«* ^^^3 

&Lui g uXil ^JiB jyiu Jiii (V) J viua. cAmicron-S (^JjjS* ^) j Astigmatismc 

L« IjfiS (a) J dlli j> >J (Jljkusl Ai-aSI IJA ^S £*a-«fl J ji ^Jo \ja jSJj.4jAj 

^i Ui tUa^jj U I j££ ^ulH (in) (an) u& ju*2U IuJm * ' ^ (p-^)-} p*-J" 

yJe 4j£J yj .^ ..n cl^ J 4a. ^S AlSJi* jjj*j c£JS JjiB IJA J VJ t ^4 J*H J jilj 

(aJjjUI jljjVl fito) :Sl5- AaJi « JjjJ Iaa ^ ^^J Im^Jji ^S» cLjx.-all 

(Adynamique) '.(^ Jf*i ^-^ iJ^ 3 JP C^ i n " J<^ (c^j) ^" afolialc 'cF- j&*& 

.( lioiicstIicniquc)j 

lAjltill AJl»Vl ^J (an) ALlmll ^Li ^i CjUaa^LlI {jiiij (^Jii jjl jS-Jj 

tiLJJj Anaxial :^j.>-a-» V -Anatoxine : <i? jj_uiSj V- anaphylaxic :3-i3j V 

- ^£V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : l ^ ja j j p,"\\\ L_ijJi« J fjaJLcLAj Anaphrodisie '-O^ j*-*j <g'd\ (-J-***') U 

.Analrope 
:4_»ll3H JiLiftl AIL j^Ju LL (Ljs)-j l^ j«js (Hyper) *LUI U 
: j-jjjH Jaj-i -Hyperidrosc :i3j-«M Ja>J- Hyperfonction :4_iifejll Jaj_s 

•Hypertension 

: U ft 'ja" 3 (i>=>L»3j)j (Hyperactivilc) &* Iju*j (JaLuai) J" (Jl*ij) 3*>«-ii 
4 m i ^nl l -Ua^jillj Jxui JS £e ^UlLuiI js ^.Aa.all ^IS ^ j (Hypcracidite) 
:( j—jB JjL) £jUl- (Hypertrophic) ; f A.?fl :^M\ Jitiftl ciU^j j^ Ui. 
lH 1 Ijh*J tAjjjlj-JuuSfl Jaji :J1« 4J±^A IMill ULaJ j»Jj (Hypenne tropic) 

• • . (Hypcrinsulinisme) 

jJlj <(1lja)-j (Hypo) ^iLuill <±c jj-wj1I jjic. JSI ^« ? all ,> jljSij 
(o>xli) __J Ljic Q ,i i riU j . m l JlS £-4a^all CjI >\Viin<i £ji J.I. .nil I JA ,_fl U3as>.M 

A — sJajll t> i <*r - (Hypoasthcme) (jJ — u»a.VI qs* ii iiiLJJj 44 & L_J1» 

(Hypo) aLL-uJI j_e LiUj j^ &\£ g ... n ? . ^ l J JijOLllj ...Hypofonclion 
tjjAa.jj-0 L^ie jjji aIIj (Hypotoniquc) J MjUU (ajj>»J JaS) ^i (cJSt)-j 

tj!u_j — uuU U — uilj L-lL-llI je — 5Aj J 4jt_ui £_* tdJJj .(tTl t"i) _j JjJ-a.1 

.^...CjliiljLallj 

.'(Scope,/ -k*^ i^IiJ/ */^iitf/ t^jSjJj 

<ji U*li«l ^li Uli« ^i j^jj (Scope) **J£IL ^iiJ 4^1 CA-ISII" 
c4_u (TASLjjuII ^J l_uju1I pLj ijLiiSj liLu (JLi*») uJj cs^ ^ H *" i^ 

^1 u-ljuuL CilSuUI j^j <4_fi!l J^b ^J LilUw (uiLiSL.) JLil UMI fuuft M»/to ,-tiN /'.jk'LiSb^ySi "a_VS\ (^ CK-*e\ /A_Ji -, > ^n i^jij-sAN ^ 

-WA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :(Able) ^umWLj 4#32JI 4UWI 1**jSJJj 

:(able)-j Uli*ll O I ^ja" 
j^-Jyj «djf?-ll ^u-ll £jU«]l J»iHj (able)-* Us-M oLJSll ^ja" 

.cys JJ U|j ju ^ MfyjiLtyj (^jui) julj 

(^U- -uJi) j (^Jl jo **J) JULjj (-uj) UK, (oid) 4*_«Uai ^J2 
iH -J 1 *-"' "(epithelioid) j (mucoid) j (colloid) :\-ti Sui* (^jLjJa AjuJ)j 

•(u-M) A 5 j jill <> Y UlsJI 
i^-k -u-Lui tJilja (oid) UuKll ^Jl ^^A JS^ 4c ^,V 3 jjj ^ 

t*jx jxJialij -UfuJaii jc j* ^311 (oid) Wsii 1*53 Uia.1 aJs js- : J 

i^L-u^j c^jljjc : Ju .^jjillj <jfol ^ (..luuIU ULJI c^U^Ux^VI ^ 
J- 3 -^" ul» -(cH^Wl) 1 UJ*Jlj 1 . SjjjJI" fLJULaju ai J ^ijjji <jJLj ^ 

t- JLyi«VI II* uiLly pJU «iikcji From J oid :^jj^ l«i. Ujjftl 

(colloide) UK a l dJT :^\j l^.^ cjjjjffl ^ ^ ^y, ^ 

• (colloidal) ^jjiaJ (IjioJi) Jjj .^Iji^j ^^ 

«i iWj M ^K Jlj! o^jJIj uUVl ^ c^b .Jjj, c » .« < 
f U o3 lHJj .U^ Uuull ^^ ^ ^ j^j j^, ^^j, ^ 
.^Ijo ^ r^j Sj ^l V-Jjtt *-JSII JAJ& Uujc oUS J£Uj 

«>- cA .»i* ^ ^t Uj s! ^ ^ (ypJlj>j .^^ 
«-k ^ ^ oivu ul^i u^i j juAi ^j oa, J <-* j^i 

cUlj . . -u^ CM *j| U «UJ ^ , UJ Uoll ^ a oUi j (4xi) J^ 

- W1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: V Lili 1JA £»j ..^JaU-a <U*5i ji i^JjU AjiS ji t£jjc AjjS fuaat. IJA iSJjLuiSfl 
l5 _lc. Jjl L^JI <•£ J»j ( ^ViUoi A j (^jjJLjSj (^jjijuS) {^Jj5 IjajS t ffii m l 

.fc jaj^l oLJSlt ^ (l^) ji (<u£) 4-lSi l&Li jjksll j 
IL_a ^iLuj V J M-W : ^j*i JaLlaJ xa ^uaajJLi j^tl jj-« (^£j L**aj 

Lfljj » «>.a\l CjIjIjSj (a-uiIjSII) (3=k.ljUl l*C 4jUaOlt L£jl JAaJ m\jjj 

*L> Uc ijiS tjtio VU tLjjLii ^i jSUullj LLiill ^ Us».j lid y^:UI 

JlLSl (jaJ jULl 4j*aLx ^JJC-I ^S m&aII (ji lil I^j Jilj .^jjuJI t£_*Iuu» ,_i Lji« 
Jj-xJ ?4j\idl eift t_.li in jjA LaS (Up* Luuu Lvluij jS 4JJ tjjjl jjuillj 4jLdC.1 l>o 

^ ljaB lWILi t ^JI JI jJ c.i ■■-> L^io Jl-J Able (%JUjJtS!l) *i=3Uli 
J VJ c JjSjjj ulij __j (mangcablc) j (fondablc) VLJS o« . > jS SHa c Jj |?nW 

IjJel J llfea? LuV CLillJ Lfc AjJS "if g.*? Ml dklli.nn ^i sjjJjB *&.Vl 
»a.j3 iila c^&aua ^unjj JjJaJ CiAa.j3 J3 (able) -J Aj^jlall OlaUsuyeuJl ri <i- JjlS j LiLiSki Aia»>UI ^jjjj ((jLuuij 11 iin^'uMj tLiiSj U -j (d6t6ctablc) AxlS 

(^jj Iiilli Qjd «AjjjjI A4a.V (ja JJi»jU ^13^ «jLfi ^A j .J (JjIS joe. jl (J 

•(insaisissablc) : jajJl Jj\S jjc 

jl jJ ^Jfuiij J^jJu Lu tAjjLjala ClLaa.jj p jjJajx AAa^Ut «JA llljl£ Jilj 
L_ftJ dlJJlj t^jxna-jL-xll «. t 1. ni-> 1 L-lj\ >>i"ill idJi g^ J-^J .LpLA j^J ^ o> a H 
3LiJ«l»W JL«i!ili Jj4*-aU LgliA ^ jLiuJI Aiiua jLuel ,J\ ^L^Ul ^ikuxa 

US Jj»i-ll J JcUll fjJI (.13- Jj^l ?J S4a .<- j^il Jl*6U f jlx-il g- J^Aj 
-durable '^j^-T aimablc '•<- T i-*4 -faisablc :J-«u : jLiljM (jM\i»H tdlij ifuu 

■variable •■ Jjjj j* cJiiy - \o, - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ft ;"-;• - J Ai^ JJ Lib ^.nVl V fcjaiall *JJJjfl CjUiVi.-inll (j& 

*L» :*«!■> <ill Ja«jjjiI Atla .i ji «i\l t «1*^<i (j* (jiuuill Jclill ajAi l^ie jiay (jl 
: jSL^. :>Uu Ajj xJli i*_$jl t^-^i ^»* (eau potable) (j-& jj.i»*iW <-^J- j # 
: Jj-jiiall |uml lAJiS J< i<"i m l aJIj- honorable :ij>umi -valablcj acceptable 
IfLaiuil jSj cpuajSJI j_i Luui V (dj*J) 4*^ua JaxIuuj rcsponsablc :Jj3 JL * La 
-coagulable :jj-jA.- dialysable :J>li. r^jSljSJl (£j>juJI ^ Lio-ft l! IjajS 

...fermentable jj-*^ 

l^e j\ ,w"\i ajjj (jl (j->*i inj «_jJalj jl jJal ^-ic A al i o V *jn-ill aAA (jl 

i^ijj l^jLw ^ Jaj J £fi*i !Ai .Ailji-«11 (JjIjaSM t-nua*. Ol*>J3 ^jII (able) 

J-*ii J JxaXJI j tLfci AjLLaII (JJJLaJI <$-* * JilmrJ AjjiIjJ Axj V} ^ublj 

a]Luu-uiI ,jLS (jjj (agreable) :L_ia.i : Ji« able (j& j#»jU liUiS Ajlj Jj.oi'll 

.( vv )" iidi j^iuu v bus 
: uujjuJI j £A3*«JI oljlji ^o (V 

L4II4 4_jjil aJLujaj ( _uaLtll (jj-311 (j* Jj^-Vl i_L-ajll .J (julill fttgJb aJ 
^jJ I j-LxAl Aal&LaJI IJjft (jl £« «<jjji.l 4*J=*J ajS OW-U "tMJ"^^ ^J*^ 

..^uax-Sfl ClLol&ll £4 lj£u j^jxJ 

AJajaJI (j-a e^-ji ^ (-J-Jjiull 3KJU AjIaJI ^i gdlc ^na^ll (ji JfrJaJj 
jjJ ^ l_$] t>a>e •^JLill ^J Wj AJsjs^ CjjLS ,^111 uijjlall jxh Oaj 
(jl ^ «><il l j±»j" :<jb<aij (jiijjan, (j* j1»j V IjljS L$jJ jAvaij c JjjM oAULuI 
lr - 3 IJ>jJI AJjjJa ^Jc -SjjjjLiJI AJft- 4_j*a^cVl ialilVl J^ -; J"" "tj 
Jii ?j^j1ijL L»j ?p4jl) jLulall i-JJxSI fA qaj ?Sjjj*iJl Aa. LaS ' V *'j^jjj«j 
,jl 4li5li« ja. ^« jiyj c<l jl^juidjui'ill j JjSlI 1 JA j- Jul ^ Q*ijJ ^1 JaSj vilJj 
Lift J «^-aa.jll ftiA ^ ^iijjll p Ax.j ^iJI Jl JjJ I^IS JjSlI ^ni, n? n» 
4 lS 1 1 1 ni l «JlA (J-aj (jl p "T- "^ _)Jl LulSj ,<=vJjJajjj wait ^■■■■; Axj I ii ^ Aj jl }~£u\ j ^o-i^o«/i>va^ *^jj\ -^a\ t ^* iVe.\ /^ij i-^ ^ j\>=i\ ^ - ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t j3*jjLj t^jjLSJI ^ ^ .ju iSi <JJU «^?.jij $ V t-J>«J (J UJ-^'j p.*^ 

La Ljjjj j^j tLjJc (jiijlclj L4I J^uiCLuilj « jAij-allj ^^ik-aH ^ LlniSjJj 
C Ajui a LuiI {j* ^JlN i)Jjjxlll L*H 6* J "1*^ O*" 3 *- L>*J ■t-U&J *3* jJajH JUC' 

£k£ (s ia (jiuS U" :l$j .^ iin,»ni U Ij^S ojj+jma, <Ua- U$]j *l>j >oU*M O* 
: jSill t-iJVI ^yvlt jljS ^i 4j(j UA>o ^l^AH Stiu&l Jl5j 

(SjjjUJl) JjSj . jUu»ll Ajlu J yjlaJ* (J-LV^ ^JC- -^ jUJ f-UaWoll 
^_jj 4_L_)L SjjLaua <.A3wiill "LU-a jj,j« ^jLuill e j-aJI ls-*J -l ^-^ jjr-lj Ji-^ 
,..A_jS (jjiml »w*imli 4_j\jJafilj (i—l^jault pj_Ja_jj9 ^i (JjJAjuJaojI ut^oll p.L-iuc.1 
Ualili LjJ £jjaj J J JL?J J ^jhl mi ^faaJil 3ja1c. Ualill dllLiA ^1 (^ jLm j 

.Sjjjjua jA L-ujuU AAa»a)l 4juJaj i«ill (Sjjj*^!) JjS (j* c5 j' tlytUJI ^-ij 

Ualili IjJjo jjjill cAlulaJt pjlxll JiiLuii ,jiuu dililajuu (_ijl& c ^_iSl ^JA JjSl 
LH« cj-jli <Jji>jiu <jJJC Ualili I4J Ij^aJ (ji a^jnUalwl ,-i jjlS tAjAaXil Aj-alc 

CjL»jL* (>« duuul (tTiis J i^j^lS (JaLilSfU .UjUiJ ^i U^UjI ^JIj Ujj jm - ^oY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lis JSLtoJI »1a t> fi jll Jej . .tsj^i\ uc. yiW. ii£0 Cjliill o- ^s 

<jlc ,jL£ Lu jS_Si diUsJI ujaxll JjjS ^S I J*>» £*«>" £**-«M (jSlj 

LjjLSj (<uuiV jl ^lijJ Jj*-ai tylj £*Ji "Mj-J <f« Ji^li «^J*J i<aAa. 4j1I 
..Lfjla (jJJiJJJ 4jjj«ii IgJ t5^«J (J' (ji Ji*Ja Vj «cSJJ^' ^*MjJI i-jlilll 

La »j-JJft L» _)JLj £1 £Aa^]l "tft^JJj .(— UjajJl Jl ilia JSlj £_uaj]1 Jo J^SI 

(j^i UJjjuJI (JLa.j| Ju SJjUII SjjJajuiVl p_ia. £ja. -LujJl <ill SjjjS <ASa. 
^Jill 2L.Ullj 4 ,n,r.Vl«W paLxJI ^Ji .UjjS l >- JaaJ Ai]]l JL. ^j JiU&l 
^J i_ujajl| <eJJj (^Jll ^oll Jjjll i^ICi £ti-*alj JJj JjSJLall uawtll U jAiual 

:i_)Jila1I jjlc. iyJJ»i! JlJ^aJj 1_Jjj*j]I jj ua^all Cjjljla Jaj 

.YT iuJaJlj ^ Sjj^ll J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i_Jjj«j (iuitl) *Jb£aJLj f. j'Ti (-Jill AjjIj^jSII jjualixll tlajuii l-JJjja -Sic" 
tJjj«j9 tAjoLi 4-Ji=».JJ jl Ul^ju j»n*l»,M bjjiV (j&J a] La (pjj) -J *JaL*ll IJA 

^jJ JLSs c ^jl a-juafl yJlaj-OA JISjuiSM j_* jljlll lib £JiSl (^Jll J jJjjj 

V j cA-jjUftiSLlI jjuaLiJI a Kno «-JjJi]l -J uLuySlI elslc. ^auij" :4l j-UvLa-MI 

:J&a (jjljili (ium) ^jluiISIL IgjjfJu pLajuiL ljj.la. Ljic, C-illill l_iiS (Jill Laiui 

oLmlaJI tsiaj yjj . jeJI osmium, Scandium, Thallium, Actinium, Radium 

»la-jj (j ,frii »1 Mj^ll 3 i->\ (jl OJaa.V ojaUIIi 3-JJjJl 4-ilM ^*><i (jn U<ii 
aj-jjl jj aj-jjjjuaj a_oiuiVjjj (Jla pOaIIj jl _j1U ftjlj 4jj*aII AjjLbajSll jj_<aLi*JI 
JJm aJ*ll JjS (Ju jeill l-ij=JI ajJa a^s pOaHj 8jIjj tyn«> ioW jAj tajjiuSlj 

ajjlLj I j_ftj gr j-> i nil I— Ujxjlli (4JC. UljfiJA lilljj ladA&ulj aXOJJjlj njllj 

jl jjll JLajl t-UJxjll Aauua (jlc (exIaOLa «-oa-all (jula^al OjSJ La^ibj 
JiLiftM a^j ^ >T JjSj jJlj-ll <JliJ UJJ>i ^ jl jS idUj "^JjUI 

£-4 ^jjjc. t-ij>aj * j:''rV> ajlcSfl ^IjS AjsjS ^i SijJe cjI J jSj i^jxall 
^JJ lul£Mj AujUjJI t-ijJaJI Jjj=jU iatUJI ouJixit j vi^iil -toljffl jSi 

J-jS (> l^ajauuajj 4jil jiaJI ajAfiVl *Aj£ J&IjS ^1 ^iLi^U (^JJJC <J»JJ*. 

JlLJI j jf-*-all JJ Ulfi J j Jj-a'tfl Jjil (ji 4*aUI tTjUH-i.^flU j^j jjj 
LiVT --Uij 3>U1Lj iujJI Aiill ^aau. J iJjjxxll j B lilS J ^ LaS SliSflj 
iTj! JjJUl ■/ -~ dLlJj c<&^a]| alxJI ^jjS ^i ^JJjJI tlilaiiuua-aH (>a ftJiiS 


^o£ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: '*« j-> ( ( _ jtc j 1»S _)f£' ^ - ■ — ^ ^- j«J ftjAa (jl aJ tl^")L*>lJiii^<ij AjjjiJI 4x111 
JISj (il4a.j C^-mUH ClLaikya-lUj *JJJxll Aililj tltlall £x .lift jjSi .la.jj 

3-*/>LJI ,-i i.i Ml 4-JS j I jAlilL 4-j*jJI *-iU1 A*** J Jjill J-*?-«j 

4J&J1I (jJc £jj tU U^J-C'J '^JJ»W M*»Sft (> <«jp»]l AaoIxM I'lUtU.^.M 
.((juL^JI <a\c <iaJ) ^LulSM AjuikJj ^ Y Sjj^ll ^i jXua 

tlSl J-a*JJ «4-±*UI Ol ■>llim<illj 4 \iouW A^uJaSI i-JJ-*^ ' . '"'^ OO"^" 

^J j^lo, Lfci j.nfy J i.i ?J JLpLu-Jlj Ajiill j **JJI cAsJUu^r - \flO- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: cf-_Jj. <4*sjA\ A-JS1I p L_ « j__l J fljJn.™ C_l£l J] _bj Ijlui- 
£>£j La_io LaAjiii V j t J--J ts _lft ig-i^- £-llu__4 iLu__3 lJ-»- ,jt ,A J V AiV 

<">.'.j_- J UL. u*:a_ 

j--U 4a.jj.jLt <Jj-- (ji MJ i4-j_lo oLs_kj_xa g-A>J\ u V- (jiaj-i T 
»i-A a— _Jaj 4 ma ie—J .J--—M c*" -5, ■^■'"J I^m — -I- Oj-S «Q---— »H j; ;- W 
^LjidajTl »J\-JJ ^Jo j i_Ux]l J ei-iSI l_jlfuii (jpaao '.iV>'l £* ( i_A__l____-t 

^J (Jj___U 4_aJl__ JA_«J V i£__»__l La JL ^jSI _jl_lk___!l JiA ^ 
IgJl |j' < i)-ij yJia. t ^ a-> al l yJe. jj_ij__j l-ijjLxjll l$l £--jJ _)1 _ui p**-- 1 
.((jukxll) ^ i4_JaJI j A Sjj-fl J j_i_a "Aoj-aj* Jo £l-u---l aMj 

'tlbJhviJI j&JyJ tfjhtif ZJ*Mj fi I JjSj 

j\ «\fA\ Jo '<yl*l\ CjUO,.^! oij-3 Vl C J Jffl J >3>JI oSSUT 
,>_» J) ;;•■«» jjJ_ t____J t^Ja. c4_u___*ll ^jLaJll -jijuJ J -*J VI J-*5>JI 
^j j^S^I lff4 3i| J (( ^U_1I »^ .fcAifiM ciual jL-Vlj LuiU. f*i ^LioSlI 
ftVjJJ (^Jll ^jiuill ^jJJLi * ' < Ci_Aa_k_a_n jJaJ J j^-i-Jl Jo 4iil>Jl 
.(>3>aH) Y-l ,ii-iMj ^ X S JJ-N yrS J-" 3 " 4--5__ll ^U\ jjL. 

Lijjxj AJiajo __L_ l*-« £l£ L>i tC-Ulk.™ i> 4*--u l_ ^laill jj«j" 

£jL_ JJC IfrU jjlS l»j «6jAl>«j g-»^«Jl tjula-a J& 4iuajOj I ja.jA Uaajt* 

iliilSj <t ^-ll 2LL-. ^j <<-x*LJt diLS^il o^j <ijal3j cjl jl> «^i 4iti^ 
jl>! ^1 ■'■if"* j ' a ■ - ~ -' Liil^ia cjj-aL-oSiVI JaIj ollj^ oJA CjI^OL. 

SJL. L^Ujj-jj g_aa.nl! U jL ^jJI ^-iLAll CjL__L_a_!l Oj 2 3 _> ,L M» 

^•. -■„ ^i. ^.-..B J _U__ ix3L-« jao cj_U_--__I Ulj .^_«JI ^a _t_-» 


- ^on J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .(jaS>11) Viinkilj 

?! L. *i\ CiUlSlI ,>• >3>»JI ^ V j £-^1 o-Ism. ^ oiij»J V 
OXci j Ol jl>a. ^J I'll? n W^J^J ^ ^J 3 f^ J^ ^ '¥ "^.J* 3 

.(ja3>11)£ SLJ^JIj W Sjjill ^ J^i" pa— 11 

,>• giL* Vj *>oS>ll yJc. V^JCj UjjLj*2l A^ojautlt <jUlll JJ JU5 t J«j 

.(>j>JII) <'*'>calSJ 
jJiii CuLS L*ii '<a***A Ol jl>2l «i+l li.il >Luil i£La. ,>• ^^^ 

ai_A J j (La jljSlj 4-AoIxll £i\ tWiu-nnW (JjjS ^J ^«i> al l ^ii j»le J&uJ 

JjjL >«5 J i-j VI JUCL-Vlj jl>Syl ^Jl L«iy> ^ V cjUIL^I 
tiiljJaaJI aJL L.j ^ILill Jjill ^ Vi -.^Lj t_i^ij .a£Jj iTjI jLuilj SJ.i«i* 

j>Sj ^jLS £j^u«ll J JajxSLj L-S .Cjl tlVi.noll olft jljcl AjJjS ^j ^aj^UI 

.JuStill ,-5 SjLjj UjJjaaJm i-JjUb jjie -AjIjIjS 

.•Iffoiatj If^j&j abdkuzdl Jfjpf tifjh Jj3 

: { A} L* ub oil^aJI CjlaUaA-aJlj JjlxL Lai" 

jjj, i ■f\<. ^ic. *Lj^ajxj3 Aiii Qn '■Ays i.T^AuajiWj r jJalkN j vlA. .. /!!&*■> «W 

K ' N c:" A .J 6 ^ u C'/ ijT 2 ^ ''* •" XN -" AV o»N-?^ J^- o^j-m - ^ 


W J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \_aA& ^±X\^ 5 \ ,o'\«\\ £^\ Jk oA^W* j\ ^ t -^Vu.„A\ A*k-o 

;\_^'u^3» c*\ j\>i\ >i* ^J&s* i y^N cja b ji j\ $* ^\ j\ *aN ja 

*w»a-«ll Jac J infij Ml jjJCj ((jiik-oll) ^ X Sjjjll ,> \ Y 4 ink II ^j 
(JJjAi ,>& OLskUajuOAll ^J jjiill ^ aasaJI Ja1»J jij « OlalLuaAll tJ lc. 

.".laj IajS .tfc'n (JSuuU J)jin"-% alb A-iUluiVI 

f J^'n UJ-Sj l)1 JJ-S ((JaUiaU 4aI& AJaJ) \ Y S Jjill jj^ Y ^miaJI ,^5 j 

^-^ Ua o^S \ t Wi..j ^\ ly^Vh.n'jN C^£& CJU&c j^ji ^ 

.AutajiA ^V^kiV (jAabA& 

Jj_5 u^J-x- ( a .i U.H 4-.UJ1 4_LjJll) \ X SjjaJI j>a r 3-uM ^J, 

t.l int. (JuI^aSI JiJJJJ (Jl pLjacSn JjSs (Vjl ^JaIaII t'll'n^M ls la IxjJajJU JjSj 
i^LSoaII ^jUU JjLaJ ^SoSi Ol jjJ ^i AAa-JI lAJijI yjil UU1I CjI J Jill 

- ^oA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :*U#Jlj JtbuJ Ij CJbutUI Ch» abJtuaJl filjS t^ih J J 

" c ,> .1| JJ Jlii J«j3 J j dk Ik null »M l*i« ClisJ y3B AJaJjMI OliJll 

2 : T l« -Ll^j L. i_uLx yJ) 4-jj jJl -dUl y-i 0_>u. Alii] JS <-iLij" 

. ( voj^jJI) Y Simla. Y ^ S Jjj" A.1* «■> <ili 
j IjM j ■» AW SJaLiaSH #.L»ie.SH (J-jS (>« ^aa^ i U ^jSfl SjjXSI jj-a IpJj 

:jj4a±1I u 1c. £aa*JI aids gajc JjSj 

Ajij Jj4-*aJl Jo Aim £«awalt U JL ^jII CjIaJIu^mIIj CiLaKSi <ji»J*-»" 

JjS ,".1 ~\\ \\ JLm j ^asuJI Ui*5j ^\ jJull cJiL*»j a-" u>Sj" 

jSLJI j >j-m ^a a«1»]\ olifcllj uijUxll CjI J jj JJ £*a-«ll Jn. IfrUajo - \0<\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: o*-£J 4_j*U oUll^-xJI ^j jJiill ^ JLuiill j,UJM CLhJ U1S' 
olj^jw. ^jj i^jA ^uU» oL^J ^J oUik— II »1a cJ«jj ^^1 

oL^l aUjJi. ^ d~&l 11a ^Jb jjj L-1j oUJM *3jSi <jjB J^ 

U«J*-» yJc pjljSlI aj* (jijiuj l j-QJjJI pLbcl Cjlj*i»j AJa>jUJl 4j*LJ| 

£±2*4 <ou-lau»H Ujlij jjLaJM l^iuJaj ^1 CjUikuaxll £*±A jj&ij 
Olifcll j jl jjSlI Jb ULsm, £ jjSj ^ali. SjJu ^ fk. <JS CJiUi.na. >ia 
L»j .i£l]j .lau tllUkikjua-all (ja jL LuS alft £-&J "' J -^--" W aJfi <*^a-all 
jXjua "^tautll A_la*« ^i liUJ io a jj£j jlxj CjI&ILumII a JA {>» >u>sll a jSl 

.^•'((jJ^JI) r 4-Mj ^ £ Sjjill ^i 

^ nyn\\ Jalill U jjuij^h ^el Jj J (-jjlaxlt ejl jj ^11 ftlauj y> all ^Jlf 

roljljilldbjk ...-ijJMl-3 

g-aauolt U Jsul ^Jll 4_ul*]l Ol jljJil ^Jlc. luij»i«l JS *VjI (>J U 
^uiS tU (>JJ ^Jalill tUaill ^Ju V LuoiiSS i^j-i JlSj «4iliiuJl 431 JjJ ^i 

^jj tjSJj .1^1 j a- jiSS yi <£*!. SiLLia. j-Sfl - V v* l*& «>b 

(^j^j iUj&a liljjJ ^j 2Llb ^ja. Ijju til jljill aJA C^U jSj 

- n% - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tUlil jJk\j^ ji*& ^S jLjSa.VI 4-3**. j i^ulS Ji OjJjaII U-Uajj 4jjj*« 
...ft.\i,Y>ll ftLuJI iliUiiuL»j 4*111 : UJila £jj Ax^I^aHj 

(^LsLJI Jjj_ui Dijbu Oil£ Jll CjL&JI Jc (-llijfl Jjla. £*a-«ll jjj j 

t>£ 4-CLaJl CjUUI dLJj ^yj £aj .Ajj^sJI CjLajuiaJI 4\ujc *IajuiI jlaj Jtcs. 

a a 1 ? «11 (_5ij liUJl . jjUiuoaIIj cJji iBfltt (j^» fyC.L ft . m H j t __uiLjill j_i pLjoLJI 

£-waj ^j p jjjill JjS tLjJS o"W^' *jW-)j « 4^x1511 eJ-A J OJI Sjj_^jLii 
OLdLLmoIIj cijaJl *l»J j fcjisJI Olj.&lj O^l pltmiij ?J 1*1I CjUJLjkm 
(jLSi Celuuii I4I LAjLalc » ifrj ^lj U^J 0, J' *JjS (>» <-JJ*ll U^J>J J»l <e3ll 
4j_uAj5 ^-i JUL 11a Jlaj £.y<*\\ (ja-*-) 4j-uiLL 4 inUll Ol jljill liUj l>« 

jLajj JI Sjjiill ^.Uil iui Ujjis ((jUc.^1 pIauiI (> -jJ«ll Ail J- jliLA^I 

^j Auui_j«ajaM JJfcljaJlj yLlEoM eLuuilS : j^I-jloaII j±£. jJ_j» OlLwaj (JLxil 
.AjUILaII CilclL-all Jj tL.tVittj pLuuSllj AxjJall ^jln 

JjJum ^J 4jIo jJb jj 4ji jjJJ J j2\ I j_$l Aalaixl J ^<i>«ll 4j3 Jij 

£Ja (Ja Ljjuual AjjjaJlj AjJsMj 4j*jJall j AjjIxojSM ' f jlxll t"iUNL. n > ..^ s 

.AJbiaJJ AjaUI JUaII f U eliilwVlj 
tti-A j tjiLjJI JUxLu^U \ lYlJll j tL^Ljsuij \ j.nnj ji CjLaikuaoIl jLiii.L 

4JL*u, Lm sjLiyij (UjjKj 4JJ1I ^ C& -iujM Jj» WK jjJ3 ol^xjSlI 

JaLilSfl oi>JOj ..AjjUim.j Ajjjj AjaIc. CjUJKjoo t> <Ajjill AjjjJI l_££11 

^J^ i> j*Sj «f^V» JSUj 0- Uaj^-j AclJVIj asU^I &J* &J 
y_i \ |^J iiL3 ^Sl UjIjcIj L^ijcj L<ij>ij U jliiilj oU^.^oi) 
o^. Alj* Jjj VJ Jjs ^ Ui .{jU^bi jo^JJ gJJ 4j JL.J J J JS C jaS jAi - H^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (_sjUJ1 a1su»H -j djjwj yjMj iAjaLlH oU\Vh,<i«H ^u»jj <j-aUJl oLi*-ajSl! 

£_-» ^jill ji c? J*JKH» *-V**l ^-^ C-""^ fr^J* ^ U ^ ,- ^ 
JJ3, J sLb»j-j ia-^j d ^j^l ji ^-yfilB J-SfL, ^jSJil 

: JlLu 

dead room : JjlS* <#* "^i* **>" U^J "^"^ ^J^" 

strain :JjIi* ^i "U^" o^j "JUS" 

coal measures : JAL. ^ "4**^ l)"^" U^J "^^ ^J**" 

wind marks :JjUu ^ "pjll i^l^c" o-Jj '£jj {*" 

down stream : JAS- ^ ' j*l» Cutf o^lj "j^l V - n* - w J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: low tide :6&* ^ "jj^'j high tida :cWi« ^ "^" 

Nappes : JAiu ^i "4jJ*** JJ*- 1 ^" 

outcrop :JjU^a j-s " j> » <iW t ini^'m" 

overfold :JjIL* ^i "4&lt AjL" 

hade of fault :JjUL» ^ "^^-aM iss** 

:<ilJidti. 

Quantum :Jjli- ^ "V s " 0* V* *^S 

adsroption '•&&* (^ ", ^-nkm oaL-ol«l" (>« V Jj " jl jSxl" 

scattering cWi* ig* "jW* 1 i>* "^V SjUaLml" 

metabolism : JM 4 j^ "^IJe- dj=^i" 6« ^ "lw" 

threshold :JAL> ^ "4Je" ,> "^ "ls^" 

straggling : JjUu ^ "c^W 

spore : Jjli« ^ "A^jjja." j>« V^j "£_>j" 

oolitic rock :JjH« j^ VlnmM o^" (>• V*i "^J"^ j > » ^N * 

weathering :Jj^« ^i "^j»J* lWjJIj jfcll" i> Vjj" a^j^jW" 

l^o .nil j Jiiil ^ 44S51lj 4JjGpHj 4-ajxll JaLifiM . '.-J y-lc 

mathematics : Jj^« ^ "tfuluSL" & V^j "liUiLjll" 

thermometer :JjI*« ^i "Jj*-"" u* Vjj "jl» _j<jj" 

A'lcohol : J*Uu yi "JjiJI" ,> V* "Jj^I" 

gcology:lja.jljJa. physics :lijji 
physiology :U=fcjljj*»s biology :U?.j1jjj 

-nr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: statics :V£ijl£jLui\ dynamics :IS^oIjjJ 

neutron^jSjJJ cy- clotronajJJjiSjui 

pepsin :0£uuj enz-yme :^jil 

camera: » jm\S mica :1£j* 

0- i£J» tfiJ* "ion" djti. "ujJ" Jiil villi JIS- .^jJl ^UK i> ^ 
'^jj itf : JLLa <ul» . \j "^ jLill c^i" :JULi "^l" d-iM 

"^LS "oj-J"^ "Oj*A-£" ^ «^AJ "lH> jU" j "<-$d <A&j 
i£-£l ^ill oxide '."^A" j "^ V Jjk*" j 'csJjil oJ" ^ 'Oj^'j 
j^jjI" <L* (jiilj pasteurization "Ojll* •j* u u"j «Jiu£,5*j .WSj^j SAwSi Aio 

H •■ VI - III H » 

. JAuU* I (3fi J Jlmj«l 
Iiillj JIoa AA3kjtL» jl Oul£ 4JJ*« (ptjlc- ftJJ-alS jl »fJ Ajuala. 

fluorescent : jjlfi* synchronus :<yAjiA 

transistor : jjfaj&Ji hydration :<5j^a 

carbonation :<uj& lignificationioVfc 

cilicification oSluu petrification zj ku*" 

JjLo p, j-» m (JLaxluil Aj (JjjluuS (AjLult (JLuluiMl Lki. (jJfij (1)1 VI p^ill 

(t-jj-UJI) computcr:"^jj3Sll Js&"V "^JjjSSH «-^l*." 

,>-* V.1J " JLojaJ? Jail idJJ JL1« t^»aiJ\j AjauIIj ^JLi^l j Aj-juuII j 
CjL^jJ o*W^" LH« **■*-/ ^-W 5 ^ Cilji-» jj«j&" j "Sj JjJl A^J-J o«Vji» 

<utt jlH ^ j^Ji\ j^\ 1JA ^ L» JJ fcLbyl* K» 'Ajii&lb ftj j=J\ 

zoom : j^iltll t£j.)Jl -M' ^jIJ 3Lu,i«il "^jj" tillJSj 

breccia :4jm»jL« <jjau^a SjlwS £* Vjj "ajSjjj'j 

- Ml - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: dolly :"«dj»i«II Sjj-lSlI cM*' 6* *»* " J 1 J j "j 

fl j, n'rt n \\ ,> £U=J j Jliil 4j1c. fjj J Jay* t<iliiu« pjlc. £jj ISjLiU 

.jjuaU.lt »IaJ fillj Jilt * f jLJI ft^A ^i 

4-*J*ll 4Mil .Hiao ^ify cl^ijJi. J <jjI£L» J fcjljL. Jtlili Jj^j ^Sb "A 
:dl]j Jli. <1*LIL c^llt ^-LJI JiiUI *lfrl j <l*ia **\j JS1 ^LSjII 

impedance :aSjI»-» resistance :-UjH« 

incrtance :Sj*-all4 reluctance :4*jLm 

1_jI j JaliiSfl d* £-»*J (J £j^ I ^ 0-° C_>L»Uwax ellul .iic (>>3Uj 

1 fiiiaiM J mil OLaJQajuOLoll J ^J liLi Vj tg Hnm<\\l uLjjxJ Sjj ->-ii|-^ 
(Lift ALjxjI Jau» 5Ls jaJ TtiLuuaa (JujxJ J yrlVii^m Jjj (jj=>-j cLiuu 

.AjuSajjt J <Lj«J JJ £?.JJ UJ}j 

J| SjUVI ^ «<iil J l« ^ Jll Jjj-jg ,^1 fJUl fJ V*£M . 

,>Sj {JL-« Sjj»ua uijjsu ^fia.Vl OUlVi.rtMl L-U&3 ^IxaII AcU> JLic.-^ V 
j.in/ijl »!>Ulj «-il SfU C-ij*-» Jj& (Jjllill #jJJ«Jl yrlilniall ' , *'<j j (LaMbl - Mo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: aJj .AsuLuill 4-ulaJI AjtUI (j— « Ip^?- fruoj lifj {(jjinnr^'i.iillj alxll (J*l j* 
Jj*J at, IknTi j| <■> flijj LojS <L^all (Jtu J AjJpaJI .i^'uogi ,J l-JjsJl eLtlc. (j£j 
L^jJU jyjlJ ^i 4_jua{j]l tXA iVnl n IJJk (Jj-ij •<! jlaJ l*£ JJ*Jj (^jj lt£ 
l_llj_la*ilj g, UiiaflH 4_LL ^Jj i4JJ tfji ,l5j .. j-aJ ^j iJj (j* l^j|JS>«j 
<L>a ij)| Ha hSIJajj (jf Ajjilll ^aIaaIL JjJj «4jIjS1I j liuJaJI ^j JLxjjjjVI 
a «•> <i (j^jj-a. Jlj&.jj1I \j_A (Jjfm »Jj .4jUJjJI llil-> lhi .loll Ap- _jp ,.3 (JJ^**J 
OLaJJaiuflW »^_aj ^S Lxxa > UjjJI eLalc <jj *aLjuU (ji (f l& tub Sjfttilt 

. liljAuU (j jlxJ » J»JJ p-\-oa.1 3 Jjjj 

ji Ljij (JpajJj (ji (jjJ (-JLJSJj tlljLaiki^xall (JpJ-aJ (jl li .J Aidsd! OljJ^Il 

Sjli^l jj-a (jinj L-« U Jiij jjj *ljJJj (jula-oll CjI JjSl ,jl ,-i iiL5 Vj 
iLlaj l—ujj) j% <i l^-La _jjj£1 jjS (Jj jSj cnjL<alj . r ' l^Ji i^jl,rvlViin<iUj (l$io 
X^Bijj] <LalA <Lj_uij *^JjJ clflltmMinl jSSj Ifljlr. (jitlill (JjSl l& jjju aJalil iwj 
ObLajVl 1 j"i«.vin .— i ifJJ-aJ cJjLjjij j»J— JI L$j jlajj ; ( _JjxJI rr \liifi<al1 
j^ajJAj l^jjLII jAJj-allS ( ja.* (jia. (j* iS«JJ (Jjl AajjxII AjaIxJI CjIjaJJjJIj 
(jl lj— It j <i-j nil (_yajjjj (... nU JI j-aj^lj 'ls-*1j*?J1 J^HS^'j cdjjjuoJI 

.LjJaLuU £-jlljJ i!iI_>«J$a11 »J4 (-9 titjluu 

(j* 'LuS A&jm^a j^lc aJLocI JjJa. (Jojjuij |jl j^lc ,. ziUH j^j^^I £ J J J 

.^A^JI ts lc lgljr>j (jl ,J JJJJJ Vj (^JaIxII Ol->Hiinall 

1 girinj (I^LmjuuiIj CjI *»lVii<n<ill Jjljj (J (jlw (e^lx!! (JlJIjII j jjiiilj 
.LJajsJu* Ual_iiJ »ji-a.Vl (jj'i mil ,— S In »ii AJj cL^lajS JJfJj La jUaJ ,^J 
^•i JJ « iW Lh 4 "*-*J J** (J-^* f-^ ^l* 1 CI1UI34 l5 la J«i1.i,n1 Ajj jxll t 'f>i i o lj 
£l jj Vj .,^Sfl l^LlJUj OUll-i.no ,> AjS J jj Lu Ijjj AjIjSj (-il>JI JaJi 
X4 <wlc IjjS jijjj «UJS (jjbll liA ^SJlui 4j*xLaJI Ujill (ji ^9 

JlJU »4_jjj*1I ,^-lfi Sjj— lualu ,. «iUII nJJajucxoll J-J3kjS 4&jJU 1 *1 umI j 
OLaiiuuaja ClljlS lijj .ASLiJ (jjll jajll ^ic IfrLxllcj i(SJ=S ^l*i l^jijLua 
« lj< ■■■'■ AjjJaJI 4jyala.j «t5J*-' pj^ 5, *^ljf* <Cij£LnIj 1$j3 djQjj ^3 >jlxll o<3xj 
jaj l^Ja.ljJ AJJjJl AxdtlaJ) lluua.1 Jslj ..<*JajL«i«j <iil3 IfriU.lVim^ Jljj U 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: y.Jj .Ol>Ai>ll » 't ftk jj oWiM <J i^AJUi ii^aillj <jr-*l*l* glk.^11 dja.jp 
4_aJUj I—a* A ■> 11 j (J-ftCl lIajIS Lojj AlaLi AJJJB AjSUB ASkja* Jj£j J l^iuuij 
l^ill «-xj>»1I Jj-uiS «-jJSLo Cjliii IJ«J ^^IjjB Jllull yi j&uujJI =ufcu- 

."Ljlft f !ilSll ^Ln 

: SjjaJIj 4-toJLJI oUJUkoll oUj^vo ^&j j £W>*JI j^> ^ Y 

diilSj •lSJ 3 *' ^dJ*l Olc^uaj^ (ja *_>iiaj OulS La ^JJ AjL-a^/b idljj c^jLuJI 
4_u jjtiM j AjjJabjll OUIli./mll U jSSI j AiiLsLja ^ jlaj Jj-qjj OUxiLjuaAll JA 
a jl _pj| ^Icj *Lwj£1I jjftj CjUjjuSJI XtjA {la. j jjiiljaSfl jJj&j «<jjL-ajSV< j 

ijl ^-ic (>a>a. J-J tA 'iUa ^ ^'mirill jjiill li* .lie. ^lvaII (_iij fj/ 
4_o jA3u<l 1 T i V ?'— c >>*** o'll-t ihifK (j» « jSl Lo jjjc AliLaw Ol jla^a * »'«' 1 
^ J-iffl 3 JjSM CUI Ol jjjll ^ U ^1 ^1 (AiUJI s VJJI CjLUlu^l 

o jjSLJi iliiLS jjlj (j jj ii.1 &* fjJl j.ljvTi V L$U j ^ Ik.-. y"\ , , ^aj 

Jda-Jl lj_4 t5j-JaJj .<*jjjill Afij*^!! liiLx ISjlj iU jil j^jll (Aaiill j AjaLJI 

. Jjjj jl ("^ • • • •) «1Ujucui t — all jjilui jaj Ojia.1 

a K ON /'„ ^W j X^V* iUt 0?^ ^ Srt J^ "*iffli 5^ /^^ij ^i»^ s ^ 
jj-Sa-A ^ yxi\ J.NVB1 f \j. -«, ^MN isi\-** ^ **M* i> ^J^ «■& yw, i ,^" ^ y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: t-OLuu-u.1 j ftj_Aj ^Jo q-WJ <a^-»JJ giL-Mll Loam U ja. i_Lj»5ll gfuatj 

jjjiidi^l jjku jSj t OH>W oUi^iUj ojpUl &kii ^ JUa Ajij 

£C_u» (ji J*-aa» jSj .A. n . n>j<v paA** J) Cjle-jAa^l oJA tldjaj Iajjj" 
<_AxiiljjH j 3 jujtVitt pjUl ^j 3 .n.nVio CiUajui JtIjaI 4-»-aji ^-Aa-aii 

.<' ''Kb^tj *U«£Mj '^ijjiM lii_>iii\j &j>»Nj WjlAAi WAa* 115 

* 

L-nla ,^S« ^.U j^Lb £AauJ\ W&i (^ ojjSA«ll Jj4aJ\ ,> pfcjil ^ic. j 

4-Ijlj iAjSj (j^ QjUlVi.nnW ^Ift iJaj ilSj £Aau«l» ji" :ijja.i JjS jBj 
3-u.U 4-a.U VJ IajI) 4*jjj {1 4i\ jtB l_Jc\j .e^Jfl ,ji«j UjlaJ j> *'" . 

t**ll ->thn-in\l l—sVl £_uaj{ 4JLa£A ,_i T^-AJ -i-S *. «■> flM (jt jjt-ual jll jaj 

^ a^U-j .lijxjJa jlS jjl-oa ^i Iaj ^litfifl jSlj 1 jjiill j f jUll ^i ^jjJI 

.UU>fiH 4jJ ^JJJSjVI Aiill Ja!*j 1$a1»a J 

A^jtj ^ ? J 11a J-ac\ J«a. U JJ," : is M^ \i* ^i QuaU jJ JjLj 

O-Jjtflt ^J jJd^jju fl \&uJaj J U j^ <^B cAaJkuauJI J U* ^ U. JiSi rJ.^X ViJ p^u-uA j V-^jSu *^- j ^^ f-^ ^J^ 5 /**** 4 4 J>* ^'^ - ^^A- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: •W\ ^\ j^^ ■■a 


m*tt» U. vJU*M-« i General Ornat 1/ j *"v r >' *'v Ai^an- - WK~ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (M •'• 1 Juki!) 


W\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^3*11 ^Al ^LiH >Aj Alia ^.-U J**-M JjUn^o^.^ 

s^jLj u £i*=Jj 'jjj" c?j*U' t«*-^ p ^"! *-^ 

(_jjjiuj ?> L (^>il ^<i ? n oaijjib £j-*i» >« ^ ^JjIaJI ^-j *UJ (>j«Sj-1I 

ClLjJjJJuaM (>» <JjJi\ ftl* (JjS»jI < if -»le- £-«** U"*^ U' ^JJ* (tf-J^ 

.'...Qaj.nAti 1J$J JUjSsJ **a.lj*J {jAliallj JiUjll AJJfrij 
Ai CixJajj Ljil \m»a UIjJI «-«jl«-M SjjJ ^^ ^n^^/ 

«1_BJ 4_1»*1 La^i« LJjl, .naU Sjljj bjLuSjuiU X$**i\ £-a m & £-«-i»JJ 

- ^Yr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: * » * 

: tf *LJI «Uv4l *^j j j^^l /wl^oJI jpIjS (Y 

jl CjLalSIl £-waj (^ 4_lud luLml lfl*a>. 4ja1c 3Ja£. j ,<u> oil 1 JA Jaja.1 j 

ll^juoi lit <lJ*JI CjUiiauuaJl 

£-» «JJ-£>J 4-*«xi Lajl W*f" JdS^^J -IxiljS 3_u5M Jlj-«ll 4Jaill Jju 

.Ail» ^tiyj.yA CJa -j»J\ j£\ ^ C^ jfcVA Aa» jjA\ v^V^ ^N 
(jl axaaj iiiL*. \a&\^ j»A "*i&\ U& Q* J 1 ^ ^ £-3ui&\ ^ ^ jJJV* 

O-&3 Vja-yA cL^S\\ c> j]\ 0-* 03.5 «*A ^j S»j*^ i^a i* jL&i^- j 

\iji \^£ \iA ^yS\ lAxAiSi ^Jaj C-V* >^ "^*^ lW^ ji^M *^~ j 

- \V£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .0 Ao&a^vrf .,&-. V-* *»»»—* 

sx., x*j aLu,> sjU^V cijiii l+ii VJ i^luil ^ UlVunM I j^jSa mi 
LfLoJ =Ll»1b iii - • j jS CulS ISa £- t Jh IS 3Ui j=J3 J JjS S ji?.j 
:JLSj ..ftjjiJj <-oiw Lui jdiwij ^c-ljS ULilSj ^jJI aLUII jI>»M OjjScIj 
jL_uil ^J 1 |Jn. ja_«u l_Jiki j uJLuAM lil # fc lh» -^*'j2* «S-* LjM jJilj 

(jjiuS LSJ-^Vl CA ->lViin«iti (>a-*J Lai ■J aj*nUn'i> > aH ^ 4j~aUb Aiila 
3JfUI jl j-ji g,u>> JJ ^ La5a> JmIuAh UjSI liUSj jUtfSU AaJija 
I.I ->J^ ((julill £J*a. (jJJ JjuSjJJj UJjSHj juaill AxJ ^i (JiJj JSj iSjjlall 
(jliLAVl {yu ^Ja-JLJI JjUxJ Utic AjjAjaJi <i»4iH eSA JiaJSJ J liJc 

aJ US 2Luia.Vl CjUJSII J^xi-u 0' ^^ (u '\jjSN H™ t^-^HJ^s 

i 7 i^ljB (>J (,,,) ^1511 {u-SM 1*1 .AjL-Al U33jA ^ U& J Ul jjro 
Ujjkjal Ij) Uj .S^-u. i*US uJJ \\*U\J L. AjjjxII dlUSlI jtiaJ J 
L4& jlj (jLj lijjj) Ld»l3 IgjaJ l^JjaJ (Jl '.l-?jS 4jl*i-y.l -L«K JLutluil Jl o t ^di j"Mjja\ XA^ c>^Sj& .nn/ ...*^yB i^.\^\ /^iv,.^. 1A j*^'^ Wo J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4$2l£a Ji^Aj J tj^ oU^LL-oVI ,>. ^3L Vi.nl <>& ^i-.ji UiLJ 

objcctif JAJu LjjIc. g-Wi.^i .» j^jII U1SU ^ >£& Uiio Iji <*UJ J\l» 

A-j*J£ >i-a-jj u' (JjLa-J L«.ijbj -objcctivation- objeclivit objectivismc :Jj* 
: J_JL» ^jjjjjloH l^jllLuLaj AjuJj iliijll ^J jjSiJ J l_l*j ideal JAJu 
J^-a ^iJI (tjJb'il Ji»ll) jjj-3 AjliSj j£ixj V ulljjj idealism jidealist 

i^Uj iJj^J CLASUui aJjJ Jjfi J9.I& JJJujII lift ($ tjUl IJA (^ (Jiuluu 

tlll.-tlVm-mW ftli g,, .}.*;> JiOLj J Ualc. t.l^jjj (USLila ji 4jjl£Lo (jUu 
4, <i\S {J^aj-auau V jjSlj ^a. £y» IjJJJ «— luilu Jc (J>n->) ,_S1 S.ia.1 j S_j* 

JjLJj 7->UaLMa1 £jjg <*) -vn 1 d.Vift Lil dLli JUu *(5ja.' 4+?» O* ^ J^- 

Ljjic- < .<?j JUniSfl j ilASjaJI ^l„jii ,>» ^_jj Jr. Jjj (^iM automatiquo 
:oUK <> I^S JjlSa Uji jSijj .£l_^5l AjSj .Wfc 0' 

<-<JS lj^>ji i_>LjS1I (jiuu UjIj ju justinctif , rdfldxe, spontand, involontairc 
g. jj VI >a U US1I »ja JjJx. J IjJis^ jJ ^V (M J ^) reflexe 
(cjJ» J13UI) ^lla ^1 involontairc US Jj M J*» JU&I £ljit 6« 

.< n ^.yjlk«ll JS 

4_ 4 j ? .j (>a tjikill JUSJI 21a. JJ JI J~m J fJUil liliJ 0* ^ J" 1 ^ J* 1 ( J ) 

Uf i,n^j J ^ ajJII ^ Jl-Sll Ajte oV P jLJI ti*?. ^ oUIV..™ll 

L>^a tjl jin<i (3_A Jil ^J U"^ ^ U'J 'Ui* - J£J*3 J' ^j>M ^JS tP* - <J^ 

JaJ ^jffl t^USil ,> j#S dliill JS ^i J Ji V <il Oi* ^ S^*j US 
dl j.nljjllj Ol J.J.1V1II Jjl« n^JLJI ^iju ^J cJ* — «SLH **.jJ J) dJ^aj 

.jJb&\ j*M»ja "*i%* c^'"*^ ^ 13 .*& i^"<4>^ »i»M/ jiisL^* A j*.^ 

- W1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A^iS JLS.JJ J (i!r AfJj V S.i-J j A_«l£ Jjli, g-iLk^l ^j JjLxJ UiSJ 
L^&i jil <_it5Lii\ ^le <A*M\ =uJ£ll t> 2uj«A»M ^U-*H £**x ^ic Jsi 

(j-* ts-i** J-S Jjl-** L-aU. laJISl l- i ,.a\ .la*, jj J 1 »U i.i-sj jll J <j"^4 <-k 
<Lut.n> 4-jIc j > -\- » ") >jiJ <jS JJl Aiuilill (jujxU £a.l j) 3il&ja ijl" Axjjui 
4_iHa~o]| yjljuili oAA ^ ... i<i> JAjLo aJLaJ j ^u\£ j^jj J jaJ IjfljU. lj} j 

(jjij».l xjISS Jjfut ^i idli j lSj-*?- ljJ" 1 ? 3rtiVir. AliSLa LiuiiJl UiiS jS jjjSj 

Ji.a.^U J L-uk ej^ JUMJ A-iui *-Nj JjaSH *U Jit y-» '^J-fi 
j-^j J JjS 4_j3a1SjVIj A^jUlSHj <*uujMl ^ UwluuJI CJUHi.n.B 

^ V) ^.12 AJVJ A-iAll liurw <> ^U^ll iilJj ^ J* V A*»UI ^jUJI 

JjLS L»lj .\„«-».hjij JjJ-aM 0-""^ ts-^ 5, S»>lla*M t > WrtW ^lft Jj3 J 
UJjikJI ^Jo J.1J 4_u jc ^JS ia^jj ^,\ Jlja.SM jJi*- ^i UJfi juuii 

Jiuca^i (^>jJ1I LaLjm ^IS ,jl j l^J \ ^ t ^i ». ^i-r.J J j ct-Jjlkall j^jmII 0- 

,-iSI (>-« AjaIc SiJi?. bluu ^.nj.n-v"! jjj ^JiH aUJSJI jllij J uizwja 
y-i.uu ^uiill fJc y-i Jui^ <j jJittl behaviour 4_JS J idli dli. 

•jl Ul jj-« Xi iLl! LSlAil t^J-iiH tA\i- ts-lo «3^j ^ t^r.Xla^l - \vv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4-1S ,> lejjjui (Jsl ^JS jttaJ J JSjSM <>i »cs^ *** 6* J»*f U^* - 

.Ljb VLwlu.1 

L_$j l i ■ ■-> n J ljjsj ^jII t-iLuajSlI f-Al ,>« 4j1j$_ui j Ja-ilN J-"** Ol! J ( j) 
IJLi .i jjjS V jl.13 ,>jfal is- 1 * 1 JJ-ffiuui U* OjVS IJ) Uou. £j >lVim«B 
LaS cbOUl y^j SjA^d U,<ih»« Lul j AjsJjJVI CiUlk-a^n JJ UjJaJ 
jLjua J_3s .J4S {jj 0* >-aSl £*"» J»J Jjidl J SJ^I U ■* » *■! LS-H *-"' 
(OjijJ jlj) j»L3L> (j-Jjlj)j (uil jD^Ja Uiiui) j»ULa (Uiua) £ jIjL (julill 

^jJjSj I jjUa dlJall *L»le J L-£ ((jL3iJjJj>») cH* Uaje. (jJ**)j 
^LjjIj j-liiall LJ!)Lii.l (^ipamllaxc- sccombo j*j«3 a* Ljijepnmcc 
<_jaLiiVI ujjSI jUI is-le IjjJS ju3*3 J «!& aIUJIj lil j>h ^ .5^1 j 

(ji jllw, .-i--.il) ^Jc f iii tjij ija-jS Lui*i AijfrJij >-a» j-L 

CiL>U ^i ,>» c-f-J £uJ& j^i ^uijjli J j&u i>Jj .£«lj o" 1 ^ 
<dl jrliaj Loj U&&I (jJj cd)j i^jJu di*» V ajI Liui o&j <~4#j*ft 4*^ 

L_i_jS_p ClaJll t> V ^«t V lii) .SJj^aJI 4e.jJJ*ll *JaLJI O UIIt^aI I ^b 

Jj iUG$\\ o**4 ^jSy US Su^Sll jji?JI oi«J i> *«j*ll ^ussn 

t>, JJS jiji bJ-e 4_uj*« Uill ^-9 J±J t^ill ^j-'Vl Cu=aH J*-^ 

(sL_£jL)j (aI^-uhJj (..^>< A) J-5- *-Jj3i-11 ^ji_«illj ^L^ISJJ 
JI 41.^1 f >JI jSlfi Jll S>^Lk-ll CjljA«3llj OUISII dlti (<-ji^) j 

.( no )jjAi ijlSial 1*115-1 

:«UUcIj jjj*)I ^IjjJI «y^* c*^ 1 ^ r 
i j j>xl 2UbJ u-io-b Ml jJl tjju^ii s jl jj obj wio'ai^^j 

( f_AA\ t ^A trtJSi ^SUI SjIjV* ^JJ— i>^ ^ 1 iV Ai^ ^ UUo 

- WA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -.^m A^jjA vie. AJUci JI*j1 (^Sajj 

.Cjljiinl-i <i\l pUSV julc (JS Luui^o aiaJJ jjlS - 
(jiLxu Six. iia JJ^aij I'ljuoLa. *uliu Ajuiilj 4oolajl I * il -^ 1 limoH * <\%inll ^Jjl" 

JjiJI ^-mLxj 4_jl£ill SjtaMl I $"A<i> ,j.j »(r jlaJl ,_i ^Uakll diLuuiy*]! 

cAj-ala. Ajuitj£k (fij (<llaua eljau jj AJLa p jS L&a Laud ^juU .ASj .AjjjilII 

ij Ljjlc. JJJJU j-jII AeljSll <lla_4 el 3?-l (c* >"" L»S ..lllC j j j CixJlL j 

,» 'wII-iii-kiII Aju3j («i l^.n.nj ,«5M Aij jlall 5 CjIiUi >„■-!« 11 jluaj 

A_Ja.jJj cljj SujlLjlj CllilK.nrtll "ulfijll <ljj AjL-aVl j <>■> all (JLoCl ^ 
ijjlSLiSVlj l— LjjxjIIj JlilLj U j/luj l$1j 1*1*3 I4&I £Am$J Jj ^IsLuU'j aJj^aua 
Lj-ift *,*>*ll tfp" (l^J ■ J^ W^^kj S^Jii ajjll Ol-»Hii,.si.flll JJ (juUll <a.LaJ 
|j_A j-j Aj^cLuld J ja. jj AjuIUaA lliUULi alxjl i_jl i> 1 n) j jjiaAjll j Qiinx-i^inM 
Cjjyjl 4iiij 4-ja.jjj t^ljj fJe. |jj» fkA.lic. L« j»J-iiiJ idlij «» J j' J^J S-AjB 
^-11 L_1_jS Jlljj li_*] j_*j »JLa. l >«».ij 4^j j'USi yJc "^L4LJ1 AlLui^ll 
l_« AjIJ JjwJJ (jLi 4j&^all A^A (Jj^ uTi t5 ic 1^ij»,ai,iu A > oi% oil jll 5 ^11 } Ol jl j 5II 
LJll j .l^jj U j (jjJj I^juijJjI i*jLil£ fj* <jllj Uj dilaikuM ,>» Uiic. j,o>") 
(,pj *J-i L-J ClLaUajufM ^^^ f*J^ 6*J ^J^aC-' i>» LjM ^*«ij OSjll ^-4 XX^» ^jA v;r ^A ^^A VV» Vw*.** 1^ t*^ t>+ iV >»* '^^ ^ 

A» jf\ /«lb«\ i*dLli- Jkyk ^N ^^Jk/«A i«. i^ jy^fc^^ 

^ ^^ ^y\ vr ^i 5_*wiN xk» ^\ yj\ ^\ ^^ o* 3 y >»!* i^vsa ^'^ 

• W1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^J i___*il » J jl ij-^-j l^ill ^1 aj^UI l^j i^"m>js jjL ^SB «-i3Si! 
^ sjjljll ol_JJ-____l 4_J j_l ^ 4 i A/l/l V J •- J L_«1I Sj_i_. aJ_1_H <LuL> 

U J-*iiS £J*a-all jjJft 4JLaa>j3 l____sjc. j^JlU (3_J jj-adl frljortll 4~-L>) (_ltkS 
Si_ft <_j._jj.bxJI el_j_j_Jl Ol___Lu_xa <_bJ l_J_io _Jj (-U- 4__Lai J <_a_uib 

lif __u» *.La j LfrL. jil il__ik___» Y"\ . l)_4 ji£i l_jfiL_, ^j jjiij- __Le__v=J 
__J (^jla-1 _jl_ jjjS-II <j!J J-uiJ _ii .L^js iJj u jJ _l jiVlj CjUL-aJI 

pljuV AJLaJ jjJJ £*a_-tl <lL_li (_JaJ| ^feljj __l_Jl____) ^ ^sjuj 4_l__C.I 
jjjSL-I ,j\__ _AjlSj ^ Y **.cJ.j'tfi.»a<iH ^i y-Ja p ? - nl Lui-J a-laulj c4j t^ijll 

._a.j_Ji ;UH aaj_«H ale- __.) {-il=-JI 

l_^aja__uy jjLS Vji pal i n'A' .l A_il ,—S 4_Jc (j£>jjx_]l (JMjJu _)i ,^A 
aJi AjL_uu j AL-al uijauuj Aj_alaJI l____l _i jl {jjj <m-^'mll -4C. AJjjxjj ft.!-. 
t j_ij»"l i ii j >J Al Afuilia Ajjjo i_jL-_t (3_ ajjllil Lul ^jini nVmll iJJI J /u auU 
CjLqIS (J4 <4^l__ua.l jl CijlS 4jj_J \ g "ij.W j Ljjaj-S AJJJxll i_J__il ^ Jjj La 
15—ixj-H Aj_>4 <U AjjjiLLs 4_J__- <_J_ l _lc <__ij l.li i_Ij_11j ,JLj _S Lua A_ilj_i 
Jj-Jl V4-.L1 4_jLu AjUjo Ljji yioi tAalijllj Aa^LuJI LjjS _sljj ^iLk-aiM 
TcJl-j-a-k jJ Uj t5jj| V (jl Ajoa-all 2_lc l>a J)' (_4° • J-jl {J ^4j ^d'J -i& 
JjJa »-_jS t5>--Vl A-jjjsJI __UI frUla dljl (jLs. LJjSjll _*j VJ Aji CIuj "_ j 
jJb sJj ( &-__,! j ~c-wai jl j»_jJlj i_jI_jj__3I Jl A_Upa.l l>* 4JjS AjA bUpa.1 ^J 
0-=. <-=«»>aJ -J5 I jlji ji Vj cstj-1 JjiJJ V _|l y-lfi O-aj-aJI lU U^Jja. 

(JUJ--J L__iJ 4__!_ c4__iSFI fti-A pL-ui ,j__» pL-UJI (jLiilj g-L_>Vlj S-jxjII 

*-■<.■> t_iU_uil (j-« Wfjui UJ^jIj AjjsIIj AjjiHI j AjajjJI A^a.jll (j_ -_l__l__v__«ll 
y-J] __-_o -iJ-S juAj (A_ujk1I ->Lj1I ^j-> (^i i_jl___j___k«ll Juja-jlj lU-jJI 

^ akSl *__a_»ll 4j^a ^Jlj A_iLa_«j A-UJaJl AjJI JjSfl -l>i ^-a_« Ji.nl -><i 

^Jc LJjjjlJ (_jl__il___u_lj ^Jx. Jil -__U_Jlj USSJl Jlj (JJU-J ^J-Jl 

0-« S---i tjiiS 5Li JjJll -_~i. i-ul U jljs j___l JJ jjiiax-u, JS ^i l«i j 

- U. - y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: ^9 (5^ii (Jilt »1 jVI AjjiIjJ <1 ^iunjl 0_>iiJ QjJ^J jjlfi J^>' Aiw Jjj* ■**£ ^J 

V) Ljl^S J^ 0>Sj ^j (jc^jj) C L>>.» Ol JjS >i,UJI o- jH «^ «,* 

• eljl (>-» Lplui ^j 4-jIb Jj_j La jjJfi LJjJjll LAJ^a. ^jII SJjjil tf >rt< Ju 
jJjajSLJI jfll j jjjj » , n ^"i L$Ju-iajj ClI -i>lhm<ill Ja\ju mil ,-i 4_lai. j,,.«^ <i,llj 
SjjJ-^j iCj\ -^hmnW ^JJ 4_aldl A-#J*1I ^-9-lsfcj (>ii^>-«H Ui^W LS^ J J 
[>» JR.JJ i^UH jA j .jlUI Aii CLtjl£ LoS Jjajl l^iU AjUIuiIj ^UJI oJA AjJj 
^Jjl jjLJuMj jjLuil ^ A-jjUJ 4_£«le CjIjJxL JLsjI A„in.Ull OLuuu>ll 
( -> jU"ti Ajajuij AjJ A-jjjxJI (J-"^- cJ-« J ffi ii ml l ,-i ( jSau c _SJ t«-ol*Jl lSJJ juiw ^ 

.< m >V«]| liA ^ ^i* ^jJI ^ 

(>• frliil ^.w a l ,> l l f \\*"\\\ l-4jaj jljJ JljJI A^jSa. Cjiijl J iL»j" 
A-JJjJI *_iJ]l A*2U Jft JiltaJI jJ^IS js^aj i WA/WV ^J jiB jJLJI 
A-ljjll ^j djLuun>ll cUj Hi J J..JI l^»j]i 4-ia.jAjj MYY p L*ln 1 jjjj 
g- » >i J (£-& AiaLuU .g^alxH < <i> a\\ <■ ir.\ i h cAgjxJI AxJ]I Ajo^Lui j^ic. a Uil -> *\ \ , 
Clt r.\ n'f \ j cbjjj^ Ljiljiij AjlaJ JJja ^jLS J Jul (AjaLJI CilaJLj-ca-JI 
(CiLalkuaAJI ^j <ln\*l\ ^U>J1I jjx JJjS >JJc. AjS jL-a cA^JaiLi jjc. \ t - ^] 
cSUaJI f^J&j (CjJallj frUajillj frLjjjill j OLiiiilj j\ j <u,i^\\ ^,UJ ll^iaj 
»l ' >"* ■' LHi (> Jj>*« ooiaut AiaJ JSlj jLuajSVlj ttjuiill ^Jcj tAfi.ljjll a 

Cjl-wla. (jW^l »i-* JJ*JJ .A_3.jU. ,>« J g, ,<ji.oM £_a ^l£i J t^jjJ jjja. 


U^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LJylLi LU*il lji-»-i» £-»a-»ll jjJ juJ .AaIc llAjuak. J Ijiiali, ^ »l*U j.il 

,> ^laJll -UjSj U AjJjJj j.jSi AjjjJI 4A11L J pJ LJlj (jj.^Vxill £* cAjaLJI 
£ jj— J liij j»L*J^ i«Jj *L$j ij-alaJl 4_ialll JJ-i« £-• V - *^* ^Lalkuo* 
U " W * UT^ 1 U^J-* 3 j"-J »p<^ fc-»M» frh-jV £-aa-all eLici jjjla CllaJjajyfiuJI 

j^Sia «ilJJ ^ Ijli t"AA^\ \j-iun oLfilj .l^ifiSLul <.lt CjLuL. J ~ r -V 
i^uLSa «ajUJ JUai ^j^ yj jJiL ^UJI ^ ^ a^ tj,*!* ^ISj 

JxL£j (jul^oll Jo l^juajc. t..iinii !JL _ji» tSj ,Hni«i i>ali. Aa._jj i-tUtU.^.M 

fl juVfoutt ,>» 4L*ul« <JjJk £*9uxJI jtiaj J irjlaJJajuQAll 1^4 JSS j (jlaJM .Uo 
.p-frla 4-xlll JaI £a <aaj ^SjLSu AjLlocI fru jj* ^jaiujjII 4Jjxa11 p jjS ,J 
CjUaaXJl Jjjjj £a*jJI f.\jJac\ gju*. Je jjlaJH CjU\1i.<-i<i £ jj3 J Jbuj 
CjLLL«Sllj A-iaJ (JJS CjLsJkua* 4-jjaH »1a qmjAj L^jIc. pg./iiM l^ 'iSj Jll 
4-a»L*Jl dnj LaISj jl jaIjuAj A-jj^H '"'r'j -AiaJli dUj JJl« j j-'-~; l j^"- 

.eiiUll UjJo ^Sai^ ^_3J» LUiSlI \1 ^. ? «il o-Ja^ J\ Jib Vj .i^li JJ 

A-Jj^n l)-a Ujl jSJ i*j VJ S>L. CJ\ "tUn/iaB X*j Vj (SjLc SJjXa^a ^ j 

j » ? ■ ■» » (j-ic , > rt'i. 3 Ljjl j_A (jLaJI bX* Ljjlc OjLui y_lH 4_LjJail j 
l***i3 ^1 a^jLJl ^j ja^j (l_Jc.Vl yi (^ jJSil) o^i^ yjiJ Cj-.lVi.na 

,^-a ^IjjuiVI iTjLHua ,j£lj tjJLuuoAn tJuj»«J ^^"J J^oiV* tfl ,^1^1 M j t<js 

J A^jxii t-Lssn uLib yjj ?_ja» jj\ i&u*5ij oUaIJI s jsiuil <> jjjS j^c. 

- \M - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4 .nfontW Cj1„ ,'ij^lj £»Ljs-»1I L^jjJulJ ^-jII iIA-sJJsu-mII £L«La^j 4^a]1 

SJ>JC. j.iJt Jla. ^4 J^jaJ (ji ^?.JL»M jl lJl>Uj .t>aln-ViVsM jjj jljjSflj 

^ jtJLk^M J_S »l jli lillJ J] jauy J yic cAjIJ jtIIslj ^ill gH*u<-i<ill tf le 

. Jlja.Sfl £JM*. ^J ^jl^ili ^a-J-JI jA £*a-allj JajSlI lit 

« Ihmflll (jl Xj^jS £—« "tS~JJ e ' C l""*"» Jj^J J"*-** '■*} ^j gT-Hinmil 

J ^-Jxll gcJkuaJI ^ ^jjlall ,jaAi t^uu^U ji <jjl& ^ilSf £^Ji 

■ Wmi/i* ^jSj bJ Vjj alixA (j£ l_ic.j1uij 

£>— « yr lliirnail (j>£j VI J. » >iij AJu Lalft cdjLaJiuusuill *,,iinjl i$j-illl 

^^JJII «Li.u tjuoiL XSl Ajjj«il ^LJill ^Uol! dil j UjIjUI iliftll 

JililSM ,> jiUll i^jill ujlL^ :iSlt3 
i - * 

iJ-aJj >J-6&A ($J (jji?-! prlninut (JS (JjULa ,j JaJU >l=Jj tcHxuox grl jjllUjlj 
>.i b'j jLSi-B -kjlfl IJ_A u-Jft £-^1 jSllj C S> Vi.n^l Jj^uoSJI ^ 
jisj (>51j iiliLiill &£ ,J J _j>_y< i-Ajljill (jl gritm .^jjuUIj (J^jaxII 

(o-Hj^ijj (a,i_-sM) j (jJiaiij) j (jjasB) j (jj>3ii) j (u-uijiiii) 

(&LLm (^j^jj (^jilll jaaaII ^i indention {Jjli« ^ U^=J jS I4JS t!)ll« 
is— <#i MjJlj -^ Wi- S^j jW^-' tf^k J-i*il C 5liu Ja , yi jSlj 

"...dlUkikjuiuill 
..XsJj ^ j-.Mli.nl <1VJ ,> Ji^i ^.Ijll ^jjJI Jailll JUuu.1 (.nVi :luuli 

Sj-« refrigeration JjULIj »_>j» cooling JjUU ill* (jyjfiW) Ja*1uu ili 

a 

(g^Liull <j!V^j ^jljj Vj t^HJxil AxjfL (> tjiuJ 4jV »Ii»jJI Uiiau :luijlu 
.SjjLi <JJJ*JI (J) AjlcjAjuta CijlS lilj »<1 iulj JcljS jr jJaj ' . '- ■ -J j 

- \\r - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: aJ^j a jlirtVl <JU&i ^j :L^js JUS <^»1jJI LliL-.llii.noll jUjI ^a ^=^11 

LflSsI £Ajui jJ y-Jj aLLuUj oJ_j^j> Aja^jSj (LfJ A-jlidlj OliD-m-iM! Ajl&jil 

L^ji (jjjuojuaaj-oll J_ic AJbjaJ *_a.ljjj t(_>al inVV^M Ail .J* AjIc jjiajjsuail 
A_uj»JI (—LjSkll ,-i Jjj L« (jiajaijuy »j cAl Afjuilia Ajjjii t, "J«iK qa ftjjtiil 
yjJa ^Jj ISLi .A] aSsIja OLalS {>> AjjuflL-oSa-l jl Cu\Sk Ajjii lftJJJa.j U-jjS 
AjI j Jto (AjujSIuiII j ASLuijIl Ujji ljujI j ^OUannVI jji"!! AjJJ* AaJUo AxlS 

ujjj-eii Ajs ljLjis.1 Ljl J*la *Ajs csj»fl *jjj*JI -&jM pi J ^lo cjjS jll ^«j 

L^^yjaJI JjS (_>-3_|ja. j_A {Jl .{tJ&Jj jtjual AaSS UjJ JjJ jl fjSl j ftjlpa-l f>a 
•AA 0>fil tto.jBj fcWiM j> A*.>j tjljS Jq Vj Hf\ji m *Jii VJuk 

, \^ j"H j (JajjJI JjUk l_jliull (j-s lllui Cjl-ilVnonll 

A Uo yj j tAJila^j SjALSILj (^jilll g ..« ? «1 1 Jj-ijU^i J) A«S «iUil jAj 
iliLaJkyMlLj or-i-3 ^311 ClJII^JIj V-iiSlI JjJ c^Oj ^jJI ^-Ul ^-aw-ll 

VJ Lik— cIh^ "* u' JJ* «^'j v^ ^'j -Hk^ ^i SjbjlSj 
(AjLi ^i csJJ3 ^jll pIjVI Aju.1 jJ Ai yiiiilil ftjJu ^Jfi j^l Ain jj_>« /s*j - u< - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \ W{ J-A* Xaii-aX » ^..,>^\ j i^ ijiaA 'A<.,A\ li^Wi.nfK ^IjaUIj Ajk!Axllj iilaJ cjliojl OLaikuo* ClLcjAa-«S (L^aj^lj ^jjll 

( ,TV ) -l 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LSLla. ^ fJ JkH *_£ jj| ^JJII «_j_£l ^3 J Jft J^| ^i ^^1 (iUJU Li£* 

CjIjLS frUiill ^jjc. ^j OLaJLLu-a-all ,> *GjsuLJt £*ij ^ MOl/MoA 
£_« A_CjAau» qimU, ^A j AcjA^all eJA LJ&uj Ujjlni\.ni>lj IfljLk ' M"" 1 - - 
^J t") Sim 1 ~tU.^.« y\0 ^ U JjJiJUj p ,,-i ^rt H U jajj 4jjJ«J\ CjlaJJaMSdJt 

■Jj*Mj Sj*=^lj olj&l-o *jiLi»i]l ^!Ul-£ AjSLiill {.jLJI-V ^l^j 

A-ijJC. OLaliuuax £^«J tj-JJ SjjlfaW Jj .pjLJI s!a ^ <HJ^ OlaJk-eM 
4 — Skuall IjSjj — im !>L_lj 4_ujxJI 4_iill CS _J) l_gjlc _jju<j j-a J_aj Jg-juu L-jJ 

1 ' (Jrtjin-^ ill j 

llA (J-j« CjljijiiKi-J.il ^j 1^ju4j yjll OUlVi.nnll t*Uj J £A^J1 Ja.j j»J 
p.liiU 1 jjij ^uailL 4jjl£ Ju ^1 (AjaLlII CjUik-axll) pjuili \^na> ^Sll j £j!11 
dll->l^im<ill £* SAlia. Cjlc._jAa-a Jii-flj J 4j1o Lai jl ^1 j 1 j] C£jjiult ,-AA] 
I 'l l - i D-iinn l AjfijAa^a qa JjjII *• jsJI jJU-ali . JjuojJI ^jSIja giWiuitl AiaLtll 
4-aJLa J£ iTuLSj > 1AY pLc 2UJLua Y £ ♦ _j Ajxikt ^ l**!^ j-jJI j (Aj^sIc 

:AjHj]1 AjAJI Cjlc.jjLiij-a!l Ls lc J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^Jl j*ll ^aUU £**A dljji" :l«i *U " " . £•*-» u»jij «1 fJ« Jij 

Sj_J1Jjiil» tftUhjuOd JS1 (cJJall (Jjliall jW^' c^° '"^<"*»J »l | .i. n\ unTfo l tJAjJa 

yJJ <iLitf lj ttjUA cJ JL+AMj <jA»M a^ljAlj cSja»1*1I ^UwlU idU ^i 
*1j» (>- Iai_c SUfJH «iJJ jjT -.tf-k L. frLjjain %Ha£ ^i *U>j 

,-& I Jji« fr A ?' ■" LiSli *Lp.SM jJb t—l\ i^Viifin <jsjLa ^_S eLa. La Lai 
aLc. I4_x»lc. ill) ilVin-Ki) 4_e-j*a-4 jj^a <«jt-j!l *-J-*Jl / r -* ><J I Ji-i-al f-J 

\\M JkjSi ^\ 5-«»uA v^jjAs-X'o- «\j j?S\ /**^b. c^iSsu^*^^ 
- UY- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ll^Ji p-Uk A^JJLu (^Sljall retail £*>*H (J^J ^ P& -^J 

4_jLict £_* jj-iSN XL^A JUJ J-jiaJ ^-Ic. Ajlcij 41a& ^j 4^jlj^l Lji 
( -i g i m l i nifi .l aA-4 (Ja fln^iTiniW (jjuiljull tjjun"^ n\\ iil]j£j ^J^lj (jju-aaa-aJI 
AJlAill <iL-<uJ ^_9 4 julull c-)\->\Knt<ill t_u_)xj Jj-^Jj «»jI*M i-ujxjj fjUA$A\ j 

ajixll (jd p jL l^la JS eluac.) tjn'^j jJiil (jlaJfl (^a I Ale. **■> «W jjj£ 
iJJjLxs ^J j^jJIjjJI SJSLwSlI (>t eljj-a. LjJUfi (^ (jlaiH ClSjjiij (4jj^xSI 

tLgj_j_uijJj j—jH aj-Ltll ,_S d\-> \Viin<i\i £-uaj jJ Clljj (fjll \jj~M jLu qa 
U^_y*i 4_iaJ JjS CiiLSj .^Jjxli (£>*lll ilj3-M {>« SjLMl ts lfc Ijj-aja.j 
(-jo-i^aSM oljJ LjojS 4 "mK ji>ir. JS (Jjid p «? «iB eLjael ^ic. lAJl^a. <Lu-a». 
lOLaJiu-auall 0-^ JijSll J-^JI ^ tillj JS jLoj CulSj iJLSll ^11 «-Jjftlj 
4 \i »<•»-». _jAj (UJuEUllj ..".". A\ j ttia,Uli Alt -Ail LyW-N l5 J^ C?-^' Uii ^u-a^ 

t < ji.m ^-J ^IjJI £-«a-«ll Lfclic. jLm ^1 4_laaJl Ls^is ,>Jiul tljLjSlI 

l^Ud t> IjajS Loud ^jJt j^l t^uJI ^A *LujS1I iV " 

■ _■ ...~. ilA__aJkuaAl1 ei-A j»j mi'sI OIjj c4_jjLaj$11 CjI tiVi . omti 4\_omI jJ 
t <jjjJa«ll jut. r > /; <l lj A^jjxJauJl oUuSllS i4juuSjH AjSl^aiSH CiU_^Saj*H 

jax. jfSi £m*.j i." i mitt Jjj .u'i jojiiiill \1a o-» -i-*-a2*j -^W Ji* 1 * ^Wy^'j 

.ale »ajbt ,j llAai*kju<aA}l 


\AA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: l^LaJiuuM JaJLj LoA^f :,^»Le {>xaa>»* ^Jaj „JJ AiaJll AjS 4*j3j 
U4J-5M (JiM«a j^J-j «4-HJ*Jl Aijiill ^.l^ll I^ujS ^ CjU j^lb AiaJll 

JjU» S-i-sJj A^jje, A-JS jLfiaJ ^Je SLjaJI f jJbj uiJI AiaJ OLob" 
J-*J-iSll t>_fi J-till t^xij S-IjJjM AuuiljJ ^ Ol -.IVi.nntt ^ JL&ja^ 

classication (<-i^5]») ^ Sjj^^l ^jx^l ^J SjLiyi ^ jj V j 

.\.. (,n Vjji ^Jaii jo^i ^j ^ijji ^jji t ^ 1 ^ .jja i5fui ■■■ - u<\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


■ gi A a^ pVVix-ioW £*^3 (J* ?■ "*> "" * Jfj ^No .X* 
CJ>*>\Vi»nftW i_U -yu jjl » nrvnW ij^.i n\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jjLj-<all *j! jll A\? all j_i Ijii. j3^""V ifij*^ 1^°^ £*?-aM <La_o Cl >ixlJ 

A.rt-% n {jiM muj ft j-nl jJLi^al 4-111 JLiC jjl«« all jaui (jl l^JLa a jjuu Uj^Ia." 

4aLa ui AJ LuUJJ l_l_iiii j tj—JjiJI jJ jsl (J J-ii A . < v » n lc. (jl-AC. ^J <<? -aic 

pLalxll - j« o^L-Jaci L«l j .Ajb jjuilt (J jvjoill JjS j ,_* j£ll ,Umm rcJjill I'lSnoj 

JL-Jiajsj ((jiL-SjJlJ \j mi j LiLjuajj 1,-jxi^Is]! ^ iViuia rcxjill j l3-jJjJ Ltla j 

(jjijli—ttll >- uuj tA-JJ_)«JI A_illl pl—jaAj < o^oll pl_ a^js OJJ-a^j ..^JLi J_uill 

. (m), Aij|jfi Al*- jl^Jj cuiiSll jlj *Uu) -, l^lj^U-ll plillj il^lilj*!!, 

jj-j-o JLU (>L_ual J»>U J*^=M «J* i£*amll li$l (_uSj ^1 oloaJl (jl j^JJj 
A_ia1U11 l-)>aJl Juhj i'm i nil j-jII A-uJall £»L»_/iJI ,JJ1 ^jl^jiJI a jS j L> Ailc 

CuLS ^Jill ^»Lxa1I p Lii J-lJ f-T : JLJ L«a. cjUc- j jIj«j j ^ 3 ja ^ ^J jSfl 

.( ,ro )"JL«ll jje Ujyu ^l£ Aj'll \j»\ s «l^ie JU1I I'llLijiaJl (jrtiaJ UU^ 

4 wUI) A-AjjSM f jlVillj a_jjjSll B j! j, y_a i"i ..i.'.b M*U Ai^ ^jj 

l_ljj«j1I >u>« ftiijl ^jUl jljill lijfcj (jjiillj Aa».Jj11j L-ujxjU Ajj J jS/1 
AJiljl j3 AIaa. £« £l£ Jli . ^ *U pic (jluLU j$j£ ^J JaljjM (^ .Uaiall JjS/l 
(jj mill b_jIj1I uuSLtlLj ia-ujj Cy_Jjo iL JjS ,_S «_ujiGU AjxL j Amm *.Lij] 
(JaI (jja .^ j n 11 Ji-JJ Ifl'il ,nii) JJu> ^..'la.Ul ttXA 1/1) ^ 1-1 u i j .JLLj^I yi L-Ujiull 
LuS pt„u ci'l _iil (4-ajj*JI Ailll ^qOiJ j5 jial <ajj«J1 dlLuiwi^all *j> 4aALuia1I 
lj_)jU jij-a (j-J* 1 ^lUr.U AJaill ftXA CIijaLuIj (ijlwaajl j pixll Ail Cul£ 
JjjU L)jjUll llA UXauj-Uj ^ 1V\ *JuA I • pSj ^JJjS/1 AjjjjJI Axlll ^-A.>ii 

,0"). ^ ivn^ ./^ (> pliui ^i^. ^^i 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :_j AiUe djjjaJI £i*A ljus Wi J ^1 JU&ty p*i jljJ cfej 

Ic-jj-uLa x *•} «\\ uiuk ( ( -xj«LaJI ^.aUH ;o]xj)I l-rMJ^ AL»a. jJ ASjLixH— V 
,^1 $_jaUI tjjSll A-as^Ju jjJ-sSj «3>Sia»AH AjjLall 4j\j\£aI (JAua bia^ 
Ctf Lau» ^i idjAjJl 5ju*la.j kiijtfl ***UJ i> uljSfl 4iuJl ^i ^mjJj 

i^— $j| j_Sj . .l_ji«.jl_jj=Jl j «p.l_ji.S/lj tdL-j^jSllj iliLijJaljjllj tpLjjjiil! 
.0"). "JUflyi 11*. jA* Ijuj t^j ^JJ ^IjSM Ak>«fl 

t4 J.ll>l 4-jJj (Vi^ ajUlj (jJjLLall jjlc (Jj|_pall * mj £1 XA^oIl p.Lw Jflj" 

^JjSM <±j*H ^ o«jja ^311 f jUI t-iiS jjiuu jLlsJ Jl i**i tS jLi«.j jJc 

aUJ tjJ) a-wjsJI j^j Lfr^jjj ^cj ««dj*_HN <**u>j <ujjV\ *~»un t> 

■...Lt a^iiillj V 1 ^' J^aVlj cJjJjbAtttj ^jJI 4&IH »UtV ^aLJI 

Jj-*J It4_>«J :^--«flj' Jj^JJ *^JJy_'>s«jM AJIaoI (>» OrytSS ^&^i«!t j^ualj 
SjL^jM CjI ^lkn> ^LSM Jjt-iUj .\ t1-.lVi.naj yJjJI f LU\ CjIJaj 

.UlJLuaJlj jlua3SV\j 

Lj^jIj^JIj L^jIjjJIj ^Lj-uSH ,^-a i_juS 4-jjuoj ^.JmII ^J ^-SJj 

I^jjijJj I ^»J«i>j t<jl^» (>» ^JiLjM AIjJ^ ^-i p.la. LaS tb jiiM j CjU*iiljjl\ j 

- \m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L^UUj ^ j^vt L^L 4J sjj jjj i^U ^UikuoJl ^^ ^ '^ 
oL^UI ^ f jjj ^ jb ^ ^jj, ^^j,^, £j ^ j ^ 1 ^^ 

ij* ^ jSj . i m p u ^iai ^ ^ <a^ ^ jjSii o^jj j^, ^-i 
WM cm ^t ^iaaVi c-^ji v t^jj Um o- JjVi Ji-si osij 

.^jilii t-^ii uul oo. i^w >is u. \j& a^j Uji^oi jti^a j*i 

u-lc ^xjSi, SiiU -U»ii ^ J,^, J Ja ^j^J ^^j ^^ ^ 
£-*-» cdjl jS ^i olS iuJjM aSjUuII ^ ILLuj ..U« j^UjJI Jfc, 

!v * sj«s oi j j «as ^j ^ ^ ^, ^/j, J!sU -Ho- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^La-all LfrlawV CwLS ^Jifl l+uc. t-tfajM ^Jk ^JJjSM £*S-tt *-*■»' 

I^L LuS^ 1Y"t <iuil £ • pSj £Aa^M J^jli 

:3u11j1I a^Vt 1 5jLj ^ £K^A J*»j- iSjLoll 

i^A *& JlAaWj ^sXjuAN 5-^3/3 <-0>^ J S^N .3 ?.^ C&-0>Vi.^» Am». .yr-t^-i 

m 

:^L Lu £as-«1I jtjSj LJ^SlSlI lift Qa SjjjuoLall OLUll \3JaJr-0 SjLoll 

• AjJje d£LlLa JJ grljsu OLallauuau* £« I^j^I Lsj aJjjjJi Igjll t.llVij Llll^JI 
,>-V»j (^LJLjuuJI liljSllj cAftli-ollj SjlauH Sjl jjj « Jlill Sjljj ,> OLU.J - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t i Vfo o (^ j ju-Ti-fxi pi_jfjkj LjjiftJ «4-iaJ f-_y_jJa_j* JSl * «■> all uillj 
ajjUuj JLaj (jlaJU ftJlA lliLoCj .dKlViinLti CmjS jjM CLAjjiuijaII j jSjljll 
ai_A i"i ihjc. &_j .1_4jJjI ^j_ju Lj-ill CJ — -> Winj-iott uijJl £_* CufcjS , *-> 

eiAj .luajl ^yA l^la OfcjS ^Sa. if^oiiil tljiaJL 4Juxlui* \+A JbM djlcii 

5jflUI 3_xll ftJJJUj t'.fi ifti 11a ^j ld->lliin« ^jjc. ill JSl jjjSj J £* 
AAli,. ^Aj ASJIuIaII ^jUH Jjfui ^j |jj.ia. Ujj ^judjl ^,a><iB lift Jai. JSj 

^jj ^j5ll r^Oiai iliLc^ajJI (jjS 4ii .illi . P L&lj AiL«, ^jj| 4iUl 

i^J3 liuii J»ilLjj .^.iiJI ipLjjjillj .UaujljAjflj •la=. J ljjaJ|j ^LajSMj 

:AjH3M CjUILlJI ^ Aja^UI ft iA ^UiLuil jJSLajj »LiSi« g^iAll Ija (jSj fj 

.XX .-"m/iN ^ (W^ \^j\ ^M) *Jl^^^ 

- \1V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: AAa c^V^sA-ft J»^jp y-^\ gVw.nAN ^-^N i^JlLA Ci>S* ^ -X 

& J^N Oa "*AJJ^ t^J^ »^*^ 5^J^#^ VA iVjaJE. \*» jx A\ vi^Ajj 

n'vm xk «. ^ ju-o^\ 3 iu^ssi\ j**>£\\ c^xw^-i 

\*\no "^j*^ *oA»i\ j.y* jk g-^AN ^ _yu — o - ^A - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \ «\ Kt AiW& £L* CUNY..,-,* -N 

jJLa yijal jjlfi jjyojLui <ii jj t^JJjJI AxaUJI <j**ijj ^iJI .1».ja1\ (^jSojwJI 
^<i? . n . \ i UJ^a ^icj iAjjSLwC. CjKlVi.nn £* <Jskj*fl tejSjuudl >=u<-«ll ,J J JJ 

• ' (jJua-a .ir*. 

4-Li, 1_A>1&. £)-a CajuaSU OlcUla.1 S.J& AJsdll aJIA CJJiC jSj *^-HJ& <-ij jaJ 

(j-» Uij=«i *ljiU f'-^J ^" i H l fal g^ i > < il l (J a V-» JJ W" £&" l ^ J * ^J (IftJuiC. 

,» '"Ijjlc C£Lj«jll 0***-} *'_>?■] Aa < «■> all (juia_o U jSl jS j (Jll'SljJbu 

L^Oju, ^US ^Ij cS J jjJI ^ £-^1 UIS13 yJll ^clLuaHj (^^oli pS-jll 
^JjjLSxqj SjLaJllj ^JaljiJl jn ■ m~\ lyAj 1 g* iiiSlla Aju La jSi jS g-aajJI 

<-i-Jj£jll lIlLaJJaj-sus (>aj jLsljj jJjlj (J^i/r^'l ,-C.lijuall pjLull CllaHauuM 
(J-aJLsil) ^SLui^l £^Lui Cj\ %l)iin< A-uiljJj LTjC_>jJi US «Uj1jS)j JjjjjMj - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: OLaJluuaA (> Jala Ailual Ljlifc* 0j£j 4jS>* 3jaJ LJjli dbyajt j cjja £>* 
Lfct jl jflj l^Luil jjl ^.,«?all ^JJ L^ajjiij l^JLa^jLut j JLa-oJI liA ,-i 

:\ fl'u <_ul jjB (« — S LA JjJ j h"ii JljS-^ l£J-»l <*i >Hi»n« m Afn\s^j 

4-JjLjJ 1*1 tnjl \_A jl jSI Jau x <!■> <iti lA jiuoj jJill CAaJJajLAaJl ft JA (j! Ujj 

^jisiiJi "Ujis ouikuM ^Lm cjicj_><Li ^a jj »j»j P i jiyi Ui-a ji.b ^ij 

(_>aj-»JI iJ-£ U^J-^i £■ *? "W (J' LS J-> ^^ (lA_>Al j£lLuu (jJSki Jjllj ia,S/l j 
4_uJSll Cjljljjj t^-lLJI jJk3H CAJ jjj "ujjJ! *Uailll ^.UJl ^j J3 ^ 
4_JJjJl tliLjcUJlj CajJLMj "uJtBllj *_ujill 4-JJJ.J1 ^-Jai-llj <>_-jki]lj 
iya t'll -tlhirmW (_l_jj*j (Jl— a-a jj <ifi J.ln">J Lu 4JJJ*M A^aUI ("lLimijallj 
c' '",—JJjJI (jJajll (jj\ i a ft (j-Ic < — ftl . w JI yrlViirinti Jj=»,jjj aJuiULH >iuj Ja.1 
pl jl £yj* S ■ „■ ^.J.'oH "Ljj»UM iTjLmujjjaII aJJfc AjAjjL ■ ««. «tt ^Itu LiiS tiUij 
•Ui* 6U*JM L?'j >Nj ^J U_^l ^ ASLalkuau. Jja. CllaJ Jiilj 

ftXdJ Lljj-4 U jjOj ^aauall <Uaua Cul£ ,-jllj t M A 1 aid < n-> /ill l* j^Mal .Jill 
.OlaJJaj-euj ^)A *t\f n\\ ajuuLo (Jja. <" i-*\t unillj (Jjla.JjLJI_j >*ll itiSlvitt 

("ll *>\hirm igju^&j ts-i* La>jjLa ■ ^ jl«~tt (Jji-u> -laa*! jlluiSM t . fiS JA9 
JJltll JjtljSlI £yc ("l ■> ja. LjiS? lg.>mi ^i jiiill 'j^^S J ^i>^* jL-ojS?l 

:Ujio SjjiS aIjxi tilli l5 lc l-jjjl<9j t(_jj*ll /e^i»il wILu^aII a-" 9 j iff9 Ljalc. 

"vSja. « JlSul tl_Lxj :dlljj| ja xwsa^olt Ai £*dj JA9 (AdveCtlOn) ^cUajuOA - Y». - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :i_ijlj* ^*A\ a] ^iij jii (As psychrometer) ^cllu^u JIaj 

(<— A S^-aJj 5-Jjja 4_Jal] <j jVinll £j3_3lj t4_jjLjU qa—ui\ (jul— jIo 

....■ijsaj ....^"'(gOij*) 

dUllj-ll (>• lilt ^JSSIj *J5liJI ftjfcj £Uuill Aaa.j Jl3u&l ^jLi LoS 
LJjlj_*ll (jUuJl JlluSrl ^jSSli l^JisL £*a*ll A^jSl (^Jll (AlbCdo) JclL-a* 

•»_ijl«JI ^Sf Jsiill f**A JA blSJ (o^Wi) (^jJ* 

i-juoSftlj Sjl_sull .-.1 >» jlJjaJl (jl JjJI Ajb. JtLuiVl u-SLi L«S 

^J 4_K dUJ yJJ £>*jll O^^JJ '(^J^ fr*^ ^J^ ^ "-Jjl*-aAll j 

iiLaJJaju*JI ij-ajj J jljl J-J -^LS LiiJ L«£- Ol&jn>a JSjA ^ic AjaIo 

4_illl 0-c Li-lc btiS >Jla 4^51*5 A^Ji *_*.!_#» CjUA^JI SiiU.1 ^j 
j \'\h\ ^a\-g (JuLa (^utLaJI {kjlxjll "— HJ»J A-Laa (>ouJa dlljj »AjjJ£j)11 
J*iLfcll UjLua. Jj_a^ll jx^JIj U^jljjull IAjIUII pjiJI diljLaj ^ 1 AV 

Mikjllj A^Ull oI^uSHj Lj^jljjiaJlj ^LiJI JuLill Ls-^j J-LS31I j 
( >_!jSi!l J <-$i^j yL-vSSH pL-OJ&j A_i^*ll ji-ij A_jjU«il j 

cl j^Jii. ^j o>«Ja ^JHj aLLJI 4_iJJl i-i&\ ^ SjJ jJI d.U\U.n n « 
d* $ «ilij .^"j^JLJl Ljjc ^^1, ujLsS yj Ujjiil !j^ tfrs =^ll 

NNX: ^VU \N_^-i^» , ^a jH\ ** jj\'*i&\ t «^-*H*/ ( i*A :^\ ti.^V** 1>M 

ij a^ ^jiN t^c^a ea^i* ^-^ jje. ^i^sa j ^ic. ^a\ ^^n ^ jj -ja ^ 

NSM t \^i ^jiS 'k#j& "O^ j--^ c^i^iA iXy*. .j.ii^ ^^U\ jjjia ^'^ 

- Y.) - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lAi j^J Jjjfl ej-^Jl fr4ij »^ *M» fix. \_*ila «(j-Jd ja, q-9 «-ilj* J* J 

, V j <i- >il x^c- AjvunJa Aiij {jlo Aflaj <<Juad t>y**«J Jj&iM 41«a.jjj a\3j 

.MAY* ? l& ^iijSM *£j*fl <*AN ^ax< uilj*S) j u'-' ■>" 

_>-$Jl :(Jjl« ^gj"^ OiVakiJaA^-sM ciaJOoj dJjJl ^ylft jLui jS_j .jj^i fO £* l)jSui 

.^bjjill jl^ j^jH £J*U : Aorta :(»AjJ) 
,...3jjio]l sliSlI : Ductus deferens :jjluo «*lej 

.'Vi/tSy ^J l&JiZtjj*JI fibril -r 

JLma .'.<iS j jsjlj-^ ■'•0 : '-^ 1 " 

■A^a SJjljll <juLJI OlaJlxuaAllj (5»i*i Jj^>j «(j-eiV1f A (ja <— ii^o _jA j 

- Y.V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .<UJ SJI Jjll AjaIxII CjLalkuaJU Jjjuiaj p. ja» JS fix Jlj 

4— a_pUI 4_uill a_lullj Sj^Shal— j t-JjJuiLaJi Sia>.j "^J_>* Lh* *"?«■' 0^*5 
4_jlaJs m ff\ nil {jn n hi 4 inmVlii <JJS 4— aJiw jjjjjj AJLa.jll oJ-A ajilj 
I^aJ ts Je Ol.alla.,.nnW jLuiV ^Jjil <Jkj«B ,>• I t'ujfl IjUjj (UI&J1 
bJlA *j«> {^-Jjau aJj l*li-h (<x]M (jula^a aJ t *" i\ -^ ^ !-■ » j-ixi\\ 4JL»J aJ Aaliil uW^ 
«_aJj »Jj t* o>«H (ju-la-a 1—AjSj yJo* «.lfa «11 Ujl-ic.] J&.1 j* _i Cjlrvllii.awW 

J-La aw^uJI l_A jSi ^yJll CLlLvLLuaAll a,^^ (JJ j=J (> SJtxaJI &JA CjjSaS -i_l 
g r , lVii. < i* (Y • « ♦ •) «_iJl LHj_jic. j-au OlsL jjj ^ 1Y1 al_G AjjlluiIj - y • r - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .l5&.5 &»•& £**» CA«tNVi.n> -A 

AjjjJI c^LIJt jL?Jj i^-A^B ^-J-B fJ*3M «JJj-3 JU- yi l«i4 
i^Uli iTilc^iJajAlt ls le Ac jj- jJk-M (U • • ♦) LJll jiifi 

.JsAl »U»H ^i-3 J a^u! oa-^j any® 


i>»^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: *>L*a!1 ^ _VVr- j ■*'<; (iLjuaji L«£ <S^ ,j.wfl 4jaUI CiLJJbj-adl ,j« i_i^| 

^jJaj j^J *jaUI j AjjiJJI ^tla^II **»+i« (ji J j^aJI «ilti 0* J±& L? JMj 
pLalc 4.Jfrji« (— a 1$ .ml'i cLcljill j^Jlc 3-jam c^le. Aajj lOulS CjUilnnnti 

^LaLJIj tiiLuuji>tII t>a UjjAIj ^sL^aII j&IjSJI till! diskjj jaa <»L:&1I a^jjJI 
i » 

^J Cjxas.1 JS ^JJ*!! L)i>jM (^ Ij^?- 4*»U1 ^jjilll ^aU^ll (jli I JSAj 

<JJ3auJI UjjLua* ^j *;UJ*1I AiUI JJ PjaJll Sjjj*ii ^jlfij tJjJaJI jlSub 
j»l_JI g^L^Vi llA (^-i £.li) Vjt^jia.S?! gr lli.^nW <tJJJ*J tj-lj e>aj]| JjS 

.bLiftl (j^-ju £_*ij ^ ufiLSil (>_* gJ ?< iii (iLb (>jj LiLa.i JtxiLL« 

(j-4 ffijll (^Ic ^aJUJIj Ajjiill ^Lauoil lib J jA lilsxUJI 'Oaa.^lj j^Jllj 

.AjjjjJI jUaiSlI (jliu ^Ad aAuL^ij gclkuxoll ieLi] ^S Joli jj^j {.jSi (ji 
<_jJLilj i-jyjll ^.Lj^all -Lj f jiSj (TlAS t^UI f jVn.il X^aJI Jj IJLA 
IJj ^Lj*ill yj) JjJjjw WMJ'JJ liUJkuauJI ^i»j ^ {5 jiSfl OLjiui>allj 
(>wlSll L^ljljjj J (jjj Clb UaIJj (jl jjSfl ^ mjj-v liLaikuauJI *AA >"i Ik 

- Y.o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .UdjUii.1 J^iii 

SXjUU Lgjl jijjj iCiaall AjjiiM j>*Sfli pSfri pie 4a.jj £*UwJ\ aAA ^1" 
£-*i»j tjli I** -^ ^ J! c^ ^J •| # *B»j ^LSL-mJIj <>»jl| gjBjffl ^d 
^sJajLuix £l ^jja* jj (ija.UU (^JuU IJle £*La-«ll bJA JiS £a cA^lki-axll 

„ * <LuLui AaaIci (JJ^U JfliJ Wj° J^**yUi 0' "^ «iUJSj (^Jjilfl A-ala-JI 

.L. ^ J| 

Ljk -Xia.jJ_j (Jill *ll» r „«ty jjJu ^ j|.->"i jAjuoj (JjLajj (JliljLak. L4JI A- 9 J 

LUb ^Wi ,.ri ^i L^jli «LiU».i jUIvVIj Mij-^b ^jSftS JLifci-Jl JSUjIL 

/"^."laflLiffl oUiiu^JL. fell! *lifcl aan - Y.t - ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl 


-- Y.V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: vla\ ->\Vi i nM \ ^-J-aj ^ jljiSfl J>$a. fj j^ojoteMall jajc. 4_j*1jJ| CiLj^I Vj ir 
jlJLjj j_^ui ^j ^-L-ala-j t^jjxfl JjuLsM ^ A.o.n^lall AjaLJI aaJjcaJI (Jbfcj 
jLL&l ,> L-A JJ& JJ Ajjjiil SjLiaJI uiaJj lii.1 ^jllt ,^^1=21 ^ tf L5JI 
>■-«* t,^ y^ 0, ■ Xaaj| ■***" ^** jL*"«M 'J* j^i ij) J*JI ^Sfui U^jli t(5ja.^l 4jjj»JI 
JSJu JalAi Al ,£} fJi Jlj«ll Ui « f LiL ,jUbl ^ Ajiia^ AjjJwUj Ajlpll OlluJIj 

CjjLj yJjVl 4-uJUI ljjjJ AjI^L i-LJI li^] AjL> jll aLxjaII ..r.nw jij 
aS <L<Ac &*+*> c^ "^Ji ^ ^-* c1jjA» j^-kj J«»li j*j tpjJI J** SjAi— 

L^Jl ^Ja. «JjS £}a jJxll j^djb Uj^mJ |J (Akin Axolc. Cjljjkjj CiV-lii AjS ■ "Aw 
L-J^^l .ixj (jlSLa 4uala.j (JjjLII Aaujlj ,-S alxil *La.l3Lri L_il*xii ■ ' A' -'A JjLu 

.4*1511 ^BJI 

JILjui ^ji l^alaj 4jS i t lmnj 1.1a. Afi ■>J £4 diilj CjI jjJiill j i^j^^iill oJA ri 
CjjjoiI LfrJi tl$c jLuiij l£ jxum ^Id idljj i^stlj £ljj& fiVi l^uJajj cJaJj 
^Ul ^-JJjiill pJUuSill li* OuiuSI (ijaJl A«Jfla j^Slj il$j jjLJB (jfi Ailll OtajLa 

.Ajjiill Ajjjjll (Jj^juuS <M JbV 

^111 ^^jSill j ,^»LJI jjluB £tiJa Ji («JJ^' o^J"^ ' J* tS&- (> ^iljla. AS j 

•CSjaJ UUJ 4JC. ^iajj jSj tUlja.1 ASjJj Jfl (IjftV i^jilll ^Ubuuswll 4ta3l| 

^j AuaIxII CjI jJaaJI ^ jLuti lHHOM A-Jla CjUS j AKiall oJA ^C UiSj JSj 

.AjloIa. (jjUl IJA {|ya Sjji.VI (jiiuJI 

:,eA Jj*j3J AiStt ,jl) <_iUI lift LLuhS ASj 

llll_kkii.il ^uuJaj (_S ((J-uUJ LuU] AjjjjuiW 4-M>l&il Jj-^a. :JjVl J-uaill 

.AjaIxSI pa.U-all uifcj 

nnn Y.I J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl (J d il1J^1) •..^4*\\\ YU J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • "VU 

tti_A O^ul fJ ^ ^ A iiaa A-S^il (£Lo) tffJa- LfcjS CJLlii j 4j& j-uull 4 jilntt 

.-.Liill j^tj ^ jjjAjLuaJl c-il ■> ui'ilj <Luijx«]I 

£j|iJl 4_uUI 3juijXall (_£Ua (^a AcLua. (jjuUJ (J pl5 l_ ijaJI plgjijl JUJj 
tl-jS SjLcL 5_jjj*1I 3_jij£aJI ^jfH-kj <_lj_aJI *.l_jjl (jjr _a p{\ mljj OlJSjj 

yj j>Jfl f L»j fLffi (m *-\ 1 U) ^jl.oiitt AjjjJI <a£*1\ j£5 ^Ja 

LilSj (11U j»lc (JjiaJl 4jjijJLaj LjJaU Jkgju »luu) JJ die. jLui ^ja. t 5"">J 
- jVl IjJall 5-jIS- yJjJI ujUI J*>wi Jj '^hj*^ ^ilfl-* u»j& 4**WJ Sljj 
£juaj ,_i tOjjiJ j—S 4j£j]jxSM ^jISJIj c J^oAi .Juxll _>iuflJ 4juijX* l,,«la. Ji 
• 4jjj*11j ^Jf^'j ^H^ 11 S-^ (-fljlb ^ij *AjJJ«il ClUlVi.^ll 
"if jLjjJaxJj t-Lujadl (jjj£u agirnl (UJjxll eLJatfl £y* .Villi J L^J jj'-i-tj 
(j-ic-j c^jjjjJIj <jiujJj11 4a£ai pMJajubVl tJ ie. Uxox Ij-IaUj pfii^lj tlgjjjiij 
,_9 ClpLa. (_j11 Qj\ tlj-mnall £juijljSj lja.1 Jj AjjJall ajlxll ajjuj lux] Jxa. 

^W* /**« jj\ "*iS& ^*^i»A 0".Wi.«A/ u ,iVi.>i» i^ ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i"<#J* Ifiakx* SLj^JjM S_ilH ^j <^U1 CjUlLj-axll Jil «<JJJ*Wj lWJ-^ 

^1 2L3SJSM 4_fcU«Jl W»»J*- J W**^ v^B J^-tf** J J '.'"^ 6- o^j 

£. .rtj 45-lfi J CjLalk^ausll l&ij (jjj ^Jc <jb!& ^j j&jj J^ UlSc j 
(^U\ jJ*ll JaLili ^ JtLuii Ji <-^aj>4 ^*J* >^ t?J^ £-*>* **» irfSLwSl\ 

Lc!sLlaJ fAjijtj «~JaU ajjlut f jd (>« jAj jLU. iJij* jjjS/iJl : jL«jJa*J\ Via 

i'y in ^J 1 «a ..tii IjLu A^i (JLSi j iA-sJjaJl fJc. (jiijJ t3_jJtall JaliftM (jJc 

AJLjfc A-JJJB ^LojljiI tL$&l_jJlj Ifl .^i«-l i «V*<-t- « jjlc. j>iilj=Jl xjJajj tajjljajl 

.a-u9_j]i 

itLuiSfl jl^jIJ iJlLniy (£ljj«U \ift ^ A«JlLH Jla,j ^jjixJ Aj^jII e-V^ 
irjl_aJlu-flAH g—uaj <JjIc. ^Jb j_i.i lsIH c^JtljjSlt (_jLAjJ\ ^jc jjjSill 

^jA lfJ i^ ^^*a1^a/C^\ j^V^C^k-A ja^Sli/yi^l^u*^ 

.^^l>^/^^ o^tA-aS*. ^vyukii 

K-A fe-ZukSi ^jpA jjU P-*^- 1 ^ ^^-» / • • *^i^a& v"\>\ViinA r^juk du / ,.'iii\ ••?«-^ 

-TH - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: liijILSj j£33 ^Jkj .W^UJ ^J dljUull JjVl t-ij^JI ^JJ Vi (aEASII 

AjCj^SM (A^.j-*il A^uaJI) A-k- ^-S U>ii CiVUUI ,> aL-1*. ^ JJ 
£— « Cjlj—ic. JjjS L&.J&* (JjIlsJ ,_i 3-auuall AjuASj LAjOj-oJ llul_& ,^1 

0^ jllj <^lillj u^-Jlj >-Sflj i-iJUij <_Mlj M>1£ 11-1UI aJ£ iplJ 

«J1 jLskjllj jaajIIj A-JUaJI jLiiiijIj (_S_)-»jillj 4 iJij^lj A i n l ->l lj (JuLulaII j 
.Jjtfl ^a,J-M W-> IjilSa <^lji S ^J »Xa jll AjL (jUluil , 

^j ^ .1^ p^L. J-£ j .AJilttllj A-jjUII ohMJI Jl^J *y»M *JA ^J 
.Jwjj «AjS oaijSHA fijcXj jILlo! (^ill g- jill yj CjUkikuaall jUJ j Ailll (jLi 

tj.jU ill ,> (auIjII aSJJI JU.J ,> jAj) ^yjSijSlI (Jj.il! ^iL-a .!«>-« JLiwSM 

• Aj ClljLS (jj* <Jji«all SjUjS JS^iJ A3_JjJ ^^ij JISU jj cAjLJI »j* ^ 
j^jJl AjtiS £*i.j ^ £ jj£j ^j t^JjJl t^ftJI ^*a1I Ak* ^i AsuIjjaII dNUull 
1> ■■■'■j'ttj j— A j «i!jIj-j« (jii <v% A_*jU3 jLcl t_£.iJI (A_ja1& lIiI ,r> U-u<i<i) flLa_ui 

• Ajj j*1I j 

AjLixll j»j|j (a^jIMI aJLUI JU,j ^0 jAj) ^ujui yiuia. jjjSjll ,jl£ Jilj 
LH» <jul2La jI^cI j-i ojlji OjjjuS tig-La JjuajVl eUfclj Ujiij illlaJJajuxolb 

.W^jJI t^l e> *? ill ALu. 
•yJjJl -(^jillj - ^uiJjiM/^jjJl 

y-JJ*ll t.l ViH »_ljS tj-ja pf>-uj AjI] J-juoj Lui aijLuiVl pVjA lijau Jil 
4-«Saua A 1 1 in II /elf' is-**- <lj" "•»""■'' tfLajui ("ll.^lni n,«" Ai» ^jja. ja^Luu &J.U1I 
x-uaj ,—i (jjjjSIJijJ lji-i.1 SjJaaJI bXA JuUj illu^aJl j H-uN t.lnll Ail (jw 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t-"»j ^J cJSS-uy OJ c?^ d-S £,>« p-J «Lfcul« ^jjj L^joj ££*' U LfcuSl •>* 

lr J3b t>-»jM £-x f^=k.'j (JarII £JJ"'j c^)jja.Vf »ljl <>* IjjLuta <i9 dJ-»tVun<i 
Lglju* iaa.i jjjSill ill* JaJS C^UJI <Umu l.llill £ jjS (> £ ji JSl jLufl 

oii-u fU. jS *1 jj a£A5 ^ (^tfjM t_iHj As^l ^s) P ^»>iB <U>» JaUiJl 

ckljJl *iU\ ^o A^LM l^Uik-u. J* ^i=J y3» (^LaWI) <£ Jill 4jJ*3ll 

Cjlil>a C>j* j^jsa ^J ^jlJi (i? -u«li >«>SM 4-juij.U »J5l_J ^ilja.) ajSjjU 

cClLsJLjbd^l £-a U»_$Jl jjjc CAajuAlj (LjIjS (Jjlm£uij Alui CliL CiLaa.JLaj 
" " " " I 

CJ^i j^za g-jjj jJSMAIA 4-jjJfcVI ^1 L#*i JjaJ JS o-ijJSlI IJA J 

.<**>UAX f la O^S ^ </WH JM3»NI 
^JSII" sisUii l^jj ^\ olil^alL 2ujjJI »_j1JI .1$** sijLu.1 ^Lu^l LaS 

uJall IjjuijJ ^illj (j«j LaaS «4j£jj*V| 4*-aUJI) Cijju ^ *<£&£l\ <iJj*Jl 
jaLuiI j] c<Lui £jj-ii& j— Mjs». 4-jjjiJIj ^ All »l& I^Lju] LJJa. ag'uujXa ,J 
JJU. \ > « J i J Jjj »^j_^jyl *JJ11 ^J l^jj J»3H Jja^S f ^ AAV f \c ,^1*. 
uj^-j if* Ij-iLitj tuiJaM j»jJe ^Ul ^ \iJ5k Lj\3S j«a ^uJa^ ^L^jaII oii 
{ti t i^"i\ ->\hm<i ljI VJ ((— uiJI J-^ai J^-^J ^-i>^> (j« jeJ_>»^ tf^^ ftilau-ajaH 
jjL_«m ^ (JjSUy \jjLS ^V IjJiS ccSUaI j Ci\.->lli,oA i_iiLL ,>a J^J 
J J "-<3l (j-* (JjSL-uij ljjl_£i y — UaJt J^moS t—lL-i.,. <»il La! cA-jSjJfllj <J.jJSjl - vn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4JJ1U 2L**UH SLsuk. yj iIijuL ^1 uiU aJ£ dilo jik. dAu jSj " 

{J& ^j 4 jiVitt ClLil>Jl £Li7l \J-A «-«", clJti-J &*L}Jt\ l*J»l>» JjW- 
A_>li*l»j A jj.n.« uilj-Sflj ipl-ullj (JUla*i\ (>l jJj •(Wj*» ffl ) j»>* 
tA—jjii-nti til__jAjSll_j 2 y.y^.^W pLj^jSMj cA_jjj»JI »\ . M,ftti j «A.. j« i rtgH 

a-lft jH l_j_Iall Ai_juil3j tOlma, in'lllj a ><-i\l JAjJIj A-listUl jjialj-d j (aiJIj 

.AjjJjl fJc-j ajamiII Jo j t*L>«J-ill 

Laj AjjjxII CdtHnn-uiU -7--.' (pfuj U jifij t^jlil^oll eJA £>* JJj£_j ' JA 
<ji£\\ aXJt, CjLx-Jal ja A_jle CjjilJ L» (ju-ULj Aj jjlltyl J A^uiJjtiL I4LUL 
'"W.J* L?-^ cs^ ^jAs (j'j^J U J J^J MJ* 1 ' •-«>■ t#* OjJuilj 
p-Jij cA_uj»JIj A-iS I'll tlhirtd x-uajj (j-olk* jlluil JS l*Jjjjui1 jjl .Jxjj 
l_i A_iS &\ ->lViirto ■■> ji'nul Jjil ( pLJajSll ftJA dljlluilj cJlLu Jac t-iJU. 
(>*l\ -»\Vi»n<iWj JaLUVl p-ma) j«-i ftJAii |..'uiir>> jjjSjll Jxi LaS ((jola. rt« 
l^iUimaHj J-lilSfl f-~u.) j^Jj t4-.i.n (l .) ^j nro 2Liu. AxfL ^ill 

(xv) ^j urv aj_u. A_?.jd ^jji (^uisli jLja. q^AjJ ^ UjjA Ajiiii 

Oil iILm) £_Ja tjja. ^yjSljSlI ^jjjII t-^Luo Xosua j jjS^II J«i Lt£j (AsJLa 
(^AoJ^j jjj^j l 4 iLi, tf iAsJ J u a (i\) ^4 \W\ Aiu.SJa.^ (AiJc 
^ jJjiii a^JLa Ajullq (^ lOT, ale) Aiui (Jjjuc i«J AjuLuII I^mjL ^ AaJLua 

:(JUuUl ale, ^ A*xyJI LJ>2») AjUS A-jL ^ ^UJl <jts 
(>» AjUj! LuifiL« ct_Aj£ll 11a (JulLi j^i xjaJll i^JJuj AjliJi i^ajj^o" 

j^Jc, A_j All! (JaI* (jpsuu AiS OJj jSj cl^jlc JjjmIIj 1<J Jj*a1I AojjjJI L_uSil 
O-Slj il— li ->Wun«i\l A_aa*jj j—i CjLjjh i nil ^a duSV »Sj c jSill tuI^jui qa - UY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L4J 1, g"Aa>jli 4_w1*jI ill) allu^all uifc ^Uut L0L0J Aiii Ajj jc Aaojuai CiUlS 
CljL^a C1jL«1S ,>>J Ml t^, ■*>>&! Jiil J^ {>• — J-«Jl 4-llj- LjIU. L-iLj£11 

Jj^Hj jl.if.SM lH> jl-^j 0>4*^J lunAjUull ,> pljiMj JL«K t^lcSHS 

^J fr Uai.Sfl (J«J AjS gr m/ij (^xoLtit 3jJll) jlj-ixJ litaJ ^^-i JlSj 

I4L0 3 nViti LuuuiM L)jJill j ?> LJl ilA -iWi.nl ^Ic. ^sl" i^JJl CjUUv^ll 

cLJjjaillj (jSjjJull Uljieli... {A«Ml ^Ip ^ lui2 yAj jAjll j> (Jja. 
t<j j-AiiiLa jail £uajJ Jaiill ftAfafll tP*" "• ipn'i'lllj Ja^ic-Sll l^Jc. (Jliijluilj 
^a-uu (JjS jujuali hUjuiSM ,«J ^..iJajlB Oj-uij JaliftM ^i (jaliilVl jJujla 

JIisSMj yj^JuJl M^ fj**^ (^J* 

lAjjiill ^Utjill aJA ulalb liilj ilijui id JSJI (>B ImjId liiaJ Ji US Ulj 
BjJjj (j) (3-a Liji. ie-ale> t*lj.H jj »JJC- £-« A-ft^Sk (J JJ «>y ljIjuu^I £4*-°^ 
Lilj CjtjJjJl OLsJlLum] \&a -Ajmij j^Jsy U« JS jjlSj (4iuLji L^fUJ V JalilL 
t.ijlljnl (j-4 £_jel Lt (J£j J Um jj tSiliJ U&uil frljjic. ,kiv luaj Lijl 111 jJajj 

....< ,0 )Uiil 

\jiSk ^Ab i^^SU U\_fc^\ A_A^Sl ^jt \j^A\j ^f»0i jt al *^ JJ^i LS '>% kA 
l^lci i.oA\ 4_j& jIuAju (_yiii V i j tVAlii (A «-(J«^ ^ <-A j^a 

-."OWN s^ ^ cH ^^iifcxAN JmuA Jb. ^i ^\ ^ ^ jp.^ *0£ c5* iN-^. it ^« i l ^i*i» ^.jA ,^>& ^.^A '^is^/V^ **^ / iW*-" '^A\ ^'^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \j&\ ijk x^jj'i ci^ V^ <4» y^ *±& *»V-&3 •**■> ^Vaissesu^ ti&A 

^JL cj\ «->-** A j^-JkAN -A^u}i\ ii^ ^\ ^i-^ jj> \^ J&* 

^ *_m j*l\ o* o*^ i<p* ^^ ^& ^>\5 ^->.n\\ k&\ Va* tW»«N 
C£aj *i ^N 4j£\>\ CiA ^ M&\ Vs ^3» &> O^J&V ^S^ 

....Q&&* (Ji£ji1\ j Aj& OLusaW >, iVv Uih &* i^ l,.'Ai>nA\ (Jbi 

(csLiH Cj^j ILSISM sjjJI) UjjjB, (idill ca=o sjaJI) : Jli J g j-. ■ .-.11 j 

.' 'l^jinjU Lfrlxnj (JjfSI l^Ljui iya\_yX\ jl (JjJI (JJ^ 3 (Jp 9 ^^*') : (J^jj 
(j > i nj (5— !c- ijjL_aJI _j_5_jSaH I'll , noljjdj JjJij |^j« ojl jijuiVI ^Snjj - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: iOi >^. «Tv-iSok k^Scorbut^ " ■>&* Cjlt^A. (TjU&. tf l _yeil4 <.' Ju*. ■ v^«* v«^ 
<\ciuorsc^ * j^. ^ j ■>»• ^S»>« ^redotage^ *»-* j=k rachitisme V ■/*. <■' js». 
*■£_ j j CjjziaE. i'oaa j (TiA j i\>s£ j nJ&a <T(jAy>. «T jy^ ^infection^ "^»a». 

.^\ ..., _y*-u& Hypertrophic ^ia <.g-^ra 
«.*\:& «.(i\>» «.(j^a» «.o«i\ (.1^ «• ^* «^4 "-^S^ Cijj is^ CJ lSu ~'* 

A-Sla*. ^Prochome^ Jua» ^c£aA\ ii£a^ ^e* «-^i. w-Ai£*. i^'i*. «.i$4* 
^abccs^ ^\ >-i> ^Variccllc^ (Si—a*, fc^rnal de gorge^ S^- 'ipurigo^ 
<.^-<k ^pharyngitc^ ^-i-a ^thyroidites v^i^ imort subit^ cAak teNj-oi. 
^ N \LcthargicS CkL* i^Slj i. ^a!j tv-iW j .^aHj kO^ «> ^vertige^ }& 

m «7UA • • • 

....&£** y-jjJl ^^U £^11 U=u. ^ l«K <j»J C^jAi JSj .pluySn 
.- J ^Xi..,.,. ^.Jbjl ^Laj ClauM ^ Juutl Ji ^jSH J UA jSil J (_la»i j 

,3jJ *ij d_J <ua aLJj pi j* ^ij JImS^ tj* ^ t,*^ «<jSj*M *W*£N 

.cJlS-M Jjiui Ja Ui. Ui« JjJ j <aii£ 

<AL«l-(Ji. 6* Asetolyze ^ JJ*5 ^1 -^JiJI 

Acide-Alcool (Jj^ u 1 *^) ^ ' u ' nrt ' > fl 

Acide Aldehyde ( J**^ o 1 "^) ^ ■ '^"• > B 

Acide Amid (a*J ui"^) Vi'^^W 

.(^jjli. uiwU) J Acide Acetone (ujli o 5 " 1 ^) oA 11 ^^ 


V«\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Acidc phenol (J jjyi (><uL) J jiJaaaJ 
' 'Alcool Amide (■*&&- Jjc.) AfJjill 

\_4Lli3Laj 4_u j*ll i-jt ^tu.^tt - -^ >l0 j jc-jjjS t'liL^ c-j/jSII fti_& |j_* JajSj 

pju ^Ja. 3_ujxL »jAju11 ljJ*5AjJ >1 (L»A jjc. j (jUuiVt Ulkj «(^J»£j11 «_jlail) 
Ij-Ualj JVl p-A^JB ,jaJjJjH *il ^Jxfl CiilS La) Aj^UI lllUlk.ortH t-UJ* 3 

: JIS o#». ^jjajJI ol**L=JI ittJ LjSl* ^jII ttijUL; idjUll jU\ .jSIj 

jjfc LajJ j c J-aJ Jajl yLia Ao^ajJ Ua£l (jiul (c^l*)! plVmrmtt l_u jso JjJ" 
l„$-.Mifi t"l jijl IglLaaJUiil 1-ljaJ (Jlj ljM4 (jLuH is* (JamJjuuJ jl qa .AjV AxlS 
iL/uL&jJj OLaJkjLA«ll IJLjJKJ (e^JluU (^jll jA jkjl*il MjJ"J ijjj cUJc J 

tjSf tpJUUll p_Uul«m1I ^JJ LjIj^j (jlJ-UI L»ajs».j LoA JLuIjui^Ij ^j^ullj 
\^ ...jj t^iil jJk piLSU ^i LjlUiJ ,>Slj Liji o^jii V AjjilH JililSlI 

t_i_Jj*3 tJ _ la SjjjjJall-j \— ojLS uljjmII (ja-Jj j^J *fr(*-ji f jU'W l_Ljjxj 

J-Sij L^xjJajj \ , g ir. %_j\j&ll ^)jj Jj-=4 Vj (A-iill AJufj Ljjb ili_jJoJl jj-o 

L_ij->u V tt^La J_ja. AjJjaiLl iLtlS lil>» xjuaj £1 l5 lo (jjjjU LuJ cl^jueuluUk 
" " f " 

^-rt {jir^J) ^*^ ^J ((1)JJJ^) '^■^ Jaj {J Lut i>aj^ (4x111 »J*J Lull 1*1 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ■L_u l>£3 fJ CJ -JVnrvi Mj 4£Ljj 4j*iaS ,-ALs jjL ClUAkua* AjjiS »•■■■■■■< 

^a US id jLi jjill ^ <jjj»3 J^uu V e-lk**. iiS 4LS J_j 4 4x£L,yi 

..AjIc Ijjlwj 4jj_jjuJI 5jualaJl 

(LlU. ^Li\ aJS) ^jjxJt^hJI ±jxaJI SMu,fcy JljJ dSjLi jilj 
cJjfJB ^Jo ^-ji» j'Sjj a mhAVO JLvs ^J JS »dJjj c^jj«xll j ^.jLJIj 

^ irx i**UJ\ JLuk. -^jju« jj\j«i»j pjJaii &1-XA ^i j^xjii -y 

- YYY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 1/Ja Ajjjjull 4**U11 
Ajkoj £* iill>SVlr OUJUt j££ll Ajfiall pJ LJl ^aw*-. -0 

WA .Aj«fiJ>»J^I W»-M -AjJJI sIjIjaII j CjL)jj>uJ\ -1 

(Y %l>.i :&A5- pLuuSH ^ -X 
:^jS/j£JI ctfdl £%ua JUa-4 jjKjJI JUimVI 

^ m .Ojljjill Ajjiu ^i AjjISHj ^-i»>»=JI-V 

\ 'WO plja.1 Ajuuiaw ~AjjLmj£11 o-JJ^l ~£ 

HVo .AjJiaJI elj/u£ll -o 

\ 1VA .AjLuJI ^JJI *Lia£1I ^i >■>. -1 

\ 1 OX Oja AjjjjuJI 4**l*Jl <»ak« /,_>^ £/ AjaIc. diUlViirt* "V - vvr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: •o-iiSM jl**. ^i .jjljll dltlVi.niiBj iiliftl p*~. -i 
.Lie. YY 4ilb ^i yoiSj t^ity* vJ»N V~i 

> «\<9\ .(tiSjii*) ^liJI ^j-H £i>iSllj ? Uil ^J-M gJjjJSM -v 

£_uu M ^HjuijII olgi c^jUI^aj LjJall Siiluii £-}*». jSJ ^jV|-n.ii V liijj - YY* - v?^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^i oxij ^JB AjaLJI JL^.Jii» 4-£ja> 11a je^Lo-j Ijkiiui tAiuJillj Ajjjillj 

4_iilLt 9>jJ»ll ^jujjJj 4_J£ llA c _ ij in j t^jic- £-uAjM OjSM (,s^ '-'JJiJj J"** 

,3 iViina Ji» ^ij>**" LxM* Ljjij L*Ij (U^c (3jLut j^ij jAjAM j>L ^ AjaLJI 

Sf j L^Uaj AjuaUJt SJjLuii A_M .1 \j\\ AjcIjjJI JalilbU L*a>*-« ^-xiy i^Ljjill 
j^jjSjM j JaLuJI (g.^ <i\ XuJ JjJSjfl j jlala. Jul J* JjjSjllS ( (jiia-aLx c-Lolc 

4jkUI ^JJ ^JJl (clarirvilla cfcij±J£) <>-**- 0>»^-W ^j^ ui^l C** - 

■ ^JJ_jjuiU AjbtlaJl prill j^i ^ajjajl 

4_x<dbdl CjLaJlu^xall >aA*4 A-a^»J {Jj3 "SlJ _»*mM 4ju»L=JI jjl jSUU JJ^a.j 
l<_x*laJI IjjwjXaLjJ £jiu (ji i£aj yjll AjaLlM lij^sJH ^"IS ^ ^ajSla AilS* 
A ,■» a\a\\ eJSLul ^)j» aA Aj»jalaJI a-s-IjaII ftJA Axa^jS ,-S (jjLtUiJt a-euu jjl Lo£ 

.aitujilj ASjil ljj» AjIIc Aa.jJj ^jLwU jjjjll 

UjjSII S Jl£ £j" rj^-aWI ^t^Mt (jiajju* j^J L-AjLua Jaas. jjjSjII Jlij 

4-uu2u Oj-d*- .>Wj CJJ^W^'j UJi^-AJ^J UJi^WjN LijLle. '-frSJl ^jM 
it—UJjjJlj .ViiirtWj L_li jjollj (_>isj«il JjJai V) l^JS m! (j«J Aojjiil l_u£Jl qC. 
Ijjcj jLAjjtiij ^l AjAJI djUlVi.rtoHj AjpaJI AjjjJI USsISj Ijjai JS j^i 
(^a iLgjtfjJj L^JJja. (J Ajjjxit ',*•<» AjjIjuui OeL> ^Ix AiHj Ajlia Ijijllij 
jjjSjMj JaLiiJl cSAjss. A-^a.1 JjSSjll j jJaU. Juj4 jjiSjli (_l5S (JultlM ftJA 
jjJ&iMj (e-jSljSll O-i^ f"iLjua j_j_jSjill_j sum < - im-%. JjjSjUj #«-iLa-ll Jj- 4 ^ 

■rt II >1 (5-lJj t Jj l«"lW S_jJ l_l_jlulVl (JJUUK JJ LjjS )_JXAa. laAjlC. j (JJU^S Sjc 

. (W, " C jillj oiijxil aSj JililVl 

tji lilJJ l.n i nj iSj^i.m <i>aJ 4J-1& lUUu V Wii VI iJJ=Jl y-aLJI LJjbll 
1 i^Loxj (jl jjjj aJxll ,i jU"i (j-ln jjjll (3-J^ IjJ nVifl *4jj_j_ui1I AiualaJl SJjLuiI 

IjJ jjjfc Xi cL«Ij Lcjii (iukjll La jL^aci ^>il| aISLui* AjaIc. JSI j< j^jis N^ /<-ii j^uA £►>& /Co**. iWu* ^ 
- YXo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ul *-*£Uai ■.■-■<" i_yb ^ <Ji£uVi sjiiJ* »JA ^ *~M s^ 1 ^ L - iSl1 

i"i ;*- ! t .\ *w CjLaIl^-«a«j l^-hl^. LiaIc lijLuil Cjj-a. ljjSII fti& j . . . Aji j-i » -^ 

- Kr..wM .^tii^ 

J^ aj^l ^JJ j f-VI Jjl J) eiLiS ^JjL ijj^ ^Ua J *i J 1 ^ 1 

jJu =LijU£ OLjSjaI lj*r>r.l *U^J CjJjL Ij^Sj Ajl^i V j <1 ia- ^ ►y,- 

4_JjIoj£1I j^aliJl Ajjjc. frLojj.1 gJaj Ja. J) <-*A J (> JjSN cM^ !>»* 

J_S J ilijjifl j C-LjjiiJI (j-ja.jj^il j ^ A 'mal l O J? '"^ 1 ij ,^ ' "^ ^ ^J ■ "■^ 

tjji^j^ll jjsLoillj n jjrfiQ jjlaUj tjjsJJI jjJSilj n .ij/i^^ l (jja. 3 >uli 

N^ / <-ii ^^j. y& v«^ 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^LuajMj CujfSlI j 4_iJai]lj UlAJJLS LajjS cAjjsua jl 4JJJC. eLuJ 1*1 ^ill 

*' J^'j 'W/*-"** 'r^JVJ *4j£>«1I *LumVI O^ ^"JJ LMJ*N '^* iSJiJ 
C*^ J-W ^iJJ- - * ^UxUJ C?b jSi* ^351 dllil t£ j^jJI IJA ^ A4Hm 

.^LjSjxH pL-Jfl ,> £lji <EU ^ ^ JjVl iSajill j> cfj^-Vt ^«xi 

chlorure dc) tj « »miB y ' »?H f >jJ>-aM j>1S :!5Li« Jlfj9 '(jj^ >^>J«il JJ 

■ (sodium 

j» jjjjjuall (^f tj,jjjjjuall t£JjJ£ ^^ J 4iScUu (^j^iLuiVl JlluiSM Lai 
£-*-aj <ii lisle ulsj «(jj) »Ji'jil JJU JJ&M ^ h- 1 *"^ *W (Is 53 * J.?^ jj 
,_J ajjJ_jj-ail (5JjlS ajuiI grimj (UiuLa UJJC- LojjiI agO_jj^jlj JjlSll (j* LP" 

^_a (jijj^iaJI ^_a i^jJiljuiVl J-So (Acidcs) Lp"'^ : yjl-5i\ £j-Ul 
Jj_Li ^jjjS^VI il3_u.VI Lj (Sulfiiriqiuc) (S04 H2) (Acidcs) du jf-SJI 

-uJ; oiUi.1 ^ «(Ate) ilAl iL**UJ1 o_jjb i^Sl&t ^ :&Mitt £jiM 
Ui ( Sulfate dezincS04ZN) *Ui>11 i^tyjjS :itt* ildUu jj^uJI J\ ,y*jci\ 
.*Upll CitujjS gL« :JUu (Ate) S-iSl jll 0^ "c^" ^ J"* -^ lSJ-^VI 

1 fl "Ml «e-jM JjjJl t-ulLul s_Al jLuoJaAj jSjLui lillil tl$J (J>axJ (jl l—lxjudll (j* 

I jj_i cl jSa j pjAutajJl jjlS t^jljL US (chlorure dc Sodium C1NA) (.jjJ^uall 

- \YV - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lyiJ OLjSj* jjJ-^iJ «^S»-» M-u «J& ^IjIIj jA Aalj ,^>*mll JLxi {J& 

Monsulfure de Sodium S NA2 p jJJj*-aW Oy jjS J J 

Bisulfurc dc Sodium S2Nii2 ^J^uall t^ij jjS ^U 

Trisulfurc de Sodium s3Na2 ^ _jjjj*^a!l LlujiS tUlj 

(u ^i . »-> , nL-a ^j) ^Liaj (Anhydride) 3-»l£ ljxa.j3j (Oxydc) AaIS 1 jjjc. 

(Oxyde de fcr Fe O ) J^JsJI JauSI 

(ProtaxydcdcfcrFcO) .fcJaJl ^Si jj 

(ScsquioxydcdoferFc203) .saJslJI uL-ajj JaIsJI jwSI 

(Anhydride Sulfuriquc So3) <^yjj£M o^Aa. pL« 5L 

(Anhydride SulIUrcux S02) i^ujj^f a***. *L» 3b 

**■-"" «#"** ( Scl ) C-** J ( Acidc ) O^a^j (base) omLJ :£ljd 4x515 ^j 

: iji* ,>imM fj*\ ,J\ Hydrate(cjUU) 4*1£ i^iuiM u AJi\ 

(Hydrate dc Sodium Na oh) pjjjjj-oll OtpU 

(Acide Sulfunque S04 H2 ) CujjSII t^ 3 **- 

(Acide Hypochloreux CI OH) cs j jKH CJa3 t>aui=>. 

(Acide chlorux clo2 H) igjJSA (jSouu. 

(Acide chloricquc clo3H ) jjJSfl jau. 

(Acide perchlorique CI 04H) jjKll oj* t>*«* 

dlJJSj *s>SJ (ii-ul* «-!=■ (Ate) 4*_uil£]l u>jj«j r^-*^ <jajuu j_ij 

:^1« {JjSjSjs (itc) ^JuuilSll J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (Chlorate dc potassium C103K) pjjUiAjjJl CjI jjiS 

(Sulfite dc Sodium Sol Na2) ? ^s^l CjIjjjjS 

(Hyposulfitedc sodium S20.lNn2) j»jjJy-all '-J^-jjjS Ciaj 

(LajLu L&J4 (jj&j /TjUIU igijfr-JJ^ib (ji-m-k ija -Aj-ala. rdA\ jjlS ljl Lai 

(diloimc dc Sodium t'INA) 

iuIjLjS jjJA {j'n nj c. La-mi <^4>«-J tlinuij I jjjji Ljjj -U J jjuJI AjuiI=JI dl jLui 

.AaAaJI Jajtl Llllxjj ((jUcVl cLojuiI jj* VlaJI >" i'<1 1 ill « (Jl!)l jjll - k- -i j 

lisji^^a «u&*j.mj us^* «<J£lj 'Jamj 'lAs' j u^f* J** cu ■>& jSa 

:CjL,K11 

J u ' om* .} (l-'oi mylc) J — Jajj (carbonic) J-j **J j (Amyloidi) Jjj — "« 

.(AlcIoiic) jjIaj (All oylc) JJjc- j (Acylc ) 

: J$Sjs jil LI j (j jj (jijjo, J»t£ ja^ji jt&jjl ,j£Ll 3 

SjLsl 4-k&9. <jJS ±Afi JlSS cpLwjSII jJb ^ Lauual j (illj >«JaJj ••■•" 
d)L_ jS jaII pL-xll al — laill <JLosh *_a ^.ulTi V l~$i&lj iL^LoJ I jjlr- JjJ 1 (1 '';-.' 
:dJJ Jli« U i/nniH jLiol Jjajlii yj 4j4c U-Jj^j jjSji ilfcJj ,^j11 4jjLuu£]1 

(oLii-wVIJj (olwjjill) qZzasA L^jjIc jb£V c^HJS idjL=J 3 oU^I t^xoa. 

"LaISq II j ji ii -Tll l jIjaLwiI Jjf^i j-j AjIC lift (aLuII) Aj»1S lj jSJ j i.'^iii jjiH 
L p aAa . jJiiVl -UiJU jJj tjiwoJI jfcuil ^j £*ijJ jJ (mil) -O^JSj^I ijA (aLiJI) 
<jjjj!2UI 4-alSll ^ Aj-uujjll ^ Uaill AaIS jl AijLaAll 0^=^ (>J (^uj^l 

'» jfcU&j Xa, ^i\ *fi5i\ ^^w* Vcl* /^j^ouiN ^ ^ VAjA tc\ ]&l liASi :-«i* i i.-=. v "^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j -ajj.. Ailb Onyloide j JjLu1L_j Fonnylc j * iW»iIL_j carbonyle 4J-ij«3 
ZLjxL* *j*1c. Itlili ^J j£ll »i« £ljkJl *jjj>JI IjSL. .& d^jiAj Alcolylo 

0"jc. j Jj-iil ^•j (carbonatation) iJjLJu A-i**iM j (carboxylation) JjLSu 
Jj-" -lj (Alcooliser) d*j — fc j (Alcoolificsation) Jj — *3j (Alcoylation) 

..jJl (Salcooliscr ) 

Jjli. ^ r ...i-. : « jjjU ^ (y^ijiU) :Aiftl 1I1UISII JL« *mU11 CiiaJj 

..gll (Hydro-Alcool) Jjli* Jjij *U ,> (JjcU) j (Ultraviolet) 

i_jUpEAi iJjLi ^i ijj-*1j (Coagulablc) _£-i3ll JjLS ^i jj-is. :JJU 

.(lmflammablc) 

^XfiSfl *UJ t>« *2LJUll 2Lj*ajc.V\ Jiliftl l^v? ^J 6 - J «^j-jSBj 
jjjjSjII a1L_uij yij ..jtll (javcllisation) ^9j*j (pasteurisation) *J»»*i lilUu 

.it ^ £* JjIS jjc. Ji& " Axala ObJUu-a* SLuiult ,_j£I jSll £jjll H^"* ■ >"•>«' 

Jj^Jlj W^ 1 oL*l*JI j ^1 gth*il ^l^^w» <y 

. u ..uH j 3L5iH ^ j^S ijjL^Jc. 3b-l*M tiiU^.n^ iiulS oli^M ^lk- 
.2UxUJ» SJStJ ,> AiUiei J* a 15 C?^ t^J*N (j* 5 *** t*»-J* J - YV. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t >*J \y .n-i o_,Jll *tt-«V»j ^L-ftJI fL^Alj OLJSII ju_» jIj jlj 
uJJ ^J La* icjjIjJl JSjJu Sjj^JI V-WJ' f*5lil> ^i <**!*■« aUJLkua-ll 

jLiJ-J\ i_xJel ^J ^ j) (jalSW Sj^l pUuili tJa.lj {.UiJ ^ylc ^JP jJ ^ 

i JLjLmjJI i jlajjliLJI » jliu!_jill (Jia :ljiS 4jj»-« ULjaJ cj^U. (iiS>» eUuil 

Aiuojill liLJSlI |JjUb ^j £ll ....ji» JwSfl t jlofijUl t JJuJal jll l jlojijjl 

Vollmctrc. gnlvanomclic pcnncamclrc, mcghoinctrc, wiitl metre, 
logomctic ampcrcniclre c(s. 

:J-1« Ml_x£a) ^jj ^ \c 4-jUjt Ol tlVunm 4_jjA ^ LiUa.1 C*L».j 

frequcnccniclrc : jtajaj Daxiuclrc : jls^j phnscniclrc 
chronomctrc :ii>3>« : Jx« (Jiii) JJ ts^ 1 ->*■' U**" ^^W-j 

(S >+a.^l aJUk Ji« <j,o_juu1 J-cljS LoJS ^>J -^ »J*^W LSi*^' ^aauoll (jl£ . iy ^A v^ua iVi-S\ AJ^'yi ^"^ 

- \n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: AxjalSRj ^ j\T\ ^jMj t(J»ia) (jjj jjic (J**** (metre) 4*uA£Hj ^jajj ,^ji\i 
yJc. j^xwii (graphc) AauiSlj <i? $uj ^jHj «(JU^») qjj j^k. t? Auii (scope) 

.(&La) oJj 

l+j-AJ j!>j ^1 SjAUill jo-I jlS Ijj yi^u.1 JJ UL.J iflfi 1*jV j c^SN 
^-j>ki LiluJ ji*jjj clccatrodynamomctrc :LbdJ \j&ja \j \y\m\ J I4LJ& J 
jfl. : Jjjfci o-l^ll e^T l«i. i53A3 ^i (.Llj) j (jjJ) J5- piftVl pUu.1 
* ' volmctrc cM (> Jali»j Wattmcttc Ja.1 t> Jfe»j*j ampcremclrc tj=>.i (>» 

y-i L$jic Ljjj> yjM ^A ClM'ifl 6JUK ^jauuI ^Jjia t>>=J J <#^ J t#*J 
j>o-aJj3j « ^ ^VV fix. jjI j^Jt ^i <-uj»3ll J*J>> <f» U^J^J (5uUJ 4ju»U. 
Lflli t\ nflirtxj ^JJ jjjil >>irt £M-uif (j^t 4-tt}« »j_Aa»SM e-L&uil {jj£» "ts^i ^^ 

^mclrc^ 'a^OSAa lf <?& ^\ ^3 tu&jft » j^ vi4 o* ^o^*^ "^ "^ 

•^ampcremclrc^ A jjva^ o'^ju'^* ii j& 

V_«iS\ lAjfaSN ^m\ j ^ v 'i>Vi\\ ^u« ja C3£m ii£& ^graphc^ XxJ&L ,^££1 

•^Spectrographc*) 

a <J£\ v't jhW vi .*{& ]i iv-JL_Jfai\ lJJl_J5Sj» -h)L_iA ^3 VA ^scopc^ 

^jj\ li-ou ^^ t jfc^i\ AaaJI ^ ^pk.<yl\ (yuUxi *£&m ^spectroscope^ 
O^-a* O^a o^Jffi bJlsJI^ <Li k'vu m ^"il\ ^Aal\ ^i\ _jh A^ OL.a/W 

I j >Jaj cijLj <_aij-fl phase Ajja-uu ^luil j^ic. ^ILaaIL (phasemctrc) $&>. J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :aLLuJ| jcljill Jij AjajuuS a . j>j c^ill jW*^ ^i laminoir (^A j jtllL-a 
C(3— 9J0n o«l—ji» :fluxmetre ijLAi* «i>»jll o«Lji* chronometrc :£ii>4 

..£11 fjayil\ (J«IjLi. .gaUSSinCtrC IjJAuajC. 

(*i l>i jJj ":JLia :<_lL>, <**Uj f>j!*Jl aJS cjljjjuiia ^j ^Ului ^j^ia. 

jJk Jj irr.it i oil t4 J*-»Jlj Ltajt* jjiul AJIj OSja ^Skj^all lift (jl AlUj j )tsj jJj 
4_jjj*]I jLiifyl ' « h~ > (Jj« Ajlc JjjLs* c_£Lo]l l$JJJ Cilailu^M <Bjxau« 
juill j* iJAj clfJU £tluoxl jljJa-lj I f'i i W l. uf p j3J l_uj»jJI jaj_Ja ^Jl I $ < i ., Hjl 
JtLuiSll pji fJ "....Ajjjll grlVi.^H LJij^s ,>« jlSi .Sjji (-jj>ll J yj 

:aJjSj aLLu (jLajuill 

tyJJ Sj-&j]l j ^JJj-ju. ^J tS>*^l lii*-«WJj l^JwJ IuUj <Jta-»ll 4jaUI 

»j_LJ\ tjLij Cil ^lliiofl (jj »iTi jj-Ib J <inS (clilj'mi mil 4_jlaj ,»j) (3-u>4^ 
Jia-jlll (jlaJ (_Lllj ,^10 Jab JiS iLJaia Ij^g'm tilli ,J <La£> ^jlSj «Ia^jls.jJj 
(5^>Al (jLaJj (eJ-^.1 jll A-JMlaJl ,_J AjiSll (_JjlulA (5 1b aJ (ajutkll fjJxuiA jjlc .X ale. iXf ^=o»Vii\i^\ - xrr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: yJljS Oiclj 4^-udM 15 jjuuu. yJo ^JB JLii Luiu V j o^iM <*& * " . ^j 

aXfJ ft jl i hr.l A— «Ja.ij (<J& (o^ilxll gr,\3ai<i<nW ■ i i=>JJ «e* \*^*k OjSj L)' (JJ** -^ 
^J t_lL**-all (>a ijJjS dlJii JJ ajxjS ftJlli OLcLua.'il sl^l £l£j tjjL^UI 

jlj^ tg-i^ 4-JS ,—Jjdl (jJajil ,^ j» i <i ty-lft gr lVmnmW i_Ja.j3 aJjLxjJ 1^4-oj 

:<JtiM {VII *i*JM «i* 

Clj\,-> \Vi> rtmtt ,^ jiK'il 4 mmVn cjW^ <"'"' "W -Uji^lail dlL^Uuoaall xjvy. ^J 
pjJxil (— i liJJjj (^xoLJI CjI i>\Viino\lj <_iuaia-» AjjJ-" 1 *^^<«l^ ^1 : U*LJI 

.2Lj&I jjB fJ J«il t ^j ..ni^l ^.jJLII j (SLjJbH pjJJl ^L,^) f> UJI iaJIjII 

.6\ oa«N\NB i=}u j\ '» jSi lXi»y\ *AayS»\ {JcwA i\^\ 

- XT£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :l+L, <&S1I fjej <±?j*JI Am ' ' -Y 

«Luj«]l : Liill iicll (LJla. ,$_uUJ 4mL) AjjjjuJI 4*-oUJl (jlj laic. *^JjjuJI 

^J l^.u, ^lj c^ti ^jJI flUI ^i AjjjJI <iUL <-jAJI u*J* J_>iU ^Sll 

..Iniiifl UJjui 
A_iill yj ^OiswJIj JjUslaII ^ J*j (^ ill JaLaJI ailA JUa*« j^iSiJI ^li 

wj <-i AjJjjuiM CjU^laJI (J J (p jjJaa*]! liA jijl £1 CJJjl LaJjj " 

lU-Jj i)Ul» L&Luul rn. .,,-il jj tOLilSil jSU, i_JJl US yj * jjiSll ojil* 

(ftjllLj ajj ^ "» i nilLj iS Q->fl I j ffij aJ (JJiLjl (JilJjJSII ,_uil jS aluUJ (jl Jl 
jjja. iCjLJSJI {>« Jit jJ ^aUlU ^Ifc lil ji^aU-Jl ^ IjajS t5jj " . U 

■'■'■I ^ lit 11a (&jjl_uiL 1—jic j j i w jll ^jiuiaj V I^jsI^a (jV 1 ^g-in «W l>j« ^j^ 

. ..." ''s^aljil jj AauJalj IgjiUrt 
aUaJ Ljxa («jL*J 4_alc 'LjjJaS ,—A Ujjj C,-)UilaJl ajLulL <juala. «UjJa5 t 'l i njl .ON/ ^ti\ Wo J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L^j* oi^ ^i oSjUij ^Ull M LSS»J ^Aj ^UJI :^a jjU- 

. (n >JLB fJ«3H a^ ^U. J) 2L„jii\ sjjj 

ty^lxJ\ di^jH ^j <j\jj| j lASSljla ,>-^J «^Ji* ^i ^1 pifcll A«\l.j 

<jjj3 ((r i«3 «_;ujj ^il i_dLkll *_ij*» J US i4ju»jjja ^i Sjjai, SjL ? jS3j 

: <o*UJI oUIK4l a^j j Ujjjj ^j*II ^jfcJI j^tl &>* (£ 

lll}U t jlala. ■iJi ja J JjSjM iuiljjj ^*-H S JjUiii &A ^ji JiS l>* Ciliii" 

j-ilj ^j Ulii itJ oiLSj *4_uj«i» *-j*1*N oLiJI ^j U^xll B iA lijJiLl 

A-lai. ^ iViW .> ^.ifl\\ A-LoC. Jux_ui Luaj Jju£jH »-uiJ jSj 4-"^ CJt^Vii null 

(jili ^a lijj «»jj^e UjjS fixU oft JjasH l*-«> *— i-aVja ...j»^jljj ollj J iu 
juLJ\ Uj^J lift Ujm-.) V CiUa-uJ SjjJ?. ^LhJ lia3j iityJaJlj ^ - \n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: pVjcL jkjjj Ji J jilt is Ae. I n.mj jLS L«lj (AijS 4jSjjj«j» (^Sj ^Jj t "lJ . W , tt 
l j-U (J-»-aj Si J £-iJa jj (^y-iixH Lilf** (^Jc lO pLisJi £_j*a-ii ^Ift (_j3jjjLo 
^J Jjju Laj AjJuLwI (>t Jti-J JS j»lSj (du^sJl «-dallj fJjSH yJjJl 4JJI 
^JJ«JI ^ I Ml #.lull 6iU yJlJ j>» 4i& .X(ilu Luiluil ^*JJ «-Ulj «v"J*9 lAcjS 
•l5 ji.^1 5;;UV > AjJjSM jilui AlLaj ^*JjJJ i^L^M U' l T L ?^ U^ 

iUj ■■.* y^ a^jx!! £1*11 ^ LjJaU oj :*U»S/lj uaUI "u.ia. :Lfcul3j 
IJLa tUl^w ^i U jjjJa Jljj L^i >$& <^A=>. L_JaljJ AjjjJI jUa&Uj 
cs4 Ij-WJJ Wi* IJLji <-3jJjL« *LlM -&J « " .J • JjWtt CiaAliLil diji 
SiJ-ia, »>A» IjiLiii j 1^-LxM 'UOait LJ-Ul eLfUSlI pia. <L$i» JjAa. jALs 
\. j*v»HK* Jjjuu Ailfl Ajjjb 6A4S *llaj» (jlj (^Ajl£j LjliLaj «_ ijjJI Jj I |"ir .l > n 

OLS U4- i.ijjViH o-Js «dtt o° ^Lijj t^W^Vl i^uJI <> JiSi Ljil j3 J*. 

.LjljlB AjLs. J^jui LjluaSLa. ,la.j Ijli tLjcl^i «_£&£.! 

SiSlij AJU Sll Aiau.lt ftlA yi Jaj t-JxJill 0} (Uuiill "w-la. lU^Utij 
LjjSIj c».i m->< 4ij£uallj t,i Mi ts io Lfjlaji ^i j unfit*! V 1+jSJ (AJicIIlcJ 
>"i Vi<i lij L^jJjli j>-uj t fl*g« <Jj 1 11 j ,_ jII A )-» 1 Ml CjlojjJajjJI Ljajl JjLjl) 
Ailia^ll ClLcluMI _9 1*1-1 i*i (jpW "ucliuall AjjLvuIII ili\e.jjJajA\j tdlxjjl j 
15-iaj Vj t (efij-uill t-jJall dl_&_jj-a_jjjj cLjJgjuiaj !_i 4jj0aJ1 (Jjiall (jiJJj 

4_jJal| iLjajiL SJala, IaI>.4 qj >u»Cj Ja.\j "Ja-oJ\ fti* jj* j^^a JSj lift" 
tJ-Luaia-slI "\_4A30 OwlS JsJj ...Aajiialjll 4jjjjJI CjlaJlu-axJI i-iVLj AjJJaJI 
(eJ) alu) Ajll [Jj^ajLa i.m)^7>,1 I^jS ^aj (jr!\\ nili (pljjutll ^Ac- {jjaIUT ui M »j^aa.j 
t ^ iTutt j-a_L-aai«ll ^_>iM JtL"i ffij Va.jjA« cAiljauJI L_liJl p j_>S (> ^ J9 
■ ** AjiJa AjajL^i dLajLua (Ja Ail £rUa-jLa * alnlil IjjS Aaj LaS 

(jaua.LiM ^ A^JJjj J^txll jUjjl ^j IjjjS ULjjuiJ Ala^il Caa^juiI JJU " 
fjf! L)^ ^ ^LLaVl djjajll jiiiL Ola.i AjAJI "ua.^ l>* <<^ij ^^ 
till — uljj ^ lr. Jfll i*"i j ((^-g-uuj^J O^JJ-" 1 U-* 1 OHJ^ A-jjA e\ i ?nr.| L^j - \rv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j jJj j5-£l J o-^-aj^aii* £jjjI£ CiH ^ *±*k OLASli. Ifcij iaJ US j 
jjJJ f-A.i=J jVi.'^j j^js.j ...3l>il.B Cll ->\Vi.n«W i> tf^Vlj jJ-JiM J>x 

<^£ jl_»Jt jj_3SjU i*i -.i y-i ol>J IJJ— 5 i4-*ijA- <J c4i fJ Wjj* 5 - 
«_A_*ill) b ■» ! li_A t^Jo JaiL^J :4J5Uil1 V 5 ^ ujxLufi !li (oHjuijjill) 

J) .CJUiiu^oll J-^l J| •Ijflrtl U> iii Jil AjjiAl! ^.Ull ,> L.1 " 
^j* Ci*& *=J -.IVi./i-Bj JaJLift* ili^n J>Luu yJo oij-3 l***** J 

.(">U>J 

vL ja. Jo pLJxil p.^3A Ufilfi «ilolj «lx*ll «il.ll?-i l'1-.i . nl Ijl Oulj " 

x*JI J^L juu I>*>j1 Uffl ^L** JS Jej i*-*aa **jJ» vt» h& 

Si-. c£U. jjA^I J CJj-3-,1 AxJi-JI Ala-ll flM J J^ °*^ ^J 

4JU.L jjj^-oll 0-& ^-"i 5 U £1 f L& £LA\ cjISlJ LJa ^-ujill ^JfiftM 
^l£ o ja^I « ^ 1 n 1 f U J if j^Jl Jj « JftUsB J* >^ ^ J- Ji*^ 

^sjj j^i *eu js >u-s iiB >j (^j-Ji ^tn *!*-») ^jj« J *y»S" 

tlttNl JJ Jj*j .llli olS Ujj .UjLUuS jSj jJ 4#UI cjUJi*-xL UviUaI ^N / ^j>a\ / ^^ 1~ j in ^^V xr ■ v o- x s. 6S S* A 8 - 4 * 

,M\/....'^^ >aW ^-' lA*™ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : 4^ua>Hi <LulftJI ^Wl £*j j 

,j^» JJlC ijjLj ji -Lia. jj ls-S Ajj_jjuJI 4_**LaJl SJjl_*jii (>a*J lil jlu Jil 
a oJ*M a-aju4j tlllLxlll JJL&ll ((Jj£jjl£) p?*" 1 Lp-* Ami nVl«ll AxoLul a->U < i\ l 
l tff _ uiS V 4^«.li. a_Ul Ail Ij-JA. jS li* f^LwJ l_»il£j« (i? iuilJll ajauiAll j iAjaUI 
I jsLa*. eiA agJjjLf* '*'fl <S (ct-L-JJcJI ieJ_>»il If*^ ftUsu-sudl ajlft.1 IjJJJ L«S 

p.yi,Hj ajaljtall JLA (> (jAaajm ^ filSlI AjWjI^ CjlaJLall ^S Jjlliiuij 

.(JjjuaSjll qa 

4-^laJI tlljfrt AjJall a*A**ll £»ij *S[jaJI J JJ ^ • jU-V* (> ^ 3 
JAju {Jj» liLlJ i.l^l irtUj <«-J>xll CjL)u»U. JJ AxaLJl Ollull .111 Jj *-• l$JJ 
A-LaJ JjS-juu ^JJ V-Jall AjIS SJuUl £JJ jSj c.la.1 jll grllmnall (-lb ^ £ jSLLa 
LjJ-aa. i-aa-lj jiali. .luijA loJjluOlt l^juil JJ (Ajllall Cl\ -> \ \\ ■ n ati <JaJ\ Cluuii 

.Ajjjxil <iill 

* """"? j"'.' ^j^l-3 (j-jJll {J a *Ajj_5*uM AaaI&jI dil j^ula (Ja ■•>■>» all \iA J*Jj 
IJJS ft-ijuai ajj c4..n,<i\.aJl oJJk ,-J ljujxjH at 1 1 r. Ij L-», (jJ^ll L^jJjLul ,jj» aA 
(>-» LAjjc. ^j 4**UJ oAA ^3 l+£Uaj ajLJI j t_aUI SJuLuSf Uux ja aajuJl 
^p-aUl ^cikjuaxil j^j jxH JjLiull tff Jc t»j jjuII Aj JJ ^Jill <uj ^pJI ClLuiUJI 

(5JjJ£jl (e-uiV (c-uUjS :d)lJtUt JXxla a -Jin^ <JJ JC ^9-JJ aAjboil )JA 

j-^ii jSj ( Dr:A.D.clairvillc JJjJS (juSJl) jjjSII ^^.jiH (JU1 Aili.^Uli 

a-A ((J-uIaJ <jixLa> LJU>.) 4jj_o_uJI A na\f.\\ »JjLuiI jj_« 4_j"yi AjJjail <L&Skjjll m J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^jjjoiiM ^jualaJI AjuIm ^5 ^Jaj (AmIc »jLa H0\"£ ^aaaI! 15 j^J &J 
UjSLui (^Jii 3,v>{UiH ^i) j^ajuill 4a.&« ,J (jjAa-JLall jLii jS_j i^ *\ ol ^Lc. 
ji (jiuuiSfl y-lc A_a».jS1I aJ-A ^J Ljjj^. ill " ".IjlLiS ( _sJixwe^«ll J^uJl ,-i 

£y£jA Va ^y>m Xa^. J^ xjmo j ^\ \^«r» A-»vs»n Ajta. ji *uoSS5N bi^A £jLi 

Ai& j^aVJkN i^i!Lj\jbVAAa. ■£ i}*»^ •>*"-** £&S> C>,j l"i^\ j ^ jk-su&S. 
Ci\ j'jiN \Sa~jiA yJto b"i— fc Vj4Aa»Ji ^ iMi ijL»\j»a.ji ii.j ....i^juiW 
Hjay& JcaSM^^S^ Qj£ ^i>!a\\ iax»^y^"\u«^X J -o*-o^A\\ 

^O-k*-^ J L^"aAX_Jl j gffi ,AS. cVsJaiuMN \_*Aa ft i nVi ^\ >lA ftYffl 
,Xc.'^\\ j Xa3^ 7uauu<a\\ &Vma C>» Cijf^-* *-J 'P - Y£» - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ... "A- iSl-V ^ h ■£**&$>, i£ j____\ 
^N-aliV-fcANVaXaA j£._a ^\ Cju&Bl q^sjlj ^ <T ^'iNW^j j^a\ >& , -O 

V&&> iV4i.\-«^. i^k.^VftiW vd>>\Vi.r.n\\ 3 »\ju-3\ j-&V&> :5_ 5 -\ 
>.^j>R- ».!l>^«i (jy^^uV^A Qm rtV\\\ vj^%^ *i"^S ^S^J^ aj ^°^^3 V£*-*#^ 

£___\ ^e. \fcJi ^ \_v» jp. clJl^S o b\£dj\ U >-£\ ^&\ju-_ y. _ft s -N 

Yxa A_xo.j3 ^i siaUiS/l JlSlji a1_j ^jA jj£to ^n »i» o* f^ ^ wio- J 

J > ii«ll ijJJI y-i -LjjIjaI i_xUi.ll p-rXJl j,--^! g.lk»-™» ^ju-j (^s jliill 
Jj>_, 4jUx_2U el__j] ^lc £tfui ^iuia. JjjS-N *., ljiVitt JlluiSlt Jaa. L_a il^jc 
_)lj-i*J t-jMUull ,>* 4i*uLi cxdSi (f?j»_~l liA ^3 SJjljll Cll->\)-i.n«\l (jiuu 

g---?-*!! ilk* ,^i Cij-ii (ciiUllI jxJiSJI AjJJI cjUll-nnall f? ,.„ ^ s-^tu) 
i<JUu Oi*J-«J -^ W"-e ^»-«^ (iJ-JmJu ^hj»J' ^-U* fr*- - ^) (^J^' (^-V^ 
llhA^J^J ^jI jll , ^ \-\aW &a IpXj liUJj tUlc. oiJ^J 6*"* L5-* i_4e Ojj£3 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: c^\a ju iii. ili^. C>-aSu& f>»^ V» ^ '•;*>& vj^^ f**^ ~ N 
$ iAi C^i* ^Blakiston.s^ p»A & ^i\ "±&& ^N-xAa <j*&+\'& 

ai *d i^ij ^\X , . ^ "OsA Cki j&c. ^Ji\ JA*» ^}i\ ?«£A Jc 

^Njjjfc ^^A\ Vifc i^^a ^C "*o^l\ vls^ui jl'\*i4 £^3.3 «.^3P-N J$ 

C&JL iO«4 ^ vjj^lN \*&A ^**i^\ ^ -£a & -.^ m juSiN -T 

*OS2k\ *V3&» f-y*& dk^& C^"*-^ ^ ^jaa^N ijm& & J^V. 

O^l-hJ a jj-«J t_lLax.J j JJjS Jj£j (^J-a. jJk (^111 <JaJH J^sfi J VJ" 
d&S cALLjuJI S^jjffl ,1^ •di M SB £6 \±*4 ^UUi.n.B »UH ^ f L*-ufll 

cLJk^l ^i JL-aUJl -tilali <Jj c (Jlill ^i oL> 2UHSH '*£L-Ji\ «> 

Cuil_« l^laj (JaUaJl) tjl>ll OlJi.^ifl jaJl ^ ^U Uc. ilSj SJa. ,Jc. j«uU 

. ( jLU) Ajj^ll 4My J SjjSUI U^ ^1 *4aUill 

?JjJaJI jljiJuJI ^ajuJI IJA ^ Cjj^j UHiwal) Jiill &\_£* lliaa.j J* j 
Ij-ijJN ^jjijLN £^jA\ '*_V» /..... XiiA v^aXW^aJN fijc* ^-» jii/ ^o. I JuJ'*^ 

- \£Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: p Jill Jj U^jII ApLuiVl o-* !1S J ■>"» CjLaK ^Lijuual Jfrkll* ^1 
»LjJ lXa>jj« V «, j'u JS Aij^lil Lulat »ajix]l elaj 4jlfi *-jJ ($j]| aJ^SII 4^+3 
L5J-JJ 4-ie. t5 Ji ,_! ,_A ClLalSk (—3 l"l->ilLj liluuull £5 jlSlI gAl lilli J^J 
jjJcl {ji i in aJ t*i\ <iK <^Hj *W>w eh* r^-*"' U^' iH*" u^ ***■! ii*i->.l JS CjUJS 

' '.Ijloxiuil (ji <l Jjiui 

(JLlal (JLuuljuiI jjjt (j— Jc. j_3 LiuJjl iJjLull A itj >. -i ,_a AjJajjS SjJjSj ' ■ *~fl 
Cjjl_a.i (jjj lAaJif <Jj*am Aju fJ CjLoIS l_£J JjjSuul Ajiajjutoill OUISII iA 

"?UliJ JUxi-,1 ^1 jUJI uJUJl ASjti c^JjII o tolj* U^c. fc=J]| 

4j-juJjsJI OlaJJLueuJI ,ji*j A-»a.jj ^S i^lajll ^ AiaJll Cj jjlaJ iu lit *-aj 
(jiuxj ela-uii ilia tdJj qaj (£jjjjua5 jjc. &fmWj l^loa. jj Sj5>» cAj^s-lill 

4 — jjjiLJl lit jj — lillj (strcptocoqucs) 5 — pUI Cil jjSLJI — S f — il ;aJl 

....» 'Ujacj (sliiphylocoqucs) 
:/or / ^Sj Sj^l <5llL. ^ ^ (i? J J ^ jjSS^ll JUj 
f •>»"" ts-ia Cil h-O U fr-A ^ taL^ o^J- lH» £>«i 4-M*N *i^J 

0* £ >3 V Ifcjj JUL. ^ 0lS ^1 Jlj-Jlj "Oliill j^£]| iuUl OUlk.nnll 
^ ^j-s.nW ^\V.,n«\\ Ol-^ui\ j {AJa\ "\j*&\ V^A CaSla. j' X^\N -m 

■ ••9' WJkA ^ o* V ^ p-^/ti 1 *"^ 
- Y£r - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :AjliLa l^jYliiio Sj^SM AjIU* Tbiui f. liir>, JjjSjJI a5a.j 

eU_uii Cjjj_b j pLj-jii CJJ^J (i_AJS (^iil 11a jji jJaifl SJjLu» ^ jtJii 
L)3 n.iftl >noB jaxj ClJJi OJ-Sl J J l>..,i Vitt OLaJkt^M J-^aj (J N;V^ - Y££ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \ j»£i»J J-uUj t4_is£ ,_i LjloaJUuil ClAla Ajusu t"ll->lVn.-niH jja xua j J3j 
(j - alxll ,-» ^ttftll A Un ,_J I >a»,l j-mJjtLcLli ,_j j*ll .. jlill X^juall ^l%<i ji 

•tf*J- ffl 

(<_i*lc. CjUlluufiMi) ^i U^iji Ui c^Lul jUjS Uliij «ujS jJ J ^Ic 

...SXjJ^ -LxaL __j La jiuajj 1_xj11 l.,i ,ji.iijj LjjJ jJaUl JJ jj aj (Iajjuuj (jl£ 
^SLjM Uj l-UAJU J^A-ai ua^ljjj ^1 J&H jlSii -LatjU. JaJ t-jUSll IJA ^Sj 

. jSill OlluJI (.... AjfUl OUllu^l ^) j«j 

i"i till j JLxaIIj jliLillVlj t'l «i JJ 4-£J*lt (jl jkjJ«-»j . ..*Xkj j^ttl 4_askJi j 
I •jxjJaj LtJic <lsill j eloLull (ja tjyiJjiiull LjSiui ,Jill ^l jiall -Jk j (<_ujsull j 
(jMjLi 1^-6 ftjJSij Laj Lfl-io tij.C.fyl La (&j-1mJ1 t .k^i-^.^ .j dl-tll-imnll l_iVi 

11a LiLa j yj La iiii ,^-jJI ^a $1 jUI »ja j-^SlI (> U ^yc j A^il < ^Ujj 3 
„J} *j*i]l ^ ^.jiB <> -UjS f U^.l • & (liS) iiu olS c^Sl jSll uSl, 

V <Au-a bJ^Sk. ^pj (jj j5±-a=kj» jjJUj £1 "JaSj LaS - o}jjluJj «jT ja. ^Ll (JjAjSII 
OL»lSll ^ CJjJl Ljjjlj cL^JLuJa] Lulc. yjuaSj jISjj iLjla olajll L_LS c5 J-*J 

....tyji&fl Luil ^ LjUL. J) ^lisj ^iS ^LLisS*, ?> LJ Ajj^SJI 

4_jti£ ^-«JL« ^ JLSj t(Sija.lj 4»a1S duLS jjj <jlc ^mLSj t-lj-Jl A_? jJai 

Jii^ ^J XJ*1\ f LvSl ^j (jL o^fcl j LiS liLi ...." :(^lc ^Ull,,,-,.) 
yJc LjiiLJll ^i -^ :Ja jJ* V 5 xjS jjj JaLuuIU LiJc. AjaLJI diUlli.nflll 

^j -r.„^jji jLcijiii t-^u ^jo uuL^ai ^i -y *i£LU ajjjJi ji j,Sn 

UaUI 4^x11 (^ uLSllj AjJliVl ^ JjLGlL. -i tjUiiiVl, 0=JLj iiVl \ioV& o^N^ N A o«/V«- CAaAWw**/ oi^ C 1 * - 1 ' Ck * ^ >^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L«l &&J U^Li3 J ^jjAaS A^uAa* llJjLa. ^jii Sjjai. S^j " 

L»Aj tl^jj <_Jall uiljJuJ ijj ^ (jiitLui ^.jj <»\ dllij ( jjiSJl l$J l-jSSLj 
igriJB. y-ujjj p-a— » ^jJaj Jo jLLi. .Imjaj Jbtjill ^JUa. Ju«J :^1 j_££ .ill 

W J-"£> fJ ^ c jlLu.1 <£*5 ^ *l^ iLslj LjoS jIj-JI 4ji UjJi ^ui^a 

<Uuki J ^x5H JaxII Ij^l l^i. \jj.j£j JUl ^jloll Sjjj OjjS p5 aj^-i 

1^.1-aa. JUaJ JtuaSfl ^jj I^jASII Uj^u t-dajl Aj\S Jlila.1 ^uiliu > gt»i' ^ic 
Jj ^**JI llA ^ jfciil Jh« J JaUiJI ^ 1^ j^SjII -OLjJ J) il^Jt 

jA-«i» p^**}! <j jSjL. ^el jj J j ,^b J .v^U <jj) - , ■ j JUS ^4 ^aiuj 
is- 1 ) j&i J j ca*j«B t# _ilJ\ j*>~J» J **l£ll 4je. JttU, (JiijJS pa**) 
11a ^ JjSf! jLJI ji^j iLiJ AjJ^^W l«W- V*l>* -kli&» <^U- 

OUi-o t . £ ^J ^j (a) LJja. ,> jIjaII ,>uilj jAj HYl 4iu. ^juJI 

. jsjul ^ujji jsuAri i^j oJ^ jij .si-ci aicju i*u js ^ 

uJa. d-wil A*jtU J tiyjill JJ oJ j Slij iu jkjol ^ j j&jJl ^>S1 

pj ^ <J 4J]» t^bju ....(J.UM J\ E >j J 41 £l3) £l J Utfi ul3S »j^i ^.j, 

Jlj-L UjU* ^^5l» jjk ij .IjjSffl ^Jl SjjjS .j* V» OjSj J .^3^^ 
t> cUjiJI U^Jjti ^J ItLhJ <»c-^U ^a!5U. Jj t^Ujll (> jjS t i.oi 
ulUI fjj - 6Ji — 0>3 UUals il^} ^^ i V9*Vj ....i T JJ| C ^V,,,^ 
«-ijJi JJL.J ^J uiin ijJSl uLSij L^»j JLiLuli J Uj/to cJjUj 2uj_>JLj - \n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . .. l 3— «a«J 4-ibtL> j_S i_iJall *Lj1£ sJjLuiI Jj-4^ f-*-*^ '-*-* p » ^J I-ajJj 

t tj'll mil (^» Ojjli LajS ttj-fiS L4J ,__JJ-JI ,- I Jil l •I^xjoII «Vla-s ^gj 6 j jjuuLa 

ujjjJI eLJaSfl -Uuij o^^> iA ^L^VW ....v-j^Ij ^W <*- ■*«■<£> ^ jU 

J JjS Ojjaj ^ -LjSj >Al A_JS1I j S,>»lillj yr"*!! >-aS i'lLa\ <**ji j U j 

.AjilS Jjc-j ^xjjjjj OjlS l^JSij *>?-_>ij (jJaJ L<y* (julall l$-Lo 
xjj -J Lulc j-jic (ju-ai A-jIjS yj .-.-im-ll IJlA jl*-j) Aill ->jjy (jl jjl£ j 
,«-iii!l ja-Lj f-J >l ja/ilja. ,lj ihj £1 jliLa. JLjui >« j < j-jSjJI iJ-wj Ji£M JoilaU 
J_lV J SJaII »1a J*J liij JJ ■ t ^ill Ja (Jlaw ^u lillj Ali\ /p3 J ^.l) jilull - 
4_j jJ£j)M AjLal jlj c J^U Jj-lfSj (^a-U ^iLjab -uLu) • <US '^l SjIc) ^ 
J-*Jj (A_jll p jab jll (^^Ifjoy <ita ji«i ^)jj jjjui Jab • tAoj j-JI 3 Aouu _>ill 4jL«J&] 
» j-SJ (^1 JaLiaJI .1 *nft Jlasu* Jjl&jJI Ull - J) UAjj-J iAj JjISj^U ja.1 - 4jj _jjJL 
jll_uOM 4jj£Lj 4j_aLaj jtfjji jjlSl .i-mo 4A-kj3 ^jj^Slill <Vj ,ttj Lm l.^iftura ii!jy 
(jJ aAJboll a jS^J jJLo 4j1i luLaj (j «th»I1 Alaut j-S TUui ,,1111*1. j^iS^Jl (JJaJl 

^S-S -Ujiu -JUL* 4J JjiiuiS fk-uuJI IJA '„' * ,J ftljjuul j^j]l -J+Lull Ltl 

,» '"-jsjlaiI jliuil jja A-jljH Jliull (jd j-J i)xjl JjjjloJI Jjl 

Xu t'l'i .tiil ^1 cS>».^l •Lxoi-JI OLJSJI SiiLuii £U-t (jj) -Aljxj Jj tjJkJa.j 

.AjuiJi^Jlj fjlaJl JU JilSLui^l 

y_s t5j_«H J^j-i ^ ^LS ^ill Jilj'tfl j.^Jkll -^ SJSU cd>il oala 

:JIj»]I Jum jjlo a^iu> ^Sii t4,i, <n l n-Tt- tl - Y£Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :3JHH 
MIX ^Jj-J' *—M ****»- ~ AjL^UjII Ajuoi^ -X 

MIX A-jcalaJI A_*lk»-A__JoljJllj AjjIjjuJI 4 jljU'iti A_ui%H >a.jA-V 

AjJjJUlM 

^ S V » JjjL»J A**la. Ajtilxa (jta.jl«) AjIIxM Cil^jJaLjjll .J <J»JJJ — £ 

MIX* Ajjj±ii11 AjmLJI A*Ja* -j^IjjII JJajlt i,jjU« -\ 

Ajj^ ^M Aj4k.-pl>l a£« - 2L.U11 oLuibJI -y 

Ajj^l Ax^laJ A*^ -*l jj ASilS- ciLjlVll ~X 
AjjjjuiM AmLsJ Ajuka - Aj^SxJI A&luuJl -V 

Ajj_jaji1I AxAaJI AjuJaA"~ (CJolSill dlulip <j4j^ll — ^ 

AjjjajJI AjtjaUJl Ajtiir* - , '■!■ ^~*)M iilxaljjJjxjSll — X 

:LSjjA«j IJjjLU tfjLaj £$** Jlluify 

AjjjUjII A*Ja*l|- <_£ j*iuJI ^LiLj-aVI j^i (jJ jLii - ^ 

.AjjjjjJI A**L»J1 A»aL« - <«U1I pLuySli -X 

.AjjjjuJI AjuI^JI AjliLa ~Aa. a pLall AjjjJxtil «-Luj£il — T" 

M1£ AjualaJI A_*jJaa — AjjjJaail (IjIjSjaSI AjajjU ,J tJJJ^Jj JcljS ~£ 

AjjjjjJI 

UM .5W1MI ASjiill £jUm - Ajj^iJl »1jajStt -o 

Mil .JJuJ Ajuala. AjliIm - AjjjJaaJl *.Uu£Jl (]? Lu& -1 

^ 111 .JJL.J A^laJlXuko - (^1 JjkSlI 15JU- -V 

- X£A - mix* 


M1V 


mia 


MIA 


MIA 


Ml. 


MIX 


Mir J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


■■■ 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


■Vi^W 

, \a« yu\ (j5 jS i bk \\ a.tv.xji,\\ 

|^A_£i\ XAkjjgW a ,-yn./>\\ » iVij ^jA l— ijj«l\\ ^l mVlft<A\ ^_aa\ ij_^»..0 
a •%■» ft f— *ia JJ j_A Vl VAN j^ nlftW *>_ AJ ■)*& ^iaS^N A_ftVlAA A a &•> »*N \0\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: * >jt j ,-i ^jjjjJl AjuaIsJI sjjLuiI •)>£?. aSjLuJI Ci\ <•> > nti _i LiJ Jus 

I^jJjL-juiI Jj^Ljaj i"v'i\ , ^ Jj iAjAjidj AjaIc. ^juui^a L4J1 (jr lc L4L4 SjjLjjOJ 

•ifjjj UVjl JJ iidli ^ *~M d^bj jl£jj c£*i V oSlj 4*>>ll r^d^J 3 

JSjuu f-£J>Ua (|>Jij f^Juj j-juaj » >aA JjaLiII j"-?-*^ I-IA (jjSu) i Jilj -fr'n 
Laajco (3-=>Jj jLS f-fJ* Jua.lj Jii jjl Lijl J ULlil j i^lc JSLuu ^jl jS j (jdU. 
CjUaJIauuxoll 4_d JAJL cUoa. ;pj jl «uljj ^mL. LjLjS J'S >xl ^i I jji^a 

CiLmUJI ^ AjaLJI C1L1KJI SJjLuii ljaJ ojaLuui CjjL <Aj ^l »1a 3 

jUaftl t « Y\\ a ^J ft^Ja.jJj Ajjauj ^rfixll jJJLu-a-M £*Jaj 4j*j 4 ■ n. n-Mnll 
4-2ui»l| AjjjJI AjjS^I Ol_»lL-»*M Jja.jj 4JbJ - ' US jUJj •AjjjJI 
L^Sj i^swj^ll i^jSjiimH jkajuJI g\ ji.) ^j 1-1 JxJl ^li^ll t\ jJ3 Cll jAJy* (jo 
A^ajxil A-JiLJIj tyjjjJl A^^l »ljjj OIj-j>«j i_ijxil ^UL'il JU3I cW 
..^11 ....Ja._j*ll ^ilall j^juJI g-l ji.J ^j f iU'j AiUEill 5 AjjJjII 

- xor - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : ^j j oj^ji ^jJI ojijj j-^> ( ^ 

:^j£ua1I fAXaJJ - J 
flJ is- 1 ) t^-JJ* 1 ' c?jSj->*1I r***l\ jjia. -ij»Ji ^V^' n^ a* JjSj 

j-Juj ^j iiaJb ij .^JjSm a_m1Uii i_jj=j» i»»j f uii j jjSri lUcuj v^lii 

If* J <3j*^ Ufe*- tf* 'UauumII ^A {LiJi^ll IJA Jalillj iAjjSojuJI d-.llnmj 
£-juii (^a l_U>» f-suaJI JJ-ij-a j» ? iio ^J^-iH 4-JJ jLull ^JH f**-A\j 

ojb 4-1 jiuM t5>-^^' ili\ jjUuM j AjjjJI 4j jii«H 431b jjIm J Sj J jll 

...4jjjaj| 
iii\_ajSfl Jiu (JjliijulJl £j*a.ji-Jl L^is JjiLuy ^pui £-?Jj4 JlJ-c] :L»Jl3 

• tlaJj (3^ ts^ 5, 
LJJJWJ^rl lH^I (j-^J*)! lA»J' Jal-u^i ^iSL ^Jjft (^jJSjl juajw jljej lljJlS 
jl <M*.Ji ^Sft p^jlaII 11a (Jit JJ £jab\3*J| jJa* fA JJ&j -UjJSj^l Ailll 

... ^LjjJSj^l <jjSu»ll Olii>JI Ulka - Yo£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: _j tAxilkLuiVI jJUU A_al_uull AJaJll -J&lj (jNj^UUt CjUIS t-JJJjJ -ic. j 

•_ JiLili L*1S «^1S U . . . ^Jc U__c. xjjj CjUIS Ojl__J tjjl _dl_ ^ic 

4jjS_uuJI 4_illl ^L— « 4Jalll ^u-2 jJ liU-Sj cL^ic ^ jSLuuJI __uL__J ^jt 
_j_f_ulll Jal j.,oll 4_U .\ii"i mj Loj I^-uijaIS ^-J OeLai AjjS Jalili ^ 4j jjlSutfl 
_3-£y I-JJJJJ IjjliLuUj i_jl_a-_ll iluij o-xJj letj-ull ^ic (jjj*-aLuoli.VI jj&j 
Jij Sjju____« lijaj" 4a1_ JS <1US <lu_-j (AjJjISujM el*-*!! <-» j -p. __iu jj .„ 
,4jj^]__^M 4a_Aa11 j|>« (_»>-' *' ^aJL-all jJ AxaIm IaI jj cl^c^j Jb. 

4_aj.m11 A-u ;>_jI Ajj_-wu]I U-A-s.^lk-aj'l _jl c_-j__) f ? ■ «H IJ-A I jL (jxtj 

J"^5j_-wJI ^-ijxll £jjl_ll ,> ^-Jku-Ulll ji £_-sl ,,11 Jbul -US I4I J__vV 

frl in&l ij__A 4__aJ ^Jl 4jjj_uill p L--1I Sjl jj l_Jj_£C. HO^ Sj-ui ,__ j 
A-xjJ_j (j—jjC. j-juuji t5jS-~ft pju Jalili grj-» i n") ,JS ,-J j*ll if-- 9 -!! f_~a_ill 

.(_SJjjuJ| _yUaJl Jail i ■-» jja l__iil 

y-i J--»-aj C-JJjxllj 4j_uujMLi (^jSLuiC f-auu L_-_u) jjLul ,_a aj__jj 
(e-Sj tSj j w > n CiL-^jlaII o-A JSj li^JjCi i«---» ls- 1 -^ ^ C5 Ji^SJ ■■>>*.« jjuauo 

. jJaj I g"i\ -> l In ■ <n,i> (J-axj 

* ^ 1 "X ^ A__ui ,_j_ii_J <e-* J-S-J-a (Jj-ll ((_5 J-LumII ^ajualU jA ?-a~_A /<-ui jl j 
^-S Jail l__ll (jjxJjl J--J ylc. (JaIuu j _s___ll _s jSjluhJI » ■j null jjc J yiia jA j 

JJj c^^^-jjJI cfjJ-uVI <u__i_ ^ «_U_ ,>-« J&lj 'yrfj-Jl t^-ujftl -UluS 

^ <i? oi l U^J •jjrjW-'-^' i^JlLvjum 1 4 , m i j'i j jlii 4-iaJ 4-ujnJI ^JJ 4__jl CiUui 

c^__s_a1I j___u_ y-a.jJ-11 jj-J-Jl >C JULuiSfl l_*3l__ac.lj »i_ll_j| ,_j jxJl aIuJI 

._jLu-1I flwA Jjliillj (*A-3_UI (^m!) fJjSJI Jjc jjjc pljlllj 

L-jlUcl «--j__».j \1oi a__i, • - _i» l^iL-cl AiaJUl Cj^iU _Sj 

_j__J 4-U OjL__.li ((5__.ll j->_-all (>« ,e-ii3jill j-u-ill J-Lili (jlc p_j lillj Ijih 

IjT-ij (<JJ>ba]l ji <JJ jJI l_J_c__ll (Ja AlllijU I^aLoI ^aj pl)nn> ( fl-l _)J«Jj1 

Aa—juiS ^i (J_a*1I _J jjALj « (i ____j_ll j_jui_1I l__L-]_i^ 1*\ • AJLjuj ,jl ■>_! ja. Jjl jl 

O-i f_=_u_\ '-Udu Cj&SjuN. 0"\ . t /^\ yi\ ^ '^y_A v__->_>- \ / jYi.nn ii\ ja. ^ 

Va___ ^ ^ . ■o^ o« / "s» >^ **i-» ,j> "-^a cLK____^i\ / * ^iJ---^ 1 ^v^siN ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j i n'ljV >Aj «{J£M acjj^at £^o ^ jUl jlaj J j«A *JJ** J "Wj 6, ^AJS 
L*l Ufci- f jJa J S^o Jilili JJ UIj-1. Jj cdi^JI ^jioiJI JiUfrl Jo 
lyljiJaMj ClLij^flj eljj^Sllj 4j£jjl£x»M 4-jjiJJ^ilS *4^j£juhJI pjlxftj 4L-a 
(JjjJLaJlj A_auuaH Jai-kj ij-sJjaJI (_ualtj (AjaJiJaM AjJtjiaJlj ijJajil pcjulaj 

.^jjSLuuJl ^JiJl J |uLuII SJaUiil 4j1) jrbaj 

o£a Ul£ leluiil jbjj| jai£ ^ *j*LJI oUlkna*11 J ? jlu«M (>" 

j_*i »jLJl {>• ^lc ,j -^jjjJI I'J-tU.^.B £*ij J j ilI^ujuIj ^>Sj1I ^ jUi 
(D^Luaail) pU^ii :iilju- i^JL5 -us - '.iJ9.jV.l4j ^lkuiy V JUS 

^ ^-Jj g^Ualj Sji-jS 4juJ AiL AJj^j c-CllsJk^Mj JxJI dllJ JilSjJ 

. (,u, 4jjjjl Lad Jjj 

\3k&A\ ic.\-#k\ (J j\ 3 a>>3Sk ^'^-jAN*^ fc^WiiiN ^ft'sA^ 
C>* $&JH\ C&->*m AiA^\ du&St iW^j Cis^S -3 vaj^ iS**i - \ot - ^s> J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: vUvi\ c\a >A ^_* ii_a v_l_i jiu 3 (X-xias. Kj^juSW Ck_£i j*i\ v-jljj jju j 

"ii yifc ,jk ytmAj ^bache} XiMj ^ateliucr^ ?L&) j& \«Su*U jV=!\ 
ijP ^bobinc a Treses^ »«^\y»XxjJj»j , !AJl« vi&& A yi\ i o < M «\A\ i^>la 

•yi-3k uj-iCi v'v.i'Art^j U ,»,„ fA y \ |yAm} } v_iJii\ y ^jk A v,.v,»\ y vlA'i 

. x<o , \ \ ^JxAi p ^— *.P- You'll A 3* * (y* yjt&A ^m -y»\ ji\ * " 33 
y+AA j^-kV^t ^A^X^Jk'K^jb ili-A^WoN jji^ju \J3^\ vixia\ -A \0V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: if* £48 JjSlI '>0& j*- ^jj ^ 1VO ? Lft 3jjj-lu1I ^Lilll ft J jj <jjjjual 

•J JJ LH» 4*Ji-»iui 4_iaJ " ' j .J, iAaiu, A1 . ^i ^1511 j i^La YA^ 

/ 4-*jJ£ftl ^ CiU3 ^jL i^jj-u. ^J JUIl {JLill Sj jj o^j fcLisB 

/^jjujiSI (j-alull I^JS l 3jk3L« (IiJLjj 41oj». JSj *AjJJ«JI /V"JjM /^uj»M 

CjLJUj ^JSII JjUu *aj~. Jo ^IkJl 0j«3] 'yrfJ^ J 3 ^ 1 /v"J_>N 13=-^ 

SjLjSJI Cutis c<jjjj3Sl"ill tllLaiajyaall AJa.j3 Jj-a* 3jj»ll (jSjUaJI jjuJXa ^j 
t^^olt j JLUxill (^ 4Sjiul« AJaJ JjSjuu JJ ^aIumII CjIjSII j uSuaJl ^aUil 
a-jT .n il Lj |. <i in J_Sj (s^jlaH IjA fl-iJaj ^J\ {jjni'^iMll AkaI&JI sJjIuiI (J*» 4jaJj 

:4_Jl3ll cjUjjiSNIj *bj«£ll cjIcj^j-j lu a-USaV ^jj&NI ^j^SH 
(J-ftjj cjLajjJ&NI -(J_j.s*3ll .^x^l .JLjiLiitfl iJLu.jVI) j-pljll oJ 
1*jLu».j a-Ujj&yjM o j^Sfl a^UL. |Jc. -dLsl^lj jbl jll j » jiUll- ^1 j-Sfl 

!*j_uijjM_j <j-uu jillj 4_jJa1£j}M ,-A OLil £Jji ^Jo (TljJia.1 LjoS tl^. ) a u>i j 

.AjjjxiL jjueuakA yiS j" _>ji £* iAjjjsJIj 

jj j g IVi.no J_S1 ^Jacij t4_jjJ£jVI pUfel ^LuiSfl jo— II Ujj J5j 
(j-lft AJijljJ (J tSjia.1 L«S tLalkuaa (*IYT£) 43Uiua jjjj fiis Ji e4j jj-ala. 
Jivj Lou, C^USf! j^J— II ^J C IV..r, n || ^Sj <> <Wj1I ^ &*X* l!^5 
..JaJ j JL CjUJ Sto ^ gtlkwaJl Jc ejjiullj pliaajuiVl Aljfrui 

CJUuaja. ilia IUj c^-jjjJI jJLJI yJ 4-fi.^ t> JjSfl jl^x-11 IJA jamj 
^uia. 1 ;/! oUAkuoxll pljiiu.1 <_liajl Uibj c^jjj-il ^ ilj5 Jfi SJisUJI 

...^jjjiJI AjjS««]I jaUuiW ^a 

,Jjj f ^1 jJill AjUJ«il CjlaikuoJI jUa.1 ^i U^. 2jaJl' <^ ■=** ^jSLj-all - YOA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .-, 1 -JU.^W U ..1. -ie ^JJ AJLiyb 41a iAjjiill Aja^x-JI AJLwS f^**ll l5l_>*llj j.fn.0 (ii» <c.jJax 4jj&«i& CjLcujjl* l^J.l) <Lu ■>& JjJ dlLiA j 
Ajj^ innti dJ.Afr,»«til (|^j» <-«j_p-» JljfjLja {^ja>l JjJ lilLiAj 'U^J ^iji*"i 
Ci\ , ,-vHi><-i<\U (JLuU-jwI ,_i ^,. injill jj-JI tSJl L«4 »4-C. jjlLaII j 4-la jI.t^aH 
l)-B- ^Si/jut Ig.m.'aj jl 43laJIu~eM (Jfcjuu _>1»5 (JSl i-Ujjidl JwLlI j^JJ AjjfLuudl 
[jSijjaJI ,J aLuIumJI 4jj£juuJ1 ClUlliinnll (J*a5lu ^1 ^01 Lm ( 'ji.'sM jJalll 

.1 'AjJJaJ 4j»L "ill (jjl&ul OiWJ 0, (ji^^?- LfcH fAlijM U* - J^" *■?• J J ^H>^' 

^-jjJI ^ALu^ll aUS .^j^l (taciics) U1S oJ-i Jl-lJ ^ JtkSj 
lh> ^ tjLS iis c AjjJlftM (starnlcisy) >i.^l j»-«Sll yj l*J Jj&JI c^^ 

A_jjjaJI (jii j j-j l l £ya aujmS jjLSj f -Uaajl jj-uilj A <J5> (JoxJ-uu 4_u jxll ^j, j>ll ... . Ni\ 

- Vol - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: £jjjj»-N (J_uj*a11 (JLwSjuiI j^Jc. (CijJI jSLwl cJ' ls-§ 1 (i3s^) *^ cJ*«i*»y 

£jLoll jfcJj ,jjj »i5 jiSfl AjijjJI oSjJaJl ^ J^wouuV j iflJa.j ^J^M jtSM 

j_^j3 ^_s i.i_i3 a^UJI ^jSfl Sj-liJI c^L_£ IJJ VI ^p-jjxi* ^JSL-ubJI 

■ _ ■ -<<M (j-Ib L-»Jf« iL*iS /c-^aL a ;- j'M 11a (AjjjJI ^jjSjjuJI CjUIVik-iMI 

je j_isll ^\ -> ....juij*iH ^j iVi j4_jjj& AjjS-ju*& LfS Ljk=kjj tOjLSM ijjS-uuJ\ 
^jSjuuJI SjajII 411511 SJclill ^jSjj ct_ij«i1 (^jjjIuuJI ljjj ^ilffill Oj^'j 

.4jj_)*M 
CLil.-.tVu^KiW JLaa.jj AJaJ lliJjtt cAjaLmll lJIoaSM sift j *->'' (JaJ C> 

LjJL.fi l^j^Lj t^JAJill ^jjJI Jllull ^ AjjjJI AjjSLuuJI CjUlVi.nnH 
j$_jii 4**ui JljJa ^UalJl (jjj *Jjb Aj9 * ' j t, \ 1 1 A f Ifi J* j\ji Jftai ^ 
OL-a-U. Aj 4aJ jj J jjj jtlkuo-n (-ill ^taj ^i Lojia £ jaJ J t. ' . ir .t ki . M j 

^ jS_u«il fjjjuJI jlifi) ^ A^jSLuuJI Clll -.Uii.rH i-ja. j>i AiJ (JjajSll 

I ^'jt- Oljla»j clgjluafii ,^Cl l.uni IfWaj tpJU-aH Aaj-blj tffjlfu -^J*!' 

ol -.Ui.nitt i-Jj p. ->.nti! 4_uj>Jl A-illW f l j3_Nl {.jjLjJI (.1a ,>« 

.31.J....H AVaJl 4-£J»Jl JalJlVl jLuil llS±#& fti-A (>j .^^11 ^J&juulM 

V WjjSJj »4jjjSM jaUail jtLuai Si ^sB AjluM V 1 ^ ^J*" -fcMftN M^J 

- Y*W - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^SSl AjjUiaJI JWJlVl u»«lii5l (-J^W-ll •** t>J ■•■iSf* »JJ>^ V) 1-JJJ»j1I 
ai-A ,>^»j *l_Ajl jSJj L$j li.S/lj A-JJ jxll 4-A*»Jlj 4_j5iill £*La-Jl L^iuJaj 
£4 plSiuilU <£J*1I u- jJsJ J&1 ^S £JLuJ' C? J&"«ll g . llr . -irtl l Ji*^ i£jlft]l 

Ji cLlSU > '»!-. „j^\ plXlji yJ ClLal jpWl oXA ijJ j AiaJll JaG jUj 
SjAjuajj u -..nill 4J4^J1 AJJII i^XA ^Jc il&lj to >ui AJI-JaI (JJiajl ^^l 

.cWtflgjjiuuJI jJUll 

X_ixjj ■ "■ 1«<1 S U\H J_aC Sji_S £_-» ,^_j1jsI (jj J & .. i iiW J>< — a. lH»3 
a j~ j^jj AxiLuill 4_jjJaJlj «<^?> ^ 3»o5lTi<iW AjjjjJI AjjSLumII * ** ^ — ^ Vi ■ nnil 
i4_jjj*j1I Cil. airmail j tAjjSLwwll iljl jL-ajVI till -»lk . /io '.^Jk j *lS ^ 
AaJLjuijfl f.La—uilj i(S jS—uixll l_J_j jJiill CjLaJ±Luauaj (<VjS^jui11 Cj\ -tll-in-inllj 
p.La_Juil i"il ~<U..-< J » ^ « <t| jS_ unJI t, t Uin\ \n\\ j L..L..J ^1 t''l\ tmma j a jxitjkll j 

*j j&uwll C^JLSJullj jldjtaxjll 

CjLaw-all J j_JV t4_i>lll (jlfJJO. y,-S (^-Sj fl aAjAa. aISjJU u)^ (jS.1 j 
■*)l -11... -..11 ^_JJ j_iijj A_Ja jh^ii jl A— ft y i» < i a j-uiuaII A_u jxll 4j jSLuulII 
ftj fl^ty LllL_aALu-a-aj l<_jjill k_j j-ajl LjLaJAujxa JjLa iA.lj.laJI AjjS_uudl 

.SjjLSaII dJuAaJI AaJLiSfl d->l)nn<ij «AjJj jj£lSll 

(jx. (Jjti V a J£-j£ Aj jSaiwJI Cjlal).i<,.n,«\lli o juLa AL-a l$J ,_j11 j» jLJI ^1 

A l.rt L$l ,-311 Aj jSLjuuJI OUIlMxail J*ISj1 » jjjS AjaaI l$l l$l£ i Laic (^iiui 

CiLsJlu-a-ll OJsiS iXuLSl. y-JJJ Ul^C. ^j^Sj J "Uaill O j jS villil 
l(in,:-,j ^Jll ajj-yJI Ajjl^l CjUlkuaall Jifi Y ^1 i^jail JJ '\JjlmJl 
(j-ljtfl A-jJlxll tJjaJIS 1-JjaJ jduai Jl Aikl> AjI^j ia. yjl tf ^jSLuuJl f . ? w - nl l 

jj .ink-ill P> U jl-u Sjji^Aii^vj^QL-Ai^ l d jSl J (^'^^A--^ , ^u) 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .,^1 jjkiM ^Lal 

# # * 

:JlU oajuaa^lt {^jiuio dial} JJu-all IJA <j i_JjS jSj UajS'Sf Unllfi Uko 

La) i^Aij-uLa) ,j_jjSIjjJI ULojuij (a^«I ja.) ^jjjj—uJI IaLum :& (hcdiocoptcr) 

Jjjj ^JuillaVl i-ila. JjJ !JJ1« 4i*£j U li/»j (\4jlii [jiJ ^jJLuuJl OLH*uoaJ1 

.(5ja.l Olii (Ji 4J£m AxJl jjlfill JJJull t.iiini ji «4jjlSi* Aj_jxJ 
4jj£L_uix1I ("A -i^hiiinH j_J_jiajJ 'LjJjjJI (JjJlII 4_su»la. ..r.l iua (j^axii j 
(j-« (ju-ijJ fe-i ^JJ*M (Jj>*M lAs^ 3- (f?J'^ A OH aJj^o liiUlSl ^J_>=fc W^^J^J 
Vf ^1 ->\^nnoti (jSf tiUJj tftjl jSJj .la-j^ll (CjSLumll aAJLall (jj&Ls t***-* '^ 

il£Lj.i»jll <jlc lllii.J J ^ju 4^-JjJl /(^-uijjill Cj^jJI (^jiJSjMl Aiajui 
(JjLui) A^IS JiLa SJjiaJI 4jj1juw]| djl-.lVi./™ti ^ IjxjS CJjSli c^AuilUll 
A^aa^Jj J yy*W (satellite) <J»1S JjLSj ^Jill j (j^JclL-a _>*3) <a!S ^>B Lja^C. 

Lijc (j>-i-« ^LJlii) J-5- CjUIS AiJW Cjjtiilj «t»UiS ^jaa ohjSl 
JJ- (defoliant) Jj13L» Jl jjSll Jaim ^i (JjU) <«1Sj (backshorc) <«1S Jj11« J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i4_JUll 4JLLH OjV pUus cj-^x yj Cjj-&>&\ l*-Aii-l ^\ **LJi\ 
jajSII Cjjjc L«S c (guided stand of weapon) JjIJu feu* qa <*.y» C-^ JU, )j 

AjU-ajj jjk. pLu Jlli JS »L«jj cj5j*?» (^ 4^ ^Pj J J W-« j*j (centurion) 

j jiiUl ,^-S ft.l_a.jAll Aj-iuALSM Lo-uiV j illl j..Vi,>4lU 4_ialll Cl-nfal j 

.AjAiUjill j AjjjlSj'SM (jJjjJJl £y* JSj ft juiLall 

a— maII j ,->la p j j_uU (J-4 IjajS La-uiS (jl £C-__jj J ^ mi'mial l £y*j 
XiaxA JjS (^-o 4-auuaj —J ^)LS l-_jjujillj (,$ >}1SjVI AjauiL Jo.^a1I (^jSjmJI 
<-HJni\ 4-ilN ^juu) ^i ClLaJLjuxall AJaJI fr\S LaS i^-j jj_JI ^La tjS ^1 
(-i AJeJll -Jj_i XSj cOL_1Lu-iaI1 Lh» Jj-Jl (j. " (jjJ >u£ J__i J}uuUj 

Aj,«, 1,11'lU Jka.jAll l5 jSjjuJI sAJkoll (JJjaJ i3a.'il» j1_ua} ,-S *U_U Aj->]1 AjuIja - 
C(JLuJJUI V JI jj ,_*.ja1I [_5jSjuUUI a^biuul t5 j'jJ tj^LkJaj aAJLj* J > j jl Vlj'l^"'!! " 

£-"»* -M*!J («#— iJ 61 /if-"JJ /jjt^J* t?,**-^) "-* 111 (^^J Uj4j 
Jj_J1 (j-4 O-jjJuj UJJJ^ uir. (JM.I n\ »nii0 ls j\ 4_u jxil AJil^U-u nn 

:^uij j «Lj*all 4jkJLiII olyJI J-^> (f 

^ (4_j jJSjIj A_ujc) A_jjjJ CiliLal* m lAaJUa AiYJj ^lill ^ AaijjJI 
*_u ^\ A_VS& 5-o-» '*^*t* f^^y > M ^ "^ **-H ySk C\a&w>/& / ^\* 1 ^ yah ^ 

"\N NlS (JO N ..t *\X MJ» y^KLA^J J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j,mo\ >W (>« j>ii-ajajj| *La1xH jLjS ^ JJlc 4-uuaj ^J dljLji JSj 

,. <i|< (j j i n% (j m^j j-juctTm » jKh .sue. ajjl_£^ll - j** j-Sii 4 (jjj jS_juixI\ j 

(j_« l"l iSaI UjU »j£i £jJiJ .la. JJC. SjbVI Jj$a. iJlJjJJ jJ li^ij ...." 
JiJ ^ <!■>! \_AJ_j^a. CixjLj Jj (jjJJaAJI (>=«J Jj^?j J^a-jM jja. JJ l+a-lja.] 
Ajjjll uii£]l (ja Jjpxll Axa.JJ ^i OlSL *I_jjui 4a.lJ.ls. dlUIkjuOA (>■ IfJ-jL-ajLo 
£jL3 jj-jH *Ju.iaJl 4-iua.Srl ^L«aH £-«ji lOLclii-allj (>Jj»W (JJlaut ^J 

• aLailAlj i-uS (je. IajjJjus 

Aj> JU.JU -Li. ttj-a.j-11 SJJliM S-lLj j J>) «iUJ »i Jj i> a jUjM i-ii«Jj 

.(_ia.l j!t «juj_jj1U (jifl ^1*. dijJiua 

^Jill (4_jJiHj 4_wLJI diLaiiu-aJt ^Lcijaa^) ,>« IjjiS p-ajwll jlii JSj 

."SjaUHj AjjjJI kill £**-« UjJjyJ j U jSi 

4 jVi.-s jM ^ (suffix) t^jSilj (Prefix) t^ljJl d>* *JJ-pN Aiilb 

^ AjjaJ *jj>-3 <-jLu Ifrl iTlaJlS ^ujJl klN ^S jtfuWI HJjUi L«S 
c4_u_>xJI J) 4%j->,nti 4-*>Jiilj ^J>SM ^JaSmJ j^JS-ll (JjS (> l^jx- (> 

^L- jllj o 1 -^ 1 *l*-Jj A^ljiij j-i^lj 4-11 jJj <*l jj!j JjJM ^>SJa 

.4jJU»ll A*-°J ^^fuLill AAuallj J-jfcLollj Jfiliilj 

A SN ^A\ betclgeux c\ j^\ ^4 J alidade -Ai»iw& 


w - XT£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Chloi malum *.» jj& '. jaJ> XaAA cA ->\\-i . ^ift\\ $iCul\ ^a ^^ -"\ 

ijliui j-i a^lc a I pLouil (_>aju jjll l,l»Hii (Jill 4 > .->) ■Vll -LloLiJI (-JjILuiVI ~"l 

Pasteurization Sj&uuli : ^ ^j>JI jv^llu-aVI Uj {Jj J Liul ^j j 

I.miis paslcur ^J Ajjuu 

.(JSIjII ^ -J ^jUj CJliuijilLi e,^) ^glL ^Aj) boiidcn/nlioii 

ir.insistor : j»-i «uiiLa]l <Ua1*JI cUuiSh -p- 

• Radar : jtal jj Radio: jjjI jj * Television •oa.fi^i <-aiiicia 

Aiijl : Jli 5U tonco 

Jailll ,~S 4jj!HjuJ1 jIjjI £* CllailtuMJI A-^a ) Jac. (jujuiS/1 aJ^J lio jjll .11 j 

• U.J-W :«iLlj JLla c jljjua.'tfl UjLj £_« OlJjj t^,. ^/i Aiil jUjI £t .qIL.Tiuss ^mLjsII ULlJSj i^jJiill jL&u'Jlj JaLiuw^l JjSj gjjllj <^ t_i jUUI yJxAll 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :JiL» :L5*Ja. jjj ^jJao liSlj Uliu. jLkj £t*A SjjiS JaLili ^JJ 4*^ 

.All.... (jjjfi) — Jj^ak 

iA^i^« ,> Jiutol (jSu^l ^j 1«1J U>i» .& 4a.jUl M*il Ji^* U 

>aJh j g j-. ■ n\\ ^jJl JtfULj ikty ^ c jiLkM pjU\ ^jjjl .till! j_ulao 

(v<l) .brakc :(*l*ja) ^ :<41i J15* cUjji ^-Utt 

4_juaU.j (ijAUIL AjjjxH 4xill g.-rta^a (-jjLuf idlj ,-S £jJjL» ^JjtiSll j Ajijuall 
L-S jjjJI (_pajij (jpaj 4-jLSj LjJJ jju J (^juit j£j Jji^a) (jaJjttl ^*a-j3 ^ 

.IfAuijj 4x«af SH ICl\_jjuaSf\) 

^JauJajA t^Lalkuaall ft^A Jja-jJ ^i IfriiAAij ^jKjII tijaJI Ijljlli Jij 
*U_J -Y .O-aill-l t ir ^jA\ 4JiSji-M -o c2U^» ^J -i * ^jlk»Uj 

^.^.iM ClUlSlI *laA ~ A epical 

ligj 15 jj&j'ill gr IVm-iall (^JJ*!! JjLi«ll liA £-^J 'rU-"' <Sj** t> c£*m1 

ft_ijjaJl fti^j pjuij JJj c4xliua!l 6^J jl (jjjM 

Jji.Jj «_J>x*ll ^ jLSi AjI ^Ij ^ pajuJl 1JA jjjlc Jajj U* cA> 
X/ia-o JjjSil {-*** g_jjll llA ^ A^Sii jAj c4j*1*11 O U1Vi . /™1 I £-»ij ^ 

^j*!! JiLiJI jL?J uLS*\ c>- ^J 1 ' ,> ^ij «^h -^ J) ^ «-*J^ 

• 4j& ^yuS jl JiJ-aSlI 

^ ( j) tJjaJl ^Jaj Sj-j c (Johnson j Joulle j=u ^ (5;) «j«j^ «-ij^ "? .-XS /cS4al& / **4&\ CAaii»^a f*** ^ M 

- I'M - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ClJljj-w j_A L*£ (^jJSiyl (»_ijaJi) Oj^oll \i$l «_uajSfl jA J«aS?l ^ ■>JI 

V bui, (ch) chO=J1 lSJ^VI Cj^l JjLL ^jlill fa) «-J -^Jl o) fJ : gej j i^jjJ.! oU&wj i->jjJI *LjAl jbol jj^> ( £ 

^JalUI ^SLj-all A-aliio 
jijkll j falffill j Ajj -pll <u J*JI iUiLill 

O-HJ-jSlI (jL-kj u— 1&~ ,- .■>» fil l llA &1 pJi ty-4 jxll ^j-Jall j-e-lkueuJl J_«a.jj 
j.Lft JiAj ^j ^jSfl 4JLukj f LJill ^IjJI ttJ _ A UM £^11 ^ jj/ 

iSjaLSJU CuuiSjVL -L*Ja xucl \ IVY f Ut ^ij i^L^ VAo o*L r ^ ivr 

^ 1Ar ? l_& ^ij 4 -»-> l f ™ AjjIj AjoIs J^a^l ^uU ^j £iL ^ *WA f lc ^i 3 

(**)■ II yiv ■ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^.ifc ^i i-jj^I *ULS» jUM ^LJ a^i\ tjik-*. S> jiiSjll JIS 

^Lx« ^A J*JI j^y-J-H £-^1 <*Jm (>* Clj.lj-a ^Jill j^mU ^jty 4*JsM 

:UVV 

jUaSiiM jiLui ^ <ulal\ CiLuui>»M ^j JajlLuj a^&ja Ajjjc AjJa CjliWi.no 

.iu.1 jj oiA JLal ? _}L 
|J^8*M 11* ^ jj (>a 1-lJjJl eLJaSfl jLaul U4JJ ^j (jjiAfi cS^ dtti 

4_jil£ll cLiu>B ^ fl>» jil j o* o*2UJ (^ «i$j^ y*B tJ .^-1*11 
pjJLJt j^j f-jLtiM ajJ ^)>Sj J {>d 3_gj*lt j^c- tSj- 6 ^ «J-«uJlj l«jJ3U 

^iiL y jiJ U jUaal ^«j o*x *«J*JW vW tiA u 3 * "•■**■->• (JJ 2 J f^ 

ija^tf ^J mi fc_u, i_Jj-*H »L-iliSH jLaSI oJ <AJJ J*l cH 
^ ^jBa'inB id^iSB Mj^Ji tHm*B {>. SjL-a j-i5 4jJaH CJ -ilnmaB 

tf^JII 5U.-u.lj M>j 4^» ^W& U«i ^SB jU^» 0- fcfflj lJJL UjmH X'lA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^Ma ^ji" h*^ is&i+j JJUJU.L 

.-ilUlkuiJI jljSa.1 (J JW/ ^LiXc ^^ ^0 p^Sv 
^\ >&£*& vilu&St c^Ji tf\ 3 «-^ N iP»i^ i^ vii^VA ^3*^i\ 

jk\ li-jVu JNV^Si j\ l$>i\\\l»,\j»ji JJLSU* yJXA fiA^ 5 \ ^\»\\ \^\axa 

.**a!&a^ AaMLAirjijOA^iN ;£a\}As& tja3L& <&AA JU/-A «.^ 

]\ o^-£, ^ji £A£VA^\ ^L4j»^ "M^j^ X^A cA^\ Csi^N -t 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: •b jjb^N 2bA_y^o2N j 
**^*& i« \x*i»3» a£a*. •£ Jc $& ^ jwdN Jk\ ^ jih\ C^Ai\ £A\ 

L^jJjKUIj LutdlfJI txWI aLJkuuJl J*LJW ±#jJI ^lJI 
juJ ^1 4-ajJlj ax^j»«j <4J&M\ :*£M oliUU ^ui\ IJAji^ 

*J^» djtf £-Ja J-Sj cJa-wji*M gJaifl (> 4*>L<a 0£Y ♦ ,> l_lj£ IjJa^ jj£c 
aji*il j CiUiijlt j Ajui^ CjUikuaJ J*LJill Ja.j-11 ^*A\ 1JA JJU-aif »l— 


H J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J-oSi ls Jc ^xSj!\ jfljj \_yJS\jij Aaiijllj jJxil ASja* £* JcliHI ,ja l^lLuiljj 

M '^ ' 
• *>J 

Jifjui u^ajj^u ,_jll tllLjj* » nil j kllLjlxil (jLuj » > » nil A—aiia llilJj .13 j 

CjL_jjLJ1 JliwlljLjixVI J u-JJ OjLJlili tAj ,,,V M H ■-■' >H » ^.^j 

ttlA dilpLiii UlSj iAJjuJIj Ajjaullj IJJ^M VJ AjS ^"ij V >«l CiLjImIIj 

•SjjaJlj AS jkaII^ t"lpfl,"i (Jill el£uVI AJLjlui l^-iLaj Jjjuaij Jc.1 jL IjjjL, 

V JJ t&&£ ,JjJ AjjjJI JSUftfl JUAjuJ ^JLt f«JsLfriJ ijjaj , 4JJ1L ij-^i 

iaL-ilal plj-il J m-> "ij.... t j^5j (jiaj-C llllj }.» •*,«! LgJjj^al ,_S «_$! jjJju 

I^L. ^ ^JxJI UJjjwJIj f^jloJI I4JLIJL ^311 yjUuJIj 

.. jiAwWj Ci\ 'joS\ «\juA& tliia. Jb liii'i q\jeSi\ <\«Jk ,> ^N -N 

f ?'" ) >«J-al j Ufcllc jLui [jjJill gt^lall j AJaaJI ^sjuiJI •jJu-al j £4^ ■*»! 

UjLulL Ajj«*«]I AaJjiuJI CAjJft ASjXual (^^11 (A^l j A4a1*]\ .*. >■.» H 

J^jliill J yJLa. <AJc * fc i j . 1-fcl l (jiaa cJJlHj tSjAlilb A_u j>JI A_iill u&4 m 
AJI y-Ja-J lfJ»*J liUJ (jC A] jilt l^ajuil S jUJI Jaj jlSj sojuJI IJU <UiuJ 

.U jSJl ^b VS jj& oUJ yic. aEu^Ij.a^^I , aj jJSLftl j^U 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl 1*1*^ >Jn<n<i £uaj (J AxalaJl xj»labjJI J^aj »ajbtll I^A juial j jSl Jllj 
UAJJ-jM jLuJm iaaUlj Ajjiill Ajuayoll JjfaJI vlljji J>T lljIUu ffraajun 

LSij - y ^.x^oti vjUN ^ US- 4jij*il Jfflftt jluil ^i jrj-fill ^Sj -* 
aJb SJj&U 2Lui>.V» OUISII CJulS Ijj cd*Jil ^jjJI M JU*U - 
jlj) —j \ gt j-mai fa* j31 (Bctclgeux) el jj*§ J=j1 — (Alidade) ejLiuJI 

Ui>l**tt (jJ JJ^^ ^) M»* US dllij i(eljjaJI <-jSi.) J (e»j>J» 

.^pSlill W** ^i 

•fry* i fii (gxLJi 

• (AV, (canlilevcr) JjjlS- (Trolley) ^jj :JS- Sjjj^ 
^j ^LSUIS S^xljM A-jjJSfll 2LJSH JJJu J^Ij 4-gj* 4^1S ^iiS -X 

.Ajk^ll CjU«111 

2Lsjx*j ■-■ »-» " UJj jLa«Vlj ' - j ^3B u-i-Vl ,> jiSj f l JplVI 

4_Jj.lH AAja^II i^il J AjaLJI OUaji-ll t_uj«3 Ui«.jL. t^J V*^ 1 1 -1 ^ 11 - XYX - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (Louis Pasteur) ^\ — *Jl ls -^\ A j mi pastcursalion 8j3 — mJl"' ': 

(Radar) J-iljj (Television) Oj — ij*£j (Transislcur) jjj "JjIjjj 

.jJdl ... (Camera) Ijj*ISj 

<jjllL« OVjJju* CIjIJ AJjl >JI JalilSlI £,Sf i JJ_»S t>a>aJ >A1J ^_c j j 

ajLSjII UjjLui JUiYi ml (jli IJJ, tyii^ V -US1 l^jjj J jlill Jjj ^^1 

aaii (Lfjc jj jn'ill 4*l£Luilj AxoLiJI .^jU-oll ( il"t> a (jjj (JjjuujII JaSu L-J-V ^Jc. OlJjdL IJJ i p»-JI AIJ f>Jfc ji <ia.!5LkjL-aVi JililVl on 1-iU.ti JUL 
— i^ajj^oi.- (personal) i^-*-" — «~ (individual) lsJ >i .J-i* ul >ij\ 

..£11 .... (Special) o-sU. (piisvate) 

udj aLSaJ (gj t_J jluSM JJl l$J* rbiui lj». o jjjS lIAc 543^*!! oJA O^LlLo 3 

.jjlSUSll jJS ^Jle l^iaUuuil j Cllailuuajtll 

)i J»"lU ( gcLuall j.Vunall (JLuIjuiI ,j-.S ft j ■)L«1I AjAauuill Jc.1 jill p lul aj ~1 

.illlj JUL. (ily) A^ISIL LSLa.lj (wily) WSllj L^'ai. <j jJSftl 
kcluctivly AjjuLuJI - conductivity AjLojaII 

JLia JLiS jJjumII pljAluil JajloJj CjMUJI (> JjJc. ^i Liul ,J j jjSlj 

:JllJ 
^i LLa - Lijjlj Purity *.tfj t*ULa j I-.lastii.liy ajjj-j Fragility AjiLia 

l*1J J S jj j_iJall OuJaSSI (j-Ja. aJfiliill o JA (jUaJ ajjui p - a.-^^^U jd yi]| 

4_juiij jj jUI ^l_S 1JJ Frequency JA_L« ^-i jj >j 4_lail i'i.ioj Cjua. 

jjuij CJpLa. Ijj L»l »4_uljll ^i a jjJ /o •/ ojJS JJ jj : >xi J^-alLall jA 

: jau lydiinll jJuduJt All*. o*» J*, \x I v o^ Cy» f*»^ <*3ut ^ NN ' 

- Yvr - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: j^Jc. (j«LLL» J£ ^_i I JSa j High frequency current : AjJJjSJI ^Jlc- jIjS 
<ii-a AjJj Laj tliL<JSH jj^-^ (j?t »ij ( able j ible ) ^*jwl£il (Jail l jj^ 

.AajSj £)15L«) jl <J*ill £)A j^uauJI JjjS jljft ^k. (I) 

.J«ill £jlk« Jjj Jc. (j-) nJj^auJl yji«J\ £jj jjlc (i_j) 

'.' ■■— 4-iJlfaSI £jl jji AaI yjfi (_/k) .{JjjtLaii a-jjil <jjj t5 Jfi ( jj 

. ^ iw nil AhjjVi 

(jULuM £j& jJaiH l>a«J 4a1£1I qa Jjj-oLill ,ji«ll (jiiLuil j^ic ( j) 

jJk JLcljill jj\_jui iglc ojjSiiJI A&t jail (,£■}&.} JLuujuiI (Jjiiwaij jlXaj 

.... jj.m'H A^SLji j <UuiS a^£ll (jUxii 

yj (jlja-Sfl <>a-*J ^J tJlJlls.1 ,>» (Jj-Sj ^ Ij^aJ Ailtous ^Siuls (jl jjt 
^Scopc^ Xa-u^i <aJ ^j^au ijiA 3 q\\ Xjla**& ^lV&*) Ci j J &**aw\ Q^ 

•Spectroscope '. ^. 'A j^a '. y>J 

^raph>) *'oL JJ \SSa f^Jk ^y^a ^ J^k "W^ (J^ J3 iV-iJi ^ 

Oscillograph £Aa.ja&\ "iuu* ja : j=»j 

^Jk j *_«& *_»ja\ b\i\ Jia drill : »■ 3™ '. jai i\iW} o jj J" 5 - (^ ^ 
&& ^\^ b jmu-^\ uaft\ **& Jc. Hand drill \$& vJ&a ^&>^ JJ 

.»-Sik\ '<a£L» Jt. drilling machine V^^^ ^ l ^^ 0J3 i5^»i 

XXV 1 1 O- <iai.j f^»^ "<*^»* ^ 
.*^\ ■-X-tt-.-AV ^^uAXfASbyJMNjV^ CiiaiJ\ ^Nloaj^N o- >SijXXV 

- YV£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: thermometer Ji* 5* y j Telescope t-a ■£*& ".lifik $»* ^A ji "*&*a £>» 

(jtai uu-aj) je. *m (#) Jiiiii 

(_>«— iil aUOUa^a! L-4A (o^jJlaJl '<±,\ j) j (<-ij-aJI *-Jjl j) J l>^ 
t^UI J^XaJI ^Jo 4Wtf ^i UajUc V Ugin ialaJI ^Sa| V a^jl jll 

..£]l ... hydrogenation <?>j^ij Oxidation S«Um£i rjl* 4j-»LJ1 

JlilM (>& XjJj (»ijVifl j^jail jJ-k*-auoll ^^iiuil ^lii Jj*jH fO) ^ia. - > V 

(^jSi_«£l) >_£_>*1» V j cBrake (4— l»js) £_£*j Screw (Jijj XJ) 

.jJI ...Eccentric 

4_uj«JI AJaillb (Machine) ^tlkueMll <«. Jj (Jin i^lli j ^ltu-a^il J&lll 

4-ujc i-«.j3 y-lc JUSVI fJ dUJS i(3Lil«) U1S Cj>.,'i „.Ij (LuSU) 

XXX-XXVl 1 c l f**A "<»&+ * "' 
- YVo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^ 4^Jj*il *iUwa]l ^j yjiu-11 \ JlA (juJl Vuj>il WjUW fcUiutf I 

L^lft ojil>» jlu j^jHj ^xaH ia.lL. ^i *^^JJ (j5H U»uuiVl ^a1 ^A oJA 

j» . >» , n ASLui (^Ul g-jioJI liJJJji iSli tAJjaw 8jJ».i <a!S i>» JbV liA j jJjj US 

£j» Ljjajj A_ic UjiM £ _ji£ JiLSj 2L»jUI Jj yJSa. t<uij Ajiill iliUlVi. n«U 

L_ili ^J A^j^l 2La«U1I ci^jAA\ £ jxJ> ljjL*. yJJ 11a a a ,„ji UL.'il 

^j jAjuo JlS f-yvnW £)L Laic. cUXt S.1&.I j ^La jlaj V AjJ Jia. (AjUvLa 

j« >» < « :L«a &-&} cHjS^ 'Jji-i« u^-S j^jjU ifla 4jS1 (jum (J *sf i-JjjSl' 

.SjAlSlU AjUjJl Ailll £«au« Ujiuai ^jll ^jjiJl j AabUI .-.Uli .» 

: £*j J Mill SjJuall 4-UjaJI jUj&I kjaio J#J> (1 

liA OjjSILj (JaiSlI) JjJLjII Sj^-mH i-uj*& jUajfal A-Jila OjA^ai 
(jJJ 4j*jujSj « ^ A » pic. Cllajjufl > > » ^j JjSfl 4J*Ja ^ jJJLuall pjajuall 
CjLaikiuaAHj -Uai. LjJlaJ Aaajuij — Ljjljjii Lui J$i 4-1 '"' '■'-- ^ j ifluSl 4jiUj 

.^U» yUJI -2LSUI ^j«sn ^UaM : i^Hill ^1 

.AlaiU^aj ^aUJI JjSj^ Oi -1 *^ • ^^ jumiH 
- YV\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . jUJI AftlLwa : qujLuJI -. lM 'i]| 

.Ai*A\ ^a ajLUI 4fili-a J»i : t>^l f-«SH 
i_1_a J JLxaJI 11a ^i UL»c 3J-j lio li-j-i _sj " :Ljja *L> Sja.,* 

jjjUjJI jjSjj JaU ^ujI <JJA {jj-J ^SUaW £o (IJS) ^uj-13 jl-luaV <jJU Aa.U 

>^iM t>. ^jJI LsjLiM cjS-5 y2l» UujLuH jjjj Lj (jSlj i<ujj| 4iilb 
jbj j^JUJI AJUJI >-»3> £-« jLiftl fJ -Is fJ <>j "--''-tl-iti (jjxJl 
jjJa J_Li-JI £_« S_ujJI *J_Jl uJ) ^-£11 IJA <*?.J3 ^le >ii_ (Oj_l£ jj) 

(j-ll LSJ--1 aLuiSI t'lijihl LaifJ 15 j__lj oJLi (j-u A-j-a. «j_j AcUIaj S.lt'iJI 
IjjuLjSII (_jI__-j -Ja.>5 (^iLal _jl i-Uj cCjlaii-waJI liUil CilL jxj £* AiLLJlj 

jf_SI aU_oijl j Jj-.jjj (jA-j <js i_jjc j*1I £„ CjIj -is (si) CjIjl-j pLuL i_Ujj 

^«_Sull Jijlilll _D-_ (> £-__! J _xj Aj-alaoj c<3L_JIj 4-1x1-11 ClbjLJI fr* 
jj 4 tiVinil l_jUJJa___all »-A ,>» IjiiS J ^-JUt AslUl ^^a OULaja.1 JJ 

-is c_jI_S1II_a j*-i--3 ^_i ix-i*_JI 4-iaJll J-«*l Suij jj jSU ^j-ll ^iji_]| 

*4-8-taS\ ^V-xa ^-A U Au- \ *OA«_i\ X^ji\ *-i\i vl^aA-_waA» ^acu\u»A ~N 

- YYV - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: "^ 

:*S^\ Jic. ^b»i\ Uu^ ^a ^a i\ic\ -\ 

4-iUall LjUkdj {jjirtTvymll £^» >Alj_uij £juiAJ£a]| L-lt&l IJkA Jcluu J >glJj 

^-olS JLjA ^Je ^^oUI ^JJa^axll £*ijj ^iiSj V p^x-ll I J* a lkj ^ j 
4jo_uiS i^lll (ftJJjSuj (Jj\... nil JjSjM gljaJuuil) : c)l JMJ O^J 'W-Jj^ f?<mW 

g-ljiajj -o i^till jSLill JLc ^jJUl fauJtill i.u.i-., OJjUfi <*jj JJ *illJ£ 

.«S5J^J 0^^ i^\ jluaA *A-0 
. .£-£& -.X-6 

■gV/>\\ Ai£SA\ CJk>iUN t "^^\ vlKV^W *.^-o 
££k2& ClLiSSa cA_>s&\ c>a iiJi Jh (}ye. £&?&£ ($&$ C»>AS -.t-o 

/j Vi ii jj-lC. <aI_ula jj jSjiaJ JUIaj ■.^aluirt j^jua :(J-oSxll jA><«i :^-^—0 

5-1-2 Rescrvir roch, porous and permeable roch containing producible oill and 
/ or gaz in its pore spaces. 

5-1-2 Roche magasin: rochc porcusc et permeable dans Laqucllc 1c pelrolc s"csl 
concentre . - WA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^jjJI *Lftfl J^juo J34* (V 

:L±a.jJjJ£l/j fJxIl tZiLJkuu ppm 

yj ^ 1AO pie ((^J* tlu^U <L.jffl Aifcll) ^jxil eUfll ^c ftjXuai 
j^lja. ^Jc I^LlLuA A-aJjL-a £A£1 6*^ A^couJb pl>.l A*jjl ^i «Cjjjij 

. jlshXa ^ • A • • » 

t^UI j tLj^jljifiillj Aj*1*]I iiUikueb»U (JjA jjSU) f y«l Aa».j3 ■>* j 

a fl< ^ if. ^ jw n (J$ uiij * fj* J injl A U^ 1^04 ....I jvjjJajj Ajlijjxj 

■(J — ■ *»~"« p jjj *lfi Ala 0* _^* ^J^jJjJSuJIj Aiiuxil t"il^lu. ^..y 

Ol*l£atf Aijfc AjjjJI Aiill JJ Al^JSl pauuill IJA jliii.1 ,jtS lift 0-3 
^ A_ujx]l ASjLuLoII J-uuSl (^-JJ^l L>^jll; (.pJSjMj ur*^ cH*-aM ,J SJJals 
Ai» Jjtiuij (-JjLuiu AaaIxII ASjJt*llj tcZ-jfl ■>"".> Ij-aILJI JjiuM M^Ji (JjlaJll 
[JjjjLjxjSj qi iilV^oj pLiLl (j^t ;j j < n i na ,, 1ivl l (jjUluLoll jj* JjJom* jjc. JJe 

A_ xalc A-juun^a (j_j_IDIj 1 $ A AjjL_uuuiI A *uft ^Jl (L-gliuJ jaj l_A jJ^pjj 
■ ^ $»«> Or - * ••■■ ■' ?«rtl l f i nj j_9 Q ji/im^'ioW Cilj-uic, tiljLuij t4 inifiVin 
ji_Sl jjjj3 ^ IJL^a. jL {J -Lja.jljjSjllj pJxil gAjjJ ~ jjH-)*" *L*M 
^5 ifljunmVutH SJjLuiSM jjjl *m> £U»Jj (AajjxII Aa^ jjU AjaLlSI llilSUall 
£A Alaa.j5j jjxll (-UjxJ Aajl^Sj (JiuxaII 0- W^-A* 5 ^ J f^ Cl^lzut t tfo n 

ol jUJi f l Ajjja Ijj^ dul^ plj^ JU^ll lift ^i ajuUI j^jJI JJ jlXL^^I - XY1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


SjJJ) UV1 AIjui (jljJJifc V»- XA (>» SJ^sil ^i y-Jj*i< nLoSM .*$*-« .iSe. 

(A^alc 4_jaLJI dlUikuoJI 3-*».JJ >"flliLjuui *j£Sli<J (AjjjxII 4j/JJI 4-aa.Jjll 

S jJ-ill aIa JLtci ^pj JljUa jSj (4j*sla. ( JjA jjSU) f>«<i .J I4M oJjIjM J 

<JLalxJl 4-jaa.jjll 4 J'H'"' *^-4j9 l_$u»jlj5 yjjxll (j^ 9 ^ c.l»JI (^t «.Lalcj oJjLual 

jj_«jM 4_laJ J-ijSij » {. ?»«W ^-«>j3 4,^-5 <-«>!UI JajuUjII 4-a.jij ^-JJJ»il 

iSjAl—illj 4_ujxll 4_Jtllt a a->a Jl «n.l [j-* SjLILaH CjI jljJlll j t^-^^o^j 
- t » * 

liwLjua ^-511 C^l_uUJI ^jiiliJ p-^JuJl ^-j SjJjJI till .n./vViH 4-xalaJI 
.C^ "AjuAiA JjLxll £-t JiSlj 3iS3i-ll Cil.n.^'ill oiA c^-A 9 

ale jUaJ Ji=k. Jia (AjjxIj 3jla1e. oUaa^La £)* AjxLJl Ajj^JiS (JjfA-4 e j*i> (^c. 
LS^Ji U' c^ i^UikiuIl <j}J*^ O^bUUll £*Jajj Ja.l:ull Ajsa.jj (-JjluiSf 

Uij UaliiJ l*Llfijl j tl^lj lJujUuH Jliuij i^jilll <_j£jA 4-Vj 4J-LJ1 

. f Ufl 
;Sj^jll o'iA <"i\jnnjj sAI (3* {jlS jSj - YA. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jj_a.j * '«>•- (J_i.liall J< ■* (jdjJj «(jj?'"™ >4jiMjli*iiia : JUuS ((jpajll ^J^gjuij 

JJ Jj cUoSo UlVim* CjjuuI l^jli ^A l*jl V) «^»la JjJ-i^ J> uJ»-» W tf^ 
-JJ..J13 iliLsJlsjua^ll alA JA« £-*l A-a^jWl jl A_iaUll : Uill (jc. sJ_ja.L £j5u 
JlAo i4-j9j=J1 > n"-~j" l>jC. j-kill (JljkOJ t(.- n . V» JI l^JjljU jl Uliaui c-UafiV 

Ji ■« Ajjc.) j (<iU. j) L^Ia A VT\\a ^m L$l 4_uiJu$JI ^S (j«o devil) ilUi 

.(Aj-lji*. 

;«Lu$/ Ly Outfit// ej£*bl fiU**[ 

(e_j jjJI a_uiVI JIaxIjuiI LflJi uuSI jLj JJj3-J jl Uului (jlS I jl l_i yuti\ l^uul 

I^JaJ A-Lolai! j-^al Q>\ ■» ji AjSjjj ^_aauua 4_| JaISjI f.\<i,.ul lilliA j ~ 
LUijll «_j» yr )><ilj ( ~JLli < !? J ml (J4 ) ^ 1 J-nt J (jjSj ^3 oJJ«Jba * hl'ln jj* l^Jjlu] 
lilJil <_ic 1 g\i <nS JJ innti jj_A jL-J-a t* - ! J*>l iAjlj frlh> n/ill {j« ' 3?^j ^ ^J^ 
»J i ntfi ^J] LjJloC. C;jin wj £yj* \ g»^»J xJbLiLall ftXA {j-}4 A linll (Jj>-5 jl I >eu j 
<jlCljui^H «_-» SJ_a. u Jft ;!■'« JS1 (jJJ«ii Jjllall A^>JJ ^Jaliu JJ g,llmi«ill 
JjintilLj ,JLjS1 JIAaII 7i_Jajjj (,^-ulaIIj ^juaVI aJjfcj {jlc. ^li&il CjUa -^iHj 

a_jSIj £« i_kl>j <j| i=J bsilhycnnduclograph glli».^n,<]l LiJa.1 ^1 i5ja^l<JI ja 
jl (j-i** 1 >* W 1- t3-Sl (f}j*§ (JjLi»Wj balhy -ennducto- jimph ^a j ^LUu 
g jKi'rt (graph) — J (^'j) j (conduc(o)-S 4_jl3lij « (balhy)—! && 

.* ,V 'jwaji-all ,ya 4j Ulk.1 ^jll jAj «((J*JI ^Ij ^ j) ^ g^»^"H XlV-Xl 1 1 0« **-^^ / V>£i&i& J {^ CA-Jia— f^ ^ 

- YA^ -■ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (^H...AjL»c ? i (jLuit f\ *LjL Ci5l£ *^) VJJ! UjlU^t CiUlli.*™ 

.£ll ..-o^jj **^ JJjJ ^js" «i»J SjjJ :»dli Jll» tl^ o»\j$ 
^j tt^luM ^Uj^ju. aletj* £* « J*^Sfl ^i Jluj \j& f^JiLA pjLui <JJ»4J 

tjjj jj-*jffl slA dp (Api Scale) j (Aero Code ) : <iiJ U&J lH»J 

.(Aero^jS) j (Api) ^ :1J£* uWjy c>L*llu— fl 0*^ ***>-£ 

« J_£ll AJLa (iU-SUI) ^ »J) *J-lS3^l-jluH o-Uu : Jllj :4B Jti« 
colour ^j-Sfl color StA.) 4jjJ£fll AAiii ^ AjUa j> I^jUIS ui-u 

.{Ja-XaU ig**Ji\ hrWj^ "t\c\jAj 

- t AX - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^ 5_ujxli ^j "<#&l\j 4_uLijJI oLkiUI j cAAsUl 2L^ji s±mU jA) 
- a»-£j ( JJ^-i*) W^J" 3 J-*M2 (Hydro) Ji* Axuujill j *-J j^^' ^ 

•(jj4*) 

ajJxll »jii^ .«£ 4jjLll jl 4&OUI (juiil JaJj l—tjjxjjl a^bJj 4-aa»j3 jLaJC.1 " 
.juoidl Ala jLj Vj (JjMI (3*^ Ji |j' (j^ 1 "^ (jSL«i LolS 

•.fpuA ^V^ j^A^N &»& 

. a.f i nil (ja.>Ls 

.Aj^il j»l5j^l jUjU j ajj ^1 f lS jty jLucI - 

Ji-Su AjjuiLhI OLsJIxum j^j« 3-JJJ>JI CjLij jwll <Ljlc J-'" ■""' Ltl I ->Jau 
(J-Jxa tj n mVl j^J ^UjuoI Xi.X» (jj-Sa jSj dlluauaaull ' «h~ * ,_S Ujjj j 
{OjuJLj (j " i l"i i n Jllil tlg-a^i <Ulc ^imrtj jl AjIJ (Jjj-a^ll Jj jlsll ^ylc. 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A-uuli 4JJ A-jjjjJI AJJll AaLilj Aj jju yi Ajjill ASlLM AajA CjaIS .ial 

j^«Sf\ <i*jja ^jil Atomic Energy Calossaiy of Technical Terms f ?« - a (jlj 

CJVl Aj_ui ^Jc, cSjSs^j *JJjS11 t^SM (> AaJLa *1 V£ j-*1 lAl pla »>-"-ti 

AojuujsII j AjjJSjVI ICjUUIj *L«j1 jM AiJa Ojiufl JS jjlSj iLjS -*■' 

LgLUulaj <jjjJSjV1 JaJ.LtN Uu& «-uj JSj t *1 ""iOA pic AjuijjII j AJliuiyij 
sAj Aj-alaJI aLiLiaII AaISjIj AJjja. (Ja l_ija. JS JSamiIj c^jiSM LllUlM £* 
lA_Jj {^Ul ( — a_>_=kJl d\ -%\Y\>st*\ iJJa. fuSjJ-J tfJuJ <JjLailuu<i4 Cl^ull^a toLs 

Jjl (3-u">i Aju»1?u jjjS j^» . ...\£>l*bjl j" :AjjjjJI AjAahjS pj-^fi jj *-W"J 
^jJJ 4_jj_jj11 j A-jjill aj-U]l jjiijjjj ,_9 *LjfjxJI Axlll ''■«'»""l ^J 6, A*xla. 
ajj-i. f jfjuuSI A_xLc AjjjjuiM CjLilaUlM ajj\_uil jjl ^j tj^jiSM >j^tl\ ( . l\\ ? 
AJjA t'lLr. Juii tA-jjj*ll A_illl ^Jj AjiiJjM iliLaJJbjuausH "^a-Ji ^ S Jjjua 

^a ,jjj5UuS1\j ^jjlUjjin jLS ^ ajjs AJaJ JjSiSj ^J Ajj >uiH Ajjill aSIUI 

CuLS jJj t,. i*l? SM r* t*J«-— -^ ,_jjxll (JjlLall £->-*9J <a+a Jj^ (jjjuUJ AjtAa. 
A_xlll * <i? . n jj q^lLm jj^aC. ^ic. Aill Llii-iajjLo i>ajc aJ oJ t\fl*i<ifi<w AisJil 
j_jJafcj A „*)? \ll (Juaa (Jjj p j_iUajjill (jujljjj (j5U*J ISJ*- &J • (3 I * A, *4 ^SiJ*^ 

OLilllj TtDsu-oxll aoiil <-uW> ts^J f^?"*^' O 4 A*Jall «JA ,-i Ci^L^ jJill AxOuall 

L>j« jjjS JJjb ^Jl jrLiaJ AjSf (Ljjl^j o^J <^S>* f^**M ^ l 1 ' jJJJj 
j>j-Ull *JJJJ*"iM Oliiiill j AiuLuiVi CjUjLuJI L-lUji.J (jfLu ^51 CjlaJLu-auJI 
cA_ja._>*li I ^ijKjaHj cAjjJH ^LjJjsIIj (A-Jj^jll frLjJjiSl : JL4 aijijll AjuujjSI 

- YA£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t ^a I jjj£ J 4Jj*4 UlaJ La£ .£»J jii f>Ul ^ JA ^i JJ^I SjjLuiaI l$JU.j) t>« 
j j g fc jLkuL 4j3>« £LaMaj*a* J>Si»ll f i > » <iH y_i »J J jJI i/IiLsJIuuoaII 

LiUai J Lijlji CJ& i5jLSH cUm V f~i*ll I J*] yJUJn ^jlt u) f5 
Sljj) ^jujjsll Noyau <*!£ <*11J JIj* «4js aWLulJI cAilll JS ^j (a*1£j 4*15) 
^J 4_jUJ! J Sjiil Aj^-jHj Nucleus ^ jJSJVl ^J L^LUL. J l£*j (* ji* J 

a. ..<U il£LUu Ljl (Jiul AjJjISjVI CjlaJJii-aAll (>« OlC. tilljA f5 . . ..L>jljJjll 

^1 Jwi ..ri ^ Buckling i&tt JUL. t >aUJI cJjB ^i t5j^M CjUJJI ^j 
M) 3 -!<■ Laplacicn 4j-uujill £jj& f ? "^ j^^j**-* W^J 0, *^J iJoli*!! ^A>"*' 

.( ' 'l^Sluj V«';«-** ^jie lijfi {ajlaH lift 

L)l Jlju LojJS jLi-a a-ajuall Ij_A ^J alUajaluil La (jjAa. jja (JjSM (J^*jj 
6^_uu aJL^a jjJajJIj a.Ujll £^» alxll AjS J^-ii ^jLajll (jx (jjS llilj 4j1c. , ■ ^« 

.4jj_*j]Ij AjjJII p-jUl Ajyoliuj jaJ CjSj ,J 

IJLA fllj-a. Lu g, Wi V ^)i 4jjj-w yJ AjjJil AiUall 4JjA jjlc. (jVSj 
4-J^^lf £_6 ja.L_iJI f— J^SII j^ LAjSSi jLj-o OLalkuu (>j« t -. ? »a\I 
j_jjll jlnirtnU I^A (-1 Ol-tlm/irt qa Ja.La (_5_^skjj jjj i<JjAaJ\ 4jaJJaj-awJI 
Jl JLuJM ASLUl AjIj^II yiSjll J Lift" c ?j j JS A3WJj 43l-i)n,o n Ji^53 
4^2t Jli lil cL^i Jxc. 2UJ Lj3ii3lj p UAX p U H« Ajjj.1I <iill ox<ucl 

CjL^jLl^II AjIj^II ASj_itll) Jj^^ j>j> A-jjjJI <i_uull jlix.J ^Jj j; <«".» 
fjj 4_iLy<M CjLiLu S^cU ASjiSlI i^il ^jjuai ^ IV t j»U gji .(iNIS Ajj^jII 

INIS) '■(—>*U lliLilll JA_«1« f v< y_S OL-aikt^M AJuA ^Jc \ t'Jj'"' . j j^a f^^k X«\ > ***A=jN X+&+ \^ £ \ >A V* • N ^ 

. f^u^ *-Uj\ > Xx^\ '^.i* X*s. Ji ^ "^ 

- YAo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .* ' '^Jk^ax \T» • % <^j3au (^ill (Multiliniqual Dictionary 

(>-a »b Ls-JuLai Aj^ijll ^JmiU Lfjjuinj ^jll CjLaAkj^aJI ' «N-.J.> ^ tljJjS 

• LuLui] p.ljj| 

^j_jsJ>al\ j SJjLjuiSM <J*a. lunlli h {>=»*} (^cV^uJ *i!J*& jUa&l JLuaijli 

t " , ) \ -tlh i fflw 4 *_}■>■> \1 ajJxll j—i (j_jjULSaJ ^jjjkII jUafflM (J<axJ ,-S {jjlASkjlallj 

(LiLjJ (.fljlbn <ujju-a ^i JjL L— ljJ Aaoa^all <*a.J»ll l^ilS lilj 

c^oaJI CjLjj^I alj] SL-ajc. AJSill ^,j_1i Utfoj «l£i] J) pjLJI idS3 JSi 
dlLaJJauuo* ^ Xu jft ^x»^ai ClUajto Jjuajl (jj-i*-a3j Jjill Jla. JjSj t-LSfl 

- YA1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^-u>.> j>» L_L»AJj AjujAbJI &fJlllj fJ 1 *^ U"^ ^.J* J*' t> L& W-J 

AjjjjJI UmIs-» <^Ja.jJ J" cAj^a! Al (jjJil Ufl j <J (jj«J3L» I** 4 *. ^' <-iuuxl 
£jj_8 ^ i4l J J £ jill liA j^i OLJluuaall t>» 5-Laa. ^J Xaju J tj-lt 

.{, jUI ,> {Jo ^ pil jill j> 

jjj IJJJ^. bjluil \ 'v- J»*'; ^-nS-il (djlaJiu-auall ^a i f una,Wj jauiuJI jlljlH j 
A^aUJI AiUUll fSljSllj ^Jjill JLfity jjljoj &\ fixj Aj^H (-IjLuftl 

u-1) '<^Ja Ix^lA\ 2LOJI ^LcaM o- 4-k^ ^j^» jLLa^l «_Lti^ 


-fAV- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4-JJjJl OljjJUll ^as, ^J JjjJ^M pJljUl (-JjLuii jjlaj jajll 11a ^le 
X-jJa. Jjij jliiil pj C^sjil jUaSi ^i aLmIuiaII ^uiijillj AjjjlSjtfl iiitJLUuJl 

^jb iL J£ dljLi IJLJ ?L«L* ^J .i$sJ fj <1Sj£aM Jiii liUii 

V IJLJ VUi& p_j*.jll OjJ ^ «-*l-Ji ^ JjSfl cflL.'iiJsU <Jtf)M jeLi- 
Utf&a i2Lii JSj ^l£« JS (> iijMffl UJ& Jjj tt«i£ 4ffl jQl|i>i3 US J«ii 
Oia.UH *Vjj-$] ^j «U^e u£=J-J] 1^j£ p5 l**?.Ju <LISH o j^Sll aiA 

(jr-ldl t?i->itt lHJ oA+a. p_ j-pj £ia.UI 13AJJ J i>» V^J «l^l £ji»U AjuojS 

a^uili .iJpa. _j_aj yjc. J^»-a j ( 4JJJ*M 4*1M <a!1 (IlsUai ,jj&. eJUaJAll dlUUI 

I^jxoj^iall j^jJA j^i JSjjj AjI) jcM (5^1\ lift (jj 
..*\*a\\ Ala. y» Jb £\jj& aJouja j-^-N 

fljiijml yJJ t5>i,^» 5-«j«ii olwUJI ^a Oj* 1 ^ ui^ »^lJ ujJ* 55 

j»j, i<t>. Lfj p jIju ^-JiM 4JJUI A ? .-^ti jJk <jSijj»fl j*a.L*<ali oJ-6 o\iJS - tAA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: AjjjxJI jl,,>rfiof lS+\j*-i tS^ *(± >^"*B (J-* jM >A f> i wil l si-A J_ja.jj 
Iju^j i-iSfl u-le ^aLjuii ( ><u »J L4LJ (IiljLui Cjjiis. jilj <L$j (^-lia^sllj 
jiUM Jji ^J (jjJiLSS-M OJLL1I UN'S/ ^ J>13 1iU o^j - ■ -*L*j*iH 

IJLdj fU^.j ^J*H CjLUJaJIj J coAaj ^ftJI fajuJU gjsu Jhim Ja 
»J-*JI £C-btf £-ja> i« jSLuudl a ■ywaW j-j " """ ,-jll ijjajll ft^A (JA \;«*'ti'i V 

a^LuoM »1a jlinl jjJ bLhVI 11a £1! f^judjill j ^ jJiiVI -uLl&u ^UjjJI ■■■ wyvw-wvo- 
- YM - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl 


^O&N p^k\ C.\.Tk\^3>V1<A\ >»J-o. <-J 
- \\\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


- Y1Y J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jl^s. (jl 4-JUJxll 4-illl ,-i <-Xakll CjUlkuaJI £-*-iaj lj*JJJ OJ^ U -">H 

i_j4je ^Luiax.1 »f\ v,n t, iii/i (j-JjS : lH^J^ 15-JJ -i' _>JVl eVj-A j n .jii iij j 

(—3 Uj-ij (JjUkikuOA 4jl (j2a» jl A^<ajj a jLdl jj* aLu (j^uaJ ja»lj .<ULi 

I* f f -• I 

Ljjjb Lu->r.l 1.„ih->ko jl <1Luij L^jS t « t»n jl c 4_}jjtl]l jl <_j*UI Cx$ ^aW 

£j*a. jjjfii J ijlojV cAllls-a ajlxl <ltlull AjJjJI ^LaxC-SH CjLaajwdli 
&jji\ JjA_ia j^j jjoil 4jty ( ^?.lj jl <aJLua jl AaJxu) 4# /j*J1 LjjUlkirm 
ftll nill jj~«j (jl j ( IgjlaJJxusba f~ y u x (jis»-i 0' 5 •• }i^ Aj Jjuoc. La jio (jSjj ,jl 

"^UU jJJJ-juuJI (jj-ill (J"jjV ■> .>»^ 'a Jjj-uLall •UiASbC Jl Cil <v>t/i1U 
jLiaJ ^J a_4i« J_S eLJ*]| (>« LliLLivJI Jj CjI >jux1I *!f) 1 frVuj {Jla+Jul 

* '.A ml i rUB>.l 

* — iu9j tc— J 4__jJjiM ^J"' fl?N <-j11jW t"ll,,>imH ,—i tjja Jirl uiiiii jjil 
J-S (jj. S^jjkjj) Sj^ii JLbJj 4 mm A "mil <UaLJI a.>U«H uJIjIIj j Cll*>l)-ii .-Kill 
, i gAOJUt Jjp- al \jj4t>»« jjl£ oIjjui J_J^?J1 fli* i>» tifJ jS ■*£»■ 

Ij-fraJI lilitJ aJjIaVI *Lol*ll «V J-A (JLoci (jiil jxluil <ja .Vn'«'i al LuSJ 
jJI Lpljj (>a («-^JJ LjS La jjJL aJa.jaII bM .J ^3?^' ls-^ ^xsJIuaaII 
jlS <jjllkjual AjLoC-j cJJ&da ipiaj (JmiLju (JAwa JjuJI L_i <^Ja j frjjaill nUacI 
Jt_A ,_i 3 uim^uM <JaLJI 4_pJUajb^Loil JLoC-Vl *-Al (jLu L$-lo Jj_i-aiull 

L+iljLu ,^511 f> LJI ^J icjU j5Si Oils - lijjjfc ^i -LpSf Olljj iaLw-^I 
I^SjLi LhjJJI jI j-ial (jLj Ujjc ^ VjIjjj ijQj&j IAjuIuIj l t <n<i%'j jjSIj 

■ X'W - y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: « cjLiill fJc cJV* Vi.nl JlJiS JjLa Jj i AM j ^Ij^ll ^-Jc ^ AjjjJI 

(*•*■**) (>• BjA j^Jja- l^*& jx^w» J) ti? £5U.J i£±>.) ^S -Sjlc- cJ j5 t^Jji 
£juu ^ ^Jilj ^i n^lji* £uu yJJ yJjJJS ('^J'J'j ^JJUJJ»1^ <Jelj_>M JiUiSN 

X3 L-iJajiuSl lyltl in C_ijj_iu3 SJj-4*J O^J . M • A pLfi JjSfl LJJJ-JS (Jjl 
£jj J^&ll lifoirt ^i& JSj ....":AjS dU. JILu (tjljiaJi j^Ji-aJjuuL ^^j^w 
AjS jiSJ ! rt^-,1 L4I *_iijj ( CiLjIjjaJl elt_uii £c. 1*11 jib 3.1a iL» uijisuJI 

lift j An J LjjIjS .(JLsJl u io1la » .uut c<-J$juiI jl AjS ja. jl ILuaj (jljJa. 

Jl > iiu I1H LklyA ui\j_Ab U*Jaj i « VrtiaB L****. dAsJiN *iAj lf Sii!k\ jj^\ j C> j-f^ f*" *^ njJ-i» ^j^ i^^ fc-*-A ^^ d« > j - Y<U - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Sic. CjjaLuiI Ajuf.\jAj <Lx1Umj t*i ->i Sj-oJ J-ltjj Ajjjuu L» (j^J •••" 

^ill CiLil>»ll ,>• duLS IjjjSJ ^1 AiilviVl £**?> (jl fj ...A31SLS J& ,^211 
jJ IJ) <*J fJS ...ty* J £l£ Lj* <l5li Jl Jj3 JS Oauus * CililL Upe aii.1 

CiJi! & tplj&uNlj i'iiiILj <JJ I'll.nj U« UaiUI CLulS Jj (Jlluil lilLiA (jSj 
fj idliS .^1 J u^^JI jja-u S^xlj yiil ClJji fJ y-ui (^i .dilj ^ yJiliL 
J)LS p-ajuJI li* ,> O^J^ C»*if 'W- *4$ Ualill "ill ^wai jl (-1 jc\ j\ {OwjSl 

{JJI ^,Uu LjLlijLi ^*^j iiujxll CJliJ>»ll j 4*111 i_OS ^i lijjj JililS J^ 
L*lUi CaJj ^V cUill ^ sjJjM JililVl t> \jj& CaUI dlliS .du^ll 
<j>-J' Jaliftll i> lj£S CijSi ^ijl ^k .UilS JJj ib l«s VijViW ,> t j^ 

I.") loftlj a^lljSL-J AAjj lH^I! pV-aLlI) jjj* jjjjjajjl Lgjuiaj ( _j!1 jl tL-uAa. 

• uM jjuila 

jjj . JSill ^i faUSfl j *AjIjj1I ^i (j^jyoll JaiJI (^ cs-^ j u^ -^j 'J* 
(A) iJjsJLj ftjlj^, eijJj/^.'lLQUl Ajjc L, y^Ull f5 .^jJjJl jljJI 

iidLSJ ^ ^jj ^Jyjil u'>js»- Ard vark. Sym Earth pig. Orj-ctcrpus 

i_jJill J±JuaS ( jjjLUI <JuakiiS ^juukjij Ja-ilc. JjJla t.)U «U Jjji (J/ull 
(^JJ j-ji)j c ftjJLbi Sjll (iJOUii jji) ^IjjjuJI ^S AajJ t jiUaS?l cSjS Alijlr- 

.ful . ..AaIu. (Jjial 

<^-* Hj^'j Znracnis (Pcriops) diadcna ifjj (z) «-ija>J ftij* ^ij 
{JjS/l cMj ■•■ cA*J L?' fSj *iS Jl^utj (ji.liJ Ijjs ^1 ^aJI -c)l jj=J1 Slja. 
fJ*») CjI ■>lln , a«i j Cil JjJL« j^« jr JjAi liA j £11 Jl jjuij e -^»a. Ljjj ^jll AjsJI 

:.(^IjjsJ1 
quclnimana :^jj»1 l." 1 /^ dil ji 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Cy* £j-J Anthropopit s troglodytes E.chimpanzee F.chinpanze '•{\*-xft 

AJjjSM ^>=J» 4-iJaj . <1 (_ui V j «JaSs AibSj JJ j£L^ ftljjj " j JL. 

t^jfl foiiVI jAj ( tjbjjuiil (-IJC (>i I j\ja IfrixAui .liS sJA {.Loll 2Liil L»i 
j»>«jj (CijjLjijpj jjjS^M i_JailM e JJk >Sij ta ft.Vir. jlj j-*W \JA 4j utjxj 

PapioE. Baboon F.Babouin (aSIJ) JSftlj :^LjW :Jjiil 

( (jjj-sxJI) ^*LJl Jj& ^auLSlI Jjiill tluuii Qaj (^JiUjuII lalAll J»i IjJAuyj 
(,Jjai*1I) Ajail £jU3aJ ^IjJsJI eLJ& (J UJJjill j>«j tAjSjSlU JjSH ajuil j* j 

<lailll «jAj .(g. maimon)aA.iic. j^Auyj t 4jj»Lu ailS JjjSM £* £ jj ^Jc. Lijjj 

c (l).hW) g-JjWl "Ua_uuU j_*j c ji-iaLaJl LjjSj ,_S a_juiV\ llfrJ mj*^ J^jj 
idJJ J-aJ LoS ((JjjLj J lI^ua J ^^^ ^=*J JL««-i"V W*->» C/$J ** idttlj 
JaKjNI Aj^juy {^JlH tjl>iaJl 4oa-uuj ,juLj Vj . <JjJaJI OLil>oll (jia-ju ^j 

{jj<iolL_j gJjWl .lie «-Jj-«ij ^jj-SW ^'j-Jl ia,' >fti C(j, i j^JLj (Mandrill) 

.LiJ 
4gn ihM JjJ-SW) — J V^'u im"i ^cLaStLl JjjJH {>a ^laj (f^-*i^) ^ 

i_x-uia.j ^_i!H (_i5S (ji JjjSJI jSJ j«i ^jl\ Ui . gjjiVI J«ij L«S (ijLuMU 

(^xlui Jj-al (Ja AlaiUl J>i& ,ji (jiajj *(>jU JaI AxL JjSlI jA (^JjxjjiaH ^Jj 
jiUjS J-i jlS L«S ^ojSI j^S Jjill (jjJixj IjjlS a^jSf (±jJ*) jl (ujj) i^x-u - Y^l - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Heron -.££>! ^SSus-X 

.^jAa^\ "*£&£ A*Ji\ ,> *V-=* 'Bclonidac :«A\ jr-^ 

"ao»j«\\ £kA\ ^ *A aj» jj^ -yaj^a Dillcrn Botaurus Stcllaris '.& •$-*■ 

• XjjjiA £k£\ ^ a\ A5>.|i jjkj^a pulffinch pyrrahala ^jjk jaiatA-o 

t^-^^ Falcon '.-^-a-A 

iij ....Ui^JLuJt (>j<i jjjS^U Q\jjpA\ f*** l>J*N *■** <^i t"siii .Jill AjaLJI 
L^LII) L« 4 -n«i jJSjj c (jl jjaJI oLjeSf ^-jjjJI pLa-uiVl tj_j» b^c. Ajs ^Lx 

(_i^l «,La_uii jjlc. Vj ( jljiaJI fie iliUIVimn ^ic (J-oIui/i ~r~^ \j Aj 
<JJ*»jll a Jjuua J .«•>! Aj£lj t l*jM liiSSj lioaLi-* l$i» i"^. jJjH i-Jflj j^H 
jAj .AjS CjjSJ ^jM ALE!! CjliljAaJl Aaoajuall Ajj;*11 hUju&I UjaJj ,c^*il 
Aj*1xJI JiLilVl JJbU ^j Jjjll J-aC J £y* aLilS L» Asu^a ^^lo JJj Ttjuaii 
t>» £jj ^ ji "clxl j fie (jlc. aLus ^j jjill OUJ >uaji, U .lift IaA. {JjSj 

L»a.j*j c ^g-slxJI (jJiajll ^ A^l LJjJxJI ,>_*! ^am *La» jSlj ...." 

d .i?l . i« B yfi ftj^jual ^Jo ^jJI jJUll UfiLSii J Lulu LJIL ^ill AxJJI 

J-laJI) LHJjlJI j ^JUJI j L-AJnll j J-uiillj J_aill j jjljII ,>& <jalna c i'< La 
UlSI, fj ^| JiLilVl ^ ^IjJ* JA V f l A* jc ^ JA .JjiJIj (^JjSfi 
Alialll J £ilU J JJ Jj^lj 0j ISj .jlSLi Jj .Aj-kll UiLoxui cJaji uil>J» 

.Ja.lj u'j*aJ frLuiiSfl (> frUWl ftJjji U AaiSlJui ^ |^frvin-i J aLIS 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: LHi 'LxSjj L-aj lllj^liSI cJaSfl yic. pjjj Alt jaj l^ji (ji ^Aa. jJvB *l$i« ULk 

pU-uftl {.->iifl\i ^J lUa! Lj^iuill &ia\ ^L^Lxll ^i L*id (^jlli £is\j 

J ^ -> <i\l ClJjll (j.j.j.n J-"Jj .4j_uuj5 (jMjIi* (Ji ljxl*J (jj^II J*"^ l^*J 

. jljjtll (jJaxj 4a^oJ (jlilijj LilS La lj£»£j 
LaA.l=J J liA j-Jbu XJ «cS^jJ' ls-J LiJja.1 lil LifriL ^J*jSH «_ij4«Jj 

(o»^ill) j (jjJII) j foL^I) 4_til 4_3LtOU ^j ^J-jSlI JjLa iSj 

lJjjS Itt/ jjjSaII fuauuJI IJlA ^ Lu IajuiS 4_Je jSul jij ' '.Ujj&j 
(j^a I JajS Oj-a. 4 >i>rt VI (-i /{jlj-j^Jl eLuuU IaLjjui 3JLuij (Ji ^jjuoaII 
,fk LJjii ton (jlt LJjLt-aH ^i Jj JSj Cj-aLJI j\5jll ,je ^ilajllj ^IJWl 
1 • (_J ( t-fljiS ,^->a JjjS^ll (Ja Jjll ji (J;1jjaJ^ f^"-* tS 3 ^") LkLiuu) -ULui j 
4 n^'Kn SjLu ^a J^S ^Jft LLxu l_Ajjui ,U->« jjjSill (jl I^jS jSj jSj C AaJLu9 - VIA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: a_Alj *L-Aj_jjuaj »j ■% i\\ p\a-,j»iI *-&) 1J-A A^aa-x<o *— ijJxAll x jj j JjJ 
^kjjijln 2LaAua U £ ^J £JL >A j L«£5lil j U j\j3Li 4_^aUJ1 CjLsJIu^mII 
*_Aaudl 4Ja-« ,_i jjSu AJ LJl^JI ^ISj . ^ 1\"° alt a jaUIU £jJa s c ojjjjua 
LjLlSj L»j Aj jjKiVL {\jauH O^ 9 "^ eLajuil ^ X 1 Alui _i (JjajLoAj f-j jaJI ( -J«laJI 
liA jLS ,jja. £cJLa4j (ji^Jj L&jlc Jujj J tj j jjill Al OsAjI aj 1*01 J*!L 

(5_%11 ale.) (Jji ^ill JUiAi j^jSjJIj aajuJl Ija ^i jfc js j . j^all -^-^ 1 

(■Alill ale. Jajluu) <jIjS jJ LJjj^a (-JjiuJ JJjSlLiJ «(clS j jll 4jill jJuiUxjh) j 

.l»llj JACJ ((^Lv^lll gjj) j (MjJ' -^ ^' fk-) **& ^ jJjIjjljlSjj 

. ..4_ujxjlj V.gAjV <J La j A_jjJSjWu a j -yiH (j^a-xJ pLajuil ,Jjuui.Sj .j j^di , aUJ\ 
qa 4ajL*a X £ jaj Clxlj (4jal£[ Alt jaj A^aa^all 'Vla_o ^J 4j >)ij1j La *\laa. jjlS j 

L^iS CijL^is c AjSliH .".I -lU.^H jiLu (jVl L4.J) t"ii.;-il jS^^jII ^JaS 

.AJA3X.S/I eLifcU lis 3 i>jj ja {oouallo 

I^ij US (l-ikiLall) ^ iTj^Jj JM *Ulfi vljji.1 ^\ UjU*»X»l\ Ltl > 

AJJlLi -LLlij Uj t5_AA=uiSH «-illL ^-*U1 p-«Vl >SJJ <-ilyill i «'<; al" 
^Jc Jij 4_uJc J ^ajjti SijJJ IjlLill ^i ^ jJl ajjiVI jtJaj Jj «4jjj*J1 
(jujjj ^jrHjU ,3-jiaj H 3 ti.nll ^^ is liiaAjll Ljifr ^..ttrmu V j I'Ulc ^il j 
Betel) a_«Lj AJAajtVl <illLj jj^-m-H jlaaJi » jj-jus y_i jjjSII ajjll a>u.V 
l_jjSin):LaA (JJJJJC. (jjljlJU ^au jj^l ajuijuiVI aLal ^uaj yl JxJ JISJ c ()>11CUSC 
JaJ*) C>« ^JSB J g-J/iM JLJC j^^-jJLall j "r^Lo (A J>aJl il)j (p*J>?JI 

pLJL. (pIjjsJI jj) gjji'jl i ji Luj Jj t jlliS i'u.nt ^j t ^jjJL («■! jjaJl 

.ljI^aII 
(Munknr)j (4J&^I ^j LjSi«) jAj (Mciikaliiian) i=o vr 4->i,nH ^jj 
(u">^' l .'^'" 1 ) (Mcnkib) lis j (u"-^ >= ki ») j-*j 'u"-^ Sjj^a ^ *?J J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Oli <jSlall oUjtfl ij& Ja Jij »i» j .(jjSSH ujifl <j»j-) ^Aj (Merak)j 

j^la. Jj l*»^iB pXel (>a £ jLLuJt <J5a. 1—4 c_lij JL i_il>tll LJl&) plj 

^UJI {^1 t Achromatic (gc^aUll) Ui» t^j^j »Ja nlmij 3il3a-» Uilill <uilj 
x_jii j—iJ p_aJ c_ij_S (,^-ia. ^_aj j_Aj »Acrolytc(cj-A^') j Oj-^* l)-^ 8 
dLlill {Jc. y-s 3jj-.NVi.nl OLJS ^ <j,Ua1» ^Jbj US " ^"'UU-S 

Absorption of light \*y*& ijA**&A-\ 
Acceleration '.^ Jlm*^ """* 
Achromatic ^ j* ^i\ ".^AaV-X 1 
acolyt »3j^c^\ ~t 
Acronycal •.^•^~° 
Aerolite ".iS5*- J* 3 * - *^ 
idJill j^Jfi ^J ol -.IV. m nil u^u u-lc r - ? »MI J«a Aj J J -H ^J " 
Expanding ) SjLjfi i)j* £>jua>JI Ija ^ (i&Ul 4jc tf i» . "i .i ij V Lm » *ij . >tW 
ix\ a'A\ (J>SJI :J-Jii ( A_itisu« ^ujc uliljUc-j Jalilu Cua.Jj jSj (Uiiiversa 

Red) SjL-Jfij ■Ujjbj gLwftl ji i("n .frill jl JiJ>jll ^J J-a^Hj tl 'fi i nutt j 

(>»Jtfl .kaJl i_il jjJI) j (j-«*il Vi ^B Jj-i^) -J tliA^JS jSj (Line Schift 

j.XjuJI Jj-fi SjaUoj A_Lna LjJj lliLjjuajll ^Jc CjLaALjua« l>* ajLxil oJA j 
{jjj qa lluJaJl idlall pJc ^i cLoS i-iiSj J (jS-J V j .5 j?-«Jl ^jli- -WjiM 
SLoiUI 4nii"i ,nl J-jk jU> jA j (interferometer) Jiil cSKja ^ .UJJ 5 jLMl 

UT^ LSJ^ Ja-flij «=JjL*e *-Aj • ^SjaoJI pjaJlt jUail o»\& ((>=J£*») 
La Ultj SjakjsH Jilj jA U Ula tliuiaJI jJ*ll IfrUJ Jm £ljjl (^JjutH) j 

^JJ jolu jj Ol>l» oSij "^ ^»^i ij*A\ Ji.b U> jlS U, .U>jli. jA 
jjJw i_S# *=Ujj*1I <iilb ,^1 tJlSH J ^ i^\ jSJj ^iSSlj t »iA JS - r.. - »>^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: I— gfitjJI j^Jci jlKi Ajjjb ?LuJ j^-lj A-aAaJb jn. iaj ^--ia* lj»J_mll £j_Jaj4 

.Aifca^l 

Vi .ujfl j_a j) (Ether) Xil (iu>Li!l «JlJ>1I ^j t jL»J f-krt Liji jJS 
a! \ juAJ i*\5M ^k «Un juj£u (^jI) -j (pLiJll sjL^jI a*u1JI ^a u^jJJi 

AjUjlJl ^j jj^jjJLJl Ja-ujllj .»LlLbU L_ijjju»M j^aII jy=J' (JiluJl (jB. 
IJlA ^j . jaJM (>B LsA^a.1 JA-u JjJll lJ*Jj.(j5J) jLJaH JkwMj (jii) 

Qiij^B. (jyjtill) -j (ERA) Jiilj (cjj3» ta) (Epoch) Jiil Wji i^J 
f ? ™\l oV « j^i u-U*» Ji.nft jAl ^Jc. J c Jj jLS f LUI \1a ^i 

({>J»JJ*'j ^iLull Ul£lj&M JJ-"») SjlSS (ju>ialuy jj L_i_jix-«ll (ji j^JJj 

.AS}li«Aj£ls 

a— A I ([yd JUjj . (jJul-aJj ieJJ*N (V»J»JN AAa^ajil ALl4 £« qaUIIj mIxuII (jJ-iLudl 

Jic. U oi«j ui& aj! ":<ilUu iljSf. cil>M JjL . I^SjIj a£Iu!I oUUn.nMl 

J^ ±ju >SJ JtSIj (jljJaJl j diLull {Jo ^-S JaLilSfl ,>* fj-ill ijuS ^ AjIc 

V ajSi ^-uujsll e lko.1 jSi. jjj iAauDUL J Ajji<jVb aLULI. c 5LLual 

.IjjjS IflfrSn (JJ*^ (j^ ts^* ^* (jiaJJoiLduall jSJj 
t-oaJ 5L4_ul3 A_diJV ljj>=0 Aj^xfiSfl iliiVl ,> JiSi fJ ": Lbji JlSj 
V-lJjSfl ^Jc C- < m<nj V tA-JjjO '-JjJ-S"-} IfrW 'jS'j '«"=■ ^JjSJ (Jj « '-JjjaJl 

^"J'.^jiVI \&J Ai j»- 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (^111 LJjJxaII q^jA Ljljlli j^jII CjLuII ^Ja ^i Jalliftfl ^ j- JUj aJA j 
Ji« ULi OjLaj Cluj Cjijj 4J jJajllj SjjaJI l+uL-ai IJli t^jSLull AlU. 

<jaJ\ j* " : (c^) <#* J^J -(Embryo)^ j»Hj («-«jiM) <*■"■! uiM J J»^M 
t.i^l. irt (LAINE 0-J) Lj^J 3 ^J ««^Will »LJe. .lie ijjjja&I J* ujjilli 

.... ((ju^Uui Jba) 

( j±iill) L$J JUL, ftpljj t-ijJll j>Sj (^Ul g^jJI ^i iiSj S jjJI ^ij 
^ ^1 Sj&l jill : (m > JO jJ Ji". Hilum (jjiWI)j (sJiB)j (Sj£»)j 

^a u w A IJ-$i uji«Lull La ii3» ^jIIj UjSj ?& ^1 iuy&UI 4Jiill»j 

l i A (j_a.Ju /e-jll S_jJjH Ljj jIjjj i «j_)-iSj11 j—i 4 ionium 1 $ *nr. 4-SailJl j 
JJJJj ( Ujjljl ji JjSH JjSJ : JUL J gtjuaVli .lllljiillj (-AjuocSJIj 4j&jSM 

tj-i^jV LoS SjjuJI (jSf »(Sjjui) UJjS j« J*iii jAj ....jtil aJSII jJij t 4jjM 

[jjia. jA I i—Sjillj jji A^jjjI Vj KJjjuull pUuc Jle. _jii ajuil 4j ji\ *-Ja _j^o ,_A 

Ciiill j^Slj .Cliill ^ jjJsu La Jjlj JjVI AAill (J fjijHj .oJa.lj pjijj jumJ 

iLi (1 *1 liti l>-« ^_>Jll J* f^J^' U' <£' '*JJ^' t>> (TJ^'J CJ* UJ^ J4-^ '^ 

tJjlj jj it um*i I ^5 j (jt-uuMl (j£J> ic>uu (jl jW> *4)j ((jjiaJI jA (JUL jjt ftJ-ou 

.Ija. jJaj Ijj^j« ^J^' Ui^ ^"^ U'J • J*^ J J» ... ffl5 iljilaj 

- r.x - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (ur, .(r./^ o^^^ii) 

.dlj ,> J&I ji ^Liil £j*«Sn >l Jl JjLJI 

' JA-a.SH ttjji J Jjiwall l$J Oj-^JiJ (l>^) (^J "^^ *jO <tiUl j 

^ ((jjiAjxil) S jjjui J jluujM Jli LJLuaj J C^Sjj Jij AJiLJI 5A jLuiVI 

....(jluuNl lisli jSIj ":aJjS 

>a CjUII yj o5i>H^»j ."ojMUJI o^*.\ -Oil al jLus :a!jI j*.\ J) 

(^S-i j » A i i rtal l jl 5JHJI jluuiM Jj tSjiill jl jjaJI Jj . i_ij.ill ji uJiaJI 

• ij^aJl >i=w a\ ejjJ 
(> ..aj i . fl (^-i llljjjj ( A_£L1I (^i A_laiill ojjfc j^am eLfLsl J^ulLuiI ii j 
^j jLS pljjui »(Ji^JI (jW^I <-illc. J I jllS jk^il Je JSJI fijuij cSjVaali 

.... jUill jl Jjjfl ojjJ 

JLiUO-xu'iH I^A Jft 4A.U. Ijjj jjj t fiijli (Jjaoa IjljSJ jJ j «(>il>H itla-M ji 

JiLilVl j— ji-iS ^Jb >^ xs LJjJ^ll ja-l o^S oLiiH jJb. ^ 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \_£* Ciiu ^ T,\ jfA ^ ^ *\^\ V* J^ i^i Embiyo :0^\-N 

Ajj^ £ i^\ "* j& ^ <-^j$l Hilum j^H\j-b j&\j j£&-X 

. -$& ^ ^\ XJE& A&*£ Micropyle •.v_» 4i i\ - , ? 

^ J J^| ^ & O^A jfc 3 cTesta -AbiW-l 

•O"^* ^ 0^ j^ $ y^>& "*&» £f& igN iGclIulose" o*^-~° 

^ _^\ Jjua jfc, j iPIumuIe 'iiA\ -A 
jjjis^W {Aoj* ^a. ia.jiu» tGilia *•*-!&• j-V 

Tigc *.^V*A\ -K 

Tronc :£a^\ -A 

"*umM Culm '. ^Sa ^ Xa\ j4 j* X^A -\ * 

internode * m $& — N N 

^"\ ^ Herba 'AM -NX 

CjLaJlkual j^j 1-ijluaH frjd t»i*i ^Jc. CJlaJ ^lll CjlkOUl Lilj 

:*J13 (jja. ^SIjxM i.njViW t^iaJI JjIj jjjSjJI (> «^iul£a o'j^'j ^W^ 
^^Si (Jiji jlS (ojdjfji) *-*£ JjLX. ,jjS3 $ ^u aJSj jjlittl jl" 

2LJS tpLLI l_Jj ..iJ AjS JJJjjV UaS jjjIaJI jA o^P cW*« Oj* ^ •*J*^ 

cjI^ v sl> *lfc£li .L^jjj Jjii ifrLifiVl ^1 t^A £&£& Jij tV L^iy 
:^ll3ll uA^bll 2LJL- j*6 #1 iP^ *L«Wll J UjsLJI liUSll - r.4 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: CjjiJlJi »! «>-■■ ■■» tf£-J Vj i^-aJll *-*!* jj-J*- V) JufcV (^JaJIJj 

Jjjji-ii A^Aiiii oSa|V j «»^a.j (^>jaJI ^j-i CjLill (jjJJiji Ail JL plj 
<_lail i_Jjik»llj (4_$a. J_S ,>« (jiuUij J kjSajSl ^ jiaJV CjLdSll oj^j 

i^UML V) bull Jjyoa^I (j'-Ji^J ^W^ tjf* OjdJ*^ lj' J ".(^L« I**- 4 * 

[j'-" -; ig-ic ljlj_pJI »l o mil A il'i^i l_ij_il V n?> o jj , *i£ .lll Jj iij 
^lo LlulSj ((jljJaJI {S>-m) ,ei l*Jjji j^jM «jjl«-all tjJ*' JJjSjJt Cjlalkuau 

a — j.-.„u o!5L_^JI (>• La jit ^Jj Uuk»L«ll ^ U >aJu oVLiu JS-i 
:(UiV-U1t) <m> : ^UjSJI JjU uvLLuji (Y 

(jLuJ (JjJ) eLa-jui jjLS L5^ 4-a»ju» ._LtjSll (« jLs (juUjuul «_i VI » „»i>.a 
qii .na, o_« AH^a AjJajJaiuij • I JtcLuLolU Jl AjauuII a^A jje JjC aJ IV-)jxll 
Ci.1c.Ljj ■■» >»<i p jjJuLol aJ^jula j_A (Jj ( AjtSLt Vj .\jg fl"i vlj bj-&lj * Cil.^l><i 
'.(-Jjjjj {fil jj&j ( ,. <i^nnll (fjla^ll (Jjjuilill (j 0, *jljJ» vii-ii ^ y\ ^\ ^^jk v^i oAiA\ cs^i^a ,>*> ^ ^ i^\i i^n ^^ 

•Ol j ."t, ^\j^i (^j-V^\ t*a-^J A-*^ i^J»^ v^*^ 5;^wiN s\-iac\ O" J^3 ^f*-^ 
V_A j*ij *w_»i5i\ c.j-uJ "^ UlA.\\->« (J"-J»i.\ 1e.\_uu&\ 9-muA\ ~N '. \-fclft «iA_»i'y» »i-c 

■ r.o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jLSjil ^ aJ J (yC yJjJl ^-^J* £-Aa-JI 4-Lya ^j jjlajSU <Jjelj 
llA La JliU Ajjclu-oli j Ajjill j AaaUI CLillaiLuuaall ^■'■'-j f*** J) AujJI 
AjaIxII ^LjJajSMj A_xal*il C^Uln.nflU £*ao j^a JJ A^Lu Luxl J "lAjuaJ 
ljjjJI (ji Ou| ij JkJla ... Ujjjuaoj Ljfilijjl t JM',^ ^ifi Ajcliuallj Ajiillj 
!jUla LjJ ^u *ij I6.il.lj iiclAJjabjJ flatj i>jll li* fri\ jjl£ La Ualill (liSjC 
{jj-JsM J pj—UI j Aj\ uuJl j^ p_A JSJJ A_*J jj-JSfc >.JJl >SM CiLjtl ^J 

^•J.'dUL^llj 

jjja. c gijMl JJO LjULLa LjjjU>j Lixvajj i^jLtailj (jljjaJij OLull gLiji 
L^ia JLul frnA .WiVJl LJjfti ^il Xa«j| lilajll ^S t^a£u J fJeatA J J IJl 

^Jc. fJS o-- Jj y-l-jSH ljj-^Jj -*-yS lijLS iSa A^aU oUlk— 11 

^ iii j ^ .J ^ «i| . AjuiaJI A-Jjilll A. ingill pLJ jl jjJL-j O L>lVi i < nntt 
U^lj A_illl OUj***. L«9 gJLo ^31! (lJj.ll Ail) Ajk-a f ^U/^W 

eij» CWj'jJ (>• ^Ji- 5 1^ Hi f3 — ":Ljia *> Jji ^i (JIS oUliu^llj 
t a-L>11 A-gj«lt zy±Ji\j A5j^1I dl-.1Vi.nnB i> llLi aj Jjji W *Ml 
SjUi^Jl y-a a^jSUI f \jJSf\ SljLj-. u-lj Ljj^jj . aL^SB UwJ ^jj U* 
a_j1s*1I c^V jJju11 j * A-jjjJuaxH oLc.j.ij-11 ,>-> L^a ii^iiiu Lu aJjjaH 
<j^>„ Vj L^l JjLLV ^J« t A«U jlSaSJlj AjfiL^JI J A43il\ CjVjIUIj 
^a g-jjjll <»iA lAZ\ L. SjISj «jLJ1 fUu £UoSiV t^UiA ^ USUI ^a 
yjill A^jiM UjaLmj SjUi^JI jJU-a ^ UjbJ g-LUjIj cLI jjllj .uiljill - r.n - y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: '" -^.Aj fLHJ J-^J f-^J iiJiui t *»*•>> jjjui ^i diSljLa 

U-uii ji Lukjut S jjSUl 4ji^ ^» AjjJu Ac. ja^« JSi j^LojSlI (J*a> jSj 

° rn ^J*i» fr**-H *!*- ^i UjAj jS ^LjSIJ lSj .Lij .uj £uSli (<iill 

lancer un ballon d,cssai jjill jaut- 

zoophyle (^>»11S ^Ul jlj^l) gjj-ll- 

stentor (d_jj*al1 jj^iM) t_jLu-aJI- 

Ablation dc la luetic (A*uali]l ^iS) ^alill- 

Extraction dc l.ocil (&uJl ^13) a^juoLJI- 

Trepantation ( Ax^xaJI j ^JasJI i_jSj) »=JI- 

Trepan (gaJI AlT) grU-.aH- 

hinterland (j>H J&to plUll) jj-jll- 

Radio ( dlLi iL piSlI Jij) ^UIVI cAfiLWI- 

Pamplemousse (%ll JUSjj « ^^1 ^^l ^ uj^i) (jSlidl- 

initiativc ^I-SSjVI- 

critenum jLawJI— 

Peritoine (i^j^ij^) (jljj-aj=JI c^U^jaJI- -r.Y- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jardinicrs flauristcs 3**"^" 

carapace de coleoptcre (d*?-H >AS) 1QS\- 

champignon d ,un meche ( UjJ l*l»-« cs*SJ ty$ t> <-«iu^») Jal jSll- 

Trolly (ty*- clh* 0^"* us^ i> """ ^J*) <J2»A-uiM c^js-uJI— 

Omnivore (ajAj £jj ^JLU JSL (^Jll (jljJaJt) iTjjjSuIIj Ojlill- 

^J) £ja.jSb JjiaJI (Jo ^3 .tliS/l O 2 ^ IS&** J) t^-jSlI 1$-^ -^J 

-Apous* C^^^—^ji^ 1 ^ 3 "Sterna* «-V&\ cJ^^j tH?^ £*** '.aJJik _ N 

*Apodos 

"Kikubos * ^3j iV-^ i>\V^ ji ' V&4j S»j4 -^ 

O-* ■3-^'" Poultry *X_3ij^i^j*Volaillc* V»*j&) i**-^ *• o^»jf^ -,f 

• ^mj ^»»A"Orius* XAijA\ 

*o^ a^* ^ b jJdu uA\ ASuiM^ A NT ^ Ote&a AW* ^ \$&& 
:rftj*M cJ &MI dhaJkuuit £uaj (J ^jif Z/lJ Jjf* (T 

lX)ULa.V» J-*J JljJL-J A-iisllj i-J-UI CiUWvnX ^-ic {>. Jjl j " 
tL U<aVl ^i^i l_ijJ**il LhLstjjJS^Jl ^.jSlI ijulluu! LjStl JiC. j^UajjJI 
4_L« ^ jJuj (^JjVl 15JJS1I ijjsJI d*S Lys 0^ ^ tsi) JJWftM liiL.1 4j 
JjuojS t&ldl «_lLauuJ ^ (jLSj .ClLullj jljJaJI <jj OLailauM t a Vi"'^! ! 
A^uUl jj^U Ij^i. J^ A-iiji JljJI J\ fS Ajjj-. J) A- JfrU JjSlI J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: I^ImUj CXu J i^LaJ jSWl cilSj iTjSJ L.j i OU.1 j53Vt tfja^ ^j^ L^jla 

< ,rv >." ^BjJI JfcJI 

■••■ < r »m i tj_j£ jij ^j ^j.^fl ^laUi jijSii jtLu.^1 ojjnn 

idlJAjll Laa.jl« ^LjjJJI LS^W*) aLujij c^jjjJI AjJll ^Jl jjLjjS ^juujill 

.^LbuSli yJc *1 ^Uai cLjjjJllj Physique 

Pese-Sel :^^L»*- Pompc dc vidangc :<skji-»-rainurc :i_iljj-»ll" 
densimetic :i_il&«'~alcometrc : Jla^> -Pluviomctrc : jLLm 
scaphandre :<JuajjU-mctronome :»j^L» -dynamomctrc iljiu - Y\1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :Ja U .>, (x t-eclusc tfj*** - machninc de compcrssion iaJmjJm 

:^-l jj a-calorimctrc : j N m i -pyrometre :^lj . . » in < r -manoinelre 

— noisette cassc- :4_ijJaj«— hygromctre :<_iLLjA--scrre: 4*.j*— ancniomctrc 
* '■ "acidimclrc :ui»Las»-a -thcrmometrc : jljaua-baromctrc : j\jj* 

AulaA. L&jl^jj* (eLj jjill £$ .iLia) 4jIj£ 4-a.jJu ^J ^i-jjjll JtuuSM Jlij 
«-J) .SLAI La* d^iftl VI c ML-aVI ^ £lj ^ ": c ,lJa.n«H jUL^J ^a *?+laj 
^le. LjJjjL Cuj«3 La IJj l^jli « J^ciSri ^j-a^i *JK1I Oul£ jlj <a.UJI 0"**" 
c&Jj ^-It Jjuj »^,Lull ^ UL! <*JL-u Cuioj ^LuiUI t^lc. - "■ " 4jjj*1I jJ&d 

.o £Y > (^jiiii ^jix,) Ljissii ^i iai. 

^-i Ijlii-uH £_».lll t> „ \r. «_^3LS ^-S Jlj~> ^JJauwM j>j£j1I JaUj 
(^LuiaSI j^Sij o-aJj c LiJe. l_j_a.ljjl (yjt i^jJj *: J1—1S AxaLJI CjI -» Hi in ^tl 
(^AiA jLLjj Jxc. J} jjj&i J iLpLajlj Lj&ljjl iXllxl jjic. tjljJL Sjjiill 
(jLS Jl L-j1 ■> ii ^ 4-JjiuJl <j1SJI ^4 <J £ j jLall ^Li jjSI Axuw) JxuJI _jA 
4JLui 4-*daj ((^ jJajJI iS&jjfrl) L-iLjS LjjS l_ill *J» j} jIjAjj LijLjj UajliJa 
tj-^a (^ j_ku!l (-jJaL-J Q.n'i-Vjl * ^. wa> 4__d j_SJ XJU «_A ^ V £ o/p^ 1 V 1 
(>* <Alua W ♦ ^j ^-jJjxll ,~i L^jlij Lu ^Dji_uL« AjJjISjVI liilaJluuajall 
cuijJL-all i>iai JjJ&slI jjSlall itfju (Jullj ty lo 4jle! jSj iJLuijIall £±d!A 
j-A jSj jSj yjuillll jiia J±uJI JJjSlI JlluiVl AjjLaC *J JOJ j « -Gil «J ^LuJ j 
<_uLu!l j 3 n\x^ll Citaj_LaJI j^-S 4-lija. A_jIj4 I1a ^j j Oio'iB ^J dUJ 
J $ iwi jv^jlaII LJjja. ^lc. <^JJJ* GOt* J^ *^ Laajua aLuowi L«jl j lIiLSjaHj 
4_jaLJI 4_iilLi l_J>uJI llA ^j-a JIjjJI ^i ^ala L» Jji jJaj t4ia SjliiuiVI 

aa.jL^a J^Jj gj.'iLftH JLiC Jlu-uiVI (jl_>JLj ("ll -tlViKioILl (JxJ-uit (j-a*j 
-ijuJaj La tjle. ^JjSuuuJI CllaJjlk-aVl t> Ua^ jl j AJli AjSI jJi g^liill Sjl jj ^ o- \ ^ ^y^ [f\i^ isM ^^ K V ^-^ ^^ ^V* ^^ 

-rw- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 2LiaJH J j.Lnall gJji U-»j :JISJ lift t> JjSlj L*M*fl (jiuu ftjSJ JSj 
. .^ jl -L-uiLJI {^ ji_£lt $__J-JU!I »_J>aJI Aju (JjJi-J ^ *^»ll ^L£ ,^1 
{J.jjS1j*1I f jb {Jj IjAA Ljlae t_l» JJ {J <JJJ»i* li^' ^ ^JJ 6 CiLaJlawxo 
4juJaj .Je. JaLiIj i"J-t^---«W i*Uj1 &a«4 aA^ic- jL-o ^Ja. ...J^uJI IJA j^le 

(W, >.Ci\jSM ^ f i fclli-all AjjIwxJI 

ilS ( ntijt*- iaa.1 jj&lU ft *"l\ Jltt eL&uill .Tyma 4 J^M hi nVl j^ItiiiII qaj 
Ajuaili. AjaUI iIjIjLuII (>a jjjS JJbJ <ujxllj ^uijjill AxJjJI pLunSfl -*jS jSJ 

^i jo.Lc.'il cjloiM „L»k. UjiSS yJill i_uSll ^a\ <-=— 7 ' ^s ^Ijj c 

.U Jjt-j jUajJl (jjl ClIjjLa <Aa.Jj *_a.l j US (4jjJ*Jl >£UI OtiLu 

3 - j~ ■ -B *A_jjjjJI e-UjuiVl < u> lllLul JLoxJ <J1 n ->wfl\l 4jajLa ,-i jSi 
Xjia 4JLLJI yi jA »ajua)l J lillj £* JtjJsujj ..li.ljll dlliill AxtUltj S^IjjJIj 
SjUSMlj tl fl'u >r j-> i nil x-l jauLuilj t<_U^»JI 4jUiu) (Jaj 4ja£A (Sjxl a-Aa.A.^ 
,-aLJIj tftjl jJI XjS^ lsJJI ^aUJI JJ j c JjJ&J-slI jjjxllj tiSLuill jlj-all ^J 
<|jlJ| jJaSU jjJJ SjLiyi ^» OJ-wjS [jJJ ajSJ £-Lvj J i&j£j ^S SJiliV j^Jll 

.Aj $om 

Jjill (J (jj£j jfi JJAOJ 5L squill I JA (^a Jiij (till Jkuiull UJI^aII Lai 
4_a._&) (o-^xll p i hi noil A-jusj ,-i A->^io (—iljjill TtiJaj <Uj ' -Jjl ' t '^* 

IAIjL ale 

^n— "AsJbi \^fiA c^ ^ al^«^ii\ >i^ cu- o*- *^> /^«k viM* ?t»->a kNU ^ 

f-1 iJ\ ^jJL^"^y!\ 'Sla*A^1\_ j ii>A«ii ijfJj^ (j^"^ t^^s^j i|>-a^N ^jjh^ 

•CJ*^/ ^4t*^ JU 'J «\»iu!k (.jleA jj* - 1 

- rn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JaLS u-lc. SUB Lie. <J*J*]» ^J L$fii Jtiuali toaLia.'ilj CJjLll l**i*Jj 
Lfilii ^J ' • j Ji CiU\ki<-i<ill o^Aj .jjiVittj jJjauL (^jluuUllj eULJl 

.^LiCiUI J XAijd ,> UaJ J 1312L5I « l**i, 

oi_A J_Sj ^-J idlLjunll CjJAjijj j»L$ity Cjjj -."ij jUa&l CuUji.1 iij 
j^4j f i ialSLil L4I ^Uu p i 4_^J3 f^jLil i4_iJJ*]» Ailll tjlj laUlVimaH 

jl ( (_j_^ja.l Ajo aJLaJj l&_^Ja_ui liA j^.j /Jji '"'^H? - J o"*^ ™^ ty* ^vJ 

A-S (jjSj J -^ ^1 l J^=«- kid J} UL !Ai » SjjjjuiJI . . lUi*». U^aJ 

Ljjax. lj)_j (L^Li %juij JjS oliSL-Juil ,^-i _>_Ssll IuCjjuliiIj tXjjaJI Lill 

Jo. ^hA\ <-uSJill . . ^A (jijill *JJ>«1I JlLmjll jl Ol^a-jll sJAj 

Ijjj .^a , UA \\ is J*A c£J>J ^ja A_jJS (JA Jail (j^Luua «IjjIj (jlSluiVli l(-Jjc 
^« .in.nll (j_jj ^ it <iti ^J <XJLu jLa-« JaJl] jj^jjj ilAltj jLajJli Lj_J=^fi 

UUI iJtljSl LLlk. Lu>J JSJI U1SJ1 o^Jb « j^Jl J^ ULi . jU-Jlj 

(^—jjjJI Ja_illl Aj_Ju (j-Ja. c Lgijj*. jJaJj L$j1 jjij l$i_uuSl Jj-j-oIj 

,—i 4 "n^fiio f-mj t_«U$ (jjl cS_>*-juij .»L& 4_a.jj ^ I t JI y>\hi^ioW £J~aj jj 
A_jjjjJIj .1 ->Tfl i^"Ji C>*J Lh* '"U*' 1 * - ^ "■ J J*J ^ (cjliill eL&uil aa t >i^ AjIjS 

p.l...oUJl ^t_H jS L^JJl ^-311 ■•'' -" \t J rt Aj JUAaJiSlI CjUJH O^-^J 

<«_uil_j ts Jaau »iiu (JllLa.! ^JiM (j jiiWj » jUi ^15 ,J (jjfijSiall j (jJjSLall j 

j, ja> CjlaAkk^La XaLA aaj-Jl jjjSj J jJaill 4\fa.j CulSj 1 ^Ualljt jj& [> 

^j X^aJI CjJjjj ( 4-iyala. ^Uc 4j ilij.ir. Loa ^ISi AjxjJsH j AjJail ajkil 

. ... JJjSJI «.,fwill ^*?>I>*J ftjjLueua (j<« t"lim->^ . t'Al'iW «-Louil „ "j A^-oa. 

fjjj"* >--»■>» i*=»* ji^^ ^* SiXj \^/ S 4 } J"^ li ■J^ »/ » .'frfft / ^^ l vs**? 1 

- nt - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (pic dljLS* pa** ^s AlS Jili jrUjl <clluuiVI ^a ouJ Aji jiLa. cjJji 

*_cS SiSLifl £j-£SJ *L$j Jjiij CiLiJI frLiuib L-ala. Laju JjSl J ^ifi u#«jj 

.4*]&M 'UuiJa. (**iiVi%l WfrA Ajjjxll 

4jjj»S< oViii-a*ll Vm clui y,3JI iisUKll oj*^ W-j* f**-B l)_A> J :(tuti) 

4j11aj (JjSjS llllUill pLujiI ASjxa ^ylfi Ijj-ajSu c JjLa Sfl %ijjKd« jjSj ajj 

4— u>JI c^L*l£ll t>_B t*i «>iH ^_i <_j1J £-303 '<-jjj«M f*A-**U JjJ 

[>Sj jJ 1 gin*. i (>C AjILU J jJLaJt (>ti nJSill ^a ^i J^ail (j* AjIJjL 

p ^jJ ^LsJUj < f*Lcty 43-Jc 2ulSll tSk ^j.u-al idljj «4*l£il aLLJ ILlka 

4^i£]| XxjjV O^ja^l llA 0M AlJ ^-j . lUiSII &■ ^JS lij^. OUSl\ 

(m) ." jLbllj JUI ^j . ^ilsilj <_iia»j ^1 cmj c pl^lj 

(^JiJSjl f-^ui^) ^iLill ^l^l -LasjuJ LJJjS i-oa^ jjjSjII jLii\ jSJ 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ci. OjVi.A3U f*MA ":blJU <**** UljbJ ^\ f> UI pLux-1 JjJJI 11a 

«3jJj»JI idUiicty J-iSUaj fJc t gJjJSll i l_lLll ^i <LwWlt Cjbji.ll j 
... U ..ilaJl t i_iL^aS» *oji*ll cJUlaStt **Uiil o&J.>J «**W SjUM «***■* 
JaJst. aja t^Ljlbj^Sll jiliLjajJaJI tgLiaiSll c^ljjaJI iCiliill j.jla ( ^J^ill 

j »./!>■ 4_ul51l ^LsuUl kjLi yj uil>Jt JIS : jL**»li t-jjlb (> o^J^* 

djL*3Lk*-V»j *StoL*Jlj 4-a}^ CjIJjLJL; AjJjJb Od^ 1 ^J- 3 : *J 

<_£ L4J <-i.il>, V j <JAJ* Vj l*L. Ijla. LuUl ^A t^ 1 £.^j*I & ^ 

4_ujc ^la. I^uAjII jl *l«Ji5 Aijjii AjJJfi £^»jl & Jj'j « WJ tjjU&W 
Aojjji 4 1W1T1 L. L« is-JLoS ^jJI JSLjuijII IfJ jSjJJj kill «illl £uuii 

^ L^jIjLj^j ^-Jj>lt f-VU »1jS»M iJJc- tVyj i>*nA lift j^a jOifcll 

.SjLuaaJt j j»^Sill 
eLakll AjII j^Sji 5Uljj I «_£UJl OJjU {£.£« Mj« ciA ' ■*»•' j M^ 

^Jo fiiJLi. a* ^-.mM feU JjJl Uj «2Luj*l\ 2AN\ „1b. ^jSj 

...jjlsll JJi-3Mj 4i*«J ^tilU _>aUll >a*11 »lj^> 

&J-A ^-^ j lis Oujc j^jI! jl AilajjuuJl ^jJ *_-ujSM ^ i.^iilt Jaliftfl 
Ualilij »Ajjtil\ SLa^j^i _^A J ^j* SjiS Ualili l^S $ J * f*l**N 
Lu jijj Jj OlliS ^ Laj ^ J Sjj?** ltlillj(Uli«-» til&i 4iau-M 
j\ {>-» jll JJ-JJJ 2u.jJ-juu1I L44JIM OjJ-ij cS>a.ij « Ljipl Jlj L^itaJ 

*UJ Ljjs ijSfj c SjLa^sJI Jju* 2L5jAsJ1 ^L^Jb oSL*i J ^Ji\ 

llAj OLu »iA IfL^jJ ^fcflj JsJ flj c««3 fi CjUIIj (jljisJl plants 

^J) JixJI uiLSlI ^JJ« 4^ j>— »W ^iii \-& Jlj— « j Jjl^ 

- ru - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: a j_j.1> LAliji jj L_4j1c Liljc ^Jll JjJJl ' ijl>Jc. <"i-»'i t-iJ>»ll JLS 

:" £ LftL 
Ij^-uaS La j _j*-a3j c-Ljjxlll j 4_a=>.jj!II <_£ *-jL£S1 <_ulLuit t-iiLiklj L»i 

5LujJL L4i.il jj J ULliU 1*3 Ijijo ^ ^cV\ J ^Hjill Jilifol 

JaLuxl fj jiYW a ioXA L^jIuIjaj L&LujjI Sjj-jm 4t> j-* >/i AjJU IaLxa t5 J JiJ 
4-JJJ*ii f*Lx» lj-S JaLiiSn ftiA Jjjj (J_« J 'iViti Jaj-wJ ^jSlHj Ajjia.jll 
fti-4 L_AjS.il ai (j\ j L£fiL_jl Jjl JJ jl lift JJ&J I_jjS|Ij 4*111 L_ll£ ji cljjjjljjj 
Ijiajlc. (J^ajc IJJ V) g I g i ni l 1JA (jJbilj alj . ...Jjxj i^c. (j* Ail^all jjL—uall 

jL«a •. V__- i ^A&aLm -^ *3o_ *1 _*i ^V^\\j A Ajk , a^ lW** ^-a 
_a £ia\jM\-_>, Paslcurizc,magnctizc,tcrphinc '.*-»». y& ^ ^^ j_ixaj 

\jJc&ji**o jiSjH\ ^i ]\ ^ ^-a ^a do sade^ V*J& ^ i£^ O&a'^sSN 

ViVrhj i^-aJ ji& Vi jap- <. VayoAN *u» jj»1\ *u_&\ £y» i\ jA\ t^uA ^C - r^o - — ■ \ — — — 1 — <j- — jj — j J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^le. (^^ "<^& 3 ^ufii\^ ^ antimony ^Ci5-J>H^ "^& OUS-J* 

.-fZfjdti sjpuufj 

oLulj* 1*1 uj« ^1 ^1 *Uu&lj JilifiM U A^jj U Jja>J ^ ^1 (jlkJI 

*-jjU l^JJjJ Lfjl lJjSSc.1 ^aj^ill AjjjJI 4* Ualili 1*1 UjjsJ .US 4jj jJl ^i 
jLia o-« S JjiLa LbUli ULa. J « iiLLl. LjJjj-J (>• l«J UEiiSI J * 4iuia. 

Uli^jij LjSl&Jil Jj^ij JiLifrl ^L* J] U«.j ^lj j^ lij j . lJ i ua ll 

jlsJ (>«j .^Lx^n j_^ai ^ia 4*un yiaU-ji ^, dij jm Lu aSjjj *-»=». js 

(metrostaxis p-a.jM o-JJ)j (leptoporosopic ^jjLjul* J 4-a.jll .kjj-i-a _:t*UJ 

■(jll (mucicarpa <->LJ]l t-aLla. jjii^uJlJ j 

U jijj^i ,^lc. LikaU. ^ujJI ^ l^LwU g-LS ^311 *a=uj»M p^Vl 

AJaI 4-JaiL La£ oUj^jlO & tillj IjeU Lai ....fJjS £a 4jS t'nunj (fijll MiijlL 
tiiill ^J JXjuoIIj Jofkill i>»a. Uja.j3j t^LaSft <til ^ (jjSjLa <-JJ^ J 

1 *JJj*il ^ 1*1 CjUjIjJ JjajV y^llj ( £*ijllj J4JI aLosJI CjljSill 
LaS LaLTujI 3 ma Sjjjuaj 4-jjxjall JaLilSfl JLmjjuiI pUij ( < JjS (>a Cujc-j 

.Ail . ...j_jlSj j_»iuij3j 

CSJ-iSfl ^alxll Cllj>Lall (tJJJ«j) JJJ*^" ^ MJ*M ^^^ U*jU LSUJtS 

pi (JjLaj J CjLjIjjs. «.La^u»i CJuLSI »lj_ui tj—jje l_ijlj^a L^l "-ij-^J f-S ie-jll 

aJ (jjll <jjaLJI aX&.jll fjJc Luojik ilLJjj tibial m->l ^a p.li>ir-l J dlljuia. 

A^-X ./ V*AJ\ / ^N Oi^ ja*- 0'^ 

-m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t pjtfl jSUi Ujj Ji.Li *-JjJ »LuJ *Jlu OjLuya ^311 AioLJI CjUlkuaJI 
11JJJ«3II ^i gAlislI JJ«3 (> P^jiUll J>iJU oajS IJJ «*11J O* J>aN *&J 

t>j (aSjmIjj Jbrassica : ^ ' " ■■ l«VJ c^k ^IajV* ^.j J»l*ftM £""> J 

us us, «£j Mi^'j {^-J'j Jjfflj ^j Jjj^ 1 j s^jsn WV^ 

.£jjA\ {*£ -g jbaJI -yJbaJt - (l£li) althea ^i 

:(Zu,jLJI S&W!) 

jLjJ ^_S ^Jj**-a j^il! JaJ jJJ 4j jla-« fl %jLiai iTulSl tSyjt tg^juei] Lai 

.«_j3 1ajLj»jV j tjiw JSi gjJajM ^ kijxll £LuuY UaJJS ^LiJ 

:(1ajLiS SJetSJIJ 

\jn m j JJ-Juj ,—juijla ji (<— JJC (Jjuai £-• oJja.Ldl <jajjill JaLilVl 

(alcohl) Jj^llj (alcnbcc) i^uAll : ii)J JUU =Wul» UIjjJ JJ UlL^J 

.£fl » °^ (sirop) t-iljjillj (sugar) jSjjJI j 

.<_uj*Jb l^ojuij 4jL£j Ajajjill CAilll ,J 31*11 <-Jjja. t-il^xll JjUj ^5 
(_Ljj«j AjS^S yJJ jLiiij .4_uj«JIj A^JLuJI 4_jajjill USjjaJI ^juij JjLu US 

^j ^uijiH yJ L-JJsJI £*i«J ^JJJ*M <*lll (fS tSliJjul'il £ft {J&J LsS .UajJjA 

u-JUl J-ij JL*i ^".wj.^ Ji- uJ-jiL SJjiLil Jilift»j « c 5Ua— , sllj =UM 

jtjajuoll (Jjjiall „!& 4j&c Al\ JjSj Jj <Uaj>J JLSM ^b^jY t-il>ll j 
^jjj .. < llr . A. O^ ^ H (JlUJUllj yJI Jj-Cljj dl ■> \h i n «U <e<al«ll »?->tx]t f-* 3 .} <cJ 
(jl xSj*Jj ": JU lH^. (jjJillj aj_LJI ClLaiJajLOx) (JSuYl pajuoII £uaj J^y 
yJU) JLl cl^juuijlj AjjjsJI ^JJjISjVI &&Lla1I Jauul jAj ( elixjJaj (_jill a^»<nll 
pjlalb yixlall UJaliii JjjaJ ^S (^JJ&t jllj ^JJxlb ^JxiaAUM f l«t UJaLui I J _j3 - nv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J-SJj ( *_J-1*JI aJl^j AjLuaII AjjjxSI pLjajjl ia.jj Jjfui ,-3 4juui\j ^la <J 

i^ljj'iHj S J-JJa. Ululjj 4jjpaJl g-LijSfl p jj-a ^S l$Jo UljC .Jill ,tal jSll j 
J ■ ntii (Jjkl SjJ-i. fuuaj (baIc l£j*l (**><> pluul £c <La.jAL<»V <j| (^^j »illil 
(Jl J — nil j a\. ,i«ti ,—i A^iill t")l j.Vnni \_ Sjij *jM > n"ll J *<*i*Uj i*\— «U1 (j_j» 

4-Jj.jIL i^jJ, f ■>»« nr. /V/l pjLL SjaLSIU jJo ^JJI dJISlI c?>-ll 
J *Jdil 4_oii ft-*** «ilJLJy J <■ . t > jn f-AJa.j l^jj (lull *lJajM AfiU. lilLcjV 

•SjVj ( c5 J j9 -H* lK 15^° ^ "tW tj_>*5i ^sju tSjJal {ji ^Uj ll$J (jjliiiiuall 

« Sl>3 ,>» jx£\ uij^S ***« (jtj chilli 4ia ^aJi.'i 5bJ«ll <iWj £U1 3L.Ji. 
Cjjjyl «_ijjS Ujjli (jl : JUj . **I 4jj <J <L« qLo! l5 Ic yjljj j> t5Jau1 j 
t_o (jiajLaJj |jl Jjj& (j-« ciLuill ' « i*t*\«t ^s».jj ALjJa ,_A Jj ^JJjS ASJjia 
^5 SjiiSflj Jj^l ^ISII CjUuJ ^ tjn, nl . r>"i^*j\ J jSij .lluJaJI ^^AaH 

^ Vj » 2L«jja» 2Ljjjssh o\ ^Mir^i ^ uj jai v j « ^^j u\j 4jjJii 

(JJuuM ^lul jA JjiuJI J^xjJl g*i*Wj .1-ijJueail ^JJjJfl ^Jiu-iijli ObOLLuuflVl ,WHM 

-ru- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (Jl>Ji ijic L&mj C-ijoS »maj LvuiLa jA*ij|.imB (jA^jlt Jje J ■pS^M JLij 

O-a ^ojij ^a ^Jajl La {£1 ilijSJ lil SjLJI LjJ ^jjifilj ": <jj>«j>JI lW 

ftl_A <j_La ^_j 4-C.UfrH J-a&J JjJll J-»fi (>JJ 4J jl jaM ^C Ls-^^' -H^' 
jLcLaaJI ^9 j5Si JjilLj jlSSeVl Je ^jloaJ ^JJxJ 4jJ J La ,jl iCll&jjJajJI 
3_1a». L^jIc tL-aai (LijjI ,J OL>ujlSSfl (> (juufui CjjjjA) USjS ISjuI JSj , 
l^-j £-ai jb^jt [LaC j^a (jJa. OjaXS, LjJl ": JJjLl -LvojpliSl (jB ci^J ««jSia 

Ljfta. £j£j ^ is jui& IJL&S (Ujji ^ 4a&JI CiLului>JI Jla. 1 JA £l£ lili 
lLuJLj ^_jB jjjSj J ,J4 Lvf IjjJaJuiJ «dlJl ..-? ^JJjJL (jjiLlaLiH jjSUji jjau 
1,1 111. Vl J £jpL5lj . ...A_cLa=JI tiuu „j£ £* JjS p_jjJajAi\ 1JA ,J (Cjjill 
4_ujJI 5_uUl CjUlTrnntt ^ UU1.I '„ • ' jl ^ 4jSj*JJ\ ^uLJI oUSII 

.< ,ov >**aLJI LpUUlal JJ 

:JlJu l-ssLij liix4 ujjjS jvsj« ^LjJaM ^ikuao Jjluj 

p^i La ALjiu ^■jkimj SjjjS Ajjia.1 4*1 (jSjj j^illi .Ljjuij <jaI*]\ ilile j*ijxll 
A_ujc CiLaJiuuxa 4i jaj |JLa LuluJ Jl Allj AikiiiijV <j£]j «(«^le. p_jjuij_yi 
^*' DJ^3 0' <1>J J *' J J JI 9 t l^L^ilaj-BLa AjJa j <1L Jft l)*j La I jJSj .LjJJ (jSjJ 
4 "r .\,. oi 3-lil LjbI j t^^jJI JjISj <l$aJ Lai mljJie. Jux JafxaS Jx*ll li$] 
^i U JLijI i-j>1j1I JiLujib 4jSj«* ? iii Lalj t^j ASLtLall AjjjjJI OljjLaJI (>a 

,<jjLuaII I nil; AaaLill t'J«.ll.. ^.^H ajJoj 

^ AL.LA11 4_ui=.Sf» JLhjJI ^Luall ^J -W^SlI OJS ujLu-Sfl ^j 

.A*uilj Ail&j (Jaj (JjJai (j<a l^)l->i^VLa Jc (IJuS 1 ij.^f. J ■''«'■■ ^- 
^jjfl {^LuJl J\la jaA <-flJui Jyaa^a JjjSjU Ajs^aLIIj 4ojIi1I ajkJI ->-■»« 

f >» . ft . l > I1a ^ . jUwJl ^ L4j\.%.J jIjuu (Ja c<i!ai-a j»jlc JtUli - ' ■ " 
3 jtnM j *LujS1I ^j t <uLll f _aUl\ v g\-i-> n ^i Jilili j^l ^jJI ^jjlSiVI - r^'\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lij .4_1JI A-«a.j t-ijjS J-aa-a JjJSJI J^J «-ijlc ^Sf IJA Jjil .<la!3lcl 
,—i Li.nl.-v Ljlj LuLoic i/paju] t^Slj .Cjl^ilu-fiuJI fjiaxi j-i S^j« jjo LiL^Luu 
cLauLua (J-iuaS 15-lfi J-iJ rSjll jA JW^l^ »au«-oll £1 (j^^y rth* *a>\«ftH A-u^a 
<JatiJl t 2>_j_S3 jjJuuo »■•>»,« 1 j.jjxnl jJk Lail {J ihitt ^Ifi Jj VI (jl {^p. <jJc. 

( (Jj*i t fe^ia t JaJjuij >fu| jAj ^ 1 1V 4iui t^JjJiJ j«i (Jjal OJ?* J- 1 "* 
ijjuujS) <_uJe UalUi <jl (Jjj^tl jSi JSj (A^Jti i. .,],>. i-»> .i jidl ,jij C-JJJ* Ji 
^ei jjil JalilVI *,>■»■«& >yl*]l j-i 3jj je —4j*&x.I t.il <!•>»<! (jc. iliS AjjglSil j 
J 4J&ij «lj±i£ JijJI (ei UlLuali (Iajj&j ajftUity »«>^ ClbjjAOoa L^J *^i« 
^jki »ijV JUS J*»JI llA j . <&a.VL ,Jc. £jU1 j (J&ll Lki. <> Liul {Lu 

(U,) -Uj* ^ JJ3 p** ^ g>...hj ^ ^ ^ Jjiii 
^J (i-juj«j1I) yJiilll ^IjUVI t>» jxSl ii UijjS j^jSjJI Jl jXjjj 

( <j-*jjlLi ^-lu-ai iu je. Jalill •!_>=>. j £* at- jll Jo A^aauM CilaJJajuo* jtj** 1 ' 

.<UI frLi ^1 UjUIl ^IfJ 

:(HnA~U^f) ^L^f Jb«M (n 

jjJI jjjcIjJI j ,—AijiJI pll-miall (_3jS=»-j ,-i (jjUIjJI JjIjI i^a (jjl^aUl {jl£ 

^J SjjJliall CjLuiI jjil j djLxjSlI (J3Li j>« Jlijj ^jSlI I JA ^lko ^j »Jj».jJ 

OiLi ^jII i_ukJI ol jJillj iil ja!>1I t-iJL?. Jl * *ilSi*JI CjLjjaIIj t-iSSJI 

1-AiiA.jjj 4-^JaJI liiLaJLiajtaflJl cS^ 3 J-»-^ (> ^J*H <^M^ j^jwaljc. J jiu - rY* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (jjjij f jJc. ,_a ''■;<>* .-All » tU.^Jl juLcj »Lwjl ^a AaJ»j1 j Aj^illl 

yj AjUuIj AjVUL jJli Jili .AjaJjaJI j Ajcljjll »_}U1 ^ Aj^aLkj cAA&Ld 
Ajalki^uJI Ajjilll (JjjaJI a JA JLu alfri ^jW AJAuajM SjIaJI AjjjJI £&+A\ 
/jxj CijAia ^ ((JjuUjj j^jJi (^A^i £***JI) ^a-oj ( »-kla5L»M) Ala-<> Jl« c 
A-jjjxll Ailll ^fl->fl) Ala-4 JJ AaLiVlj ({JJ^JJ AjjjJI Ailll ^kui Ala^a) «*UJ 
AJdll ji n?<t (jujJJ AJl US ((jjajaa^all £jJA jj !5Ul& 1 jjjac Jjl£ j3j .(«jAUillj 

■ tJjiM WJ AjijS (>ui«Jj ^J*^ 

JLjxUI t^Lalk-oJI "ul>-i*J ( «-i_kiiL*ll) ^i V jJm "SHI. ^ijS aJj 

Aj (3-aJ lsUI (J— *J c ^ - a L tI I grlhi^mll £uaj <-S AjIj AjS ^L "AjjjJI l^Jalillj 

g lh>rtoW 1J.A JaLj ,ci j*j2 J «-j^ ts^' iliULallj ikILumA li* »■•-■■ J 

:JUi9 

iJWT (>a L^jUla yj CjLsJLuall «iJj Aj, jsu U Aj jfcj ( ^ ■ n-.1V ^jll AjUA-a 
IjJi A-uj*ll Luxj tjjii J Aj&jJJj (AJjJaJl Olajii-allj »jLJt ^i JiU]Vl 

l fr i.Ia. i u (jA jl IfrLa 

lA_uJa.l AJiL Ajj/AaJI »jJ*ll Ij-juijj jjjJII £-» _>»Sfl IJA ^ l»P-»1 U lj|j 
J inr. (_i Aaolxll (jilj-C-bU LumJ {OLua £)— » (JjjuuLi afriu aA Jjfraa* ■■*! ll ■>! 
lj] iLiSl .Xa.1 l)Ij ^U.Lb {jl Lfjlc ^.nlo OjJjU is^ CpJ u^ l 'J* O"^' 
:£j1l£ ^ jhni'l Ifrylj a^jS ajllll iiicMI IJA «^&'jJ > H Vj. nV"l..il 

.UjS oLaJI j>»Hqj AjjjjJI Aiifl jljuil a^a. iJjSfl 

ji IjjlS Ijl jji Ailll ftJA j^ic. (^xtljS j^juiil Ijlxa. ,>• S*liSj a^iSi AlS I^JljJIj 

IJJk Jj trft £J_C> I *mi*M (JU-J lijLuJ Jj-^lx j—S J_uiM ^)l tillj (j* gr i n'ijj 

. ...Aj alSjj (fjll iIiLojSlxII (JUaI (jej AjIuI jj ■ o*?'! (yc (Jj tjjLuilll 

ilLsJi Ajjju* ji Ajjjo JiLill jLsul j_A AjjjJI AjU jrtiaj L> Ajua!Aai 
Ail>» l_iVl (^Aj (AjJJaJI Clljj'il j Olfiji-swllj (lllfijSa^llj Ajj^aaJI ajlxJl 

S _a>M ^, ■ ■V-^-AV /V^ijA N^ii j"*-J-i»Sk C^-.Wi.n.NN j^Wt.nm i^fA+JSk ^"^ 

- rv^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : t#*J "^J JJ*' OH ^ J* fl ?a 
LLaCj IjjiaJ AluijLuj (jL ji alxi (j^aL^uatVl :Vjl 

-ijil\ ji pUI dUj tsLiii Ua L^.Vj *4aj*l» <iill jflj« ^ JiliSlI :ljjl5 
Ojiillj ?J lxlU ^u«]l bjji olil t> JaSlI Jo s^lj fe] ^131 : ^ 

(n,) AiilSj ^le, ^Ublj -U L^xiit ;J*j 4SLCL.1I JalilSll ^Ac 

oia.j (j n1%mtt (ji ^A j Ajj** SjSJ ^Ib jaJ (j\!La ,-i fJj lyA^jiill -^J 

JJ\ ji ii. SXJiaJI 4_uU JililVl fcjaj JJ 4*1*11 lSa>U CJ^J UlAc j " 

Lia»jjj t^jAilij £-IjjjJ1 (^XASk JAa-lj CjjiLj ,Jc.j C^^j Xaa.l£ Aiillj alxll 

H>ijj_L-a «J>ioj t JjJj SjLjJuj ^JtLuull u«>isjj '^"J* £JJ*-J ^^JJ 

•frV^A jJfij cS jjJj tjA> t^ijS :<Jla (JjJjjjuumJI (J* jjjj 

ij-iill tf j^'LviWtf 2LlJ*JI CiUikuo^l ^ 4*111 l^U J 2L**aJlj 
^gj JaLili £->-«> jJ (JjJjiillj (jjjja-ill (^JJ X^ju J L»i . JJS {JJ fL^Jl Ojuii 
cl^AUjiTj CJ jJbJl j iIiLull j (jlj^lj iii»ttj CjLuiJjjll j 4cl jjll j i_JJl 
IjjjLj ,j ,J -AN ».inV»'i W*ilS «dL jij ) Utjjjua l_JjL Jjj£jll JIS US oliuaj 
^Jj JaLilVl i>aju 4jcxIjx ^j ^_^j (jLliiu 4_illl ftUka (... jljl^l JJji^iJ 
t -« ^jrtt'i t_ll_j_^aJ\ Q^t ^jjijJ 4JS1 ( jSjjV L-lLll liA (J ^AiJj ( !$»>!») JajuJa 

' '." <J l_ji-sai.l La jjil a^JJJj la^jSLTa (JjS 

sJLjJI *.lisll (j-» ij ^Li 4_illl j ^i«il (>jj ^ ,a.-> j (jit ^a.jj fj lili. . . ^JIlumII 
OUS1I ^J ujajjSfUUWl ^iiA* ujjS aS=j ^i jSi f5 j^Sil t^jiiJlj j^SH 

.UJXjil ilA ^JJ Jjjuajll *jxj UjSiui ^Jll (JjUlj tf^Jlii ^ij UjJUja\ yjll 
,4_jjj»il jjJJ L^lij ji Cj\tll-it<-i<i\l jcuaj (j LjSjLu L_la.ljJl (Jluill ftiuaj LaS 
Liijc JlSj Lai ": JLSa ^aajLxll -UtjjjuLa ^i <kiil ^iil Aa^la lillj ^i Ujfa 

.\Xtj_yo l*uJa ^jA\ jj±y& j yjb*j*ajk 1,^^ » ' 

- rYx - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -Lijc. I.U-C. l*l» XaJ CjIjVjjM o"^ ^-"^ i#-* -^ ^**^ ^) J '^ ^- >x * 

.0JJJ«J {J 

L*£ l^LucL^ j LjJU ^Jc 4-j j«]l J =Lu j*JI AJilili £J_i JjSH f«illa 

" j " 4__jcljj £jLxA ^ujft ialili " Ijlj-iu ^LAaSII Li*-»au» 4_lau« ^j Lfrlo 

(> ljjl.l*.l Alfa. L. ($ c JiuaSlI Cyj jA Jj « ^Sfl j$i yJlill ^liAII Ui 
j.iJjj (-i JJ-uu J tSjt a-uiill liA (Ji .I4JU ojSjftU uiLuJal £Lj i^IjLJI 

dlj-iaj e.L^lc) jjuLill £-* jljji y-1) <Jj-juiJa1I 4_£Lill (jiiLia.Sf\ plajj :Vjl 

macluTa IjjlS* " Sja-ui lillj JllU t<iuu!l <xiuij (JxaJ {ju L»lj ( Iglla. 
LqS "Sjjlia" Ijluuu dllilj » (jjlSia) t^SjJ-Sli (fi£\y& JA <jjjuiL» ^i 

CiLu jjJo Ji-j <2>^uai AJJje <iail LuLuiL Jtjkjj jjlS t j] t^Jull (> AjSI 
t5-AJJ«il <JaiUI ?t_ja.Jj Luaulj (JaS «pULtl1 'Aa.f ^IJ AjjjluLi ^Lalxll -tiloU 

<Jja-9 ,^Aj " gundalina liJI Jjjb " (|? ^LJI l^*J (jla Vj^* 1 *" ^*i J 1 - 

UJJM ts J\ A •>!*>! iLuil LlA (j i*rt JAjuil JJ_jC (cjLalSH '.". ^ auuu^ (jfi 
.\4ijl JS ^soauua -UJJC. 5Jiil lujl Ja.jj jitaL SjjSiall AmLJI <liilll 

•nn/ ls Ma J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: " -Gj— ju ^111 oLull "3_jjJ " V " ^hc" JjSii «-ij«il <*>*ji L£ ^Vl 

.... IjSaj "adenia Lipi 

lilts ^Jb ijjSc. ^i j^gn ^iiui cW Acj*i>Ji 4*Liii u»Ua.Vi *lJ slsns 

_Sj y^iUll (jLuiUI ,_i »_j_uui lilj tl^JJaJ <ji «-Js>J Luui fij^j c ObUill 

"j " ananas ^A— 3 ^ " 2L-5* Jj-iis «»ji— £11 <-#jjVl <i_uJVl ^-j^» 
.^djjS <jSj>>i jSbS cjUi ,>« LJSj "cacaoyerjISIS 

si-$J tCjLjLill OlJLa y* Sjjb &ua ^Je. ^IIjII AjjLjII ,jiiLia.S?l »Luni :Ujtj 

yioi LIS 1«jjL* iliijxu AjjjJI J) ^JS jjSSfl jA Uiio j eLwVl 

ji 4_jL»jj " arctotis ua-uj&J " ^mall lTjUjJJ " i_*sll a ii " JlLa ciillo 

(ni, ."aronaria UjMjJ " SL**«]I 4ja»11 JLjl! SjAj 

jji-xj ^Ji OJALi L»l ISU. (Axtlxll lalififl eJA l-u>J ^jIj j> yiulj 
LaILmi J-**J JSLill J C5 Je. J^j Lai>3 jV «^J»1I 4*«1*JI ^U^JIj ljjSII 
jjj . Jiill pLui {s ixA) IJA ^jaj <uij foSaj jJ Ail J .^SlSuWI J ^l^aVl 

(jl jilj c jjjII {jLuJ : IjlLia »LujAM *1a Jl« I >-*?.J3 4iSill pLjs J djSj 
11a ^»j . : Laa.jI« LjlSi .jtJI jaJI y^aj ckjVl j££j * ji*ll ijlJlj «jl*H 

< <iKi eLiaus 4-4A.JJ jlstf L*1S ClLil! o"V^ c**l*N f^' l tH^ C*-H f>j£^ 
JaLiftll f yol 4_}iljll 3_jJall ^ 4_j*jjI L* li-Aj .4*jL_ui SJLaJ j 3_jujd 

Ufc* jij: <]jSj ^ ri/i \+ sjAiau feu ^^o *M gik-xJj ^ji *-un 

^^LJI jvjuiVI Igno ..ill ^-tb 3La c LmIjOmK L-«U5 JjIIu ^jjc ^jwI ijjSJI 

><iF jji file Ji) lj^uaII 

lS ju^lll *-« (j-uuj LaA.la.ij «-UjC. LoAilS tLiJjiJiJI j^Jo (_Jj£*H iLiii 

- VYf - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tl^a, jjjxj ul^Ij jj luljiiiilj t_lj£jJt £11 AlAkJl (JJia-Jj .-IsJj »Uii Jc 
iJ-ll o-j -M-J» ^ J Jj^» J*^J M^ 4*^ ^ Jf ja^V AiSJj 
^J Jii Ai (JjSjV J L_l^ Jj4»j11 1JA jjSIj c j^JI ^Liil ^auaII CjIuII JjI^j 
jJj c jl _pa\\ IJA {>» jfl AjaLJI *Uu&t ^JjJ Uolj iS J ^ J .^aLJI juaVI 

-5Li 1 campanu la baibata jjaulJI CiLill «ili JliL» .Ifxgi a!j$jui J] dlli ^ji 

•v-}jjj}\ ULA& o"J^ 1— * j^jJt UUJJ 4_lu£5UI Jj^^l o»jj-^ 
.^-igXl] JLiUI j^Jc ^yljj Jj c bearded campaniola 11a uA«uV cSjJSiVlj 

^S t)jSj ,^«LJI CjLjII jual J ^Aj l^J jjijjul jj A]Ll. JJ Jj^ai li*j " 

£ >i!l J» Jj3 <4Jl51lj (genre) u»i=J1 Jc J* Jjty oi&il ^ US^ sjUII 
.^4«n ^j u^ Jo AlUI aJbiIAj jLi jVl JJ <3jjji L. J£s (cspecc 

V cAjjjxII JJ (s lxA\ lift j»a.j5J J IjJe. uiaj li^ij (4^x11 Olilll J£j A*a.j3 
£ ji» Ajail l_uj»i IjfiSI JjJH <uUI {^AmH i_A»*J jjixj JJ l*S Jul J 

t yViUW oHJ*^ LaLi^j campanula barbata tjljji VjjUoS :c*11j Jli» 

AAjLjui aJaJ j **1S J l$I_jl.W Uliaa.j3 jSj (jujajl Jft J.SS ( VjjUoS) 5Jiili 

JiLalSll J* ^J lilAj . ^aSLB QsL ^.Ju J JuL Jj clfcijxi U ISUj 
^-•j^ll uhj^'j (C nobilis) JjjuII o*JjaJI : Jj-Sj Jl c^l ^Vl Jo a]|j1I 
^-ijjJaJl L)a - i _yJ\j C.latitolia JjjJl lP^J^' u»-ij*^j (C pyramidahs 
0-. jU^ l«] ^jH ^IjiVl Jalili JS1 ^ ^jJI Aiillj ^11 ...(cturbinala) 

-^ " A-^1 J j« JiUlSfl f^uu." ^i ti^jl ^iil dUi Jfi JJjJIj . J^| 1^ - no - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Up u*jJj LjJ^i L>5j«j i^S L. <jc-1 jj tlAjUi ^yJa JjS Ajjjb <lail ^ill 
Laj.i*s (varictc) i^LjjM (-jj^jJI ^i t i.u.nti l5 Ja 41UI *Uuu«SM l«f " 

^Ju cLiuoil (>£. jj«j ^ii\ <laiU £l£ IJli .2U^«1I AajUIIj 4jc| j jN t_uSll j 

ig\ « U1U ^ UUSJ5 V)j «5_ujJU UlL«.ji 3-^. J5ll aLUII ^iUJi (>• 
« Ui5Li <Jl_i*J j^Ul ^J aft La^JC i-uU.'il <J4i US J Jjkual ULujc 

*■ ■' '"" -J 'Lf-^J tf^'j-* 1 *- C^J "^JjSj ^yajxjtj ^Jj^ii tjU :!^Jua OjIji| f$i 

(U, >.U1U Je OiuJl iliil 0£jfc c^ijjj ^Ijij 

^— i 4 .jAa.1t oil Jj-fraJI b-C 4_/Ollll A_LlSll cllLaJjuall ^_j JjiaJii-jji j 
(wijS a ftj^f* tluLiS Jj+aJ* fti-A J J*H3 -tfk^ tS^ <£*1*]\ i-.l-wll A\ 

jjmJAjJI ^-aJji O^aH ^' ^J ": J J*i OJ*l' '^* (> tf 3 ^' £*jM t 1 ^* l,? 5 
UiliJl <aiili eiLuill i_LjS £_* ji ^jjjJI ^1*^11 £* ^ g jaowl tjl ^al jjfl 
aWjII ^ L«lj 4j*ax.i Jalill 4.0a. Ji ^i L>1 UJI £_>a-jM (JSaj 3iyi> n.n AjcI j j 
(J-j4 Ol_La < i in; ajJl jjJJ «"linl J i"inij j»$\'^- J -lie. till jjj ( 3jbI jj (ji** ^Ifi 

tlu& ls la ^Lull djji&j t^jcljjll (jjjill (jial jel jjc UlLui ,j jr_pjV CjLaiS 

LiSjl* LfjoLui jjlS Lai Ajl jjc. .*auuall l-Sj ja-^lc AjS_j* aJLuij Igf-jjua ^Ift 
£_aajdl) A i-><i j_i 1 gujnj jjuiil (ji ,J r-V ajljLa LJjftl *i £>a j JjJ-s tgle 

(» v, )/ f L!iH £&»* JjA\ ig A*l\ 

.l^ic. (IjJbtJU **$ ji l jaJ Uj .i»J LsjS j-jl^juil a^liin Ig'oio t_iVI 

CliJjJ *A_jcljjil jijUi Jalili ^ j^Jl t5 _ju AjS j£ii ^i t^ill ; i?i»nti ii*i 
Jjj t 4Jisl J-i^I A«juii jau A*1L1I SjjSiall ^Jalili (jiaj ^ <iui ijJJile •N^.t\ ^ ^1*^ v^*^ e**^ "* J ^ J ^ ^^i^ 
A^o iao\/o ^ ^i^ ^^ON lJ 'iba ^M^a"*^^^ 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jLjcl £y* l j-}C. a-uil 4 Mil |^a t'lfiiW 4jiu c £a.lj4ll (j* <JjI jiio Aijluai ^i 

VjL=. yJJ <*u,jj .j^jiill yjjJI ^1 *ij~, A& ji (,v,) . *L*511 iJJjIll 

jl 4iil mi S^J^ ClLalkjytfM jLajl A_jij jl ( ^^W f-uMj (j-^J^t ^juiVI 

- -~ «M <Llau> ,-J L^-oAl OS jJjuuiI (_ijl j-ii (j-* jS 1 -*^ J=kJ (J ^UJ £«J 
L$JJ ■••■«■--' j <iuuii j^ Aauuii Cj^Sj JSj .(£ H/\0 ^ (Jjjm^j i^J*^ <j*W 
HOY flc. fOJuJI lis ^Ja ^iiSLni !>Uij ...^iMI LjjIjAj aJjJa. SjU (-oil j=J 

pLuajlj c iajiakjMj 4_jlo1x1I c.LuuOH ij* JJjS Ale U^>-«>' dijSjj . ..." 

J LwjS 4_j ■>»-» ji *-jjj» <«1S1I OjSj olS »<hj»11 CjUUvII t> Ljj* jjjS jac- 

jj ji i CrijjLtll i_uS ^i jl j*=Jju»]1 {ja Cjl^aSfl ^ *Jjlj (JjSj £l£j tljj^a. 
JUJj 4_ule A^alS jl LjJ^a. jl LbjjS I >IVi.n« l) J-Sj U"J ' *-"*^ Aj-alft l_uS 

,_jLjS11j *.l_JjSflj cLaLlH 4_jS J-a^ J jL_aju»ll ci^lLi {>» QiijJjl j " 
jj'Lu ,-jII 4-ij*j»1I jl <ii jxll CjUISM j>tL-al l CjUAaJl SiiUl j c) j*?.j5Jl j 

oLjj &a x£\yA\ fijlc. Sjjj yjij « AjjjaJI ^cl jjll f jUI Sjjj ^i LjJLwju.iI 

. ^C. p IV»m<i (j^t ji£i LiLud i"iU-> ( _ul »J jSII «J j-oll Jaa.M Laj J j 
j^JiV * iae. £e villi Cll*S JJ ,^1 ^LLJli i»J3.l jll 5o»aJtS/l A-1S1I j»Ul ^ 3 
LJ Jbu« cilJ yj Ljjlii jl IjjLuiJ Jjl jja.1 jjjfi La g.l Vi.no (*J^.JJ l5=»- ti ^*' "^ 
<' V ').' ^ujJI kill ^^ jA JaJI IJA i-^L^S c^uis.S/1 ^l£ll 

^, oL^.Vl ,jJI :Lu>JI JaLilVl ^J^l c5 ^ ^ ^^j ": JitiS JlSj 

j j jjJll JLoajJI fjit j^LllI 3 cpJj-ui {jj'jf (-^.uaa^ll LuuiV j t AjjjjJI <iill I— iiS 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tjji ^JiiVl ^LOUJI l_A___j 4 <l____j i># 2 . U : ;U *--^ M^Sj « ls^} 

(,V0) .Ujic. j t^VWt P ljJI 

LAjtt__ jl l_A_$x__3j Ualill a.fl'u ■*■ •«y^ ijjjll Qij..»«l--W (jjil^xlt jj~>j 

.LaAjjCj <_jjA jjL» (jiiSLsj ((_9jlx__ll (jial j_££__l ,_L_ 

,^_a is-juyc A-as.1 jjjSjII U jSJ ^1 __u-*Jl Ajjl-iH -IitjLull pUuil ildijj 

■ t-ijji iaa-Q jjjSjll lAjw.jilnWj AjJall ? jLJI p-suuo) j { dAjill eLo-jit a?j") 

.yJjjJI t_j ft L t .ll ji «■>,<> II 4-aut (J dels. (Jill (JjL_lL___j_!l Ajuxl^ya jjiul jjj 
4 \-> n j l <UJJxll 4-xUI a n-\n 4_L>jtj l t 3_jijsJ ,__ i-Jjdl <j-A-M ._J*__1I *U?_«J 

(W, .SjA-ffl ^ i iUJ 

oUSH f U AjjjJI OLJS1I ^j ,-i Ijiu-I ^3.1 aLj-JIj "^l^All Ji 

Sj c. ,__ V) I4--J-U O-S-wV 2LLjJa A j^Ull p_4__.Sll f l_«i jl 1 4 j 1 ni jail 

VV ) -1 ■ 

x '.uikLa 

t^j-ll {j-j-JI jjJ-i A-LuJI ^i i_jjj_i j^jjb Jjill {j* \g>^l*i (JjS ^ Jj*_* j 

L-oA jjoj ijjbjLsj (j^JJ fj-^ J"-* ls^ 't'J*^ i_ail_i-Jlj <1S_11 eL>-£ 4j1& jLui 

■ W" J) 

^tnll ^ ^a JSill ,-i Uj* jill ^lll j_-lji« 2___a_-j 

&V-W.31 v_s JlL» ^jp. _ai_ <_. (SLiA ji ». "o_> j2- *_M& ^V*_& «.Vwuu 

.^>i\ s^j^3 ^-=-^J jW-^3 iS&SiN c i \_»_____ u _\ ^ i£3S> ^-_ *<^» jJk\ C-.\-.NV.,nA\ t-— j ^ ^ ^\ ^ J__\ C_W\ ^ v "^ 

- ru- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4_u ->*ll l/jL-OUsu-oifl J,j,.otij l J^i >M 1JJ V) f^Sft <-J>**M cs-^ J^J*^ 

t m >. jaIjB ^-JJI u-U^U a*» j j^l ^Jn jL^jWIj 1 oUi ^sJ w « ^ 

i'iI^IU. -.« Jc. (_JS j—ijl .1{J (JaxJI J4-U1II l)J» (juj (jSlj ' AiuiaJI .lei jill aJA j 
jl /e-l JO. Ja.il rt-lual 4i jx-»l 4j~ali. <uiljJ Jl p-lja^l u^ •*•! (JSj «4jB jJlo 
AjliS i_*jxj AjSj ( LuLolc eljl (JojL»jj jejll JLa-all li* jjj .aLISj l— jjjui 

(""'.Uxta. -VSjj <UXjij ftjiiJ ASjj ^lllll {JLxJl 

.J jSjS -Laaji* jjjJa j (J 1^1 m ^jII AjL^la lil (>»Jj ,-Agjill Ij jAUj 

CLlLiill j 4-JC.l j jfl v_1jS ^yj ji A-aJ-iill 4-u jxll CA-asjuJI ^J Cj^.j LalS ~\ 
<V_alS jl ( A_j jut jl 4_u jc. c 4 «v M>,»,.n A—olfh I4J j jj jaII Aju-MJI jjl ^sJl j 
lAiolail jl •Luuj_)i!l 4-nlSJI u > .ix,al t-J jILj jl (3>Ijj« jjj*^ l^J ' AJuLui o-llya 
... !f lSll (> U Jic Jc AiiLull S^jJI jl ^aja-^all AjJSJI Ollj Cja>A j 

lAjftl jjll JJ-Cj Ajcljjll llAjLjll <j/i IjjuS lilC i-J jxll ljjl^a.1 Jfra. .ill " t_j 

iij . l.^riliin jjji » jjLj kliua j^ift Jjj j tl^juiUa.1 ^ie. (jlki y^'i' j' 
^jjjll el^tLJl lS'J-I l-i>tak) lgji\»«) (jdlla>ll a^A {jj« jiS c-Luuil i"m% y 
Ajj-juiloll c.*Lo_jjiJ1j a>lftVl *.L*uil "-J-J*-^ LJa« l^iS I4JJJJU t-jjA.j (JJJJ 

(Vjjl jn^) J-S' fJj ( (J*J>?-) >LiU ClJaa 1 <iil_ui aXa.lj 4-jj JC. A aKi 

phlox (^jlal) ^ (u^i)j «Arcnaria (^j^jj'') V ( ^>j) jcampamila 
Ajjxj&II AiiLill o^^-^' < t ^ Aul ^ (> ^ juj£L ijJc CbuJaj jki liA £* j .IjSa j 
rt_3kjjj cUjjxJI 4illl ■»<!■> 41 I^JS jlaJu l^JjJ I'CaSkjlftJi c-Lajuial 1, i'i\^ Jl 

.flSll ^ Jlli ji oiA 

.^l^/ s _> m 5- » -iVfJiA /"*-a yi\ v^\i& j V^ ckaSouoA / ^Vix ^ v "> J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: <_uiLdl LwIa-uiI Cju JC JUU ( a^Lcl eLtuuiL tla ur«ttt Ajjliill ,juU^Sfl Lai 
\jj ,i«S (jjJJI ClLull eLalc tU_uil £>£ XS e-la-juiVI ftiA (jSf IjljJajJal 
JULo t «JI tiIj_L» eLo-uil jl I jjjjil f.\ ,a\c. t-\.n. ml jl (Lj-Lc. i. ill' ill 

j»-jI ^Ic Ifrojml ^jJa j .lis (fliiJI ^i LJLil) Dahlia Aj1* j sLluuJI Sj* jll 
4_jUj <_*]£ i-Hj«J VI lil jj-slj 5Li ( Jjfcj) AajuI i^Jjj-w ^jLjj 

.SjjjjI 
*-j*U JiLilSM U .2L3bill o^Vl yJe Uill *_s*U *U«Vl ^i Ija 

> fl.Kj lA^aa. Jill 3-L15 ClLAuaj Cj_>_*j l|JinA«. 4jjLill ^IjjVl ^lc 2QIJ 
4_;SJ_j»li j c LgJJjau Ijul jj-aJ ^Li ( 4-UjJj VI CjLilll (tfi 4-aa.jj »^-j3j 
^ULu Jj_jll ijula. pljJI (j-Jj^Ai l"*-^ UJi^J^' ^LaLJU .\»An-> l^J A-uJJJ 

.£*iUI Jjjli ^>JW jAj cRosanilida V Rosier brilliant fgflmlj Ojlji 
£-11 ...^'s' ib<ijM ajj-ll jAj Rosa damasccnaV Rosier dc damns oj^ji*iJ 
2L_uLull ^Lia.Sfl y-lrt OjJI Jilifel ^^ju. f >™11 11a ^ >£il fJj 
(-. j>^JI ^ UjJI JiLilVI Ui . l^nljjl ^ <1WI JililVl j y#Jlj 

AJLijLlI <-J>*M Lfl"l$.> yJill 4jhI j jll iTjIj-uuJI »L«mI ^j ^i gd fJ -gr 
ts-JJ £-^J' fJ ty^' CS' ' l*jW ^ <^Ajlull pLojuil Jjij ^ Lp*Jjl ^1 
L^L. LLo^jL. JJb ,jV «SjJJll ^ VJ OljiJI idfcl AjxLJI oLu«Vi J>*-ai 

^ uja^il'j uafUj 11 Uij»d ^ <W» **>J1 *=»**j ^^J • JJS 

jvjuil ^J] 1 S K.»5 jl a j .»!■•> 11 p-uil AiLjal ^ j ( dljuJI jjlfi <uj«Jl J-iUl 
^jui^uj U"ijJI 4-juijjui :!)L1« CjJlS i <Jj"aJ j^jll ^Ji*-" p - "' J' <^jLuH 

4_Lj3j j-Lijll <_LsSj Jj-jjj^' ^jW^j <t>JaJI ^jIjJj *o«"aJI 4-ui _jxuj J _jill 

jjjS S j ■■■-. i . .".-. UpSlj cAoalc AiL^^lJl eiA I'lmjlj « \JSAj ... jlJl 

.AojjjSJI CjlillL CjljAaJl <> 

pLq^u.1 til ^1 VI) X&JA j\ CijlS ^uoju cAojLlojSJI f U«2.VI pU^I iluje -J 
{y* I JLS1I ^ bja. cillij (^cJI u«LsJll j JjJaJlj ^JjSJIj M*^ ^JJC 

- rr. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: uLa-jLiiSn j*;*? i_j_jj*j ^J] " lillj ^le. »Ujj . ..SJu^a. a^La aIjIaa 

diJiS t*_uilj£ jl jjii-a ija l^JjLa (_P=u«J <A3bJi \A jj&j AjjjjjJi AjixlaJl 

csi j tjlc- «^4_h&M lK 1 *^ Jh fJj Actdc Sulfuriquc &£*_)& (>a«la. :!)&« 

.gjtM .... ^jjjjjua^ jjlSV Sodium chlorurcdc 

La J ^Jc t/ Jfa AjjUuSII £juil j£ll j jjAj-ail JAull C_Uj*jH ^i ^IjJ 
(JJu 4_lj jkj ,_JJ 4-^laJI '"■ ■■■* L* yJJ 4 l milli t_J_lia L4I4 AJLaa._p (jS»l 

^J (anc 0*) J ^JJ 1 * ^J (lloi^jl) j Cj» jjIS yi (Ate Cil) ^uJjSB 
t_jjju L4IS ^-frS t £Jl ^jjuulfrj jjjJLjuiSj ^i (inc i>ji)j u^J ilAs* 

. ..,<j<Mj jj,l_jua]| (_JJj«J l"l >> J tilJilj cAjjj-uJI 4 tal-jti ( _i jj-ia, 1 

=LpJI oUill L^11.1j ^j; ... Ajjb-yS]! Uiii u^ cr^ *-** ^J 1 * 1 ^ 

^Jc Aj«j 4-L15 CiLolS CiaJlLjj (a^-j^c. iTjIjJS jU-all j jlSLAVU Ouu^aj -A 

^jill Aj^Uill inljiU Ji ji CJljl jill ISij Jllj JS ^A ciju, .£jL*Sll 

(\ AV).AJI £*]*« " <ujJI Ailll ^j =LuLJI CjLJk^l "c-J^S 

(j-cl jj ji ■J'xi £-1 J-a.'jf jlXC-VI jjliJ 4i&a ,-i saLut]! SjSlj Cll^J ijJa.j 

' ■ fc~ »l Ij-uiI jj la-ui« l^JJ-a.1 c A iLS 4jcI j_jll Cl)->lhi n<ill ^jift cJaLuu x-juija 

AjjLs al-laJjuiV (^jljjuili f>?-*-«) l5 Ic jljjiVI aJjJ tSjj^jjLoll Ajcljjli ^,1 t n\\ 

£\JHN\ liA ^Jili 4_JJ (^IjaJI i^jLiikjuaJl {»>«<) Jlj_4 A-SL-al SjllJI 

.Uluin'un) 

( _>i CjI jjJuII |>« IjiSS t.i jVi^tt JjLiS A^ia.1 Jll_uSli A3ia-a c5ja.i J3j 

( ajaUaII Jj-xJj »JUJ1 JjiaJ A-4 \jnin"l (iiljj c Aj!La]|l ^j_)uJI j d)U»liuua-all 

- rr^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A-_»jJ--rtl uPiilL-i "^-je< jj« f j_U OUik^, ^j ^L^l -_,_-_ " 

.4jj __)*_! j 
4j_uUJS-1 jJ-J-Lall 4J jliu (_SJ1 4*_iiIj11 CjljaiH ,J_Aj ,J 4lia_4 Abjc.1 _dj 
" L^Ai £-aJ>-N _>-* J-^-i- gr-^ ^-djJSj^l O'SbLUI ^ 4_j.ll g-ia-i Lw 
(^\j^__ij-») A-j-^Lj. -U j-u-ai ^ill "A_j 4_LaLJl p> !«_lj 4_e.ljjll CjL=-lku_v« 

.^j* 1 .! S___U1 CjLjV^Ij 

j>j i_jt jj-u. £__-i __$_> i-jj.iUi lilii j^Jo _l jj 4<_jL-_ , _\ J__JjL.ll w_ic.U__ 

^p—^J* .J-^j'ty-JJ* 1 ij^-J-H ij-uiA A_t ,j_-ji JJj « < __ ? j-a11 11& jl_-__al 

(U<) .4 J jJ__i , .| Ljjli.lj* £_, -j Sjjljll LjUlVn.nnll 

^_A 4J£j_-i Aauuj-I 4-aj*. J» -Uj i c!JJ&-l LjAjjajj l_A_Jl-u-__-11 oSA (Ju-al " 
S j-=->o A_uic dlLLj ->*j i_jL_Jl_wu_vii11j ■ •> >-nll 11* i| <JJJ*1I J) 1 ^"■t'»'' .Jill 
s_JeL> t_U_lj ll-jaS (j-dlj^lj L|a_uij__jj «{t'j--1I fj^ ^rP^-iSf Llbwaj 5i_<La 
j_u 1 g'iU- . l_jL_oJ__i l^jj-juiij i eljJill (>a--J 45—le 4\__V_alc. l.gU> (jJo-kj 
AJjIS 0-A. j . <iti (J--jU (j& Cj jjLsj jjSlj cA_vxj_l\ ,__• l_ijj__ul plj il__ljj__A_- 
(j 'n y'l CjljLiifil \__Joji OjjLa-ij t i_lli ,_1J Cijjil j 4_>lj_Jl ljuSj j__J ,-A 

.lea Lil SjiliV U- yJllyjJI (i-JjwjSll) jlLii <JJi=_4 ^i OUIV,.,™!! 

£) J " M&J ij_a J__l j» t-sjy-a. 4-C.l J jll ,_uij_£a] »Jj_i p--. » all ,j <ji _£_C.l j 

(UB >. &J-J p >U AjjjxJI OUlV„<i fl l-. 

La j_A \ g<lji*>~ii*i jl 4_u_^>_W I'll-tlVn^ioll £-uaj /-i Aalc (Jjjjlu i$j_ll g^-ill j .XI IX 

- rn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jjfjui !JLi " <aj>A\j 2uu"j^W V 1 ' j jM JatffcM " fajui qa AjjViH 4ju1J\ 3L«jL« 

Lib ^jj! Jji JJ Ua SjUNI ^ifij . jji^all {,=—11 Ija ^i I4JI »JjJ\ J) 
•jAlilU <jjjJI 4*111 ^t ^3 tlljajl yjll 4j*1*11 CjIjIjSN (J**ll IJA Jla ^ 
*\a J jj_« (jliLuVI S jLa.1 !A1« »dlJ {> •fc.J'^J Ci^JJ^ l> J,to AJuAjS Lff* 

a lalj tacjfjf £_« Ecussonncr f— &_>j • '"' W ' A j<ilc Sjj_>_LiS jjLj&jI 

....<> jaJI ija Boiscr £ja.j « pjlSy^ t> Acclimatcr 

...Acaulc ^atuiVj (Anaerobic ^j* Mj <Abiotiquc J^' *i <J1» ^i 

4_jjj»]1 ClLaiLi^ttll (J^-JL^ai J-Si Jj i . nil a •>,» nil liA ,-i jjiuuV j 

4-a^ <-J£ l^Laluilj .^ftljjll iililty aauu. ^i <1S Jllj OjSJ JU l ^jiuu 
jJjLj SjiiSMj ijr ja.j klA^kjatj grljajj pi ja. I j jo i aj forcl <*1S aLol AjIc.*}? 
LifiS ^-i Jah1.hu 1 - 1 1\ £ j^l ^A grlja»Sflj jrljailj Aa^^-pJlj .£-aaJlj Jjiall 

<**"'> SUjliH 

* ^Lja-Sn (jiuij Abiotiquc Abiotic * ^jLaJ V " -ulSu *IJj (a) -II *-ij=>.j 
^SB 4-J±JI « «»jjB alo ^ .Zygote 'A^rUi (Z) uij^ ^Ij 

J-04J («aJI (—jJaxjbill \ i.rijl (eAj 'ijj^ gi^J LSJ^ g j »' '« »lc.ljl jja l_illjj 

■ AjIAjI eJ& (Jla qj> ipJU 

(g jl'-^jj 1*1 HI \ aLe (j inn^j j—jjjJI j- o l. xH aa^ati ftjjij >3Jt>J\ IJAj 
Lajj ~ j-Aj c 4_jujx11j Aj_oujillj IgLULLn £* 4jJj1£jV\j l~ll«- -- 1AV ( Jic. 

.AjaIxH OLJiu-a-oll (_iU ^ <££ AjuU. -jJjj 

:<jjjb Aj&ljjH JfeUlSfl jUfJwi ^Ift jiala. Jjuij^i JjjSjSI Jlc j 

. fr L-Ui j 2ud*ll cjU1>JI JJ U jlSiil 0- JSi ^UJl J) j£sii Uiil J 

a j <!•> j |. in'i -—-jH a-v\ »^iH L-«l .Ilk j i_ajxjV Aiif J_;_j-» JS {j» o>f^rj *l*iU - rrv- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: U 5 ^ J* J 3 i^' ^^ tf*J '0^* CS 5 * 

JjSj ....4*-aU. jJjJL LpJ Jj I U*.i*.j jauiiHj <-ijS/Ij \j3uV 4*111 jj\ jj 

JSaaJjj l5j0j aisii\ Oi* - W^ '.'»'*'*' J 4*1 

....4_uj>JI ^-X»jlUj <-xll 4-aAi. q-« ^jlfjill J*e- ^ L« a^V lift Jjii 
jljJjM J_dfi qV tUjjjuij \ja1a (JjSami I^A jjc LILtsJ 5Uc ,jl ( jJai CaiuJj 
ji (J jJtl u^4 (Jjlfi (jlc. p(_l*JI liA p.13111 £S j ( a, flirt, nil JaC fAJjj £1 «_J»J 
Ljajfi J_*xll JjLj t4i«dl niA (^3 ^jjuI f_ff jll Ajjilll ^sL>jJI jLsJil JaIS C5 I& 
*Lol*ll IjsLa. <jeljjll -SaLilVl f^ji* Oj^d U' iff*"*^ lAjl^ill (>« 4jj.Sj (jl qC 
(jUaJ ,_J a— g-La (J_S L-^JjjS ^J-a 4, jaUII <-k1Aj jjJaj-^ill jJS Jfiuuu c_lj-xll 

.4»al ■ fi"i->ii 

LA jSJ (^jJI AjLsJLaoa £jJaj (^3 <Jd>»ii l$*jjl ^jli Jeljill ,_>isj*lujl jo 

4-ii j .4lillfBj (Jclill ajuilj <fi/l fjuil iJU-o (^a jlil 4JI uiu£j Ajiajt-4 4».lLi ^ 

j-_jjia]| p_pUI JjUII i>* ljij-su« L>iajxH ^ 41Vj11 (JUj) £jj ,> A&J 

ȣj JU-U.J fLSj t-ij-* 51 ^L* L*S (coxalgio) 4~u?>jS ^ idljj JUs to*Jt 

:4ljL o^j-ll J& *Nj1I (cjl»i) ujj aWU ^l*ill ,>& JjiiJ 4jS1j 

j ,nr. ^ifi ijki An.nr. 41U1 ( JUS) <jj Ji -kVMl ^jii t>j Uj " 

4^ji ^j (<-£L5)j Hdpalalgic A-»a.jJ ^j ( jLjS) : !AA- J>ijs « gj-ul\ J 
AjvjuiISlHj A.,jg"iofl CjL*1SW (jl (^1 t^cJl gastralgic ^a.J3 ^i (jl»-») j cardialgu 
J L-oS .li.Wi ml ^yjL* (JUi) ojj W u^ >^» fJVl tj-lfi U\d\j (algic) 

(Jjj 1 g*la.> Ji ^ Jwi'> mi CfjSll LaIAmj (dyilic) AxjjISIU 4 jJ^Vuti CllxlSil 

fJi <^l (*-lii) mostodynic(»-iLi>.) Plcurodynic ^J i*-ia (JjJja (L*iui (<Jl-*i) 
hepatite hgjihf ^J «XJU JjSiJ c J^ij ^i (itc) 4-^lSJb 4^3UH ililSfl - YT£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^jj (i^iill mW^O maslite ^j ( i±*A\ t-jl_£N ) (jj£1I ujIjjII ) gastritc 

( ,AV >.£l\ (4«=J\ U^3B) Pleuritc 

4-kUI ■*«■>* I $ i rtir \ jj_ui .i-dji A-jl 7iJ h i fm *_ ijaj ,e-i l—i-Jj-all uj! J4j 

AjI J _j-k j-a.MI 1 $ i rta i j> ■ i h j j I L^j\ft j\-uij IflJjJ-oIuAJ ajAUll ,_S AJJJ*1I 

eLa-uil (j-^a ilia (Jjuil ^Si ■ AjI -> 1 Vi in « «,.■ rtj (CJll aAxll AjIc <Ja._yjLa jjlft Ljja. 

Jj-uasl 4_£&ljll ^jLjctM ela-ul (j-lft LuiUS (<-l*io) (jjj ^jic- p^aj -P^-Ji 
»Jjj— «j A iVi'lnj SXjJ-sj <_ uLa liLJLa (JLJU (jLjc »\ 4-jS j!L5u (Jill ,jLLall 

OJJ u^ 1 ^JJaJI <Jfi'jjW OljjSM j infill cLual {> IjJjS IjJuC £j^Sjj 
A i i-i-h n\\ j jl. 'l I ni l '.(JJLa AjxJlxaj (Jclill aout L)JJ CS^J njlai»j AlxLaj (J*io 

.AjjiI jjll j Aj*-alill j Aj&auall j *Jiall j 

AJjLjla l—Jj-aJl LfijJU aj ,_jB SjjjSII CjLjLull cLo-juiI X-+Saj ,_j Afilj 

•oLjIuII lib (juLia.Sj a jnUH »Ujtfl Jj-.-al yJ) £>*jn ^j i "> J <"■;-» 
j^uiSJI ^ !5llL. jSii iiis>.\ j a*J£ ^i <*a.jill aLIS i^jjlS lil Igj'Awni lfri«>_pj 
^jUkli ^jluSII ^j JUj c arnariaJA-L» AjLbjj {campanula Ji^La o^J^ Jj*^ 
(jjaILc. yjajuil ^Jc. ^\jcjjJaj^ La^ix magnolia Ajl_»iJLaj idahlia AjUj Wj" 

.CjUjjl eLalc- |J4 

Sjjuii \, IjiUnj LjlS Ujjaa.JJ JU CjLull ^Ijji ^Ic All-ill AjxIxII *Uuftl Lai 
JjjJI ^Ijji ^ JLu <A-a>Jill A-LIS CJjju UpJl^a $ j i <ujji\ iIjUIHj 
J ^UaLuil AJjjJall ftl^Jj .IJSA j ^JLlajll '\\-AW Jjjllj (g-aiUI Jjjll :"$!* 
jJSJV ^jII Ajtl j jB OLjLuII (^ S^io cIjIIa! »Ltjuii AjjjjJI ISil JJ >.iua.j 
.AAjJili AiiLullj Aj&ijjll UjjS ,J *ij LuLaajua jj l^J - rro - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -AJAR W*N CAait jfeft s*A J^UA h>\iSu 
Via ^fibrine^ \i» j^ V& .^ ^ ^ -£ ^* w'iY^iiV^ ^aA\ cA j 

c>* a^i c>^ va 3 «. ^j--^ ^^i* ^u# ,. v^ tjjjW ^^jc \^j 

ur^ * J* 56 - *-*> "*^4^ ^ ^i cNAa vlii jA j X**.^^ j X^.^ jj^. 

( i ALulLuloII ^uijjall eluiiSH ^«a.j3 ,J Jlll'lU 1.1a. LJl^/JI £uaj jSj 

f> lc. <ijJ L^jSl UEu UjSj ^311 ytill oUl^.nJ oJU *Lu*Sn 7 - 

cmbranchcmcnt £ ji J 4j*j£ genre {j***. 

classc( "<-i*-a" JjVl <»jU1 ^a) fclUa especc^^ 

ordre<j3j race^XJLu 

famillc AL-ai individu J_>a 

tribu^lua - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: sous ^ ^j«-uiH (JLia (sous) A-alSj ^jj^ujiM Lfie jf«j ^Ij * Sj>Si*il 

.IjSa j UjjS <Li-aSj cmbranchcmcnt 

^J Lj*oil ^3M aSjjUI JJ AjcI jjM dil jaSzJI pL»J ^j ^i ^ji f^J 

,>Sj jJ ,jlj AJjjlJI sJlAj .£JI A, ViitH frlmiVtj JUbjJI AjLJj Jjill Ajui^ 
.Ajui^SlI CjLUIL CiljjiaJl ^ j££ AjAJuiJ ^ A*jla ^ Aj-Ic 

IpLnkJI Jau A-ki. ts Jc Ljja. l^JJC J& AjjLvu&ll jkLuUhSM eLauil Lai 
jl_u.SH Jjl ^J] Uk ,n'l yJill SAjjJI CjIjjSM A^a.J3 ji*ia]l t>. tflj AjSf 
Lai Ajl j ^ l__>all IJJjla. IJJj .SJjJa. S-lLa AljJj* t-Jj-i sjaJ ^1 jl ^JuaJ^jiH 
,_i A-JjLa-V LuU cA_jjxuall {^a A_uj*]| AJtill ,_a (CjLjajS p?»« £_aj ^ 
f-j ^i.^iBw y3M ^Ijiill ^Ic pI J^l £-=_ L-jj Jilifrl Ci* J**A« A_*.JS 

.ol_A_u_»_ll oik 

jjU** i ALaxiunll ((J_l«Lw) ^a —jual ilia f (j—uuxl A^a—t (jl Uu jS j 
...A_*_i_»Aa» Ajaxla ,j lluj JS " ((jlwill) ^j *L». LaS jjixaaJli (acidc) ^aa.^ 
A-Jaj n-» H a_uil j__A (acidc) AaIS (jl ^ylajVj c'A—a^aaJj (j_iaaJII JU_ui] Ajlj 
iAJJu XuaS t(J-— Jl (Jpaxa. jl (j_a<ajUI (>— «^ iLjS La IJli c AjJxala. SjLal AJU-aV 
yJJ A-J-. 3U .ofc«U Jiii J ^U (Jj^IJI J V «A4S AiSlSlI A-aLUl __• 
A_a>jj ^ ^juiVI J jia J jji £l j AL-all ^ JjJ (^ill (^iuiUJl) iiil JLoaiuil 

.(ipMa.) j j^J^ o' (J*^ 1 *' i> Jj (acidc) 

U>n <i->j JaJI (_pauaa. : JjiiS (L)jJii L»S (JLua^l i_uSjill JLmjluiIj ^jc. Lpe. 
' ''.w|.»in«.j JjSj LaS iiljj_»j>jl (jpaxUkj liLla. (jiuaLv-V (^ j^jlll 

i^i y3lJ La^Uiij (4jjj-J) j (4ik) JiilM ^i J \sJSA J\ lLAjj 
^j» U JA*i aajuuM >Li j^jLSII 1 fi'ihi xs (l)j^«J)j (Jjk) ,,5-lc- 8jj>M pUlli 

^uLjuS iAjuuuII A-a>lc. <if J» (iquc) {jl f>l«-all ^aj . AajjujUI (iqiic) A»_u«lSll 
&Ui* ^y& ^iJ\ {^N *«i^/^ij ^i Ap\y$ S*&i\ j^u»/aAj« t^aVi. ^ N '^ 

- rrv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ULi i^jJl ^ jjSM ^jj V^ -VfiUi, J2y <£J11 J-&1 t 2u^| ^ jbij 

.ji«3H ji* ,> u*j js ojSj uujsj y3« social ^ i^u 

....l^jc JSij ^jJI t5ji.Sn cAillt ^ 1«LIL U i_il>JJ l«JJ ^ti^ 

^1 CiJ^i JJ»J» y-S ilA £ij IJJj .^UJ ^-^ ^ ftJi iS JSSi J ^rnnar.i 

(corno) j (accouplcmcnt) <-**>Ji ^ H*i« (jji) A^JS C*.U. iis .6jjjjL* 
^xj »^.1 ^SllSJIj ^jliMj ( 0J 5) ,> j^cu. Jji\ J ^ Vj .(antennc)j 
^jU jlU lJ £SI j Jjty ^i ajifl jjt ^JS jUil cil>J| J J jjj US ju dU j 

.ftjSJU Jo 1*3 js SjiJI ^Aj jj «a5H51I ^i 
^LmM yJJ 1 jJii c tjiioJUj Sj-jIj ^u>. (aiguillon) <*?.Ji ^a el*. JSj 

i"*hsx& usn ^u* ^k aWjH »yaBB muisii 

Uxfet ^j_3ll it&ill Jjill j/Si J i« f Uill jSLi j^SSjLH Jlij 

<lj? AaJ^i\ taJJN yPuuk ^g^i ^ ^ ioa\ ^ jai -N 

* Jj— aSN «,i-fc ^ ji Vrt JjHa joi«ii ^311 tjSUilj Ji^Uill ,> j^S l«J) ^bj 

^i^r.'jl 0^' « iL ^' Ji ^J U .U4j«3M JL^u. o- t-J ^J^ 1 **M 
tf^ ^,j& ^A ^^AN -Ai^»/ l i^j :& iVj> SAihN ^«/iAjA i >\i ^^ 

-rrA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^.Ijj jJkua^ll ^Jaj yjj 1 JJJ* lii Wjdl ^Vdl J**JJ • U" £** J*^ 

^ jru a^Ij jJI Jilifal f^« J «I*a*J ^\ <illJ uic JJ^j ":<lj»J 4 J 

*UJ UJ o-Jj Lal^i Uij-o £LS U M J J »=***» t> J^ **->» ^ 

< m >.» lad* 

4_illl 4-Uuil VL?-« 4-JS (jij i£-J j jUfc-iWt «-A-J J tS.'Hj g-lk^aJI £_Jaj 

.AjuoLi. ic-d*il pUti noil j 

^j. jLal a5j « ^U-dl *l»^J i>- AalSlil ^UcSlI «.UJ £* JuSj (jtSj 
jjii Ajjj& 4-1S jL?jI jiJ J i^e^l USA JjISJ « 4^-u Ajjjc. aJS Jc. 

:oaj-1 ^ v-i-li ^ikycuH ftJL 4l JL^as i^as, JtLiii yifrAM Ji-a 

L«£le yJo A-j^SM A^Kil 0>iA Ij*-S* « MU-3» IjjS t> jlL - :L ^ 

t^S/l Ls JLffli 44-uia.S/l AJdll ^ AjSlSLiV» I^jIVj l*J iliU\SH »ja 0^ 
AiijV Jail f Ui j^i ^jJI t^jlSW Ul ."Uaj JJ UU« jjUj UjjSj 0i=- 

JiLilL I j'yyfi Jaj SJ-j^a. ^Lju«j AjjjJI pLjil ujjL^ tPJ «AJjaJmj 

.AjAaj&l 

Jitf j^i jJkj i^ljll y^SlI g.lVi.nnH Aj.^Jaj-11 JiUlSfl JiJ :^J 

a ih-L. a_ujc. AiLilL Jjiii SA^Ijll A_uixSJI A-killli ajLU, i>d \jl± AS N it -a. » l£* (iiiAiJ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^i ^jilM f-^Sljii t-Steljj Yi_u>ai f i <^ill ? i jtikMl f i *-* jlH 

c^^^ait Sj&*Jj ^Ujuall j^lj (£JJj g^Jll \JA Jltj t*ALjUI <iJlii Jjls.1 

^_i 4_ujxll JaLilSfl «_juai (j-iCi (jl2Lai_jij ^-JJO (^ jjJSjl f-ajMj ij—jjo 
Jal_ ill (JUkJ—uAj <-Uj*ll t-lLajSaJl pJiJjj ( UJj I >?>J^ LjaIc LLjxj Ljai 

Laajxj L^js X9.J jl <juiii 4_Jc aLL» I jUSLwl SjSill »1a Aj iIijjIu jSj 

: ^j^ ChH> i>*> j j35jJI (V) 

/ 

l«— S A-JJjuoaII 4 ifrglll 4Jj£y« 45j-u4j c,_ Ajj ^j ni% J)-uia. jj.jS.ill 4_ill 
U-uaji ftjAlSM ,j AjjjJI 4*111 g. Aa.i» jl£ JjSx t_jlj£ jAj . ^«A 4iui SjaUBI 

^J) ^LujaJl 4jj£aN jliiil £& 4jj tiAaj Jj>»iAi 4-A&I ? JS JS (_al>Il Jjllj 

^J <^.UJ1j (4^ill «_iSll *jti£ Jic. ^jilll cjUj-juoIIj V>^ ^ MiSJ' 

i4-Jij«Jil 4\^Ja3i« 4juiIjJ 4_aJjj j>a>C j-A Lil^-ftll lib (> (J^jUt ^jij 
'A-a-^N "O^N j.-^ U«u» / fc«*A *Myi»i * a .«Ti Wto. Jk \jSL * >Vi l ^>JA ^^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • UujhjII jjS A5J {^JsJj CjLsILmvJI A»a. JJ 

c^I>a-j t^iiM JM-3U Aj4J«JI : LiI11 A-^OL-a Jj^l J^l ^i JjlSj 

...Ailli sift 

^U* o-e fJSS l^S iJiUlSlI e£lli.l J-ljc ,^1511 J«»i« v* JjUi US 

^.jJM tvJU-j-.'sU Al»». ,-ui J o& <iiO Ja..39JI y,i vljiuj y ..pUjslI Jit tijjjJI 
jj*iij tJaiill A&Lua ^a JjjJ ^jll tWjJl JjlJ3» «A5jl»j «-u>jM £l jjl ,jc.j 

JitilVl JjLlJ US * ^jilllj <uill ^UJl ^jsJ ^ 1 jWy *i ^Jlt & j*A 

.Jaj jJi £* MJmII ^i JSJJJ J «-rW-* »5 tLl liajiij ^jjl Ajiill 
jl jj ^JJl JiUlty jjLwjm >SJj tlA jSi yjUjui fLwSi A_j*»a, Ajiill ^U-oiVj 

»ijfc jj^ii jj^aS ^ull j <£u»jA\ J>«aS/l dilj CJLaikua-ll (>& j .^JjjJI 
u'iM eijj«ll) ^S^oll d»ill <> Judll !^ ^ A5H51I S jiill ^ iiJJ*3j 

lliLstlkwaJt I ftA'i-O jDj £t]i . ,.AiA> Jail JjljJj tsJ"-*!' LrUJ^J '(s-y.^W 

A-jjUyjJl A-j JjlSLi^l 0-iJ tr J* «8ja-!S 4-a.ji t^lc ClUUl ,>« .AH* ^J 

Jiill ^J luyj-jil JjJa j*-eia. l-Jj»j £» lillsu US . AjjSjj«Sfl AjjJSjjMj 

,«Cb jj«j jjliuJiVI {JJjii 0^ "**^ AcLu^aj (AJajjjui j ,-j j>rtti 

A-iL^iSI : y,.J l'jj-Sjj AJil jjai. 3 |<_ij j»3ll AJaA. ^-j\ jll Jj^oJll ^ iJjjUjj 
x. ijij a jjJj cAjjjxll Ailll ,-S c'li'iH (Jo j iS.la.lj AjJS iJa n\hmn\\ ujjSjj 
<J!LoS|Lj liljj fUiLajp *4 ( junll AJcljSj l_yj«jll <laa. QCj l<l aJojuim ^oljS 
(^).«-y J«J t^i yjj c5jii J*J S-ia-lj OljJaaJI eJlA g-UI ajjl ^lul 

aJ i>jill fuA j IjajS i^j'jaAll JJ-»i l)LS ^il :^Jl)l t^LJjijll AJai {jwj 
JjlJa (jjJ Aj4J>il JalilStl (JUkJluiI Jic a^lgjl Ujhp. ILwj aA^IjA ^i l^jbiuijj] 

u-* l> ' ) " u'-*» ' H-l y ■■■ ^i" >^ i^J"^ -^ f < 3 fc ^ j* rt ujS" 4 »*-wUo ^1 rn J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: :U* ^dB i_ijxj»M ^a aauilJ (jJaju js^i f jL tdljlj «ujjj«jM 
...;^vi b* Vy& ^\i&i\ i^ #fc>kyu»-X 

-y-AJuAj ci^JSI Aa-J& ui^ ^ &^i ctah\ »\mA o* ^ -N 
\k jab. 3 Xj& >*& ,$&!& ]t o<^&i\ »^»*^ ^ H 1 "^ 

Ui j Hydrogen , Oxygen, Electron , Telescope, Phongraph :Jk pjJS t^iJ^ J' 
Cil_^j cXtiiL, ^hj-sH ^i oUttl «-«J^ :^S>J WJ^' £*J^ 

■ » ■-■■.« J ^ . jjk us ^*ub Jun js^j iLjlJ ^ui ^ o- r*-»As 

el* o- ^3> iAS JLu&juJ J ^Jl jBj .(j^lj »UJ W* H* J Sr*** 

jJUB J^ ^ (>«iai£ij A*5Li »U-J t-yj«3 aSb u^Jj ^aB d*^ 

.Radiom f jiijj «Hydrogen lH^jJ^ :«^ &* 'y^ -ra - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^uj ^.v.nffl ^hjJ» yjj \-aj iiui cfr » a e*^ ^^ ^ J 

fIXTURE JjUj LJ 4_L»sj : ^i US « icliuall JaI »j\3a.l j I^illo ^iuJ! 

mechanics, Electronics , : y-J L-«S 4jtil_*Sil JaLiWl v-W" <,p— i jj-*fi 
^j-iilt y-U-Mj t , r -l^S» t,-^ t*-* ^ ^-H^ S^W"' Radio... .etc 

•LjjjaJl 4-jio _^do3 (ciM Jjjil O"*^ l)^ln'fl« <a\jj«a ^ Oja CAiUI bib 
4_jjJ£ttl ^_a L-S j*Ua o^SLli L^iUJk^ ^ .k^ U \jx5Sj .^l 

Uuu JLutluil jjuuila ( UujajSI Uai. ^i] 15J Ua . Force AAuajjillj POWER 

■4 j i ni jilb Forccmotricc, ijjjJSj'iU Power stations u-j**} (i5>*M CAJaa^) 

« £->-a1j (f-*^ <3.>* forc0 jPOWCr ()ii Jjill jjSf l S -P*N ClUaau* jiaauuaHj 

AjjjKWIj AJlkijJl ^jJSftt ow u3» ^ LiJ Ji^^Ljj tIJA .4li£l £^ 
*-"->-*->) >*j -^j w-i*** Tender ySj^S/l <Uii nuidjnmrd csjJSjVl JiaUl 

lube muffler iniinifold:4^j£«l £NUi«g.oJI 
valve silencer exhaust pi[» :AA^I>all AjjUujaH CJlaJkuoAll 

pLaLall lIiSLiiJt fjUll SjjjuiLo lASjljjlll ijJJJtH lilaikuelAll 

. <1UJI v^LuV bus JjLll ^i^\\-X-< /s^/^M Ci^a-A ^ya ^ ^^n /^ ^^ c^ ^ 

," ^jB. ^ l Vi i rt » \ \ ^»a.\jl> v^jjd^j Ju^eSj 

- r£r - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: «-ij>^ v-s i-ij jaJ £- c 4_aj.il ^J ^J^uaM JiSlLj JiiUI :L_.L__ :Vji 
J-^4i J M-»ij ■Shj*M J»-jfiM t^-ij <^u«\isl o» jj'ilj CiLSj-Jlj 

^Ij c*_jlj_ll 4Ju_«il C_lj -iLiftl l^jj ^.Ib 4_yjlJI 6 iA JUluJ 

^1 yiuJI ^Ikjl .^^ J^Sfl (> (51&»I t5j> ,> J^» **#-■ :U* 

: Jj-i A2tt 4-ijU» »1* ^j fSaij .Ujii 
X_4 ^aA* ts _jsu 1 & aji_a,. ___jjj «. kJu ^N jjJsuSl AjiaS-s_ >J> Ja-'\ 

(^ jjJM tLiu £>£jV (J J-illl 4jfclu_a AJa CJ-a^ Jl ->-a>SM si* cJS ^j 

tsj-iSM J_l_ifcil ^L*- yJJ ftLix- isx^i „_»=. A-j-jaJI 4-i_a <J cLiU 

,>j> tJjl j-oM l_Jk uj-Sjj ji ,-iS ,jJxA (^jo i-illj* <fcLj_a £c. Ji-aij 
,>* jajS j^i ^ ii« lifcj » SJsJ j 4-JS (> JSi ^ l_i.ll jail dj£y J jW-^l 

jul. *^xijii ^j^ii SiA^ 4__]_ i^i j__y UiSc __,_*___ ^Sn liuin 

S^L» p,K ,»m jjJJ jAjlaII £__ aajSj yJa 4jL_»l ^uju (metalisation ^~J- :«_UJ 
__i_l 11a 4_6\*_a !_« i___5 ^1 4]*-_]1 -»_0_j -uSjB y»Ujj ijjli j£ 
Uu, (metal) CtfJ r l «i) \ ' I «^1SS» >^ ^ (ise) «*aj* 3 ^Ji^Mi 
(lion) aJU i_i_j*il tjjji' ^i-» oiLaul Jja-uj (metalise) !)Ui jU-ai iljJaJil 

J o^Jl &U*a t&^ i ^ ^^ S-*^ ^ SS1, a J L-,i •'J* - * ^^ 

.4JJ iL^Ji ^-.1 U JJ jii» - ra - K>^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t^_jiaull ijlili Ajufti j^oxU {luiI (>« tfjaJ *l*J jtiSuil jjioJ Jj ( <jjc : Jll}9 

II* ^J i^jjJifiM (^>*UI J^j jJj (heat teatment):^-* 5 ^ O* ^' 3 -WJ' 
^-J*^ ^SL^u. V j i AmphibiouStP*^ y$-*ji ^^ i#i&& 4-LjLll ^ 

(3_a JlSl J .kil (>• Ajajj y-JJiJI ji.ghti 4&L»-a JJ i*ll J 1 j.Sj«J pJ wireless 

trepanning :fc*J» : Ijltii ^JJSft» ^ J ^jiVl J <&SUI 
,>-• ^jJt JaJJll C^3 J *J|» .S-ijj-llj jiZM **- u-la JJJ liAj 

.AjJjall g-JJ.a £* I,,, 1 1 ill nj 

.dUi ^1 til - r«o - \>^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tLiu i-ajj (LjIS 4&jbA (jujJ iALLJI 4*juaJI JojJjAII 4j)c ^jAuj Jj 

.4S^j aIma tjiljJ <^JJB Jail 4l £U-aj t.Viii^L 
y-lc. jL«iDV\ ^Jt »UjuiSfl 3-C.Ljjua ^j lilAaJI Jfi jUWfl Jj*iij :LuLui 

A-ijl j) t^i L£ «dll3 j^i U1S ^LcSl *UJ Je jlllutf I J o&^ 

J^AJJ Ji-^i JiP- jh ^* AJalji *fi J <*.jllj jwJl ^jj 11 J& jjSf 
^j L*AjUle.V L^jj uulll j JaliJl &A& kJJjaH U^L^ij (^jjjjI jll 

TIaJb J ajs iil3jjl jll _££ ^311 tijiJI Jo L^jajuiI 
A-iill ^ ls^I ji ^j^l J~iLj ^jxll Jiilll jLgil J a&SI ^ :IU3 

oLLmj JjJi-11 ljunLU ^JC Jill jlaj ^el JJ i)j lUjc. Jjiwll Agi^-Vl 

LHi JljliVlj jjliSlI fcj«l ^jjj liteo JJ 13a jrti^j cJjS-jII ^1 

.^Ijll JjlaJl ^jJI JililVl JU* 

oLajllj o\&A\ *.U«ij jjL^uJI J US uti±A\ JJ eUwSM jIlJ jjc :Lu*13 
JU- iJCLiilj .^^illl .jj^l dj^J ^j £l| Jj-Ulj Jclillj 

tUJll AJU. ^j liiljJI jlLu.1 6 L>»1 SLcl ja £* JAiiliJI OlSiiSLall £A«. 

.^.ixull J«iM j p_£Ull 
13^1 q -As J M^H «Ajif£5UI aSjjUI Jc dAaJll JJ jljkiVI &. :\jA\c 

4-S.lll JjAa j^j J^l Jajjjj « ^J*^ J^ ^1*. JjJ-oij iol jS llls^jll 

• .. .Ajjlhnl) 

iAjjjxjI Cj\Jj1j*H A^cU«aj <-4J«j1I Aie Sjj&JI JajJaaJI 6 3a ^UUj 

JiLilbU <-4J*3M AJai Jjokil Allui c_j\3Sll j>, jj^UJI J.^11 ^ jS3 pS 
^^£31^ .Lwj* &-u,j ^X&to Ji JyjiVl lUSM n.13 cU Ik, n«li j 

.tJUj«j L^J >JSi) pi A«j3 lilil ^« UL-al iliUikj-a*! Ai^i jjujUull J^-aill 

jiii cJ ttVi.rtM aJI.1 (>, ^Uill J^oill ^ ftJ S3Lo ^JJ AiLiVU <dl3j 

..Uic AjjSixll AiHI j^ ULal - r£n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JaL-iM V-JJ-31 <lija pl-J L)f f A_Sj L^> £-jualj 4_j|i 4-j-aSUJlj 

£ ji^iSl idbj . <)S _S : i£s)LM ^4^ «r*aBI J^j-ll d—Vl *1i cd-^Vi.fBj 

(jLjxSl .laiiJallj (jMxM <^J j3 £ajuiM ^le. " ',' ' &Ia! Aajjo Jalill JilaJ jxauA 
jL-sul 4- Jar, ^j I j±i£ £JWjJ ii t-jLiSM liA 1_*J}a £1 Ja_Sk.!Jl«ll J^j 

,-jil ipJl J_y-=>.j fXc- :\.agjil5j uAjSH lift A2kl_>Aj jjL-sm jSi a^c :LoaVj1 

^AX JAx-*JI j SjSJlt J Jjlll J.uai JJ fc Jill 4*2 ^Ij cAai^ll JiJ ^ 

4JJ1I ^.A-frn ,_i (^iLLS <il>« tjLSj " :aJj1i ^jVjjjIW 4_L^j \ *& jAj .cillil 

A_iUi ^ :LloWI d,uiJL-x»ii ) u.A.iMti ^ins* 1 j££ ^ <d ^1 jSij a^jJi 

uil>M J j^ki yglll ^jSajISxJI imii^t Jiliji j> i^ll» jjJoj i_il5S]l ^a j 

t giuijj JiLiiSM (>=u*j £# o*y^j *^u*JW Ua> dsS ^* jSjj i^x«kn JtuiSji 

.k^Sl! US1I dAii ^jjjfi ^JS qLJ ^a Ajij jU J) ^alj 

(_j| j t i\\ ^j 4-JJJxll CjlaJiuua^W (jiuu ^A Ijlj t_il>Jl J ^irjiVitt Qaj 

«<-jc.j^.j1I ohisticily ^aJSj t Ja-JaJ ALLOY <-«lS (if A-uu 5L1« j^i -e_yj. 
^-*a-« ^-i L^JI t>ja. (jJb S^jiH ttinncily <^1Sj t 4_jjj*ll plasticity ^--JSj 

the standard ^«1S ^Ji t_iJ>«il J S-HJ^ (>j <Y,,, ."^ii J) g;ti=H J^ 
standardise : p UVI ^J ^Jaj il^i* JSJllj ( f U) ^-»1Sj ^j jJSjVI 

standarsnlion :3j»UV1 J AmUVI 
A W-N M/ '^jJN *im ^iuAJb c^Ak-uA /^— '^k^ ""^ 

- rtv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . ..jjjiI—jS jl 7rJ_}AJ :(Jjj» i^.li oK,i IgJ JUlunI jlj .(juUlt Jdc, ASjjsm Aj_yLca aMj 

SjaLSIIj Ajj^mII AU»$j11 AjjS* £& (ISL) ^ij^l aWU CJjAua ^Jll 
Aillt j-^a-i U jSl j^jM A*J jjjl CjUJLuumIIj A**la. AxJalj AjS ^Ie Jij 
A-ilj* 4.^5 JjLu (^ jlaJI |^a sjfc j_S (jfnoVirt jj& ate (Jj»US *$ju» jAj 

(*Lj jiiil) ^-juilaHj Ljiu-iill yJoj ALuJill j i-ab'iLS Aibiudl Ajj**ll £jji 

C J> J Jullj L-ia.jJjjjaJj f-jjJjaJlj Sj) ? Hlj jUaSVIj A J<jiKjo» AjuOi^l j 

.dllj jifcj Aol*UI j jiy-aillj JLu-j-llj c^jtiMj ^SWSUIj uillj 
(^IUj— ul A^iij i-U OuiSj .{Jj-iilij ? jJjJI ».iW 1i<ij ^i3 AAjia. AjJ SjjjLJ! 

JJjij Jfcti-JjaJI y-Ift J-lj*]| JJjIj (X!jaII ^Jb £Jmi&)I Jiiiil j5jl ^L^JjIIj 
. A^laJ A^ll Cuuu» La^a IfLjSt Lnjj JLS Aj ii.1 jj (^ill ^Ull ^Ic liyJbJ 
L^l jj!jL «.Laa.l yJc frj^-iS Jji pjJLi A^jjJl AJtlll A^Jta. ^J (£Ji££ (jLSa 
.ft jbl Ujj Iknil ^yiuJI AJil ,>j» A^a.j jjJo ^J_Ji O-b Lo AjJ^LgVlj A^aiill 

t \ iKjiI r3 Ju» 1 fiU ^Jb AJJ1I CjIj^L. o^ <K ^JJ yiLs. JJ ' "*" \j 
jVl UJI g\j*i j^l Aij>JI ^iU-Jlj SJiM Jiliftl Ai. J/.-V..M ^jjl ^1 j <-j-jJ: - V£A- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ji?l wnft jJ llluj (jl (LJaI jjlft IjAuujj ( 4JJJ eL».l Lulc. k-la.j lift £*j 
ll^S 1 $ij'u„ni j^j Xiual AjjiaJ 4-il L$jS iiuj ^jII ^UaII Aj^Iaj AjjAaJI 
OUM j^S Ulka (^JJjU JjL£U AjjjJI AiJll J Sj^LlI CihjLall ip^all 

JjJSjVI »l . ftlr . £j* Jabj liliS J1S .ijJijy luiLui ftjjuuo (jlftj Lul liiA — Ajjjstiuia 

J^j oU cJ-^ji J*i * J«J1 dllJ JJbJ J l^jlxj US ,^1 4LU1 ^Ljl aEIS 

(Y ' T, ....Uiuaj u lad j i^Lij iijiiii \jAjjL **l>v alui ^j 
..4^ jUte¥lJ t,r ) IANE &Jf**y Zn*iu,yi 

'(^J* 11 tfj-^VI 4-^jll ^J (£ jjlSftt ^jJI Ax^aj j> f^uJI IJA Jja. 

4-Jii g-4^3 jM i j jJIj t *IjjSMj o*«k-flj o^jUl £j«»sll t^J^ 1 iJ-^ 

f-aju. ^J Ol^JS Ai A_UJ*]| p>L»uJI J liJjj 4xlS JS J j^Bji V j 

4_^L-all ^^ill oLolSJI jLSl J ^J Lilko i^xic jLSV 6^1j .^^Jl 
^u^i JsL_ilI l^jj^s ^1 ^UaII ,>. IjiiSj t^jj^JI Sj^SlI Jltti^ 

^ L^-aii Jllj ^ uuuJI jjjj <, jJ&jVI ^i I4J iLli. (oJ) ^**- ^a •iia.UI 
Jlilll Ujjjjj ^ ^Lu.11 ^ 4\JLM\ Sj5S J| ^jj Uj cSujJSjVI Aiill 

' V, ''....Ajjj*JI J .iajjll 

An Arabic English Lexicon By : EDUARD 0^ j^&Si\j *—\ j ^ '^ 
WILIAMLAINE .'JU^a f^-Tui-^'^ 
- Yf\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ai <. iu^\ '<u»jJl\ ^\*^\ ^ ij» ^\^ ^ V=- 0&& j& Ci\i>i\ 

*-**** ^k i^sJt A *j\ £ \*&ub ^V^c £&M\ \^\ cSAj Cjijj 

ki ->& Ai&\ ^la ^ £VaA Vf AjA Jis^ i-A\ j Aja\\ OA\j^V^b 

AJu*"^ -)&\ Jk\ v_i J. jib ^ I -y-aJN Yifc ^ 0^3 f^ d^i^aA 

.v-y&i ji&aiXA^N ^yh cjuisw -yuaj jib -3 «.*Aa^\ j& 
frUwi^fj «L«jjJI <LoJLJI oL>JJ*rtll a^jjJ ^Ju» 

<jj OjulSsj ^ aIp. (« jjJ J-a& (Jjl jA (Jj c cAjjjjJI ^illl _i 4&jj ^ Jac 
<JJJ«ii LSSil (jLil ^ujijj Iaa tiUj (jl J • . • .ft.iJ.la>. Jcl jS jjlc SjjJa. CllalkjuoA 
JLjIIjaII &J& j(4_mdla, (jlj-iajl aJc. <LaJUiA ^-i* Sj^S j5^l IfLta-jj CftJja^oll 
^«\j ^aaiUaiual (tLtuil j ( ^JmaII aJj^sw* (JjlaiLu-oA l^-alji AjaIo AiL (-Laic 

.CiIjajuiaH jjlft ii^il 

frU^ii^l j '"J>" » tU Lj3*] yJJ (Ji2 (jL ^jiSlI Joljsll lsJ ^U j 

- ro, - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: < a -. ; .. ^jjS JSLuaS Jo ji tSJaljfl <Ll*»N (jAlfJ Jc l^SSUal 

J UaI ju-Vl 6^ ijIj .aIA ^ja r i ^j Jo diij 3jU^5U v- aibj 

g-Ao-> ^j^ll 11a (^jjhj cL-ijj-kll i „. . i ■■■" > » (Jjj jjp- J& J ^J*^ i> 

i J&ilH ^Uj Jaj jA\ £A}aj*A\ (JS1 »lJI l4i.Ji.JjS u—B J *#-yS j» 

tjr AA\ ^i\ OjSi uiS t^AJ\ pii\ J** [> t^jjo {uJ iii jlo »Ji 
0IjhpJ» 1=11- ^^ulc 3JVJ1I l<44 Ji j^S aS^2 ji c«til ,> USj- 

- r*\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: iXa.\j Jail 4-jJJa j^i jJjlj* ts Jx* Jie. \ftUy ^i Jj3 J jjc ^ iIjIjjH j> 

. ,_c\ajj> ^ i.,>A ji u4 jP J J iff 10, ^**»^ *J"» tL-y^^-S ^ &- ^J^S 
k\_i$i\ V^a. J» V4JA »-& jij ^N vAj jjA ^j^xa ^ * " & V-«& J> ~^ 
iic. £_a_* £j j J i^ 11 ^*-***- V*-»J» i^*ssJ^i\ f«4N W 1 * tr"* U^ *4***^ 

.-ZujjLJI SjzUUI 

Jail <+*& Jjlj* ^Jx* ^Jo Jl_l * „ , LjSja y^frfc^l pjjtfl ijlS I Jl 

■ (^J*ll JaiUi JLcutluil %1LJI *j* <^i m?-j t t^iJ c ' 

Cj\}a ui.nl £l£ ^l_jjji ( m^jim £« jSSI ^jlc 4lV.ll! g, *>ftl ajwl (JjuuLjiI IjI 

J>j 10? nil r- jua (jmirlj .iaJj tffJJ 0, C^VXa <1 ajucij tl^lSUsu J S^aVt "^U9 

dl <i-j,wmll j_i J,n"il,-»,HS ( eLuLdl £j» <0uwj-juiI jj_a jjJJ jj-iLal (jl jLuyj **■*■« 

:4jLu,Ltii Sj&UU! 

t_g±s>\ {_s-lc. a-LJI <Lxl jajB j_i tJiVi 1 null *-uiVI ^ja »Lajui]1 JbJ jj^J 

ls J a — 1JA <Luu SjlftH ^ lj££ £llj Ji Udjall (jl \jj=S ^1 jjg i^ill j 
LmLa! «Jij Jeljlll sJA plaSl Jl ftlji (^illj ....": JU (^a. - 4-uaaI ^ fftjll 
«_JjSl ^i AjjjJI JJ OUIIj (jljJaJI *UJ Jii (Jfu. Ul Jlijj C £<JaJ\ tij_>i» 

^'^....U*^ olilll ^J ^jjJI ^illl J ^Ic iLiJlj o^^l 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: L-i-uji J*&& y-AJ' p-~" M ^JJH yr* Mi-****' ***M ^JjAi -iSl 

.^l -A l y Ji jjjc, ^Jc /jjiiV.! 4Jl liLlij lai^ijja '(c-A 1 ^ ^lVm-iott > i *? » ni l 
3 ; -l-.\ l ^jasjiaH t-JjLajll 0-* J ^ Aji t>JJ LoS 4-i-suuaiUI 4_i jJiftl 

^ r j Dorland .sillulratcd Medical Dictionary '•—} uijj-s-Jl (jf JSjj*Sll ^ ■> » ntt 

The Fabcr Medical t^jxlSiVI f-?Ju«JI is-^j -W* J ^*J £>*■& ^ iji3jjL»-al\ 
L^riljji. ,>_* j-lLill "tfl J-»aI fJj .(^oV) jjuil ^i £_j-ik«ll Dictioiiniy 

alA t-i-jjaj ^ O.Vn...i>j .UjSJ ^J) ^xLx tfj V i^iiS Qt* ^J c^Lulill 

^jJitt ^jjilll <uiJ| ,_iSl| l^i, tAilj=^ Sj;uS ^aJj* J) 1«j*xJj ji Cjta>»i1 

pjjJI AJjjull AjLsJVI AjJjjjuJI AjISII ^3 l_Jall SJjLJj t jj-euu ^yijjjl >ua5 
i_i_Ul pjJc. o"^ M^N *^-* ^^ -^J '"^JJW ^ <£ji*!N ^jmA^JI " _i 
<Ljui ts ia. ^ A1V Aiui IfcjS l.lVitt 4j1£ ^LuijXt aLuul Ji» *$}_)*§ ^W Aij^all j 
j-uLsJ AjmI=U <_l-kH A_JS oiiLuil ljjljjjIjIj <_J-j£ t^-a 4-Sll L* Lfriaj t ^ AAY 
■ IgiiiwuU ila 4jjjjJt Aiillj 4jiUI ajlxll (jdjjJjj SJjlLa Jjj J (Jill tAjjjiJI 

AJcill a, <i-y «i j ((3^U^LJ jpjjjJI «_Aa-*ll djljjjiLa LuaJl *ja.l_^ajl eAA (j>»j 
LaLaJAl SjALSII g-A?» fJAl iJj .yiijJI (,^-^^1 ^aa^llj c ajAliillj AaJJxil 
L)A Aillaj> plja.1 .pi Ujjuuj (l^ia Cjlio jSlj tAjfUl ^jLJI Cllailauueuu I jjjS 
■ll jJI pLolc. L^juJaj ftlA jji t5ja.i llilil>« JJ >.1i*aj jSj .ftj^gjuuJI 4 "iU <i 
"j (^ YA SjAlill) tJjJS ,^->o j>3Sj11 "AjxjJall j AjJJI j«jLJI p**. "J^» 

"j (_Ami sjAiai) u ...»r. i«.i jj&jii " cjUII *^u«jI f^— "j (^ i ir 

-ror- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (^ lol Jj^j) iaLjiil ^X*a.j t^jSljSlI lH^II ^^-a, jkli. JoSja iSijLuiVl 
lllM j Ifijilun (J^JJ ^JJ*^ lilljjull i_ya*J \yu'a ,Jb Ajjjk1\ Ajjiill .T>,liKifl 

p.Ljacij -Lujull <*UI pLolc. ,juj JJu.^11 liA j—i AjluA <alxil Jcljill j^lc 

• l^xjalauo 

O^. Jl&Wlj c^jaII cjjSJjII j fi-.il! j (_juj*jlb 42*l»ll {JaJJI dxjAj 
x A y jl_»-=kj 4-Jfiliua!l j^LusaSI 4jjuiIjSj <_fiM e-Luiil Jji.nj ( ^)IjC SM eLojuil 
^JjjxSI (>t ^WiiLall <LaaX.Vi tllUJSlI Jjj tpljll Juij JUS pjjuaj C jiu«a..i1 
^p-ii&lj t^OJJC- i-ijj-au 3 J).i>S?l CiLaJ)ajuaAll ^H» JJ_C <-j\5£j L^ljj-al ^Jl 
£A-uJI (jJe. LjJSU idJjj ^£xl La *Ja>>ll CjLSjaIIj C^jjaJJI £c iTjJmSjI 

."I^js (^maII (jiliiuiVj ( jLalllj 

4 >U\l JLJc VI SOjAs. ^jj jo CiLJULuaua £-jJa_}l J-usui ^J Lift £-» j " 
Laa £a_u]| jjJb 4 Jji-Vll CjLjj*-»11 £j« Ij£j£ tliJjji /s-uSlj «L^JJ cS>uadil 

^ift AJJJaJI OlaJLLucuJI j JililVl qa ^JaII jl ^xmxaA ^ejuaill JLa. JS ^J 

l« li»«ii ^1 o!>Li«5ll o- Ua^A jjlS ^Sl ":<ul51l 4*JJI a-jSu ^s l)15j 

£-*U-all Cijll yjllj pjjjffl (>« jll (> AijjxxJI 2ui»ll CjUkAkjwMll ^bUj^ |^uu 
4ajuAjS ^-jmi ja&l jjla Lia^jJ li^lj -^Jc- oli^J ULutluil L-jt^jua AjaUII 

aJV^II J*iij ^IjIIj oij-Jl Jo 2UVoil JUij J*iS ^jxaU <jj>j JiiHI y^ 
aJ^uj JUi.j iLJ*, (JLilUJi ^ UVjII JLlij i^a^iJilj SJLS1I l5 JL 

Jja.^1 ^ 4j3l&ftl OULiill a JA jjiuu JjJii tu31?Jj (AiVl fju-l yJe WJJ 

Vj c j^Uil aj*«JI ^Jb oULHM (jjj I^IULumI SJSSj UjLiSJl 2UjJI ^tilU 

-rot - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: I A»juj yJb. A*jmj jjJb jjlft jjii <£J*ll Aiiil -SJJJ £il*j«-iM lM»al (J c^i 
^B cj| jjjxjUj ^LilVl Aw«.JJ elftl ^i A«J» jll <Si\£X&X\ Six j> <jLL, 

l_Sil J gJ .p Liji ^J) AiLiVL a-gjaL. jjL-mj ^j-i *l.jAi ^J) (iS _auj 

VLau. iLaJLjII pLLcVj »A_fra> ^ L^uliij ^jUJil i-auiSJ .tile li»j OdJjII 
J^kjV uU J-M iJaj ^J .Jj.^mW ts-5*^ JJJi L?il» iiffl *1&V L=uJ 
■la.1 j gr lVm-aai (JjSjS AjjjjJI LpUlVii null JJ^ji ft J&A AjS (JI&jj (« ill ClSjll 
(jLi jjj« li-A_j .Ajjj*]I jllaSsl ££A?t (J {wmJ Ja.ljll ^jiullj .lajjll ^^awaU 

JiLiftl A_iLi>lj »A-jjj«11 diLfljIj-JI (jn ■.; ^i jJiill Ljjalj (CjliLi^ j 

(jlxJtjj ( j.,.MiaJ3 SjAL-UI ,-J AJlUI < a! ■><> Cj\A-$ja»Li fljij»"i ui.n ( fl.ir>' m*iti 
{y» CiLijiuJt jil^aawl £}3uuU ^i Jj^aill A! (^JlSI I-Jjajl ?LlLSM jlajl J j£Hj 

IjaJjS : JUki <> A_uj*il AjJJI ajJM ujL ^ Uilijlj Aai*.S[| JiUlSN 

i U jjc. j Lj^jljajjij ^jjiJGj AjijijJj (j jljSj UjSlj LjjUaiuijJj o°JJ^J 
. ...AIaJj jl^jj Axa^j (jiual frljA) ji AjuaJ* (j« IjjMJ <J-il U|Jl jLut&l ^le 

t> CjLuSJj giljll ^ jA Ajuia.SH AjJall CjlaJJau-oJl (> jjjSII qIS LJj 
ftXA ,-i (J-k^ai A-iLual ^—lt Lilaa JA9 AjjLijj jl AjuiV JJ^-J iS^-^J iSj^J^ 
fcj» *<e-JJ«ilj /SJjJSjVI LaLula t*l j-» {^-« (ja-ljl^J JjJaJI eJA gcllxj AajJall 
(3^.1 jlll olA AJjjuj (JLj (jjL ^Jc. (jaJj c^ajuU ,_i aJjIj Wjlc a£L*1 jlj^l 
(>j4 JJjSH l^^* »JLju5S1 ^pic- A-uxj La.\jL> I5 jlill c-LkcLi A_LiS jji^Jl j 

("^."ijLuu^j ij^U AjiiJl AjI^IjS ^i AijL-i3 ^n irJtlk-iaB A*&&\ "**Ai\ *^a* / ^ ^. o. -^ /o« jj ^ ^ ^ ^ 
."a^s& A*i»& *^-a* / ^\ ^ ^u« /^i- jj i ^ ^^ N > — Y*oo — J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: n-uteJI JjAAj^>1 JLlAIO* 

ull.j.wll fJxil £j>S tgiaSl liLLuij Lui* Ua>j* j^ajull IJA £j£j J :U$^ji 

.^jijJajllj LgJU 4jjJaill 

Llll j^ajjjill 43a_iiijL« j—eljjj t JaLijllj (jLaCj jIAjuj ^jum^j SjAlSJI 
.4i&LAll fkll £jjj ^3 Jjun.avViuM ^U-all AjAiIj AjAJl 

4_U4jaJI 4_illl ^aL=J« i>e jJLua L« Jii 1 in hi i>J>»Vl (j-J^A (j J^'^ J 
l^_jl_iilt UJJjjLj <LuLuila CllSUaj (J 4jl^u^&jaII ^a.Lullj 4mIxJI <Jjl_>«J>dlj 

2 ^.llj 3L.UJI 4 ni ? Vlj AxJJIj ^jljiSjll p^LukJI c^iljjie. Usuulo fj 

liLjLfijJI j el_jj$£]lj (L$fi jjS (JUlk^j) 4 n . ti|W i>« JjJLaJI » J lfo o ^ 

J u^«J VL* Ol -.)Ln<ill ,>» Ly-d t-** 3 lij -^ ••" * Li ^ 1 SjljJJ UU * 1,J 

tSj-^VI ^IjlB Jc {Jxll ^Iji i> *#>U t5 ikiV J J*. U^j=> jIj 

.^jiuwll jt 2LuiJI ji 
jj UuSl i <-, »~ii B ,ja UVl Sjuaj-aiUI AjjjJI *ijJ£jVI ^U-M j M*^ 

jjs Ul VI l.i.^H fJj iLJL±) UjIj* 3jlsiJl lj*a.| j^ ^i <Jc U»3j ^ill J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: UxjJaj J4S t^Jje LpjJSj' {"**"> (^ J J 5 " S J^ ^ ja t#^ Ja^l 6* »^-**N 

■jlSLuftll Ju&l jS ,>jiUM lA-jjiiM ^JaLuullj Aiolxll AS^IL Ojmj Cilillj* Iji 

^jJIj JajiLiil ^J 4-ujjJI XjM\ ^uu UojuuiI j^j < ^t i_yjxillj l^IjSII j 

fti-Aj ^-JjiJI o-iajll *L_aJ ^-Li ^_S (_xjjxj1Ij 4_oa.Ji!l CjLSja* \ ^?^n 

iia »<u>n <iiii ^s ijjj £ n^ u^c. (<j*>iN) ^ui?.S?* usu yj^i asiii 

i>» i^j 4JJ1I lh- ^j JiLjM ^. <jj**11 JLkjl ^ AlSUill ijjLu.Sjt 

• ilyJaJI pAJI *ii ^ (-yj^jli AjJ Jj {^ill ^A jjjjl ^ jxj-bl j 

<jUb j> J*^ f jj JS UJe ,31*2 ^1 jJJI aUlS j> JiUM jjiuill ^1 

^ UjljjJJIj ^.j5ll ^S AjliuJI S-iatfllj i^iac. jjo IjJ Alkali <**.J\\ 

isiAJSj Aa^ifin a^iuji j^iaiSrt ul i^ju ^jiiJi <i\ii ^i j^l ^ u J 

tl-ljS-ujjjSiaj tj^jjjjSiaj CL-i j j S - j uitij t ijjilj) Jm A^JjjilH J Ajjljjjll ,y» 

«JaJs) <Ji» ^JLi- J fJLx- 15J-&1 Ixjlij JL&j^iijAll ji (jj\ ujjj&j 

Uak UjUj- ijj^i ,> \£jA\ j\ (jdl ...Jaljj c jxJj «c?jjSj « ?JJ lj 
<V A US cjjaai (jjll ....jJUUj t jjJj *«*Hjj1j ( jlij )J1» Uj^ 

L-jjS ^jjjJl oU^llI ^ <-ujiiU o«j1 j-i ^j . t^SUL „I.SuV» jlj=. -> 

US oU^wlt ^jh V* <^o <jj»J\ Jilil^l 0- jJS »^ l£UU pliuMI ^ 
^^'j^J f j.Aj ^J>^ : iJ>£J «jJUJJ pLaJ ^ ^ ^Ull U>iL 

JaLiftM (_jjj»3 Jjc. LJlSlI tjja. fcLil Ul ....i1uau.j O^JJJ (Ji^J-HJ 
La$i «^juii ^SLuiH l_ijjj| OLjaJ jl (jSLu. t-ijaj ijoi ,^1 AjaijMi _ VoV- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: — Uj'-H J lls'-H J (jjlji Vj crfjl * •dab* J* ^* ( BROWN) 
■^jt-JJ JjLju'J UOJ-- 4 ^J^Jji (jSlj-ui Sin (jJc ? l iJjSI iJjjSLjii jjJe 

■1-uua 4_! jj&a e JJ-*-eu 3-jUJabSM JaLilS/l ^jJj {jlfi SjjlS lUil £Jjuoj tjlljjj 

I'll j.V*'i Jf- jui (^« al jjui j! ^-ii&Ul i_i>=Jt ^Jl (Jj-aoll sLcJi jjJo (j-ijJaJI 

oIa AJLiLi <j jVi-^ll JtLu^l (^1 j Jj^k. Sjaj-oS <JSj ^ Lil jjV L\a j 

(ch) (>j9jaJI l^J^ua ^Jc JjLj] Jj (g) ^-lia.Sfl «_5jjJI Cjjjuo ^Jfi. JjjV 
(^jjijUH (JijaJL 4j1d JjJ (g) LJjaJI Ojjua Lai .(-ijjsus jA US AjJjISjVLj 
1^ (Jijja UaJ JJ ^ui=JI ^»1*H *j=Jk^J» USyiLilt grtL^i JllLj (-£) 
3_jjj*]1 *_*UI ^_Aa^« ftjjl l_* IJ_Aj . (ch:jr)j (g :— £)j (v:«-«) j (p'^- 1 ) 

j-kj (jJ jxi jA ptlkuoall Jjiaj ^le. JUjVI {jSl ( Uu^« Jl ji cLjiaJ Ifcjlc. 
jjia. LJ-tui<) lJDLia.V1 JLa-aS U._jiL» -La. Jill (_jL ? lj L»j -JjJIj Ja.al i>» 
IjJajuy (ji AjjkIII njlViliii ClilS Lo^a 4x.L»a. ji JjS (fiST (j«Jj « Jjlj (*3jlttll 
t Jbjill jA cJLwiuVij ( jt^aJI jA JjSijuiaJIs UiLp 4j\£* ji.T Ijlajl la.JVi.i.,no 

- roA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .»..-.» j^jl, ^ill ^ Lib 4i»*.Ji Jia tjl AjjJSWl ,> eU*—» i^-w 
....ISjl&a LiiUjj J L i 3jj'!/ tji* c IVi.noti ^ja^ up- ^uujiW Ailll ,> 
dSJij U^iajjj a£AcV ^ISj J»J jll ^llu-audl uW>!l alialj-Jl J)*H ^^J 
pa.Ji (alluvial fan) ^ 311*5 tl^Je f^jLJl i^liiil ^i jclkua*!* p«l u&tiiV 
jdki-oxM ^a.J3 cone dc dejection ^uiijiJl (jc. j (^jyje. <*»..$.>») -J ^IVunwH 
£_e (^jajjU) J-3S (Nitrogen) shj*j ^-ij (i-jW" 3 ^ -^JJ^") -i ^ 

.wjjill (Azote) i> (^jjt)j Aj jAfll 

Jn.-| „.j ^Sjj-^I ^ilj^ -^ -^ ^ U^ "-*lA! ^' ^^ 0- S-^'jB 
;LkjjiH (JiLjjjill (.1 "Kj Lujjj .( ^ujJjSII Ajjjji) 4Je ?*.J£s tube electron 

....((^jJSSil ftUjua) <Ua ^a.Jui (electron valve) 

bIa t-ijSl Liij ^IUj jka. JUS £ .yJaj^ll IJA ^A ljU*J i_* ji J JuJ Vj tfjJSWI glkuMll 


ablation 


*lS 


• •• 

gta-ui 


alrasion 


LSJi 


gkli 


abyssal rochs 


{jLic. il j_jijL-a 


^JJ*1' J JP ' n ^ 


acohan deposits 


Ajajj i-iuiljj 


AjjIjA l_i«il jj 


agglomerate 


^tSjj <joJ*-a J 


AiilSijj ^juaAl j 


alluvial plane 


^i^ cJf" 


^JJJC Jfru 


aquifer 


jjjJbjl «.Ls £■ Jjluu 


»UU <ijlA AJLia - Vol - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: kia>jA\ ^J ^ j^jiViB j^\ aLJ Jj £3£JI g^jill ,> jA Ua i-DtJi^tj 

JLJ1 j_A LaS i j-i3U loAJa.1 (jJJuiLa jl (jJ-s&a (jliiljAll (jjlj .& iAJaIjII 
t^^Ul Aijlia jUw ,JG ljjl_>all £ ja^V kJSlixMl (> £jill lAA (jl pj .S-Sle 

...Ajjuac 4iJ ^gl 4ia jlij UiSj 

SjALSSI j—S <jujxll A-illl g..<\>oj t4_uj*!l \ it nl ■> n (Jl^tcl (jSJJ (*JM j 
uijl j-« igJe. jLjuoSSVI Aj^KJ |»J*j pluSI 4jjA i*1L\A (jl JaaiLj AjuaU. «jj«jj 
A-iS _>JLj i^Ul CJJjll (^JS .(j-AljIl ClSjll ^ (jS*-«ll c^W^ gJki<-i«.U JbJ j 
A-iisl! j 4 joU Cjl -.Nli.^l) : J LiSJx, SjALill ^J 4_uj*ll AJtlH g.^-0 
i_«j oJ^j I '(■SaJj JS1 Ja.1 j oala. a-uil (jic. Ifj _>uajiij (jl UlatJ AjC-Luoll j 
Jl)LjII ,_j ^J-") A_lail JS < ,<lirfij (jl jjlo (_>alj i^jaJ SjLajI) '"^■■■^ * ■ : ~.' 
Uaj L« (jjj £jual j (JJ*1I J '(Ajiuaudl <iajll Ajxjl^j La «-uW- J! ^HJ*J1 

. j^LJl dSjll ^ <if L»e jAU tjjjj 

(j-» 4-IIa a jUbel j gU-m-i,*\l likui <Lxjxil aJkA ,_i 4a&x1I (j* (j«ul 4j\ aj 

IJia. UiuuSj ^111 CiL\ jAt JLuj LuS Aji^jla. (Lja&l iiilll j- jjL (jal Ls^jSLa 
4jj1j (jc U^uj !jUa J 4Sj jl LuaSJ jlij ^1 diUbjAll jl c£ jjuill ,ja I jil j 

. . . . J jjuaLall L-isll jl ^aU I tcILluoaH (ji.TLa 

^ TjiVji c_iLkSWt ,j_i3lj3 (jl ...A-jaJI OlJulSlI ^Je UiLjJ* OlLJlx^^Wj 
.AwaSll J.UH ^jiill jjAll jjkij o«jllj (JLaxLu.'il (jJjJb ,> AiUI ,^i Ja«j 
tfu V j AuuLui AjjS jJiS cSjabi j «(j*jM A-« cS^Sjj AijuJa jJjj Jallll cilli^i 
jjjSill (_JuS Ulie AJ^jjlm (Jlu\£ ^jII JalilVi (>>)tJ (jl t jLuiVI f U i-i (JjLIj ^jjajl^A :JjL» (^ 'W A) gylUI A,o-sir.ift (j4 AjjUill 4*JlL11 AlaJJU (_i_>u 
jl CjJI j Lajjj «{>J-JI <ljjL« tlLalS ^A <(-iljiljj (jjitj (jiuijJjSj ^jJiuil j 
joLjuJIj jijji\j SjuuJI : Ji« -Viij-fc ^?Jlj ^15 ClUlS (Jljjll {JJjia ^ ^A 
* B>J . (jia-^-SSU) >auallj ((jJJLJl) j-!>iJlj ((j^jj^ )<JUMj (O^J^U) - ri. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: e» ^(^-a-u ) ij^j ( dij\ 

&£»> <$** OH t?J*i JW 511 ?***& V:Jk d tf 1 ) */**" C> J Ji»' ^ ^J 

. .U <jtj « JJjSII *Ja£ll £^» 3_aii-a V© • ^^Je Ac j>* je^ TtUaj-a* (-ill 

.^ *\AV f U <*dJLoB <*old) Uji) yl£ (SAfcic. Ci)ja (~M CJj— ja.1 «*— *L-a °VV i \ 1 A \ f L-e SjJ~i.Sll 4_iolu ;>.,-> »JI li_* 

^Ijj t ,I.Vi->a JjLSj jSj -^jJlj ilJjlSj'iH LJiSiJUU jAj . ^ltu-wi » • • • 

^NVi-! ...yl g_uu»ll JLabI (>a l&JU ( 4-ttiautH L$Ja.l>« ^ AjJatill AeliuaJI 

Jjj-.uaBj J_iill j ^ ji . Wil lj J-JjSSllj gljii-JuTiMj j_bJj « ,i jfriB j 

^Jill j **Jo Asu*ll iliLajlj-ll J5S1 <U jtSil Ail aZaSL ^i tJj>JI Jjiij 

JjSaIj SjAlIllj 4jjJ*1I A*lll £»l^-» 1*3 J*! ^jW Cjlailu^vJU Jj&ll IfciS ^CjJ 
AJ A-xjJaj Ljm jl lAimnAloW OLuuuJaDj djljAJj*]! AlshjjSI Lu jl t jijijj 

^wjjillj AjjJSiVI trjlil>llj pJLull jjjil ^J ^j^jlU aEs^ UJK Jilili ,>, 

cJ_Si Lai* lj-a.>a l*J-ui SJ^iuuslI (JjUjIjaII Cja.Jj!ij <£$jL-2!l ,^-le (j"-ffi 
^jul YlA (JuSb ^9 Alia. j Alalia Ifcjj Quj <J S jiuaS Aa&m tiljali Al ^JS j8 j 

a\*j£»i «U ^aS jl ( 4^1^11 j ijjffl j 5jJkB cjUU*l«mB ^^m) ^i A_I*i jS JLS US 

A-fc&aS i£Ju yJjSI Ai jiiy .JuB Ji Uj j» L£ tAli^$i«j Allaa. Ifixui Aj3j AjbLo 

Aj tJ^iS ^jJI ^U g- Jl ^»3 l^ii Ui >• ^juL^ VjXjS AjjaSSjjH tlAj.n*?. J ( _ ? 1 M 

^ Jj-KWI (JLoaljuiVI ^hj JjJA (t-*ijj <^J*il AjJUj aJjIL Lu A-ijjj cSJLoll elA 

^1^1 JUUI qjij t ^ jiKttl (JU»1^I «^!ia « y^u-SlI JU.1m.VIj jdkuo-11 

- n< - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .^11 Uja Volt j Jjjlj PO :JU Ijjm ^JaiL 

SjAUll £«u. Ul^l ^1 lil J jSJI ^L t j*.^ Jajl j .Uklhll ^ LJ& Juilcl : fey ^ jj^xo J^ jjjS'jJI (\ > 

uiiUij jJc t ^jjjJuIl :2Ljll3ll f> kll JaJLjj ^ 1 V . f U. S jftlilt ^i ^Jaj 
*-£)& Jji. >Aj «^j#xll Q£*2& »Uu$lt lAjhu-all <»Lmj$1I t4#I»M ililjUll 

lil jcikua-ll liA ^ f^i ^k. -JjSi US -i$ jtfll jcL-jI Aj jJSiV< j ^hj*« 

- Y"\^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: f o*<H 11a LkAi ^J ^JU (jl£ Jil "rAujJI <«■&• ^ t-il>ll JjLj 

Ajhjj-ailj AjJall pjkll JLs-» ,-S QitaJ^j Ujlju«la.j Ax»i*]l lilAlxA jISjSI jjA 
jjjJSjJj >3 jl^unllj AjjJall ' AjjjjJI (pl*^ cjjjauil AIauij Jl luU&aj 

I gn-iMirt £lj »Aj*1c A-il £_LojV A-uj*1I *-"^ (J LIJ^^ LH^' 45-^ '^J 
A_uUI CiLuilj^ll ^J ji (^akll g-fLall ^i lilliS jtLajV I^jIj (Uu&i L-iJ&U 

tj-j» A-ljJ Cjl tliiinnll £ya I Ji-iSk bit (^ja. .*T**^ 0' 0" f^ J^ CS^J 
kJJ>ll I <->.QjJ {J ^jll Am ? 1,),<i Jja. A-IS j> ^jV AjU lljJjS tda. ^slauJaJI 

La jLuiJj CiLaik^JI ^j ^i l^LpI ^Jll a_LjUI <jajj pii c UAtlt ^i 

.dllj ^ L£Li ^SB (jaJjAj l|ij'iin1j 

iJulLi ^j L$jL& Juuc.1 yJkll AjjjJIj Ajjia.SH jjLuaxll j_Sij jJ Ail fj 
tCiLSja. ^jXj A^jjKffl CjLaiiajuMll aLUuII AjjjjJI O I (iljSj .Aasuui 

.CiUSA fti^J A-ij^l AJLu^ll ^ .diUlj u-Jll ^ ^jjJI t^jlSlI gijj Lm 

u i mnl A_ja SJjIjll AjUjJI Cj L L-aU. Ujgi A*?j»* ? l3a. ^i Jjjj jJ Ail j 

:(u» > .bJI)^j J 3SJ'iflu r ^UJ! 

0j3*1Lj (^ISLjSII (jjb»j jajuuj :<-jil>J WA f Lc ^.v.*^! 11a jJ-juo 

gJJau-am ^ ^ • • • (^jJaJ AjxLo £ £V _j jLiJ AjjIa £e. AjjjJI j AjjJSjVI 
:j i?h«W liA ^ji l^n^u £jauJaj< A^iull ,-S (jUI^JI JU 

\-A bjk. jj! ja ^jjJI plUll J AjjjjiSlVI oUwlaJI oUljiiu.1 jjIjb" 

JJJjJj iliLLuiaJI j JLiaSfl jLaJl ^j AjaIjI* AJJj A-SjIs Ae_>ui ,> Aj jwuuj 
tjijui O'itLaLia ^ AajjJI jjIjIJI (>a«J ^S jtJ-U.uil " # i j5 j ....ClUjLuJI 
J_JJaall J_-« La^ AjIc diijLii VJ JLau» ^jjV * .. . (Aj^jJI SLjaJI fr* 

.(Jjl,W"luiVlj 

- rir - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^ iia^k "aa-JU ^-ylN is jft ,> ijjUU^ij"^ J^ uA4 

Uji V^A^A^ji £ akX^^LJhN c^k^\ 3 cA^Vi.n^ o^y^jU -\ 
"O^^La iXju* j3lJ&\ j <jSl^\ ^p^N Ui*k.\ £3 . . . ^ -yi\ ^ ji 

. \ikix>\* j XIV o- ?=»*^ **-^* ^^ 
- Y"l£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -^gA -^xju - ^ ->/^j -fSSi\ 3 Ji^iySa ^ ^ y«y& f^uA -X 

. j ,\ li|u .,—ije. — ^ jiiSA —f—tAjii /Xj&a^xxW CA%\Vnn«\\ (ja^Jk — i 

.i\ia. 

: jljil JLc obJtww *>*« (>P 

ajIS ,_i JlS«iS?l JjjU pLiJI jjc. (Juj .j ftici j^Jll ^ajuJI 11a J j^j 

jj^m <-ft 1 detail! 3Ui lejjjuU JljU ? UAo f lc. S^a. 4**Uj ^juiii^l 
.(l_Jjjaj ji £j*5 jjjj) A^uilmSfl ObjLall ^juoS -T 

4-JS 4-«l«! ^j Ajli (abbreviation) i^Vl glL^I lib idli jjUJ, 
: JLis £j_j£11 j (>j»*j11 p-*«S ^ L«i .otojUl ^ ^j 11a t ( jLv^uil) 

; jLyaia.1 Jta 4j1c Jjj 1_Sjj=u 4jo (jiaUiujI IfrlVinnnll j-^'-Vlj C<1« luuul 

(D.T.A) c> . e .Cj : JJ ^Lilii csjj*. J^Lj 

:^1j U»S I^juj ^LijliJIj CjUllrnnll plSiJl ^i ^^a n>tijj " 

- no - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JiilH ^ ,«■> «W f.^Uul. ULsJ JjliJl i_uL*ll ^J&j . j^.ljll (^ jJ&M JaiW 

tiUJ £-?.JJj t^iwM j^i <i!iaj« (^JjJSil Jail t>« JSSi ylo 4W .ill Aojdj j^JjJi 
t^l i_L«Sj S.1jsJj ^-JjLaj! yi dilL/mfl JS ^<i->j {^Jlt jW?J ~ jifcta cjla 

JjS p.Lil)l (_iL_uil i'i.iiij . JLa.1 j JaJl (J^l J-=J j fr llin-i-n) Clr> ji. (jla. c jaj 

-rii - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^j jiaJl SjLuSI (*) SjUVL 1*3 ji* Jis ^pjuiu 1*1*^331 J ^ >.i aaA** <> 
•4jtSuuliull ^ii M'./i M ,4 

jjl inYlgrtH «.L^ a-J . A_J jJSJiMj 4.£juijj)I (jJJxUL} JpjU_ui jxajJ^U Aill 

AjSSx <jjJu juu .^jj-llj *jjJSftl j V"JjH :lI:j ^' m cAiilL ^Juuali »*aj*H 

.iaAuo V» • j ^ 1AY ale ' t ■!- ; jaill 

^inl i fCn I p ■y » nil I.LA "lull's girt (jj^-uaj^ AuaALall ,_i (jj,a3.jjU]l JIS 
LS J-* jM j»?l ■ «» t _i J ^atj4 jjLC. .^ j.W nJJajkausY'O • * £yjt jfiSl LSj =fc J J* J 

.A3jj*jJI 

iib US ^j^iM CjVL^U o* jJS ^i LuSlj .<£ jJSftl jJi^ll ,> tJ iu 4 ll 

^^JJajW JjiJI AjajuU (JjJl ^j fluuj-iij <^ill {jr ui j jll j- jjuiJl ,j* ^jo^jjII 

UjJej AluLiM UlSji ■".U<1 W iluLci lilliS « <yJ<..n {ja^JI LjjjijJj 

" ' ' ffll-ii<-i,«i,ll (jC lilajl AjIaC J^uu VA« • 

^uijjH ^JJII jb ,>c. jJuj Jaii Ajjj»M J) <U«ai aajuoll 11a «^jj US 

/ tf-*HjJ ('LiSjiLiJI 4. i,nJ,iftH j_J jj»i>« (jiij-aU) Ljlj-isu ^Ao ale jSjjijaj 

^—uuft ^J-i^aSi <_jjjjcJ1j CjI ->lh><ioll *__jJajj tajjuijlL ft-iSay* i^—iyc .f0</ fiv*^ *<-A* V "^ 

- Y"W - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Interational glossary of hidrologyi^jjlSj'il} a\au1j 
glossairc international d.hudrologic i^ouujsHj <om\j 

ClLsdkiuaAll »-»-•*-« j^JJ <jjj«JI 4*111 ijJoj ( jSjjiJjjII) <A&La Cij-a ji jS] 
A-JJjSU A_ujjjJ\ A^Jal«U ui) joili LcLua»l (jojjj ^ (£-*> jljjJjfll {f^Ji^ 

AjuUj Ajui^H AJSj jIIwSM ^pfilijll Jjl-ojiS Jjaa-a Jj&lM u«iifrall jASi 

: <r*j fr*j*N f^«N «^Ail tffl) *aj»^ 2 Udl\ AiUsJj f**A\ \i* ***_& «_iLx 

^ AY _j ^ 1AA al_B jJjuLo^j A^uHaj .AajIjjjiVIj AjuhjjIIj Ajuiijillj ^jjJSiVl 
Ij-A £J-ui (J-J cJjia aUl bjin c_jjxll JjULdl ^-ojJ P^J^' UjBjSj Jj 

ISsj l^Llk. o^3j t 3b jJSJiH oliilS-H ^Lifol sj^JSILj r***11 oUJk^u. 

J\-Sj ( J-iuaiLt JAX» L$l jjajj llAJLiljjJl yi jl » (i? _uijjj1I gr, \V>in«\l pSj _jA 
CiLoJk^Il AjJUli JjUJ Ja.iU yJuJI *3i, '....Wl^JuuJij Uijbllj 

Lh.jIjj^ tfi \jJiij ca»1j» ^i«U am\ >]| iUftl jj^jj ij^tjH JUQ 

UiuLaj j—S (j^aJuJl Jjj*. j ui ui \1a _>-"ii) JJU t*-)j_ui JjJaJ Aiajja ,j ale 

jUw tfiiil (UDC) cU^jiM (£jualt t ijii^W p^ia ^gle {*.JiA\ jlui jSj 
ALU&aJIj t-uiJiSlj (jjjijll J**i«w»M aUaill jAj « ^)j3blui!H aajt-all _jii>» AJe 

- rtA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Usui- ^Sj fJ ^^iJ-Jl JJ> JtLuiU JjJ^ f-?*-» (J (>- {^ J* is* 
pJifct 4jli I^Lslall 4JJJ*M ^jjjISjMI ftaLwIl (>> (jlS Jj C l uim-Vm \ ->lVim« 
,}l ":<Jj4J jUili AaJ AJjuaj LiSj IjjjS ULuAl AjjJaJI AjaLJI CjUJL-xallj 
4JLuaii I-JJ-.J1 <J^sA yJJC <j»lua AJJJI ^jUj p-aJix (>u»»J >-A (jJJ-^) 

^jaLJI <-. i~n W j A^xSLkuaVI v^il ja»5L .^ 3j££ jIj* :Sj£S Sj^I 

(ji Sj- JjV ^jjJajill JAl^SlI idlJSj C^JsJl JjlS-H jW"^ ^ *" cAjJJaJl 

U pAl t>> Sj-uaUwJI SjLiaJlj tiuJaJI {Jxll Cj Ulh i n^ lllilS IJlj " 

aiSisj L» jjJ LJ-»j c 4_iaAj ,>* cAjjjjJI AjjJSjVI f^**llj .Knuul l 4jUaj 

Jja. _i J_S c eXa.ty LjjUlc. <_jll (^Jfljuui Lw luxixiLa CjUlkuoJI aJA ^ 

3-gjall 4_u_j4-aaJI ^1 l>i>« OjAj^s ,^-jJI AjiiJI ^a.Lnxll (jiuujj (djLiJll 

<jjj«]| 4JJ1I g. «•>■« l^i. 6jit Luj (^JJJSJMI Ajiuuii ^ ^jSa«J» fuajuJlS 

A_Jxjj1I SLjaJI 4 jn->n<i J-iaJ L^a ts Jfi ( L*Ja «(j-a-=J Sjjjuoj JaJ-jJu V j 
JJJ f^-bj M'^l ,.io La*. U^j JS-Ju JLS3 ^1 JaUlSfl UJVI u* S^uaU-H 

ANN o^S ^N £./ ^j^N ciuaSi^/ajjA f^-/^ 4^-ak ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A-cldallj i<J_uaj11j j^AijjjjjoJlj j^Aflj O^jfyj 4 ^J&t&J >*i»*il Ail ^W^- 

.£ll ....j,jjjatiSlj AeliVlj U^juiMj 4 islau-oHj 

l_ujxill li-oiw cgtikiuawall g—»- o j ,-i jLjixVI JJ i*l)JxC. <jl!J Ja.1 ^j 
A_3.iH ^La. AJS iAJJ ^J Lc.l>> . ji.1 lJJ». l^aJllj Jl&Jttij AjjajSllj liia. 

l3JSjjll U>^ (J J-^-J CilalLuaxll ,>» l_Wl Aajij £*ij J »j IJSA j 
(jll AjS Cl^juaS *j>iil jia J^a. Jja-s Jla. 4j|I Jfi ,-A j « l^aiuca ,-i (e^ills*. -M 
I4A ja.j uIjm ^ SljaJI (_dlkaj elijll ^i&j ASjaJl ^ic- <HJ*M S_p3 CjLjI 
-g .Ik/iJ ^lilj (Jlja.ty ^i ^i ^JuiS Oiii (Jj tiUJj elSSi {Jj .U_>aUL» j 
(e— ill J^l i/ii»H ,—S A »r . Ci_)i5j Lm al ,. ii. iT 5 > m il _ juiaj £)-« (jLSl elj-ui 
ioLLm AjLjSa. £y£. (AL±jjU jJj ( Sj^S (5jl_3H jJaxJ ja. j-a J" Jjuu — Vjjiojcl 
I JLl .^UauuaJI Ajaj £ jJ-u ^O ^1 ji »LtB Jl jjjuij _>jj <U£ tillj lAij* 
CjjLS IJI j . (i_i^) jJk o-aLa. >jj Ljiuji 5»1« eLjaSlI 4*1 ,> <lailll Ciil£ 
I fr'nuTil CjLuII »Jb <JJ ,> OilS IJI j .(»il) j*jll IJ^j I^jwjjI p-LmjSII Ail t> 
jj-jtS Ajfij-uijd Aa_uM (Jjjjalll ^j-lc- (j-iual \—&a ,.,.\\£Aj I (<— ") jj»jlL 
{ _S A inm%rio\i .v>l noil (j-« IjaS jj»J cJj iAjjjc A-jjJSji A^A** l)* AjLuiLa 
JJaliSll U jJIja (jiiSI liua. IjjIJ Uj Aifkll aaisuJl O* 1 *^ Ajjxj ^ jl ale 
A_jaiUajuaMl jjVjL*j1L t'l jir. LaS 1_Ljjxj J f- jjA ja£ £}_« yt\J-i>o/i\l j| jAj 
" '"^IflSHi* f^Lt ^i «ejla t^^Aa-jiallj i.LJl. Vil l jIaj ,^1 idioms 

:^jj^ Ixjh ^Uo 55^3 o^ ^jl^« (^V 

OLalSll Jic. y_uiil Lji* AjSIj £jj AJjIjA jl AJjliu fr \ja.l J$\ Zji cAjuiaJl 
jjJajll idJJS JojOUIj c Lgla Xa.1 j J£ ^i Ajjlalt Vjuuj ALiill j AjjxJI 
AJL-a^l A_jjjx1I AaISII (3& jiuijjll jaj a^sj (^jxaajull ^«il>all cS-il <^J*ill 
aa-Lsuall fti* " " Jill .Ajija.S?l A-«K11 ^jli» AjJall CjklL.nnH ^S l^iilijjj 

gjjLs ,>jj ^JM J^LiM 0^ a «oj»M Ija l>- liiSfflj j^ISII <>uj» JEM 

(LjjjSi 1_aIc tJAiuAa. ^.jaII (-jUI i=>jia5\ jjJj-aj uJaII i-ijJi >?-*-« JJ-^J- 

yi L^SJl jaj ajuj«11 ajJ« a_jc.IjL liijfJi US iSUli UjSj UfiL jJJl ^i 

- rv. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: djSft ^A JUJ1 A-jle CjjLS Lm £J*j\ JSjJu ttjJaJ! AjxUII ^Alioll *l .psJ (_j1\ <Luljfl 4JuJa j-i <a>uilall j 4_uljll p>l*Al «-ij-ii ^u jjSaJ Jil j 
aLc ^LSO 4,5»iVi J.J j-l—a (^111 ^aUl ^ a-**xj N ^X A aLc Ojijua 
3LaiL»l\j S-XjJaN <jJliJl <J*Jb ^1 jiua (^jl\ Jajxll ^jUI fa— M j C U VV 

• >1Ar ale 

Cj B j A if* iJjjS f-ajui ,>* «-ijja. a!DIj Jja. aj jil : Jaall Aijjla 

iJj . J&jaII y-flaJl f?-*^ (J J «{cJ*M <eJ» ooj^alj <J Iginii CiLaKM JA jjC 

.' '(Ja^UI Jj-i?JI ^r^J* «.lm> «lHJ*SM 
£j» ^jjjSj LJjjJl a_ajua (-i SJjJm 4jj*jJI i!jL»1S]| £1 IjJbuj :4ajiU1 

. Jskj^li ^Jall faJuJl ^ £jjil ,>« <JJjSj ^jJa. a^** ^ liijjll 

j-aj ^n mil Jl AjfSall jus.LuiH ,-xjJsIj *ij Lva >L>L« AjjJalt AjualaJj 3illk-aJI 

c afr/o.l no ,—i 4-jJaJjLall Ajiiaoll <Lol£)l Jau» J20I AjjjxII <La&ll ^)B i_u£jj]| 

a gl»^ La IJ-Aj .Laaajua 1 jj i»*i 4_£olxJ1 ajALiall jj-C- Jf-*J *Lu ydl l!i«1jiLa 

.^jj-aill SjjjiiJI Sic V) *£i*Vl Olilil ,>» t^al j5SVl fljJujluij 

^j t-ulJI ajIS s&J ,> JjVl (Jjc jll JU>j jujS U ^1 *jJa!l «' J>» » . V^\ Tu-Jl XJU^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl ukjA ^jjw yiSk QJ(Jd»t 


Acarus 
Acetonemia 

Acne 
Aconite 

Asphyxia 

Acromegaly 

Acrosomc Actinomycoma 
Actinomycosis 
Adamantinoma 

Adcnochondroma 

anlisepticim 
Anli-lhrombin 


Aphakia 
Aspirin Ijui^inil 

. -.1 (Ill-all uia) JO 

y ^ t>-b 


(AjaJjLjuiI) io t_J 3J1IJJL (<-^) JLM fJJ (cjliu.1) C5-J- 


— fcpjj 

DO***' J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl Astigmatism 


r j '7'" 1 "' 


W^VI 


Vjitf* 


Azotemie 


*#£j3 


W»jJ 


V"jjl 


Bacteria 


Uj&i 


W* 


f±"lj*- 


Blastoderm 


jkjjjiuiib 


•LajjjaJl <*Jl 
Blastopore 


jjjjSuib 


■Lajj j*JI »lt 


4ajjSM ^ma 


Blastula 


A\jL£L 


UlloxII 


^sjVl 


Cachexia 


\yX,.^<, 


(jiijaJI i(JljjJI 


t-SJJ 


Catheter 


SjJ^S 


ftjJaSS 


jUaSS 


Cholcstcrcmia 


LojJjkJjS 


pill 


4^»jaLuJjJjS 


Chondrofibroma 


Ujjjjijj ^jjS 
^ijjiJaB, j»jjjl 


Chondroma 


pj^iJjS 


^jjuaC. f j j 


^JJ^ilC. 


Chondrosarcoma 


f, j£ JU, J J .lijS 
yijjj-Sat ojft 


Chorion 


UJiJj^ 


r' ■■■* <4<IJ mo" 


&UAJJJ1A 


Chyle 


o«jliS 


u«j1jS 


o»jk£ 


Chyme 


f* 


l>"j*£ 


Uaj-ajS 


Collodion 


a*pj^ 


Wjc- «Oj* j j1j£ 


cutfAAjS 


Colenic 


V»jtf 


^jljS 


(.pJjljS - rvr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: lol^iUjgSLuOA 

fJiJS jjJft (A^mLlU oLaJku*u»H ^j ^a «U1*1I «dslji a.^ ^lj \1a 
Jj j L» jj. „JJ jj«3 cjilS jJjj Lus Ijili ol*xSfl 0* J^ j^ 5 ^J 5 M 6* 

:,JjLt l^la ffTumJ |2)1 Aj£aJI lilJjJ *.;Tuti ^JaSuyj 

a 5- ■■ ■ !» ljjSj (jl (>• ajVj (OjLUuII -ijf^l «#«^ ^^ <^* ^ aft w,*H 
(j^Ls ^a gujiBj i»Uj!B ^«m toljS ^ <ja.tjl L<Lt ^^uaSSI SAliVI sLfJlk 

bj^AN vl^^AbA3A^j^\jXsviaj-aV«h\ia.\ ^jwJSk A^ j 

.\*a £>£& } J^}i\ £*_>» i 

■V ^nVio j^A ^abA 4ja *i A» j£aa bVjuut 

^Jc cJt ->\Viici<A\ X—iW-a ^-i ^.\a.\\ ^a. A-jucM\ lijjuaSi -_tb 
.«^A C^ US, C^ucH\ *VJk Jc iu£cM\ 

tXfc^bO) jLai (^VaS. iL»AaA\ jc \&&>j>\ ^u-aA\ ^93 Ast — j 
I^Lxa >., *i^*~ >.\^ bAJiN^j »-Aj-hfliS\ £a i^.y*eft l e l ^\j» Cj i^-VHl 
•^3^j ii»a& ^A*i ^a. ^ iiisAN b\ai\ ^bSj iCASiS^ 

- W£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^\ ->h\ iy* ^i j^c. ii\^\ ^jjiN ^SiN ? \iii«\3 ^ cV«Ji\ 

j» Ck4A\ oJlj^\ ^c 1^ ^A\ "<u£>i\ XybJk *\*h\ "Kk+Jl -*-» 
^ iyu ^\ i'^ VAN ^c. C»»^Sa jij ^iV»™\\ Xm. J> ^..vy» -^ 

A_£b. ^maJ^\ biJt. ^ij I fL«\\ ^ Ac ^ ia jii t. *U*& 
A*U\ \ t Yft.. a ^\ v£\ j& 3 »J»j jaA\ 

ji A* jik ^aSi\ ciu^ ajsm CU4PU ^ ^\ Xi^i\ t\sh\ -a 

- ryo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jk\ V^jsi^^iiaA^ A^jA\ vJljjaW i^j^ fJ^LA AAi ->a^u\ Jk 
\_l^ jJjj&^iN <Aj£kjx\\ 3 ^iaiujiA\ \j^jla£Jl\ l _ytajbi\ »V**» <wij ■/& ~ J 

.<-jjjx&\ i^Vft* ^JafimA oAj^Nj i4i=A\ j 
L»4J \ g\U>l j^Saj ^JSlI J&LtH t>ajO »Llxfl nMjA Aja^i* ^Jfi Ja.Jjj 

,-aJjjlLj u>^M LUJ-*^ cA-^ ^H •&&* A_L«ma1I JaJjjJall £-^ajJ 
^^bJI ji^xil ^li OPJM ui&A JJ Wi_£ Al^ii ^JJ L«J l^lo M J« 

,>, 11* o^j -fUll ^yi\ y ^ V, mV l ^jll Jd ^>SMj ^flffll 

.AjJJaJl 4j,J«H ^Ail ^Ja^jll 1_S1m1 (>a Uuiluii liJA 

a ..NL. Mi ^u^l! ujjIj Jjj. 'ftjxA.i a_)«OL. jI jj» 0^ ^ ^J rvi - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Lil£l UJiSlj t IflaSlj Aja&mII JLcty JjJ ^ l^j iJjjJ^jJiLuui t jjuoaJl V nan 


-rvv - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl OS ■ M ^* - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • "WT" 

OjLS IJIj .ASLjiu (^U j -till jjJa 1 l"v>\l&j «t5>ii C^Ul LjJSjL-a AJU 

1 ' . ...<juojIx!L«j ASUS lg"il->lhirfid JijjLa clfia 4jjJLaJ1 
pj-lsJI gLuul 4jjj JlL* lllXaj y-J«ll jciiuuajill Jja. .p JJ SjCill £lj 

jJill ^ jL. i_cljSj Jajljjua ^jjJ idljj t^illi^ ililil ,jc j ^yJJ*i« j| jji JjS 
jf *ja1c SjLJ JjjJ ^311 oUIkuaJI CliljjLd *Wi ^j Olfcfc&l Jb*jl ^ill 
OlJDlja.VI (>b fciljALi c ,l_aJj]l jLSJl ^ SJia.lj 4x«la *ujuui>» ^i *».la.l j <uh 
tr A$ gJk^wJI ^J 4_jJJ*iHj <1AA\ ^J ^J La» ij-laij >JaS CHi »JijSl* 
^ J trijM <^>M tyJJ lA#J uJ» ij^SM gUi.noH JAiull ^jJI 
jLjus J_S X*.\J\ j^^Jxil grlVi.onB Jj t ClLil CJjL-a OS SJl^IjII 4-ujxJ\ 

.JuSlS ySji^ll oil j Uj t CjUHjjum 

oJi j^iiii i«j pijVi jiiij ysjuM B i* ^jai j^i jiji i^jj ^^ ^sn 

(-Jail J^u» ^ JHu.SH ^ilaJI Jj*a. Ju«^ J^JSJ f ja.>»M ^S Lm ,jVSa 
j^ui-kj £tlkiuaj»ll JJa._jJ jjlj laclj (^JJ*ii <^»1*M ^>aW jjJaCj ,311-8^ j^Jnil 

t>. l 3 i Lx 1*1. <jJaM L^V o^ j f jWI cjLOQa^l Jc: yjl ":<1jS ftJ liLi.\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ilaljijuilj uLj^jIIj {jiujuuM lAljScli ....pl^jMI (^Lj- 1 (^ -K^" j^Aj jA-^l 
(JmLjjWI jjuiiijla 4<J j-A«> La JJ*J f-^Ji J**^ Iff-**" ' ';- ■ — "^ j Ja^L&Sfl Lylc. 

lj_pa tJ le AjsujsII OlAill JSj (J a_^«».jL)j £)* jM 1^& JjJ*^ jLu» -^J " 

jj iijji j^J t ^Lu 1 |j (ojjx. <jS 4-illa. cUle. lS j-a. bjluii liA £Jiuti t3«Vfo,<i 

JbLJujM j j >A*i\ 1 ^Igin 4 urfi\ r ■ '-j i_ij_ka Jj£ jLmcaj ( la.1 1 fljl*- 4juLuu 

(j— C (jj_jjfccJI Ja-uij (Lfia Jj io1«W jeJJJlV 3 lti^« (JJ-^J JaLil' '■"' »Ji f»j 
4_iajjj CjLiL IjjuijJ (J-M (J_}JJ*aII eVjJa J4^Stj ...IxjiU Uiii in «-— »\ _g mil 
CjLJSII j tAJji-uillj ^JJSmU iaLilty (JjLuu-uij » &,W*S t3_jjjx]l ^ I jiujl j 
j) AjjjSjII j (j^aiill j| ft^bjlU IgJjljUljj ,-jLlaIIj ^jijjuahj t^SaSjJl 4jaLJI 
Ls-lc- j*-$3j3j aijJ LhL«j SJj ininll ( _jI_9la1I LjJ ajjV jJill CjI jl^joll QjLuCLua 
j^cjIjuu i_i| j |. ? .fl J c^jjS AJjjla J»j »•!*! ji c 3.LUL&1I AjJJull JalilSM 

^jxl! jJUll ^3 Ax«LJI liUJkuaall Jja,ji ,jl ":kil3 ^iuJl IJA yJ LJjj^i 
jLiiVlj c j^liiU ^xjuJI j <JoLcua.VI j ^LjjjSlI 4 fivli Jja.jj jaJ ^ SjLi. 

■i-g»" -p (5-lj ijj-JuiH I^A La j .SjIb AjmisJI Cj|jja.j-aJl (J-a L}a.jj Jbuluii ^-ibuall 

ts-lc- (^-jjJl jJL*il ^ ^jSil ^jjuuiH j^l jj ,> SjjL V] ajaUII *«jaJl - XM - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (f) ■ • • , I 

x^ji AiSJL. ^ (JjImII o*J ji*d J} yJsJl JjljJ jj&& ^Sj 

^ injj cJljjJIj (iLAflj >~m <>• l^ lH ^A* 11 t ^lViirtuft j L«lil^l 
.Lji» Aa.1 j £_LLuax ^Jb. Cljl&ij t>&» (jiajfij Up 3 .)* J^l ^J jJJawa* 

tdSjjii Jl» ^JjLa. tiL. Ui t pUaSlI jjil J*ty lift dlji iJj-JI ,> 19 J ^J 

OV jLmII dSl £jLi c^^ji jLU ^_i ^sn ^j o- jj ulSs " 

us (LaJ g^jli^'" u or jn i m <im o- ^.ji j **ijfii <uj-ji 

pjUl <lij I^js JSSj «<Hj*M ijyi yi *ilJ&M ^J*«»l U1S ^jJu^j j^ 

^ .hji >LS JS ^ .3-JJJ*il UjUaSl t «fo<i ^ t>jil>4llj : *-Hjlt lHJ 
jl JjJIj j..jhia (^J UpljlSj OLmLsJI iuLml ^yj A&jJaLt (JjSj (IjSLoII 

j! Uj*xij ^1 oUlLuoxll jtuul JS . ' ^liljA IjjUjj ijlj .pLillj 

i_l_ja_«Jlll Olijj . . . <j^La j dlalkjueuu L? J ji H J ^"4JJ • I^Lw^luiI « — «Xl J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ki\ 4-mj»H J L4ffl ajjj^ij J' jjJ* Aid 6-* J 1 * ^ v" ^ 1 A- ^ ^ *) 

Luulj . ...3_j£jj11 4-iill £p» VX) (^-iLajSail fjaj\±A i -A (jjljjJjII 4ja_uij 

|>, jinnj dlL£ja.t IJj (ilLiaj ( jj^oaj aLill £-* >t<ifc»*i ^ciluili t jiaL«jdl 
■iJj IJSAj . ...AjaIkII i*^«ll<.-«'ll t qM*K\j Uu-> (jjjjuuu IjjJUj (><axjj 
^ 4_,jLuaL. *ljVl (>SJj « ^HjJ* ^Llll {^J l-do. I JJ»-^ JUaW< 1 j* 
t>e t*i->}W (J-jS JuVj ....4-Aill alft £.J-iJ l*J Jwpll t..v>j ,«3B (JSLutjll 
Jfcj ui 4-uiij till ->lVi>n<ill £>vdj (jLl Jjill (J>* Cj1-»1Vuh<i11 J-j^jJ JiLui j 
^JSjilll £*La-sll JLoci (>aV jl j-ftl JUci ,>» Xub. <>»jll ,>« <ijjJa o^a 

{JU tlSi ^V t-i^lj ,^-Jfi ^g-ix- ls Ja V\i& 2bjjJI JililV\ ^le t-£l3±.1 
— «jS (J-4C. jJk a J Miiij (eJiJt (jiajxSLi \ j^-») SJjLuiS/lj pLa1*11 £p« 

(v, "....j*s 

i-ij^o A-uLlI (jj-jJJb iJLa *J o* JS u> " : JjS jS liUiS Oj*" I JA OLi^ 

s ^ ^ ^ ^ »Lc t") iniiiU 4_j jju*xcj| 4_juklt A^iboaJl Igm ml 4-ula^ jjuol* ,-S £jl 
dLflafel l^ji «£ljiuy «^JJJ»Jl jSlfll C i\"> a ^ Ajjlm Cll>u>» jiw CJa.1 jj 

^Jj c ^JJjJI A-iill j^j <jj]al| i".l ^lU.^Jl i i*i ,^ ill ajLu Ja5>« (JS 

( '."UJJS.J4 ajjj*i 

Cllli 4_aa.jUJl ftjl jjl SjSl» jjle i^ jj-ciaSI tl j jjll t^ok-* JJlj jSj 
Ol ■vlVunivH JUSk.jj) P_yj^ajA l^lAjla <J juxsll ^ jllill ^.jn<i->ll jl Ljjj 
f La J_SlJ yj <3jSo ^Ul JJJ.VI L-A>i>> ^ (^Jjxll AAill ^ =4fUl 
<JiiJl 4 jn^ll Cjl-aa La-Jilu <jS j- JL5I I jl jS jijuali ( jljij ^S ^ VA 
^J 4_uj*JI jUaS^l liUjSaj Ajjj^axll ^.jSaJl J^u (jl I^Ij L-j a^cljl 

:Aj*uij Siuoj ^jIj L» ^ (jjli&U ^jJi^l Jjjill 

-rA£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: t>j.^ic. l«JI jLlUll ^laJl* *l^*t (> CjUjSail dfc o* JS ujj&2 J :LjJIj 
^J jjj jJI J L«lj jLi-ll ^UJlt iL«Jjj <*. jS-ll ^ujJI oUlln.nMl 

£#>*. ^j g-LiDU l« Ujiw. l«l} jli-ll 4-il.iM fcaJll OtJjS 0jS3 J siatllS 
(1) SjUI ^ (-a) ijJ»» ^ ^ * ° <^U1I uij^a j*£ ^ S jaUUI ^ 

(jLaJll j CjIjjuJaIIj £*Lawt]l ^a-uiljj ^Wl CjUlViioflll J±a.jj " :<jlc 
AJJ l^Wj ♦tLuJaJI pJxllj jjJS&SI o^l>i £**?> ^ U? ^-^ ^^ 

ajLJj ajjjJI JjJ *«U o-Lm. UjLu ^IS ^311 lilnUVfl ^ij " 

ilukJ ill ( UjjJa eJ—4 Jit AjaIxII i-J«Mi..^.«H p^^^xj t'»'"-- JU " 
Ajj^jSLjuiVI ^J iSa ^Ul JjSfl (^jJI (jf -sLJI jaS>1I ^j ^jj-ii^all I JA 

r* J 1 w^j >^» f^Jt l«s>w (> jjSS jJj « > i or f ia t-^ ^i 

- r\o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: _ia « aK-UI e i* ^i jk-1 c_U*>j -___i_,1 j e_L_j__llj Jji\ ij& ^ 

■i-J=^JJ ©Jj J-_a (jJft j_Luit Jl (L^Jl <--& <i__j {eijll ftlajl r-j-ajj _£Uj 
,>& SjajS -jLaJjjSlj *ljT ^4-^j tl.iu> AjjjxII J_Ul ,_9 t*. UlU.^4 

^J SjaUM ,_i _ie, ^jJI ^jUill y_jj.il ,__!__» j__3>_l jjki us 

Aj*-Ji A_J9 CjilLjj tl___J £ j-j-aj-ll llA ____! j-JM 1 00 f _C. 

L_i £t_tL__u» -JftM ij-uic j__l 4# Jxll A_ab j_l Jj-._4 C-u jj Cil__l_i__u_! 

r^A _____ *_ijl 

.XA*\\ Va___N j C_S J*-^ j v;1 ^ ?_-=• "'--- "^ 

\ja. jkjiA j «.\oa£_\ ^jfi. ^S__ -^ 

.'4^e\__)M\ i\^A\ ? j_- A___-t 

i.-yr.-j C (_____! jaj^aII _l_&l AiaJ 4fBjl jSjuUjjM <_4A ("lll^'uil jSj 

,_j___fcM {JLjtll j_a j t _jL_______I ^j___3* ^i (-Jul_>Sfl dlji-JI __J 

j-«j>_I (JjJai LaS .^j__ajw«ll IJU ^-S {>jj_j>JI J--U (£-11 (t'l^.i/i-?) 

jojS ____ _j_.ji JJ ^ W f l_v jUul ^i _kil ^ill __.l_H j_ij.II ,___JI 

.Aj_LJI _jl_____u_l Cy> 

n"U f Le. _I_Ju ^i _iul ^-11 o-J-J yjjJI y-iJI j-3>ll j-ij 

-7-* - -nj 3jjj___ (e-Aj -_la__uusu_1 JJa.jJ jjuiu ^--* 4a__jJ _____! 
.AjjjJI J^IJI ^i AIL-v-jiI j*~*j __,_>* ^Jjt ^-k. 

2L±-U1I c_l__l____«_l -J-.J- ^-i _>-U. <*.« ^^ SjbVI fifrij I ja 
5_ixkl| __L_il____]! L.I .c;jjL-« j ^l-si-l jJU-il ^-l-j- ^i aL«___JI 
£-_>_„ J _s ji 4jsI_-I Sjl-Vli « ^x-M f a_l_« J Ui« _U-_«~Jlj *_L_I 
u-iS-j JLjjiill g-Lj-JI -J " (u) U-i-,^ AjUJU Jj c-UmMj **JJ 

.ojljSll LbI_ _s jj V j l*i ja. f !A_il _W« -« tJJ»-' LW- 2 

___jui_i>»j -jLjja l« e__l5 ^-11 -j^aJI -jaj t-iUll I-* yi J_-__uj 

[j_u l_Aii_.j3 j-Ac JaJIj 4j_L_I Ol_-___u-l ,^u Jj-uill Ja.1 l>* ^ij 6 an 0-N _>x:x ^-/^J^ ^ t*^^ w 
- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^LujJI Ajjiill ^U^li jUjI :JjVl (Ml 

t-y>ilJ JmJS i_i3l* .'^Jlill Juaill 

l^jUIkuu Jja-jj ^i iTiUtiJIj Oli&JI (jiwj Jj^a. .ddlill J^aill 

.CjUILucmII fJc :yljJI J-uaiil BHH - rw - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ( J d ill J*isll) 


m J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ijjiill £»L>»li J^oJ^a Jji iiui ,>-ia. Sj_* Jji jUjVI 11a SjSJ CjLuu 
La lA^jJl JjJM 4**LaJ Axjtill AjJUSII AiaJll {> SjfiAi JjaaIj AjjjsJI AjaIxII 

L-jS J_-*]| J-juuj 4_jjilll 4_ulJI ^.LauJl jLaJl *L£fl ^ tLwli ^UjjJI 

^ Ka^ C^um^N ^L-j CJuuMij t A*Ji 0i^> jA^Jk i^-ojj-^ 
M ^*V& U ^ ^ \» jJ& ii^\ X«V^ "U^\ A3uH\ yfry& ^34 -A 

i±* ?-v^ iU-S> i^jp- i^ > 15 ja&A ? ^— t^-s* >£y& ij— .»--* - X"\\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: <>mJIi 
^ o»-4^ *-»^ *-S J«^ ^-^ Ci^ 5 ^ li3u* j\ "A-ali jj&±& ^j-^a^J ~ j 

jj-& lA jjiu JjJaj I^aLia njJbjlj 4ajuajjJl 4jjJ"Jl -k-al^JI o"^* J^'J 

.t ,D M y • P ic ^ix jilall 1*1 ljcSj J ^jj jjj-JI ^ *i&» oik t+si 

*JJJ«]| <_wLJt 4-jjiJl! ^.LauJl JU3V ^luftl f Uiill £ jjoiu ^Jaj f3j 

:l^i ( \ 1 V • ^Luiu V % ^a SjU SjjAc. <_>*«£* ^ CJl^Jl 

Q» N^ ft (^iN^l^ <.4&LutA A_A»_yi "^A^S Ai_£ui ie-<^C> iC_JJll a ivr;, a (i^L ~i 

JjLjjj ^jjjjJI . mljxll jj AjSUja CjIj^j juSj (jl i_5l j jl=JiVl aba .lie j 

A\N . -V » I /"? ^ to ^/ &S.-4* XyjJN **iS\ t*^ V ^ 
- VW - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: n v y ^Lo jLj! ^ jjus* ojkil Sj^j «4li J^iuilj t^ajJI oSlS-iu oiuu 

Ol -. VVt. n.n\\ U-^jjLij^i ^l_S ^ HY£ f L_B JjSfl L)i>jia (>» V» -XI ^jj 

'L*j^ ^ jJl isUI ^J JbJill ^^jwji o-» J! ■•J*^ ^k^ 1 ^JJ tAjtiiB 
XJj tl^ia SjjjS ^iiUa ciijSij cLiill d\lkn< (> l«j!e ijij ^ CjmJjSj 

jL-LsSfl i a Vi-y^ __i Ja-iill Oji-^ u-j'^^^j (>» " $ * 11 15—lc- W^Ji 15 

JJlc. £* t-iifl-j ja iTiUiiu-aAlt iiaj CulSj .IajjJuj UJ CiUUik-uiW qujJ 
L^JUct JjJb* mISj . Ja5>1I lj>i». (jJ^t **»1*N ^J^ A^W-J1 pL-aoi j> 

^iVi.r,^ j^S» - .-ij ^J»ii cjUik^ii 5U=j - -nioi jAo- jjVi '<is\ ^..uj^/^j-i ^vi^j •■< « 6 />c ° • itJ a-^***-« y^"^^ f-^'^V" w 

- m- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: »-a.jA\ Ali 3A j.kt ^—iXjLiJJlW Xii\\ »»^a Cl^i Cj l£ J* 3 •X&ijiN 
.X* jJN Xa^N X*AA g&*j& Aai\ o^i C^ iA 

Cv» *J» Xja&\ is j^ -3 «\^A\^a ^Xiauii ^ jah\ j-aWAS ^b "<U^ 
^3_>i»yk ,_A V-u^yiW ^A,..y>\\ ij^&Xl&j iVj*\ j^ C£&_hA :L*jj\ ■> A^\ 

. jusiW tV*\ JiJ\ <Xv*2 Cj ^"^ Cl* 

.Xjl-jj. j^aW jk X_ia\k\\ CjL&IjaW ^ |juauji\ \.^->\>.iA ^ V^a^Jk ^ j 
(Jjffl XjL_yOffl iX.\j&\ QAM 9- 3-iJa^A ,—k d \^irV> \f,At\Vit<ia\\ 9« y^$* 

\ nfi-. Ca\ }jk iuaA ^ jmxa ^Xjl»jA\ X«a\ ^au» cS* '^^ Jaa^j ~^ 

C^J «>t^ ^-SJ 01 ^JJM VW?^ j"^^^ ^Jjs^ {*» J 1^3 '■^ C>* 
\ji_Sij ^3 i*^ .AN,..»A\ ^ ,.11 1 >>\ 3 \— frA ji'vi 11) (jua't^&i Ci\j\ jj\\ 

g... »■>, ^X_^ -yi\ ii^\ X-ju»\aA X-AJN X_1>1\ li^c X_j^\ i_ai ^ -e> 

- X"\i - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: tu "i>j*J u'^ iA-nW ,—A 0*-i J^ A_a\ *A_u jjA\ £),}& (^ *-J^^ i£ ji j —A 

.* . y A j> ja \juAci \kj ■ya Aoi jAj »^jlx\\ 

[(gj^JSjS n ■>»<! t i j'uWi (J>a. 4_laL«JI '"'I ~<L-^.^» A_iaJ JjXi JLSj 
jSLuu Lii! «lA ^jLJS i>» £■*£&*/ :4-La]*ll CjUH-nrmH ^ ^jje AeJuujS 

«-jyL3 Ji_ua ^ «4JJ£ JLJ, "^.1 jfl <if ^LJI 45 J«11 <jjj«]I .-.1 ~il ti 

Sjj>^a <>jft li^u^u, L-JU, y.Jill ^jJI Afij^j^l JaUli idJJSj .." 

:jLsOVIoIjjl}(V 

Ijjja. \_jjLba ^JJjVl yaui l lj ^»l^»ll jUj! i_ia.j jSj t^Ue ^ A*jIj1I *JjiJ 

.XV « -^AN /\^j **^A -^j^\ tAauii ajIN y*y& ** 
A » K -\ . o/X^ '^\ -^j^\ ^J,^ ^ y&yklJ^^ i^V^N V, N ^ 

- no - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: V i V*l> o t —5 A_uauaaJLalil ■■>•>) watt jrl _)-i.l ,_S Ifl'ui Lu9 4jjlstL» 4jjjx!\ Axolxll 
Sijkj jjjfii uL^alt jLajl i5^J^ O-^ lU*R-Jj i4-JJ*Mj "L-JaLdl Cjle.jjJa_yAll 

^Jb&l ClLaJkua*) l_A^" 2Luj*ll ^Jji]H £*La-Jt Jla3l J^a\ jSj 11a 
4j*LJI ^ ■> «ti i_aul SjiJ CjJSc {i .(* Yl ^nV1 -jIj&j) (*La£j WAftfi* 


- vn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (*iMJ*idl) 

'.^£& 
1*A U&*\\ **j& ^'A £^a\\ Uj ,^&\ ?J ^aVa ^ 

.* j& 3 ^\ ^^A\ ^i» ^Vn jj^ ^*j^ ciM^ ***** ^ 

.A^a\»A >^-.VWn«.\\ ^bbA QA <-1&a\\ C& J*1a O t j^JA Aj^ ^\ » 

.1 ffi o\i (^ac.\ »ija>. d&Aauj «\ ^ (N^ 

^aU ^v*a\\ <>*i ^ d->\v,.^»s\ v^ ^ okift j> ^^ui ^ 

-nv- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • JULLAjJI 

: XooJUJIj 5jjbVI 4jjo**j uOHI o^jJb $* oj^j* £>*J 

Lajju q^uu ciLaJ ^oMj M£o pic yjUfl tejfc J+& ^i *jjj*]| Jj^ll cm 

■■J- 

.2LJUil SjLiaJ Cll&Jia^j fllufejl {Jail Cllfuiilu 
iASJjjjLJI (jLaJNj CjI jaS>»1I j £*U-«1I <iuuljJ **oliJI Cjlaikuo-ll Jto.jj ~ 

^j 4-jwIjjII *JJ Lfka^j K*l J.wll fUlj jiSiill (>alje.l £*»». AjJj JJ 
4-u jjJI J jjJI ^juaU. (jJa-» AjIc Jjl j (^ JK ^JjUBll S.i*._jll JIjja i>ai ^ 

.( T0 )-OliLJIj olj-3>JI jib JSU ^ U)^H dU 

JjjJI Jj-43> (jj-uini (jiaj^ill ^111 »Lo jjLuuJ V— V £-0 Job jlU JAG (eill 

- r^«\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: utJ&Sk &+ dL^'jAN 5-v**. VAau» (£& v-iS&JSt ^AN (^« j. ^ ^^x^ -^ 

gJjljJ ft jl jS Jb plil -Jiu LojS -Aj4jjJ1 JjjJl AjcaU. (juL-a ^JjLua Jll j 
Lia^j La jAJj (LJujuH J^juijJ i.i'ftal gJjLjfl J^V» ^ liwl U* {ja«Jj 

.LJUj Ujb< ysi**. ^iiA (mi -M'o) -.ja ^SL-ciaH -i 

tj^a .Ipxll jJijj '(f-*J»^ UljJLall J j J ^j ^jualij 3^aUJl tl>Lj4$M Ijj 

.C^aLJl 
<Jjjai ^j l:uaj** (^ jblj <i? JLa J&ULmU SJLiM el* JDU- t-iiSyall ^Laj jSj - £.. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .^jjJI ***l*ll £JG (\ 1YY -\ "HI) Sjti ^ ■ /■<-« -X 

4_lo1xJI CjVLajJi ujJc-I i_icji_uij Cj ->lVi»n<i a-jljSj >>l. »<i Olo jjjuU 
.UjJu-cy (Jill (ieJJ*M ijLuilll) ^^ »s* J' ^luaii* U jiii 

4_ujsii *_hj>ji ^Jiidi tf u jL^ (n w -^ ivy) sjls ^j ..■-■< -n -r 

on K oil tSil jj .. nvy f U j^a JLujJt JjxM **-L>l UJI fcUSM 

£-jJa _jJ ^ i Jn'fi Uaa. ij-9j lU*H (jr> Alshj/JI oJA Ajl-lJ iU uSSLoll p jjij 

AjjI—jjUjuiMI 4-jJsJ I f^JjSj SJ.> 1 «l 5 ■]<!■> mi Calfc jj, im.«i J * 1" «_-»l JJ 

J^alLi aLsJI a- j . ln . 'iH {jx {T jJjj (^olaiaU (ffijijjJl (JuImjI Ifjlc jjL-ajj 
aa.Lj.-JI Olfijj-JU iJjWSj ajjjj .^UHj ^UJt ajJLulLi ffJ&Wj 

:Y . . . alfi JJ MA£ alii o- ..ittntt <ki. -£ 

«ajJ*Slj UlSHj 4-ajil] ^uj-JI =LJiUll jjjJ *LLAJI <JaiJI jlL} ^i 
^tjB ^i U12II JjSLumJ ajmj ^a g*ill J5U. t>j tl^i ^olHI s j^Sflj 

\ 1A£ f U ^> ii« LkJaa-. i.flSaH .icl cJUjlSlI CjIjLlJI JiU. yjjJI 

:J=Jj* iiilS J) ^jiyj X . . . ale ^ 

Ao-i «^\£. aa.v_»* Aa_&\ o**ia «xjL» a\ jja ii^ -a 11 ^ -^^^i ^ 

.^ »X -X . N /t t £a ^ j»i\ c^\ >H^3 
- £.> - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: •.kJUjjOJI $&u2 ou&o *l5u! o* ^UJI 

^jVl .n>\ A_iiu-«aij «3i JAaj A& ii5& &u&» Ajjl&j (.CjiA*. JiaW j cViii\ J 

a-« y& li.siAN *ju»\a. ^ £& v^S^j o^^ «^"*Ja j»^ ^N y-^. 
\_fc4 j^ ^\ 'aj^ c!51^a\\ ^ 0.3_te^ Wi p^ ijfaft ^^ J^> 3 

.1, tflH>N 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


i_j\JS1I JaLJu, 4-jjilll ^-.U-llj *L-kl» djjjo <JA ^^la L» ^ ...) 

.(<_ujajll UjIjaJjJ-4 ^Ici <uajcj n_yj*jll {jJalj&U Ala (Jktm La grljajuu}! 

ji jU'll JjJ jj» *..J*?i (jajjJLill ,_a 4jjj*M AjtlM JLutluil J uijjU Jiu j-jII 
jj_^aJ| jjijuuij (Alli^oll a^lcVI (JjLuijj 4jjl£i]l SjgahSM ,-ij (ajljxj <cl_jjl j 

I^Jtill g^i-Jl (iliuij UjSJI ^jlj £jjJU1 oJpWi ^aJj 
.Oi^\ -^ Jklajjfc Xj^jJk a^ Jo. ^i u^a ^ 

- «.r- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: pljii. <lx_uil_jj L$i« ,Vyi \nn\\ \lf\-\*tan\\ <*jlloj <lA*l\ juaIAaSI pi J&jluI ~l_l 
' %JJJJ W u A' <-iJ»-* CjISjA £fi <uiLJl tllljjJuHj ^Laixllj 

:^o}jJ\ ftixAl JLj>-j3 j 005^1 Z&+M (r 

(^J (_>ajjjj ajjJaa. 4&juu yjjuuwll ^J-Sll ^ ^J*JI 3-«SM >*lg?lj jSl 
■U-w dLl* (if J*Jj i^juffl jtiftl ^j Cif _jSsM j j^pxUil g Ui.n<iB Aj^jJ jl 

>iil o-Sjj • >S J) >S t> USLiilj J^ljll fJ< iJl A4jjJI oUUn^l 

A-wlSJI OJa.j JAfci U» yJJxll ,>)aj]| ^ SAi*L» 4jjjC 4ja1o villi! jj^Ji ^ 
j_L» Lj^IjSj WJLuiMI *_aj«jl SjLiuJl *lxij ^ ^ 4SiJ SJswj jjlfi Ulu»l 

vdjjj .tti. ji, ^ ysju y-jjJi (jr JJi c \Vi,n a » ^#.»>»jj cjjL^y 

LjjUlkua* AjjjxII L+L. JEiuu ^ill *Jfla.ty CjUUl JJ-j l*i« :S JjJfi <_Afu& 
(i?A Uil ^jAu-oaJI £*ijj AjIaC Jjjj ^jll eljl^aJl ^.S«3 Ia1»j c ja^ll ^.^»j ^ 

t<_jA\*H ^aLxJIj cjL**UJ»j cAiuJM i^Uuflj t3Luj*ll ^U-allS c li? J£Nj 

liiljj-uftlij l_ijljjll£ ^jii «_jLaJ lfl»j .pAjjtj t^LLaLJl jljiSHj £»UAaJudlj 

cp-*-^^ j JLJ&l Uji«j .\_43IJ ^HjJI SUin ^Jj j^ .n.tt 3UJ ^i ^JiiBJ 
.^u^Jl ^LJI oUlL*^JI ^Jbj *iai ^a ^jjJt ,^1 daljiU cJ-.Wi.nwB 

.(JLuujuiMIj (jjiLjll £jJajj* AaxLJl djltWimrtll &uaj aKjuLo l^iaj 
cAjjjJI <sl3B« S^xj Jd idU SjjJai. J\ AjjjJI JjJM 3U-U. c-hjB Jkil 

,^K/N^.NN ^a ^ yk cM^ *^« V ^ 
- £.* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^Jifl Jj^aJI Jjuoi) '<*** f l^ll m V 4i« JaLjjlL «-yj«3ll i&a J& &*i*i 
jIjl^I 4-oj-j ^LIjSj .(ajImII JjLuijII Ji yjjJt (>-M ,/ ^jLiaJlj 

tj.u o'A all j li-uJxll La^Laj LfjbwUwj i<jjiill l$**la^j ^JjII U5j*a»i 
(^Ul CJJ3SJI Jajl f jLJIj 4iUBllj Ajujill AjjjJI <Jai»ll CuuJ Ujtffij .l$J 

4jaLJ1 Cjlallau-x«ll i&mSl U«\SlU <Jai <_u£*N ^jlcij itt <fUi ^Je *luj 

iX5 <j-uujj J-=Jj* 0-" y»JI »"i* <-illjjj .Lji«jJ AjjSillj ^ijiUI AjjjjjII 

. ^jA\ ajanW ?• yay CA-> Yin ><-><> ^tu£ ~N 
4_uij jJa 4.b^ {_JjaJI (.— o.UJl gr I h in a II Jua,jj] <Usjui ,-A i_jl&a1I AJJJj" 

jLLsl ^ *J5UJI t_i3l£JI ujjLsJS ^ .- -j jlifi^l ^i ^jjJI giljll iib 

i3J-"J*^3 ijriy^ CjA*^ (J* CJ3i*V-"^J C^^^^^J Ck*AaA\j Ajj^N 
ilA >\Vim» f— ft \_£j jLt 3 iAj& v, Vfo.N \j» j \^4A AjJjfc jj«j&\ \j» "Xa_ym\ V^Ijlj - £.0 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: (jajO-oll t5.>3 JJ tixa. Ijlmu UjUB cmj*^ IS^ ii*^ *J j! * B ^J 1533 
4_ft LjL>1 ^j*ll UM J^w jJk j <ij*«j Lie. LSHw i_j>JUll o* f -sUBI 
AjJllj j-i&\ u«jA-M 4jjI* J) tfjij c4iil V jJ«ll ^Ij-ll <3j pfc« «J>-» 

^j Lfctiit ^i ^jj jOlj» ^ v-^^» ^ j*m -fc*B '-s^ 1 o)j 

Jib o^i MSB <jxlUil uj_^» ^ ItoU OjLiill 1J4 J» jj -ctfilB j^iU 

.U1_jjjij AiuijjB *»1Bj 

\j3i jj*L**Xj c-u-il aLJI «> 0«ij^» ^ Ji ui^- ui^ «* ^>-H 6- - £.1 - W J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .jjjjj j_jj$ (-1JMJ Vj (fljjJajiJI jail IJA ,-S S^cL<sl« 

lA-JboIxil «LjSjxa jl <_ijiill <jjjSj (JjLuUJ L^JJC Ljjl_>4 gr D-imnll jlloul ji 
^j-kijA £ji lllLilj* ^J CjLaiLj-axfl 4-iilao* LJuS. AjJ jll ilJI ^i J^i 
ClJj ,_j *5fj ^y-iiijSll olA tff Jc SjLjjuall ^ujsdl (lA«j&aJI m Vi"im"i Jj (.fejj 
p j-ua jail A_jmjljj« ,^11 <— lj*ll iJjfiJu» IcjLa lillJj • ££** Ja> jjjuuaj 1.1a. jiAlo 

Qj a>) Trt Cll&jJjuLu ££JJ4 llluu) AjljiUI aJA jjl yJ) LiA SjLiVI jJ^Jj" 
lJjIS J-kj L^jIc. iiKli m ,-jfl l_XJJ3ull Cjlj-AJ^X I^JJUIL&I Ijl V) Ajll^J piio'l 

lljjaAl (^jjS (j^Ja ij* die. jjiuaII &JA a-asjjj 

l3-i J^ 3 £>*■ ^ » «"ft ^-JiJP 1 li-S^ J A_ju<ic. CVvh \fw.iVl_5 a'AxA CAjC. j J^uiA — N 
L>-SjU c«_ijJjKa]| ji •> ■» ji\\ 4 «i,^ ,_J {^al» (-JjLui) (JJJall tM q<« (Jj.^ 3 J^J 

- £.Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 0>-k ^VJIa ^^\ ^14 j^\ >M3* ^ie. \^a. 5 yu& f&*& VjiiA VA3 -t 
jk l/j3J^\ > «•> A S> Dji-k^iA^ *3>^& <J& ig J& & Cij^i «ji J^ ^AVu.'""^ 

l _j3& Ofe-UlA 33J&A |_3u2u&i t ^V *& jt 33^JSvA (^Ouullt AluK j* AjUft&Jfl 

?> L Jj -Uiii c\H3 {> 4jjjJ\ C^LjliaJl ^ai Y i.flSufl (ji Jia^Lj tiff j 
(J-* J-AJJ-ill liljjJj C(jia_xj i^Jt l„fli>tir I AJjIjIaII ClI -»IVm-niH (_>-aj 4-jLmJ 

.( ro )",JjL»J| i-UjajJl ja»3*1 Jtl^a. ,> *J«J 

Vj ^-fri-ll I3_js 0- JjVl {^ill ^ M-lxi! JLac^L? f U« 0^ V 3) 

(j^a 4_!Slj p_Jfi JS CjUlVn^n dtert ftjlj La JSl j .CJJsdl (>« *1jJ» SicUiuiJ 

Ujil jilajj ^a^cW OUIVi.naM ALUU ^ (jn^Vij lih-m Ua1c p^Lfi OJ^JUuj 
4_jjJSjVI ClLaJJLuoJlj a^^jill CjUHrn^H S-Llia ^ ouiJI j <J4jJ1 

.ilL^ll iTjliiib WL11 1+a.jji Jl^ftlj co«S*i1 j 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jjajuuj L-LiLa <kju«ljj <jjJsJI 4-jjJ»J1 ^,j*lIi.<™W pai-atall £L-a J) l^ijla 

CjVVI JLwl .„» ^J i.i -ft,,!! a.j.far.i >£a tiUilj co^-*- 1 ' olj^tc. cb-ki 

\ j\\c, IjjJaj&j (B.U.L) *Luuji>«j (l.B.M) 4juuii>o Sjblj IjLculi c^juiUJl 

t>Sxj JLacSfl oJu* (>a Jjfclj J-4C. jIJl&1 ^ JjJfoJI Aa.ljli J43JI ji (jj*-^ 

L4I oljA ^1 l_lj*"^ ^1 J>- t)*^ **** lSJ&\ (JLftfiVl jl-loV -tf*AIuil 

f p 1 

■Ktgxall aJA (jjal jcl Mfiy (j;?-** JiSj LaUaj Lj&all Sjuil 

4_jjj*11 ^Lilll » t ijSj pa.L*j*ll lllta>ia g..ui> J_H>-} fjljll L-Jjisll f>>Sjj 

.(^ja!I ^jxfl p***M) tJulb] LuUa Liijj LiJ W^jilj (^l—ll 
c-ij-inUll ,J l*Jli-ilj ILLu S jjSUI 4ja1&JI cJLscVl SjU £«?. ? L«j iuj 

■ Ji& J&* 3 UJ^ 3 «tkJ l JJ U*^ l> O^JU jaJ 

U JJS JjLSi (A.B.C) *L^21 Ujj-a. ^ <U3j c^jJSjVI j ^J^W W^^i 

«"|1 -»\)-iici<ij aLa_iiij aJl_xi) ,__! A_1j|JlL« ■"■' ~lu.^* ^^jj 4JV1 oik (j^suaj .XI N iS » \\\ ^. W ^* ^1 y& &J&) **i^» ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: O-* f j-1*Hj A_jUBMj A_uJiU A-ujJI ^xki«n AJ**i»j L«j La Jx«l »JJJ-»i 
JSji jjJa OJ j La yjJl ? l «-yj«uM OljAi^a ^S 6Ja.j*il *1j*m idUlkjuoA 

.aJj.i1I JiU^JI ^ <ijj*il AiM JUujuiI j»cj jLki ^ lilljj •yjLSu 

aLju* AajSjj A^lo vrjUikuM ^4 AjijLuaSWl j AjoL«S».W ***&N ViVi> «UlS 

yjll A . ^ . nVwitt j^U*H Al£. jLpJ* (j-kjj .A_d) AjjSjJI fl^Jl A-U^j 
j^SLwj yjill CjLaM Ota gliijlj tAjjJ Aj^alall »JjUlk-a-JI JA&j tU jj**y 
f haTu uil ( t , lt .» ti jj-4 £-fual Ajli iCjl.-JVi>rto Qa Ly»j;| .>?*mj U i-juUI L\L» 

n_ij_ijiUii Sj^lj ^J CjLilll ,j* Jixj Ajflill j AjJ*M i^LJkusuJl £j-o j.j£j 
.CAaJLkua*M ei^i AojjjJI iTj^ILJI AiLal ^3 uojij 

Lfc.il.Uj i_i_j£*J1 SjcIum, Oils ^jll AxolUllj AjjjxSI CjLjijluJaJI ,Jjj fraj 

IAJIjII L^luuii>n Am LjJjUj iliiijcj AjjjJI CjlalkueuJlj 

•SI ns \aA» ^^ ^ ^>*^ *^y> -° 

.U^4i ^^SJi ■> ^ »\Jeft ? jto A^la^ du^ Au-A 
.ISO v '<y-> ^ aA 3 A\ o»3^A\ "*uJU*-S J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . ORTE \i# Jk Ci»\V.,^«\\ ^j^N C^^uiN £y> -N 

.FIT\*y» > ^ C^j&N C»**>^ ^ ^ 

A ^iks^a^AN £i» jk 3k*JL& \»^\ -\ » 

.BASM ^Vh,n n \\ igij^AN ^i\ »^\ -\ \ 

•F I [f^jS^ y£$l\ "«-iSiU ^ Ciu^JI ^ -\\ 

•^\a^ j >^fli _j A^Jk\ 
*-*■«> J-* yjj 4^pl Aji^UI *-HJ»M OUDn.nrtlb .*■ -,ij </■<»« ^| :Vji 

CA^\ j Ciux-M j^y\ Vj^\ jA^A V^xOaj ^ t -^M.^ -^ 

.0 jaaj j^ill {J«J| ^jc_^j $j*ui>JI AjJa. j^iii 
- i\\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: i.i-i^aW oLj Lie t ii\jBHj x#j\\ <*&a UjSij i^j-ii JjjJ» j£i» 

. JjJail j p jui aj^ucaj £>ftlsli S-Jai«ll CJl^l 
.CiUi tifilfu Ai«ll $\ Uajb >lu 4**?** ^jjLA* 

U si jlj-1 LulL bLc. ojai jS iilSlJj a^jsll **jJI %Ju«1 0j&« ^j 

4jJ JLujJI SXa.j ^iu>5l JL^l j«S 2-*M tfJo ^3 <^» ^lj^ll 

.('•^jUljUoljStfl 

L«JSluj cJLtjU-B jLJSil yJo Uilj c lT i_ JUB J tpUJI *»W c> -^ 
: ^a sJLh. a^x.1 oljjS £^» ^ iiA-jJ«B M« *=•->* ^J -^ 

i^UjLuJi o->^ J vj^»* r ,Ji3u,, J '^^ ^ -^ J l ^ 3SB ^ 

^ JLiJ *Jj ujiM II* 6- ^ «-Ju-i» ^ ^ « 5 -^ j*1j 

.^u uiu. «>* w^v jU-A3 «e^ ^^ «> ^^^t^Jj^ - £U - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: '.^auiSN XsMia ^ l^^wi\a1\ ^\iajuu>\ c\c.^um -\ 
jlis .4^1 ^1 ^j^ill o»J »JjJ^ jL^Vl <-j ?J L olS ^M pa— « 7 " 

.->>! ,mnM t W i.^i/i ,—i 1- ^ju . ai j (j&Aj (IjaaajijU Ipla. jSj (UJjjuiIaJI £>« AJkcluiA 

*Jiu >a p-jltill ^t^« yj Sj^iiJIj flult fjc. f.\L*i\ $ :^U15 (.n->j £l£J 

■ Viu^tL ^filjjll 4&xo£ Afa.1 j ^LLafi " ' i 

<IUm» <jjS51Ij 4_lJJI oUlV..n n ll JSj jIjjI sjc. J jjj f UI 3UUU :Vjf 

llA ^ L-ijL L« Jja.j jj&j (Jbia AjiljJ^Sll AuJu^l Jla-« ^ glly^* 

pj .*_jl*%II g- jjJ ^ j_iT g- jj JjS ^ ilA ■jlVimiiW o-- JJjJI 

g^ ' iviB ^J*!* JjLLJIj {^.JLslI Jjj5 J Afifl eJA gjkiuu JJ .l^j *JJjJij 
■JJJ j^JJI &f*&j «<Jjlx»j »4_JJ ^yAiu ^ill £j»ll£ i-Oc ojiS CjUjLuuj 

4-jfi.ji Oi-"^ is- 1 . 1 d-aiku*tll 4-«.j3 ^j l_J>^Ui» f 1.\^'i ..,1 ^j^ :IS115 - nr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ulj-mlaJI Sj-£IJ ^.J £jj»iu«ll £>l ,>lk»*vnll ij*-aj >£}Ja3 *Uj4-« :L*Aj 
a-a^a y— II t**il-»lhi<i« £« Ajojuu L» AiLjal jISaj Ajj»j-*»1I £>aS .Ajj^auj 
Sj^l J ^ £j jaw»ll OUUvnnll JJ*-aj 1*1 ,-UiL Sjl&l ^jJ &* £ jJa* 
(Jjjautll nlLjuaAll jajAj ji Ai» Q^lSiVI ji -Ull AjLiVl jS-»ja (JjjuiUJI 

J_U LLL L^Lluoij iiil_sJiuA»ll i..i..jiJ3 3i-clj <i-j5j a J uVi j 

p>fi«l ^Cjjuaj^ll Cjl alkurtall £jj J C&LULoll £a ^jjaSSA aJj^juj :Lu«li 

yJc iltxLJI pUI Uab> t-ijuiLJI !^»>>ij jl .SjjxU CjIja. JoS <>• JaJ j 

*_jjlkJI CjL-« jl«JI J_£j »J j j-j j <-c jik» AJj j J A_u jJjilS 3JU 

MJI cjUlt^Jl ifjSjd ^jjJI iiull *Ui) ^ £ jjJill JjS ^ 
^jil yJill oLUll j dill uiIxa! 1*js ai^3 <LaLi *-J jJ *!>>l ^iSsil j 

JjSJI Cfi*iJ ..IftjLuuuuaj diUHnmoll oJA ,>» £>Jj|jftuuJI CjUA*. i^i t^jJI 

oM ^ AaliiSlj **J*il oUIU.rt^l Oj*^H L»ill ui&l j*M ^ r*' (> 
.Uj^>,j 2*Mj X^W U3SJI jil> -1 .UjSILj i^U-M SiSU -1 

^ uiljJhVl fJki JJj .taUUi.niW t?jSj-M ^iJI ijtokl JJJ*3 tf^i *** 

r^A d«ll li* 6- *-SM UU.j2 
CJl^uM ^V-W^J fjUittJ-l i^j3» ^\ ^v^v^\ f4>^ shj^-^ .*^K»- H\ 

w - £^£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Jk "^ j^\ Oi\ V*A\ ^ ^ \f&*Jk 3 -*oAu^Si\ V& «> Ni&UA 

Ajcjj jAju* ^ic. 4i <&Jj*H CjUikua*ll JJZ Jj «4*-aA» ^»JjJ H5-*** 

15JJ-SB yjJI ''- 1 -' 1 " Ay* v* **A*M jsM'j hj^M fr* iJ* 2 ***" 

.I'^'jAy USLm idjLlI *j* ^ oUjUJI Jib3 crib l# SJ : 1*31**^ i T jyj«3ll o!j*3> - (V 

^Jc liij ^LS pIjjui «Jj*a-JI Ujji AilS *ajJI Jj^ll {> cfcu-LJI lW-j^'j 

.(-jbtiuhjuill JmjmoI) t5 la pi (^ojuijII !>j» , ■ oi l (jlXjA yi ^JJjJI JjiJl J>fa> |3Jui2 *J* -Will t_UJ«jJl JiuUJ tTU^ 1 ^J 6 iJW^J 
llA je-S ^JjJl Jj-iUl "LjjaJ lH> (e-ij«il MJ*^' SjIIuJ (jAjuJ jjlc t-JJJxill - t\o - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: bJlA j ^j jsJl il>lajM (^ «-uj»jM iSjjuuS t-i&A lA.Sc! ^jII AjAauwH CilcjjuLslI 
IjjLj g_$jS 'ijuala. <JaJ tTllcj Jjul«M ai* ,>» p_JJJ*» li^l JSjS ilj 

:^L Uas ^Jli o-lLISjj l«J) f jS Lui j&ll IfLml ^ ^iy 

.iA^\\ k&\ jto ^ -y-=a\ A$at &^ iV^ ^jj -i 
.^\ >-^\ jva» a^*i ^ wa iV^ uf**-^ - tn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .n vw '<*» ^ i^*^* x kx .^ »v* jjx\ f*^ -x 

.\ «WV *i« 5-^. (\-.\V..n ft X N^ c>\ jjpA f^u» -X 1 

S Jl jj £-a jjjLulb {J-uM^j %-jiJ*l\ Ailll any A UA jjiU Ifia Aj^j uLaj 

.WW ? \a ^b ^ \ VI ^ t \ju^i\ ^aju* -N 

.\VN ? \a j^ (\->\V.,n n NVV^ Vj^N f»*A -X 

'^^K £c ^ (\>\Y», n« IN IN, CLk^N ^**a -X 
.(omVj*/i1YVJhltJ 1 1 -i) :AIi3Jl j*#JI 

•^J 3 J J-«^ 4-Lal jaI LujL o*LI jJa 4JjJ* ^J dilUill j-u>all .llul 

.fci\\ &c ^J^kA Jc *V^»j dj-Stt Kgij& gNVi.nA Ju&.\ - 

.«-AJ >\\ ^E. g&£& ^.yjft - 

jiii\ is^sa *A^ j v^ >&\ -4^ ^ o^i\ o£&\ u;^ jj^\ ^«ji - ..Aaa .1-* /ci^u^Jk 

- nv- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: I? ^uA\ ^ii»A l-USl^ ^ "«&&*& vlSu^SN <j'i=». - 

.i*\^\ ^iaSi\ fetiUjjjtfeifc iic. i^3s ji ia.\ 3 &\aa JLui.\ - 

.5^ SJ&Sk ^2k\ vlM\aA\ oiau ^*i\ A>Jk\ X*im 0^«SlJi ~ 
.AaNj ^. ^c. ^\ j\ j\ j&Ji ^c. vlMVa. ^ AJ*A\ iA» ^jftaW ■£*- 

PLS jLuJI a^Jjc. ^j^aj ^iu jjJjI jL ^ jLlmII diilill VujjuJI jai>« Jl 

t^jjjJI sLjaJl yj (^jJJll J-Uil *j*a1 jj^*. 0* •£*! :^jJ' <ilM ^a :Vj! 
0-» l^i L« ^L^j ^-J«ll p jSilLj pLijll ^ 4_ujJI 4J011 Sjxa 

.U^aUj NN/X^. Mig. ^jA cJuJB^ *isu» ^ 
A*a«\*j M/f-* \ o ^» (^ j»i\ J^ *a^« ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: >s>«ii ^ a J ^ij <u»ii f*ui ^M» «k c 1 ^^ r* 1 *^ t^ " v ^ 

-^L-uiiyl ^ujlh^j 4_au-al) jJb juaju. -£JjLlH j^?-» ~M jM* f- 1 ?** 

f^« -.lUitt ^x- -*l«.vi pa— -^j £U*vi ^-loj jL^iij y»un 

.("O^iiji ^jsui jjjjcsn <JiiJl 

* 

iji :j^i>ll C JL3» «dJJl lAjjilil J>*aJlj *-j*]*lt oUik-»A« <bUW -luti 

LaS tSjftlill «_i <JJjJI kM £»?"• * J?- 5 ' Cf ill Jaiuijll fsjuall £ila jl*J 
*4-£JJ»ll JjiJl <jmIs. 4-JJ*jf (^Ul ia._j«ll ^jiuiaM ^*A <cVJa jLj 
£-— *aj LoSi cOl tlViinrt (>« Ljjjl ^iaj La ^Jjilll £*La-«ll £-f!*i O'J 

.i*\j a& ^ <jjj«3ii j Jisii ^a yi c^i ^sli jcijSii aj^^l 

ij ,g>il J £jj^u$a1I Jaa.V Jj cljiLuiJUJil 4juijLv»j CjLvUsluSU»11 JiJaJ — V5il5 
uUJl iCil ->lVi,nMl «JA jIj&I ^i JJU3 ^311 Jj^aJI o^^SS V Jjjkifl ^i 
oi_A (Jlwu-uil ^Je 3_jjJ*H JlJLjII ,-i pL&VI SJ-^a.1 £jJ-*J>»ll > *fl ■> j 

,^-J ^mjll jSijA] oAh L«S cJLui^i Uiil Jil 4_uj»fl c^bLWI 

.dUi g-liil ,Jc. AiHi-«ll i^l jl jjll 

OLwl jjll A-jajj Lji» Sjlijuall £-&ja A&J <»JcLuixll OLuil jjJI qa AL&a>. 

^-Jc cA_jJjj1I »1a J Oj-H 3 ^ ^"^ij -"USi*!! Ljcjjij 2-jjilll 
:^ltiil iiL>aj31» 0j>3>1I f-^ li*lj V^l» ? ^a^» 1^1 j3 - *n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ?J J*1I jcjjU sjU o^J-fi w-^ _>-3>lt jSjj :CiU\Vi.^i«ittj dJ Jill -L*»Li 
Si*, Oij^j .AjjIuuVJj Aj-UI oUSH g^jji i> £ja JS ^s »_ij«ll Juc 

t£-3**llj <i? -jSili f..jU"lfl oa-^J f*J-*-» SjjSe. 4-i jJiij «<aiL ^i jiul 

* 

m 

.\-\\V>ino XXA <IAiiA~>.a\\ »>n A — T 

!\-.\V.,n n MS A J^\ ^^*a -A 
ol Oj^j ^^LmB »ja ^i j-3>JI l*!^ ^1 AjjSM aljJll OjJiS U^Sc j - £T. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .felfl 

.\ai2bJuo* n »^ c>a jbij <w^m jj>^^ ty«M\ ?*** -v 

*ijfM& ^SiVj o.aiaa ti}i\ ^C>#> l> ^Gi J* j tttjj&j ^j -ji, 

^ j *CUa-«»\ j iV*»a ^ ii\ j\-a ^3 \~m ■ — X* on . .*\ 

^ 13&5&J *\*-<«^ 15 £_>*\\ v.f^A /*U«1\ "A3bh\ /KujaW "^Auc&iN 

. Cy-ftC. m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: <-J— rJJ«J Olc. jj_juL« j—i J_Axil 4 j->gio pl-Jjb j~aj$A ^ n-ijl L_a£ 
4-Jj.iMj jljL&Vl ^ Ui»a. JaJI (JaJjA AJa^iJl oJlA JjUjjj cOUlluuaAll 

e\j./-a\..i«\ O^j^u ^ua ^ji vi-j»& «-\ j-^N i.i »A\A\ ^a <^\ixM\ ^yia — "\ 
.."*5uiaA\ cK\V>,nA\ ^jXav&S vlKNVi.nAN 

A^ja ^ ^ ct\^d&uS\ j *\j&«N\3 £**» Q-& J^\ ^jJk ^ 
^ J IT*.? 1 <^* .M^.3 ""ij-VttH^ f 34^ v^-y^ ?3^ *«*^b* c>* 
^jAj ii>j-«hN ^\ USLJi cj\:laa\\ Van ^ &»& i> jai^'^j> 

pj-Wlj AJ^jAAij&Xii-yA Aj&sIaW ^jAft^ciA o»^m& S s 4>^ ■>***'3A Aadl 
JAjJLUI .•»■>! » all ujluLa jAlyul {J»J-1 JSj .Jaljjll ,-i 


- £YY - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .^NjmA\ -A 

i-cLjj LfjLeuuj <e j-=»- (j^ 4 »^' l)' 1 '^ 1 '^ a>l»<»ll ft^A (jixjj cLoajus (IfcWJ'J 

.<° V >"*illl - £Yr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^jjJI (J aLJ\ ^JKaXI gpj oL.>^jto j^>jj S-^jlS (A 

jJii xli t f> LJIj iilifiilj ^jjjSil 4jjj*1I ^otiJI fUljiiJI jiuJI UaJUj 

.SJjJc. Ajijc CituA IajS CjSjjjjjI j 

l£.yju» 7t \V>>nn\\ l^^A^A (^X^kuiA jk A&JkutA j\ XliAla ija>j"i jjjijq — N 
b\ *V» » Q& IOC. jjLuU ijk yr NVynnW .-A ia jLii *i _j tgA^Vn^MN Oi^i* j 

li-SaA\ ,jk ii.\ ^\ ^^ai^aW gp i=»\^\ l y^aiN ^/J^a^ iaA j j^m ^Jaj— X 

(yjk 4ja j&*^ Va jk Mja iVuu»\ Va^AL 3 (»% ■>*& iA j5& c-V$h\ 3 *\ J&tA - 1 

^JjISaH Jj4-juuI ^LjaJIaHj ^J»M CllalkiueuaH £ji UJJjSll Slfil ja -I 

lJ5 t^ nv> LfuSjjj LaLjkJj lAJj^ajj l$lLa£iuilj jUALLall ^juikj — jr 

• JSa» 

.-.l-.tU.>-J\ AjJaj _a £j&1a2uia11j flji/iVmW liM^pjii —J 

- £Y£ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: X^tfebXtfe^Si ViJbi\ cA ■fcWi^A ^£ v> Vy^ JX-jk ^^^ -^ 

.\jJk vlUSJk\ ^)c't$$A \**u4& XlijsA c3u£Xt &<& -*i 

.*X* ,>*■# Ok 5^=»i» ck^***^ J\ j^ij italic. "S>jp 

.** £^1 ^\ vaa ,> oS&fiiVj ^^ ,^\ vast ik— & -n * 
\ju^i\ 3 v^j £fcStt iW^ i> ic\^^«h v* >A \a\&\ lijOak-NN 

&\l-£\ tV-cA-jAS A_^*\\ } "*_-.U\ A_^&» ^ \1&& A_J&\ ^,,-nft -NX 

•Tulajk Akutu (Ai^aiN ^3^La^ Vfc jj^ 

^>« o»-^ v^*i\ *mjj^ ^ '»J^ "*-^ «i& "*j&&\ x^sa &*& -n i 

1 ^lxA\ oVa ^iih\ ^ j_«£ Ji ^j& Yah i> dA^NVi.oft «N3Cu\ && o^j 

.sAsJlj A&jas^N^ ^*ij «AXiiJk\ *^jE»a\\ j\ *jj jft\ 
- £Yo- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -Uttl.,* ^ jLaJVI j **&\ Ci\ j& AjS p -Jaamjj OaJllj jlMI 

l*lUlUj k^i\ C±*lll L^ja. ^JM AJJjJl OUl&ll uy>-ai -J 

Li-aja. (JSjill) 4_*-aU. L^ia 1_Jjjla1Ij 4_atfi trJ ->Hi » naH Jafiia -_ft 

(D1 ^ J ttlj UJOaS *^ ^Ifi 

^^cJLxIl ^JKaII J«>jj j UjjJj ^j-JI o^* *i^*« (^ 

.^ U ji-ala ^ ^AY* /^ 1AX 4jLJ1 Sj^Ij UA^ /^A. *JUI SjjjH 
tf^U jjm v^ jfc ixh\ s&A >^ & 3 iW jl\ i^N -.AaSi\ j±A 

^Lc, CS^.=*. AAij iV\ jie $1 ^ji\m^ n'sko /nm^i vju& ym>* 

- £Y1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .\& Jj/VJA* &SuA\ \a*^ ii«J\ k\&>.\ -T 

x^Lau« jJLuti J j? i ifi ^1 Ijjjuaa-* j_*Sfl Jji J Va*A jjj ,j\£ lij j i_j_i ^j OLul jjj ijaJ (> ojuui Loj i*l]jj (ajjuqUaSI *j=JI Cllilll £g AouiUaII 

<jjjb :*jfc^» cjUL jjSj^iuaJlj jiiAlUH siiljtfl jLSi fUlj *a)]| Jjia. 

<JilH JLaj CjUjaLu Lub t-i»jj ^Aj ..4jjLalij AjjUuiIj SUuujSj ^JjISjIj 
.(*")^jJ1j <#A LJl ^ijll AjjjsJ 4*3*. 14JUOJJ UjJtfj jJJIj 

CjUJLx^JI ^U* jjiuu ^l j^j A*m 4JJ21 .". Ui.^ t ^ JjUj« 
Sj>j* 5>Si 1 >j j Sj 1 >£ai! l^lc. «.j^l pUllj (j^l i_iii, Uji^i Jll 

Ui^SJI UjJu-J Jll ^LuJI OJA J Ji—iiU U&. diajl I JA ^ j) tl^ic. 

.3jjL.1I J^JI -»jSlj &. yUa^l lix>3 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: dl\ ki iii^aH (_}Ja->U I-U&aII a_« V^ijlU lj-Ic- iJjLju A-S (^iidsua (j^*J PJ^ Lff* 
t>i-A ^ iV/l LjUa.1 j ( JjSl _jl a^ubA (JA /.jjjjdl (jluiUft <la-» (lit jLaut £h» iia-a 

Cjlj-aj^ ,_£ AjjiSlLaU 3JaL> p>=A" <J£jJi j^lfi lilli Jkj »jSj aj * J^ail 4iui (Jc 

JjS ^> >£ J ^*j A-jSl^jll \ ^j.o j^L^Jt »!* Jill ^ .iflli ^J ijLSNI 

(>* I JAjS lAUS. Ojjl J_S 41lh11 l-AJJ"^ CjljjqjJ* ,ji Uijc <J ^^f" 1 "^J 

.Ua.j)jjaJI »^«xk "V, A till 

JUa._yi]l n ■yvAn) a__ uAj 4_C_yA2kjo (J^., iii j^j-lc ( i^\ n.nfl si-A I'tTlVi jJSj 
*_jjj*11 A^JiiJl (>c. jjLuall ( f L*ll pjLtjM (J-a^J* ^J A^alsJl OUdkuaoIl 
^j L$it 4JW5 £jl» .ujjjxiII Jajuuj (_Jj£La _S 4JJU* ifjlxllj AllSlI j AajJjII 
C-Sj-i.Vl =L££N ^ij (^ .VI -^ «\VV) ^ ^Jl ,^1 ^fA LJ\jSL J^Jij 

.( P ^ sva -^ ivv) ^jjiM ijijuj ajjjxW *iffl (_*■>* <^\j&i i5i--5 ^ 

jA-iujj cj in<il a-jLullj 4-AJJjll Sjjj <Jjc\ Jl3 »ajbaU MA p j_)aL« ^jj 
AjjA (ji ^j-ix .ftjAlSHj AjJjait Aiil\ £*** <*-ali.j ^»lxil Cll^aJI p^iUaj (jjJ 
>JLfij tCjLalki-aAl\ ,_i JJjSil 4_x-aAjJ 4J3J1j J9 <^J>uH JjmujlI aJ\oJ\ L-juS^H 

<-jjLk«i( ■•«' ><^ « Ji J !11» Alii cr i& OujjLij iL<i« jjjSJ AjUaLuiI 

.Al Jala JOi-aL LJ-aSill lift idjljJ vdlilj lAjjS bJj^ja jjfc(h jg) t^J^-i 

Oj <o^l L»S »0^J t^J*^' ^j-mM Jj-s ^ lJ^"" W tf~^ ^jwujill uj- 1 

^-ijjill Sjl jj (J_J ^-» Jji»M «j-J^ JAjuJl jlj-jl ls Jc AjjjjaaH AA_uiii\ 

- «XA- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \ia J US ._s jiVl <uj*B jlLS'il ^a aUL L. Slelj* ^J J *A>-»*N j»J*^j 

*__J j-»Mj L-lLilg-l pL-aa.1 ^jjb, '*' ~j~ ojLS AjujC Cj>UIL» (__4*iuil __ p»J--ll 
i_J__j__JI j jjubJI Q* jjjS ts Jc (4jJ=kJ L_A_»Ila*_x-JI -JA -_ul£j cAgjaJI AjaL-II 

.cJjiu-9_lj 

CjLujJa\jjH£ «-uU SJjIjJI (_>Ljla1I L_llejj_JL« ls Ja j-llaij LjA _L_3 Laj 
LliLsklku___l .lie. (jt -la. J__lfl CliL Lmj . Iuj. j] jJaJI j -lAj-tlj (jljA-JI j oUjiiBj 
.LuJj {_>lx_JI ,J £_- L _jli JS j->_o_1 o_$I Jala JS UljlaJ (Jill 

Ol_=JJa__a__ ClVLuljuit ojj-C. i-ij j.,i>Trtti I La p jj-uU ,J CjJjj __j 
A_uJ>JI CjL-j_JI 0__jiil _j _tA«_ eAjjiill aIV-M lV jj* AjJJui jjc. Ajjjc 
0— « VA-J (;J >i «•>) g r \Vi i n«i) ^..jXSM (acide) £C_ll_i_>ax_ A—aa. j3 Ajj _»_uJI 
(0^»a> (^ --"-^Jl Lai C^Jall A-illl ^S t ')_vA_JI Jj tlltt CiHr.j ((i^-mL.) 
Vappeur) A_Laa_ A_aa.j3 -___jl5l LaS .^ i-,„ IJ_gJ OJjj <--_£ JS J-JJ b!UJJ 

A-x^jUl ^ dlli ^ '( j^u) A-JS &* Vj-j (pL-11 jL^)-j AjuujsII (d'cnu 

Jjjj V L» Ajjj-juJI AjjJxII CllfaJl AjS Ohe _5j IJA .AAwujill aLuxII Aj_j_J 

.Ajaie. ._L«j 1*.1u. ^.^ "IA • jjc. 

AjUl-^Vlj v_j_|j-j]I Jj „ri c-l-S-. ftXci <£__!! r ^.oll li*. £__la!l ul 
J^Uil jjalill -US cJl j^ljlmI Ais A^jJl _2UI ,J A]j>_-ll AiaU l-AfrJL, 

Ljjjp JlSs (zimase) j*--U___vi _&» __lj Jc adilj tjj.._*_llj AiLbVU {^**13 

.(jUL_,l) yJk A*-_l__. Ajjjc A-uj.jIj Uhc JaJUll _£] «(jLuj)-J (Jj_J---aN 
g l3-i >a u > A » » • J-j-"-^ j AJLaVI -uu *a_w-!l I JA Ol=J-su-_M dlxL _3j 

AJj »>mm ^j fjLtillj AjjjjII Sj jj AJiJci AJ tAlLuiS ^j>Jl>JI liA 
L_uj.HI JWi Uii, Al J_ii _1S jftjjc. L-lLual U CiliLbVl j (Jj-J-ill _>» AjL-iI 
Jj-Sj JJuj .jtlkucu. r ♦ O . ^L t5ji.SH AjjjJI AxaUl CjUaJU Luwu-vs ___ia 
ALLaiS L-llilll j^SS. jA j .g-kuaA A . . . ^11 js. JJ J___j J .,,•>- Ml ^ jj_u_> 
. ( ^A J jJS3 , _l J A^jill (ABC) Ajaij.SH AjiU-iJI J* »^_v» ^J3 cyi J- 

• x c N s* U» -* 1 <-^ "*^ ^ 

Ao/^^K ^ (^ y\ tju-^ -__^ W 
- £Y1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^juau-flauall iIljuiH ^LslaH <>» <j^Llm J_i5 AjLJS cSjJS £i\S&A <jla ClJjj 
.13 jijj US jAj .(ijjalJl j JjuaSfi) jtlkj-fl* V© . . ^ £Sj j* j « f LJl fjLol) 

<^5LUu <_a&»11 aJJ ijUjJ jJi .AajjJL, UUi. U ^ ^ jJSftM uii, • • 

(JJS USjIjum (>Sj ^Jj »L*iui 4_jjjl<uJI {ujLull j AjjjSM S J jj Altai .& 
(LujSi gr ,\Vi,aLn 1 • » » ^i £_Ij LSaJU «_jjSaJI Al ifiU «A*j3lil i-i UlL.^,« 
jjj .^JIium ^ 1 • «_M JjU>Jj f-i p_jj-iuLall cJj-al OUUaj-a/» JJo £b Laic 

f^u^ii ^Ls ajLs 4-ajJL- Wjiii u ^» AjjJSiVt j Vwjifl o£*uW t^j 

. (10 >a]su-ii 

'■■ «! > a * jAj (gtUajua* fO • • JjJa. ^j AiLda £* ^sjcaII I JA p jjJLa *t} 

^ AL-ijuuJIj <_»JiUI oljLWlj jj-jll ^Lu £. cAjjjJI iiilb Ul j LjiS 

3-0^1 J (ABC) AajuujsII ^W^ '.'"■■> **>» gllw-M o • • • ASUJk^ 
cLual y-S J jj {J ^jII ClLailajuaAil (JjLu JUS Alala La! 4g JxlL ULlio £» 

,V 'j-ulo grWiioa JVn» ■Ij.la-} dljlSj p jJjuLoU 

jiLxll fjlxjll CjL&jjJisj^ *J<» CjLaJJa*-sx» JxSiuy J <_jj&a]I pUaluil j 
JjjusSFLj ,3-a^Lill CJa-aj) Jj (jalaj JjloI tiJliA ^94 ^li lljJJa. ILuuj UlwUJj 

- ir* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: La L$jj Jbjjj «<iia. '/7-j La IjJLa U&fc Ji J»H '^J* gcllajua-* <JS «-3j* t-uua, 

LjiAjli. «-* *j_)JSiVI JLiiliftl . . IajIj- Jii^ t^Sj a5 *<5jLjj ^=J 
JujJifll) Uill *_£A5 j^L*. 43-ju. ^s IjSjxJj bb.^1 LpjSij L*l a^jLJI 

^ <jaLJI ClLaJ.Lu.aAll Xa.j-11 a^*«ll) L)l>i& U**H (^HJ^b Aiuiijill j 
^ujxH fell) ^-ouaj Jl^ij ^ ^jJI ^»l«ll £*?-*ll fl* «(fl»ll fJ-31' lW J* 

iL5 4_JJ SjLAVI >"i<j ■„ L«S iUjJuj Ujl) o-jW* 11 ttluJj L^cLkj ^.jj 

.JJ3 

<S ^ 1VA iLui CjLull aj& dsJiuAd aa** jiua" : JUS ClLull ajc CKlkm 

JLai-a ^ A© j r 7 - -M (j-o-il 4-aJj.a Y ^ Y Ljla cA^aJLua Y*1V ^^ Lj£=t4 ^jJUJ 

.plkiSfl £5Lualj AjjjJI CjLJkueuJI (j«J«Jj Aju* 3 -^ 1 «^LJk-aJI o»J$Jl 

^ C.JJJL&I j3j cSjU £Yrv ^JLji ^L^Jl JbLaVl J=Jj*1I jIj- Me Ul 

cA^uujall .-. I- 11 \ lj CJxjil a5 '^jxja\ A\iJj1SjV1 ClUikuaJI 4l*.I.U L-AuJj 

L_ij| Lj8 tj iii-J (ij-Sj (jV J— A>> (ClLull aJc ClLalLuuSU)) a ;»fl jjl 
AJjS UV J :AjS a-Jjl t^ojLuaa. jjjil l^Lull aJb OLdkuoA ^3 ^.la-all 
CiJILjI .13 CulS 1^. A\wJS CiLaJ (Jkj cCiLull fie ,J ^Lujxll CiUuSll Ujj2 
i_jl_3S A i>j3 0_xj 4 mU,j (ft>a^ll CiILjII |^>lll y-S Lj'jj'i-. LuJc lilLia 
OjSll (> JjSfl V i . nil l ^i (^LijiH ^J j ctfJI (jiOijjLid ((joaiJI OVULoll) 
m <Viiinoj (j-jjuft Aiash) j (_ a J*S .^-ifl Ajuali.j -jjjjja-all I, il 1 inl jS j • . lUUI 

^LUIj ..lia. U^ CiliLwbl ajjilll ^Uill ^^ilL-aVl j! jll Jl -^1^1 

ji >»ftll IJ^l ^IjSil S^Lall Jcl JiS ((ccta^ J«C Sjai ■•? » nli IJA J ^A ^JjIjII 
pLui ,_i 'LkAjuasblo A_ulc A-LaJ <jj jJaill (Jjjlcl «j ii_jjjxlll (Jjjuuj i_jjLo 
>-• J-J jjjl AJjbs ... nW Aijui jSl jsJLi Xl*iJI u-i-!>ill ^Lill >^i>ll 
LH» I-jIjSII IJA ^ziaj (IjI AJLui (j« IJAj cJa.lj ajlc qa JjSI AjS Mjui'j JakljAJ 
LjjI a_Sj jj| 4 j ? 1 jail j A_wlxll (jJl >allj 1I1U4II ija AjsJjj pjuull _A>LsMa 
IXa.j-4 Loajia AJjS ^-A Ajllall ^LaUJl j t4\uali.jlj9Sfl oiil>»ll ^> U3*J^' 

- £H - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ljj j-* j^jH JjJ jaH *Lui yj ^fcla J Jab. j«i cAjI jic lilli ^ JjJ LaS 

SLuljll ^aliJj ..(jJjJI £W^ 0* &-« < JlaJi » J - M iA=* d lA ^^J 
f JViW JJfA^ jA 4L«J jj£A&i g^jjJajA j^i t^ak _a<a f>ajca (^"11 li* £l j^A 

^j Lajj piijj .<JjS 4J1$aM Afy-laJl ^UaII ,>» *4U. (>Lxi (jiul Ail j (SJj/Ac 
LjLiall A^LutU JjJkil (>jij jLaul ^ JLl^ f $ mi ^i (j^LaT JSLuLall i£tti {Jkl 

y>*«\\ Y.XA ^ j^iaSk ^u-ojAa ..l*uV%\\ jwaaA ^ *u-ajcwA\ '*&y& 
\iJfc Va£ Qa ^gu jj& lyo&Yij^u ^ Yik 3 «. jaN ^g^- ^bufiju ^-ij*^ 

5^ j ^ ^^«\\ v-an,^ jjjfc. V"^ ^ t&^& '<«^N "aJSJIaW -X 

L>^» Jaa^LJLi t^-aJjUtj jjjIjAjaSL ^uuju La A*a.j3 ojAlii aJIoj l*Jjl — I 

..SjAliall aJA ^ tJjSj ^p^Ic J4JAJ 

Cllj-jbaSlI M-4J*3 SjALJa <—£Ui ^jLjII ^ n'ufl t.lj.m'tt >«i«j ~*-J 
a-jijL J-oa-jJ AajuJt IJA ,_j«jJalj (jlci L-Hu-aJI ^ (jnjlj ..Aj-aaX-VI 

JSj jA SjAlfell ftiA ^JU- ^ Jjkjs'i* U ^Id ^IJ» A&&1 ^«j 
La^LUEj La m «> i nil! 4_ajj»ll ,—J Lo$J jjajl (jjilll ^)».«->r.ai {jlijjujl 

...^l3i^ JlS-ilj jjkj (v j g) :Uaj 

0j>ill ^ 4 j^jftlfl 4_illl Lji-o JiSI AS »>5S 2Ljjj& ClLsJkuau* 
( _jj>JI (jUuui jj-a l«jja-«il (sumac) w\Vi»<i* lS* ^ J*il U* ^ Vim jJl 

- «r\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Cs-^v^ «3u-fc\ 3 ..^^ i^* f**^ v* && u ^ ' " N "^ 
: uGBlII UjJUtfi «ij*l ^Lw ( ^ ^ 

V"JjMj <-AJJ*W) ^^ ^** U^t ^*^ t^J ^ **»«J«M *■!** U* 
liaiu. .aJjJ JjJjjII oUJiL. ^a MJ Vxft 8 ?i*^ *• J&J (<HJ^J 

__a Wl ^> nY> Si* JbUjH ^ ijjmiiH iffiSL. &>■ ?***& 'j* J-*"" A* 

Accounting procedures ijjLuiaJI Jjj-aal cAjuila-«ll J_j*-ai 

Mdthode de comptabilite 3a*«lsj»H jjJa 

Zone of non saturation :g r\Vuo*W ^jjjIj 

Zone do non saturation £fuull fJc jUai .tKN/^^ N ^a ^jj\ cP^ ''i—j '*-^> e^ ^ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: u-J-ffll OXij «<d J-ili» ABC *-ua£U1 4-jSLiftfl »JUul ,>- ^ J\ ^ 

pajua) ^jjiI AjIc (jllal f) {£JJJ V I JjaSj .(^Juull 4$aJI (j* 'l^ij l$jli ,jjal»ll j 

:AjJjjSSft» C^JuuilaJl caKttiirtd *v>»fl ^ jxlt ^AJuaJl 
Ijl. 4_dSjty ^a^UI li2S ^1 Aj jbVl fJ LJJ AjujJI UliiJJ Ci_>£j 

^jt (jjLxjUj ji^» all dlix.1 iJ Sj jiii<dl 4 nfclall C^jlSj (AjjjjJI j Ajjuiijill j 
.^JJjajall A^JJxll jUaSVI ^a el jja. aSjLuLuj (JabjlU i_jjjxj!1 (Jauuj l . "^ * 
SjAUll j jljJoj JaUjJl ^i Cjj-Xwa foA** AIlAj ^ic. Liiluii fAJLAll lift Juiuu j 

CiU—uiLJl Ac^^uij^Jj jlAJu ,^-i OU_uiLaJl ^jill j-Sj-11 (4_iJjJiSWI 

<JLac.1 Jj^. fr ljVl o^ ■>_»* J M&^ v^ f^lSJ 1 f^- ^ JjU-i« 

ji L-Ajljfib p U ^-111 Q\ -JVi.nnti fJljS Jj^. Jjill £^ j} jl Am ? »II 

:JUu ^llj ^j Jj^ojs (^jSLi jjSSill <££ Lu (jjjjU t\^flj..iTi 

eLaUJI (jiuilill AjL&e. jjl^J (jl (-i t— yjatill (JWu «— U&<« «-jc.jj (jja. ..." 
CS-JJ ..." « 0' J' »^-a*J*^ CjLaJUa*-a*ll ^1 ,JJxH L_iji-oJI Asia. Ajuu ,jij 
ts-ift o-teluu U A jl^a. ^i (jj£j U' t> ' ^J •^ lA* , ^ c L^J"^ ls^' (Jj^sll 

<ji Jji^J fJLull liA ^J el-mil JS {^j .l^jlc iUlS ^jjiJIj Jjl^Jall sJA 
jjLaJi y-lc. I J-$3 U^jfiJj aJjju Ajuulix aIxj! »jl*j)l iji (JaxII (jiJj 4JJJ 4juuILo 
JuJa. >aj y-lc J^iu (jl Lil (jljVl (jT jJj .Ifcill laJj yjll t_ulLiiS?l oiA Jla 

- tn - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll '.|., 'l. '.II: 1-jjLuii S jjLa-« ^J) jJlii (3-jljUI *>i* ..IsJjll J-uW I^A U«i» J**J L?J^ 

JSLa. lil QjA&ij *^jjiill j V^ 1 ^IjjSB <L-aSU. cufrnj 'Wa» <J**U ^* 

cAij»JI q^ £jjill ftl*l ^JuiluiSfl ^ajwJI -AlUaj ^3 (J£ -OhjJa^i dlljlui 

ajic. i3jj1s V t^ill JjjUI >A <j! £-51 jM U^J ..lj*uic. idJJ j-lu Ji 
jJk AJ] (J-l ..i^JjiB jjijlajllj »<auJaljll ASjajUj (^W^ JJ"=*M jjW^ 

f . ? .. ft » ^J Ji-a l«j1) j^i ^1 oja3ii »uis yj»-ii ^jjj ^ *|js^b 

.(^J'-JjJ -fill Aa.ji3 J ^^ ^*5 ^i CjellxiJj 
: Jj-3j ((JajuujII i_l&« JLaci t/5jJ^. iB Jj^) ^J"^ ^SaAJ ^lili* flJA j 

j_i c_i_ijxj]I (jj-uiij '/"^"^ AJUili Aj*aLujjJI ^Xa {j& (JjLuull JJ JSiii ..." 

iUU ClJtL Jjkj (L^xjJaj ,^-jll CjLalSLll (j_x JTJJJ U <fuuj C^yJUull 1_ujkj!I 
^ja)_j Ynn nn Jjubaij ITi.flSuB Uj^ai ^1 {^ju« AUI ^ »U Lm> XX • 

^ ljirti-^.tt idJj al.^'l ,in> (JjB A jt. Sjjj-o (Jaxj ^ ill (jl JxoJI ^1 .Y^la,lVi..n«ill 

<-«» (Jluu_utfl jl-jj ^_li cjLuaSSVlj <JAJSll (jljUA >A tllLaJLuuaAll q-* 

L« Aijjii L* t^Jlifall >-*l.s»,,lH IJLjJ Sjj_^aSj . JLau«H Ilk ^J^ OUJLki^uiU 

4_illl j^k Lsj ?l_i*if I 4iui — (JjS LiS — l^jC._jA=kj»j iJaijll >7J-\\hnno (j* (JjutLuu 

J <_)JJSjVI jjj. JL^Jl 11a ^J A-juj«il oIaLII ^>jj J^-l j5ll L« p-i ^Sll 

!?^uijjill - iYo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: £yn (jl_£ 4-]£ (jj iim^ll jjJc LfLa J-JJj I— • J fLuj tf^txd <m (Tjakl l .fl^ol l 
jLj L^alft ciiljj '» — "; ' ■;<' — *_uij <J1I laii ""j — JaJj jjiaaui jlaJl 

tj^~ ■* tjujljuij t_Lj£ f_j IfULuaSI JJ (>ajal ^JuaSl £« Clljiij iZjIjaj.}* 

■O^l.n'^VI ^Ijji -us - . *" j^ac. ^a »juk SjiL ^lj T»Wj|ilj aSIUIj 
CiLJSll LSjL CjLiji IJ) Lu£ 4w.jSmJI JjjJI J icjjiil ^J : Jjils ujjjwUJI 

jlA_w {c| j_a 3,_alS 4_j| jjJc. J j xi-ull (JjaA-J (^1 » jliiinj y^lj C<*^u-aiiall 
(Jjfr.m" 4-jLac. (ji\ ^-A AjUJU (CjjJa j-aj ^i l£I t jj ^le. JaiuSato Jja^J 
IJU Vji ^ J Sr^M »^J «>»fll J=^i (> J^jVI V .jUWtflj •£&t*MNI 

.( vr )«iroL»iSll lili *Lii3l o- jJjj 
n rA\) Ji^l ^J f> Ulj iilSllj ^JSll ^jjJI ^aliUI CjSjUS jS] 

A_l«1*]I OUikuaAlI Js-jaM ju^xaII) CijJjuai ^ill Uuii ^Aj .(j&^t j^Jall 
iliLj.^lijllj pLjjjlllj pLjajSjI f>a.ljt-o (5 >ls.l t^iil (fUJI p jl«"l l <JaJ j* ^ 
Ls lfi JaLjil ,J 1-jjj«j1I (JAuiii t_iiSL« 1_Jjju11 JSj UxjJjiaJI j ^1 jJ=J4 j OUilij 

.ja LaS tUjIii-dlj l^a.l__>a.l 

(sXa.lj A_Lalfi ^a. jjO OjJjua JS 4-Uull pa.Ud!1 oJA ji (>a f& jll t^lc-J 

(j-A Ujjjo ,j-4 ^jI±1j l+if (^C iLii IJA .l^a.lj Luial IxtLc Ulli . ii* Jj^» W"' 
i^jJl ^1 fa*JlS 4J-SJ £ ^ij-ll JjUu ^ ^.n.nViaH ^J*ll f*l«JI 

• tJa^UI JjJaJl ^ el>« US 

,\iJUi fc_u _yu& li^u i /£. jiiA j)k *SN iiui jj jJN Sac "AjJ^\ ** ' 
\ JlJM\ .'"t; ,. ajJkj .> \.\l^y& 1^\ fj&Si ^ » jjij S»J^ ^*» ivS*^ ^ 

- £Y"\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 
i .SJaj- 4jjjc 4*a>ji U n . nVt ,> jKl ^ UJjjj j3Sj ^J <u*1*11 

Uiu oUAiuAt tjLa JiliiSfl qZvlA <«sUJ1 liWJ (jiau Jja.j ,> £i«J V 
iW^ll JiUlVl sJlA J*Vi mi Ulk. dfilS^I g^ V I JA j i f >JI ,> flo ^i 

lU.Ij* ^J a^aUI cjLaIL^mII i^jJI p^**H L«aI_»LJ ^illl oUill ^Icj (iUJLuuJt 
ais- (IAaHuuoa 


***&"* 


^JSWI 


tfl^ifl 


6*^ 


&*ja!\ 


-c- 
calcar 


- 


«jJS 


jui&fi 


callus 


jjajlS 


- 


■ J fc J 


capillary 


4 i/tLa t(C_)x_ul 


ftJjUJUl 


* • -i. » '* 

(SJKJUI IftJJIUUI 


capitulum 


ASiU 


L>"i9J 


^J 


capsicum 


Jili 


- 
Capsular 


«^ 


- 


t^ii^ 


capsule 


A Ac. 


- 


2Liik (4JaSa^« try- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: carbohydrate 


^J*i*siJ* 


^J-^^jS 


Cjllj&uJI 


cardia 


""" 


SAhaSI jI^s 


jlja 


carnivorous 


Hj» 


fcJfl JSI 


H^ 1 


catabolism 


■ i 
(^^A ,joji 


— 


(Jiuji 


catalysis 


jia. cSjUaw 


- 


ji** 3 


caudal 


j^j'^j 


<#y 


t^SJ 


cavity 


£'js««-Ji»3 


£^ 


(J^ya. 


cavum 


*-i*S 


— 


Uja. 


cellulose 


jjy*« 


JjIjAui 


JjIjLui 


centnguc 


(> ^ jUa jlga. 


3i.lA» 


SiAill JSjJI 


centripetal 


JSjaII jaJ £jji« 


<k,ij 


JuU. 


centrole 


^ 


Jjjjji*» 


_&>• 


centromere 


* 
(#***-» J*>» 


j^jjuui 


^jSjA^S 


centrosome 
f-ma. tfj-wjjSiui 


lg jSjx ^iuia. 


cercaria 
UjlSjUl 


*jjlj 


cerumen 


™" 


r-Lajutfi 


^•^Lojua 


cestode 


— 


<jiu_>ui yljjJ 


4jjJS 


chalaza 


i£& 


ru*s» «s jss 


— 


character 


i • 
ASjua 


— 


4juoU. 


chemotaxis 


^IxsjS 4a. jj 


— 


^U^ M^il 


chemotropism 


^jLlsjS *lajjl 


^jL^jS pLsjjI 


^LliuS 4a. j5 


chisama 


uJL-aj 


^Lli 


A^JLiwCU - £rA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl chickenpox 


Jink 


chill 


- 


ijij**I3 


jjijjlj 


chitin 


uiyS 


(JjJiS c j jjluI£ 


L*S£ 


chloroplast 


f.\jtSas>. o-SjIulJIj 


pljjuai. ?'j*'"^; 


* 

Pi^jJaa. Aw ft fc.n 


chlorosis 


» 


_ 


ijj .ji^lib 
^jjxbij 


choana 


- 


■ 1 All 2 ~-.i 


jxls ci_iiVi *-a3 
* 


cholccyst 


- 


frljL^all (jujS 


Sjlj-all 


chrondroblst' ' 


- 


LJIjjjuaxJl SJUja 
cusp 


^ 
pljj-o* tAijjui 


cuticle 


*-j| 


i£ij£ 


*\;'?- 


cutis 


- 


4*jl 


4*11 


cyst 


4liuaj3k 


(j«jS 


a ....ft 


cystolith 
Ajj\jjO j\ i<t\ 


4jHoll alm-i. 


cytogenetics 


*_Ji1jjM p—l* 


4—51 Jjll f—lo 


iujlijl oLfiljjll 
AjjkJt 


c?jkJl 
cytochrome 


^ 
fjjSjj*w 


fj-Ai 3 ^ 


cytoplasm 


pj^Ji*" 


a_£Aj_JJjLui 


uta> 


cytolysis 


- 


b>kil J^UjI 


AJiJItk 


J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -D- 
dacryocyst 


- 


daughter cell 


4jaii 4jlah 


decay 


i_il3.j5Uul 


deciduous 


t„,,nLi i^iJaii 


deferens, vas 


— 


deflection 


UAjsJi 


degeneration 


(J^uwajJal 


degradation 


IUmuI 


dehydration 


*Ul£ji 


dendrite 


— 


denticle 


- 


dentation 


1 


depletion 


jliiluil 


dermatome 


- 


dermatosis 


_ 


dermis 


» ft 


determination 


- 


diaphysis 


^L-aifll jjUI 


dialyser 


J—^aill jl—**. 
c^LSiM 
S jLpM jl^. 


dialysis 


8jLjl (# 5Liiy& (^.UaJJ 2UH13 /ilia L) "•) *£ « 

aJuJl (juj JaSLui 

* ... jlij 
Jb.L» JLs - ti* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: differentiation 


J*« 
jiUi tjjjii 


degi talis 


oJlSja^j 


- 


Jtuajj 


dimorphism 
— 


JSJtft^US 


dilator 


- 


I^JUIJAI J.L&4 


t^J* 


diptera (7S) 


- 


c lisJl oLSUS 


(^laAijJl &ljj ■■B A 1 ? « (j« *jjJi t^kjJSt u._y& **\ - *n - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl •• *^ •« \BASM ^A}j "So^i v^NVi.,-.^ ^y*A JUS i^\ .*. - f *r - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: : ju j .ojJl 

t a-'^"l V _j *JcLfL«j V^".' (Jc <«lSau» jjS3 jISj Jj-aill lift (ilaL* ^ 
iJlij .L$J <juaLaJI 1 f ".Utl..*.,. JLp»jj ^Ic lliLe l$j_j£ ^ SJbJj AxoU. ^J 

■ ujuJa oj (Jlixld Aili^c Axalc t *" j g*^ 
.IfriMj £_uJu9 cgjiVl Jjj-JII 

^jlLJl oVUftl obJ^io k^ (cjIj) ^jAo 

j^j» AJLual^ /Y YA • •/ A_j»^jal Jabjllj ^ 1AY Ajaii e^j-uul p jjiSui jAj 
ipLaiSU o.V ->"ull s_aSfl «j»Ljjj AjIc LJjjjLjj .IflJJJxJj CjVU-ojVI >"))->\l*mn«i 

.ClsLoIjJI ^jjJI .jUftl uiil*. ^11 i^VL-afiU ^Ij-ill jUjVIj 

5—3 Laj AjoUJ! p jjJUll Aja^lt (Sjl j*aJI jLij ,^o-i<i jj&ill £*Jaj JSj 
pJiAl Lojjj 1 UAO *L« 4_U£ <i\*k\ g-jJj 4_ilc. ^JJ MAY <Lju, t> *I.£j1 

:Ixl*£UI j&Uaj htxJI 4&+Utf - 1 

jj <JLa-«ll li^j ^aJa-Jl £a.lj*ltj jjL-aall £-«aj gjjuUll ijuul J iu 

:UA (jiLaU jj'ji nS Jfi jLuc^lj ^-alxM jrLLua-all jlua.1 jjiujIL* JJlaj 

A 0/\^W&j\kija.jij v^aliaj^ '^ j& 'OuiN 'Sba^ /i^j l«x* 4 ^^\ j«J\ ^ 

- ££0- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .4 t^.^ViftW AjL&sll jjLua^M fjA U jJal j Ibj4_»5 JjSSMj J"*^ gUana-all 
( Vi jnTitt Jjjl-M ^-lc. ajl j-a.1 (jiajxal l_i£jxll gcUxuajtM ijlL 1 fri.nii aSjjULj 

(|5 JaLaJl (JLasu-uiVI (± in? J L«S •f-^l jaII j jn-> ,_a JjSjj »<j1b jjL^ajiSl j 
AiSii/i ^J LiJali. jl I JiJl UJ-uili* JJ-B yiSH p-juiffl pL-juaei &ljj jS ^gjjl 

jlj—lc. CLl^j A-JJjJ Sj-uU JtXjua\ ^gJJ («_jl j) p jjjuU JbLjuaj iial aJj 
(JLjuflS AlLuijj p_j jjLofl JU. {jUJ JJal J*-^ *£& dS Ji-aj (l_J j_b) 

.'(VO^ if^ Cy* tfjMI fLuiSil - r 

Igill £ jj_uL«ll {^C. 4-Jpa. (>aj)ut ^ £)LuuM Aj*.j (jii^-oH JlluiSfl J13 

S^jjxlll 4"lj^g*M llkaij Aji.^iVii/irt jj (JjuJI j^i liljLS 

V\ oil, (JAjuujII <L_laJ (_il_^uiL Lo^S Aa^jjII (JaC- 4jj$j Jjfa. ' j ... 

eJ^U ^\ tVASSk x»*& ^ f& & *{&**& h ^^ &* 1 * - *n - w J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ."\Aa»m\ 3 **** jt j "^jJ&ii\ -.££&\ *^.^i\ viIlvJSu v^i\u-oJ^ 

^TuAi. *\4Si\ j .v-a>&A ^j*\\ i-a&j&i C^^a j\auAk gftSHN 
Xi&u -jAN :q«»^ 0* »i*ja O^ & C&a\*ia i^jjj ^x\^\ ^ &\.yA\ 

^j i ^^ i$£^ ^u^a^ v&aa\\ "am jA\ c£Uaa\\ ii»i j\ b\4ai\ -^ 

..^i\ Ju^XiA^i vlKNV>..n/.W ija.££_ji£» ^isi 

-sic ^\ja^\ ^ U&'S&a ^Angletcrro^ ***<i& ft**..)* ic\#^\ii\ ^a 
uA\ ^Les voyellcs^ ^ i>^\ ^j.^ &£» ^Vs"-^ &.*$»*& $SA 

V-fc.i v_i jJlxa ^_i*i& VjjJd jSi £jt <j i\ _^J3 Vpio£u\\ 3 & jULt\\ jj\ \v«m\\ —_fc 
A^SW j l\ jj»a\ JJia.\ 6jak\ A CKWihia li^ ^\*^=- ^Xa^ia 

£)£^jla \ayVa\j tAVii n«^ J^sM '^aii-flu* (JuaJju P-"».3 *SAfc Viio'CiW ». *t\» 

j-uuj -JJJSJI J JiljSlLj Liu) ^auuj frequence JljJalM :^A Sj^S (>uu».Sfl 
•motivation jaljaJl j -addquation <a!&Ia11j maniabilite JjIjSII 

jl "l ni t jl < a^all j_Jafij tlM 1 <Vftf \ qj^-uii jJ_i=JI (^yil ,ig,<illj &3kjl— all - ££V- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: A-Ja.j3 j^-juujjM 4-itt tAJLJul ^Jc 4-JJJ»Jl 4-mLJ (iiaL-ui (jL-lS 

liA ^pij .4-jjjsJ! JjiB (>JJ O^'j t3Js»jJ'j oaaiM Jjiaj Ajjftl\ dlillimJ 

r^j iliAjiA jJi\ ^jU j^s l^S (J jjl*-» i£Xi ^a AJiUI i!jSj*j JILlJI 

:tXilaJkuxJ1 £*hj — S 

n"iA ii£. jA» iij .CM\_aj»"bi& dii>NVn<i«i VJ iw'SuJJk dkL-oN.jA i\ia\ -\ 

cCll — LualjxH 4-A$J (c-S *-*■•» J*J 0J J liLalkj-flLsll ^ili'i CJuL£ £1 Xiuj 
Ojiiollj .Utiauaii tjl^JM Jab JUju» ^S (TllL-alj* ^liiji ^ fJ^J * . I 

JaS^i (CjJ jtjaJI) OlSLLJI *Bj^ ^Ib JniS jIoSbVI ^ j£S CjjlS Ajj 

A\Ke> ^yl^y^ ^~A\ *\.>» ^ Css-A^N ^-.j* fc»j/^ *4* c*\ ^ 

- £«A - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ,(*;)iso o-^ 

^LaJkua-M J.jLi.1 JLL» J>»j c.iji*; ,>. ^jH5H ^LuLll mi uJ ^i 

^jJ ?L£JLm £_x *-3jJ' I* >Ja*-« (J* ~>lucl JS (_jjj&11 lift £| j^jjj .(Igju-ajj 

.< AT >1 1M JUj£ ^i hJjj-SM cJuiUJ uiiS* U-rfo ^1 ^JJ» 

:glkutdl fie -Y 
{Jc ^ U ^V, (ojpjj UaJll oti «M ^ (W) tfi\ X*&A* ^.j, 

j3_h jL jju^sj ja i^n^a ^ j .iso ^rc 37 Uj^ss <ijjn JjUs i^ j ^Jiuu^i 

4JL.VI o-Jjl AjdUu-oM ^Lllj liLL-oljJl ^jSH A^**M J^yj .*j]j.lll 

. <An ufc>» »V ** S^ "» JW f^^i ^-^ id>in.™ ASM* ^yHtyl^y^ fj^uA ^ ^S ,^.4 j& fV^ ^^ C^j/^ li -£ 0i ^ 

."? <A (\r ^ ^, jA CM\>| *4l** ^ 
XI jj .-VfaJA j ouJl^A jCU-\ jJiV-j, jj\ So^iA »^uioa»A /a«3t a«- i^A W 

ASKS 

- ii<\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: . <M, "t5>' *«* i> MJ**' P«^l f ^^J **jil ^"M lW-2 
(jujjiill 3jLuu> ^J-lal SjJajux« l^uiii <UJ*il (.^iU&H oj^J Ci^.j dllj]" 

ciXjjj c*-iLxll Sjj^Ij S-jaUI gSLUll J] Ailuu ^Aj ct*j 4jJ*a1I iJIJaSfl 
UjIjuiaSI 45-lc- Ljj UajLxjt CllAlA l>jB jXjmoSj t<_a\jjl 4 •> Inn nit (J^lao jjll 

g jU i rvi B {j£. >*.)aiM yj dSjluJj 4j*aJ3 fcJbUA *jjj iTtfU* Ol j t "it .-J .*■."■* 1 

• AjajISVIj Aaljill iuuaSjA i " it ' «ip i 

LJ jiSl 4xuijifi 2Lii!b <jueu^a9 4J&IB ^k *Lelj& i>aj»Jj «^JJ^J ^Ma3a.V1 

AiK-\ »N 

- «0, - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .BASM (f*»»W) <W*J' obJKooiJ JjyuJI J^fl dijJI(£ 

J4 >il Jj& tiLLJI 4_y:u) Lj^jljjSSlI j pjJJl ^JJajM jSj-ll jSa Un-> 

.Ij-ajlt Jj^. j^l (pjuL) dUlL^U (^JjxjuJI ^fill dliJI SjSJ CjJ^j 

jjj bLJ L&£ .<J ci-iuill A_lai.j pjjjuLall »l*!l J jjueull AJ-^ ic-J^-a JjC'^uhI 
SjLjj jjJi ^Ljai (4_uji]l Ajjji (pi 4Sjj*aII Cllaikuaoll bSl_aIj aAl SjLjj 
CA-alLuOAll tllL-ajl)t4 uuSLaj n « »^ ^ l.g.O 4-jilj.lll (J*ujLLJ1 2LJaiol 

.ll>j ^i INFOTERM 

I^LU 1**a1 (jiljfiSll JJbtU (fyuAj) pUul ^« ubj^l ,jlS 

r^lill jjLlU ^jisillj ?J LJ» uyjj ^ <*aLu^I :Vj! 
.^uiillj 4xJ*ll JUoSM ^jl. -1 

fr-^J <,f* OW ^ 'VJ*^ U* Cllxllbuaytll uLtlaJ S^cluM ALu,j SLSj^j -LjjIS io\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl i4ajuuj*11 t<jjJSjVI (Ajjjullj 4_*Ut tc^Wj u^j^j 4 p*?-*- 9 Ji^**J »^m * 
A_}fiM JjU-ijll pl.li2-ju.lj ^JjjiLuwil ^-J^ilij 4j*1*M CjLaikuuU jiijj * 

.4JJ.laJI 

.' Muiin^'l <xalc »?»Ik<4 JjuUj jl-^-aJ * 

.O^jjjuiIajI a^'anll — 

.^Ujjain 4*111 ^alaua CjIjIAj^I — 

alLxll (^j UXJjxjMj A jn^nrtH AclluolL 4jIxa]I (JLiLullu_Ja]| jljj-al — 

.3jaLH CjU#11 Cjljju-al — 

.Ia jjSjj! <a.laJI jCJiij sjjjlu jj& ^jnim^" n^lwmi ■A^a a i « . a» 4juj*11 
.j-jjxil «Uuusxoll JjSjJ («i jjjijLuili {JjaLjjVI {^a aJl&U -Luila. a_jJai. 

- toy - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: f n» < i uje.j)1 in*i (-— ajSj j-juyjj ' / ' t*-ji"» (j-« .££' JajuS t_ij_uilaJLj 
' „' * _>-•„) 4l JAa. e.Ujjill Q"-**' (JUall Jjfui {j^*-* «Ao«LJl t'lUi^i/rV'B 
£jj_jic.j <jjLu ^bJI t iji.o'll 11a iTuu jr jxSj j PH 8000 (subject code) 
Ci_au gcJU-ii^m {el * a * * <uj JaLaII t ijun'ill Ilk e j*i tj^J •W C J^ ^J-'»^"' 
liSAj .^UBl ^i JJ>U« >jll CjUlh.nJ i*Lti iifci i^ja. «*bjJll JSa. 
1^1 liiljaka-MiV f JiiiuJ 3-4*?. j« "LaSIS tSlliAj ..tfja-Vl iTjL^>*-aijM *-« jdVl 
(fu_uilj) j_a J-A <jS« JJ-B 1 irfiLrfiA.1 x-JJJ ,—jll dlLallajuajill (j^j JJuJ ' _' " 
.l^a-4 aajjijjj SjSjiiJI "tojlillj jjiu (jl V " (£1 lill.la"uul Ale. (jc\jij 

j^jLjj j.V 1,,-trtH I j_A £l£ «Ijm LjJJC >LlLa cSjaJ (Jill Sj.>-.U jjLyoAll 
LfCjjJaa. Ajij tijjjj tdjIjjSLJI t-LSS *la.jAl jAi (Uj&Ijj f i lfc£Aj f i 4*111 

."JuUi i*A5Lii4 jlj^il Li. cdJij (SjJLJI "UjUlj AcLHj J ^Uj ^i 

(i_jS ,>j> <_jjjIL»j Xji^Ji lift "UuiljJ fJu liJja^ <^J-aJ y-jM CjLJiuuoJli 
Cjl j>£Jl .1, fi .,,-, LaIu tpUiill ^5 lilAs^jN *]*>, «*Uj iu ySbl &; -"-it 

^i jijltll pjjill {>JkuaJI ^cil U>» SiiLuiVI tfLu jjualia l$ja jij"y V ^1 

A jLft jjJ) Ljjl jj5L» t_LiS A-L.JA Aju 3_jj*JI jaA jjLuoaII « ■ UA". 
CiLilg JL^SuLulj Lu3 OLaJJajuo^l &1a 4_?JUa aS i_yj*"ill Hs».ja Oxj j 

c^Liiali 'ucULj ^jSfl JLiJMI ^ .(JU.JVI SjULu.1 JiLi ^ JLi^l 

'.BASM System BASM System '.CAaiWajJii ^AyuJh y^i\ dui\ ^&J 
(.f- 1 "' Jii £jJ-&*& l-iljAl JjiaJ ^i fAluu (fo«lj)-J (j-ali ^UaJ f-n^a All J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .DATA Entry Sistem C&Ju& ^i\ j&u -\ 

.Dcta Update System v^^\ djjiai f^ -v ^ 

■Data Retrieval System ^AAjlA ^\=* yuA ^u -^ 

'^'VDataDclet System £A3uA\ Oia. f Vfci-i 

CjLajUall jrljiiu.1 J £U.jLuiVl L-ijLii ^a -iii t^^juall j! .-.Utl. — 1| 

(JJl^J jj-a . \jj" .1 1 ni l jl ^Vl . mrtl l (jiLaj {JjJa SXhJ oJilS ^a uiU) (_lj>uL>JI £* 

t., 4 j'u n j H ji gtlkua*]! pSjl Ui j CiLsjIxaII ^c, (jjuaau J jjiaj liua. \*a\±&\ 
tf.1^1 J JililSH JX«UI C \\^n«\\ ^j Aj-uuSjM *-a!SJ1 ji <U4J jtlk^JI ji 
ji g r , ilimoM ilLii\jA )J±a\ ji 4_juiLJ ji gtikuauall jS> ji l_i)j«jll CjLoSS 

AJjm Cll i^.nVi ji ClLalkuaAll £}*», jjle. J j**»aJI JjsAjII £S-«J La£ 

.L4lli.il ^jLS -X .UouLiSM \_fr-\3ji -> i^L U liu, <£ja l^Jt Jj.n^ll 
u^-y L^S -c-iJiS CjUUI j>« ^V Lea CiU^Vi.n«» ^JusuVt *^J^ -v 

(ja La g r . \3iK"ini jixJJ La ££«?. L-lUaj jjlS (AjJjau ji ALAS OUjIxaII pL>jluil 

dJi jii ^J j_ijj«sll ji (4L«* cjUI ji ^iL Jaii iiLSbliall l-iILj ji «cAjLu 

- M 

<£LAH JjjJa ^ L>i CjLajl^all si* ^lb (JjjuaaJI j^aJj ..\)ti..trtll A^Lvl Lui - ioi - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: faljllJaUl) 

*. .Vifr nVft 

ift^yjj V*B*>iVii.n»>\\ alt p^ili.N 
.CAjuAaW ^ CA-k\V»na\\ ale. qu$ J&.f 

■ ClA ^AYm-inW ale- 0"JJ^* ^^"S^J'Ji H SU *'*4J : ^'' 
.CA tWi.^ftW also Ouu!t>\ j u»jJlL<Jk\ j C^\L-a\ j^\ ^^\ ^»Jk\ .O - £00 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: • JULLfl3J| 

CjLidA JjS <^» A.>sus\Vja\\ ^JjJ«JI *-J*lxll J*L*]I j iTjImLsJ! ^i "tuujJjj 
'■X<fa (^_i jjjLsLCi jj Jirtml^.ln JljJl (J-j5 (J-AJ (AjauiJ JA&J AjAUIJ llAfiLa^J 

OJ-^ gj-i Vi-^'j=JI f b>-i .-1 uJc f liWlj Sj-^lj 5-olL^H ^j ^jjH 

A_Ja O-llai 1ajJ> LJo Oj-jaa**!! j OjJjiUI j Q5*-al5uJI »U*1I j^jL Jj^lj 

: s^ojj obJkolf pis S.3&J (Y 
^i <Jj£»il td klLmH jj^xJJ (tjUjlS) f^u» jj^ nu jU.l ^Ui 

C5^-ji t^Jo fJ <Juuaj J ^S {LajuaJI IJA 4*«aI ,>Sjj .Cjlil Cluyj ljlaw« > *\ 

t^Jc L^jjj Ui)j .LjiLjili c^ -.\V. . n^ tJiji pJ <jij t^ljiiJJ ,> ^Jjj jjjj 
<^J <j»j ^LiJt • .- ' ^Luu iij^ cl^ ^Aiiai a )j fikUA aJJi J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^-*-ala.j t^J-uiAljJI OUJl (^j-lll Jia-jSll) «-jIj£ JjJ*-a MY^ pin ^jSj 

pLa. ^J .p ^jJt lui AmUj JtunSlI (vaster Ja*ys) JtLuAU AjSLj^SH <« ii^il 

CjLj*asJ (] yAjJ! jLajVI l >*i> (oUIVi.nMl V^ 1 ' ^Ut) '"■'<*" AiiLj9jH«JI 
OIaSSSII ^JaJ (jU^ lila. .^jl51l *jJl*ll i_ijaJI Jjuj .ISA ^LuLjIl o-jj^l 
^-juaj ^ iL^aiUI (rV *^2ill *J=J1I) ^jAjuu SAJJ^ 4-iaJ Ol -.lk,n«» 
1_SjLxaI\ Jjs»._£U AaaSUil AjUalill £y» *J9- yAj clgltinnj dilaAluuiXo]! p^jU.* 

..1*1 (ju i_Lu=u 1*2 yjfl (i.S.O ) 

jl_jS ^_a.i (Holmstrom j.jjjLui1jA (Hs^) ^ ->lVin-mtt pJo J jj ^j 
ljjjUo j^Jb chs^i Cx^*^ y j&jla j«*l VjQUI (JjAl -^jj (<j!j^ 

t-iljukl ^a! t>»j ..lis ^ (iNFOTE oUJlu-a*ll ^JjjJI CjUjkJl jSj*) 

.V^Bl 

..aJIjjB idUJL-aJ tiljjjl JjSli >5>SI MY1 (jLijj ^ liBiS Ua ^a _^jJl ^j 

g-» OJ-" 3 ^ JLJ^iaB jSjJ LfAtj yJSI SjiJ ^Jk CJ jju >jj j di jAjB oiA jA\ j 
L*.i ->lt ^ IV^ ^SLjB lJ1J-u5 Jj-ji jAljt ^ jSjuij- ^i AiSijjuJl pjJJI 4j«iASl 

- ioA - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .^^cdUlk^JI fie. J W«»J 4jj&» C^mI 
>Sja1I j .OUlLuo-lt Aja.j3l ^Uljjll SuJiuA £* tflljuMl* dllj q\£j 

;4jll3ll dil&j^JbjAlt J SjJjJI C&ajj .^jawl! 

.ajjjLS OLjlSLalj SjaIjII -till* cilAsik-a-Jl ^Ic -T 

.Uj^ jJj OLaJiu-a/JI (J£uu3 CCK iivn — L-J 

■ Ol-fcltnifiaH ^jLu (."DlSui* — £• 

■cSjity f jkHj CiUJiu-axll flc. S£Afi -J 

>£>IsJj l^ut-dl ieLuaj tdjKlirn^ioW Jia, J S^JjjlSfiM cJjLujM ~Ji 

: oLwbjJI J oUJIKaII 4* u*<y jj3 (V 

i"il -J^tl ji («JJauuaall aJfi) {-^iijjJu ^Jj Lcl jj^* Jjl J LjJ jXjjj 

J sjjskjJI ^jjj^VI iiiU-»UJI ji <<jj_>»M 4*111 jmj j»jWI u«jJ3 Jll AjjjxJI 
j5_sl Jin idlij * jjL^jSII (>»aijll ijc jj&iN v;:*^ jtimSM ^* AjjjmII jSLJI 

f-jLull JjlsJ J 3-aij.Vl oLiilb pJ.3 Jll ouJjJI uilSj V o^Jj — " 

L«Jj .L*£U> *ffl a^jji tjjai j ^i j^ jU jj ^L 4lL^ f >JI 
LjjU^I <J«*5 j^l LiUi.1 L«3UUU J) ", ' ' J jA -u J«11 UilSJ <jjll 

-Jj-aLo US -L*la.j ilLJji ^ -BjAiiail ljGSJJ Sjji. ,> Uiii Jc l 3±lj J 

mJJ*l L> JSj ti^Jall c-asn ^J, J jin sjjlL o\iij J) Vj cSjjj^ ^-Iju. A-N ■o* - £o«l - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ^H» W*J*» 4ju.lVl l«l»JLa* ^]il Vj t-SAUJI titti Jl j-l JSWI IJA pJii J J* 
..." :<Jjib lift jii^_ulH Hj*^ t*-k («-i3aSLJI) JJjJ^J U»^J (3lc jSj 

L^ilj jLuLall OLjlSll CuJC jl JLaJl ll=j .4jLuM »_>laaj ftlA iJjSj J £j-sy 

^Ji-ala. ^j ^jujA-oM {jl^lua "ilj^SuS JUjlmSM ^jLSjjjiII UjkjiuaU l-fiSkj 
iSj_j/ii»ll A-kaIaJI (J wll-nnoll sift cWJ^ *J^ Jj 8 " ^^* J^*" J^i ^S**-^ 

jjjjl Ij-bOA LaJ&1 (j-C. ^L^j'l l)I l. t V>J lilij] t^ljUl ftifrJ (3l»M 0*jMj 
4_wLJ1 Q\ iWn.naB £j-i»* ^» l^B ^aU-Wj OUSfl JSJ ^juJ jiB ^IfriJI 

jljJJI d£ ^i i^aSi^ll oLS^ll uAj&II 11a jSLwj .45^" .»oti S-sLoll »1«] 

; ■ >■» > ! {_>uj^j_xjjj t.. Mr. ^jiiL-uii ta , ,\r» \^ mj^iujj 4j_ui^jJ flj\_jj L4JI (j-lc- 

.All ..I^JjaLoA 

- n. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: jj iJj I jS-nj-J Ul^all i**ln <-JJ«il MS (^ ^J*3ll <^ 'JSAj 

..<jujJI UULj Lta L. jj LiU Lift Iajj^j >5fi J «_jaj *hjJI ol^M 

:Aj1& Ujjji ^ill ^LjlsJl f^Jlj 

& m'vi\ ^_1\A\ v_i^jA ibjfc\j&\ ^jiXja^N Aj&\ (-«a^ ^^b.^ v',>\\ 
tg-A-iW ^-na^N fc^N y& lf ji*!k\ j-J>auJk\ l^jx^ CA»^ ^A i_i^>&\ 
^ftkjp^ ^.^3& (j^i\ O"^*^ *-vf%^ 1^*^ AaSi\ l,3«Ai» i$*J*^ 

.<inn_jj\ 4m\ £y» Au».Vi{\\ C*\%Wii now ^j^ElutN _j ^_lj_yci "b ja.^A *uji\ ji — *\ 
yJI <JLili cSj^Vt Ol^loull ^j CjLaJlu-xall ^Lu ? UiAVI JjIJj jfflj 

,a\\ -o^ ^ \ ^, ^ jJ\ 
- iW - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: UJM {Jo ^J Qj.nmVi.« uiSLLll V (tdkl)i.«.H fU U«fl 3L, jJiiH) sjL. 

^_a /i->/t ^M AjjJojM ftiA .dlli& La.jl.jjfill j ?J Ul u£Ua £JA?J Jj ( . 

oXA (_)M jiJ "~ j^u La jjlc — -Ly jo %x*L> lilliA OluuIj . . JUJI p.LaJl lua, ,-3 
(JLoSiuil ty le ALL» Ifilj 4juaLkj «<ejj_jjJa jal <LujxII LuUu«L> ,-S SjLall »AA 

^jb sja.jji ^jLyji ^j 3ujSiHj JLJji juaiui ^okji ^ JkjiUi JiUiSn 

tA-JJjjJI (jljkJLiU j_i «j_jjluj nlJajuAall jJc (j^jJj ^yo^ji^ijj lift ..." 
Ai-ui tj ju^i'ij t£yaja x—a llu-ui Sjl.iJnrtH <—*■£_) AjSIj^oj (Jyfiumll <^a.lj<uj 

^jj ("ll-tlhi null £-»-iiJ A v> £ ia> (JJjujjaLoJI flninliWfoVI £j» <Jj^. jljfil ^.ti'n 
.Ajiillj AjjilMj V 1 ^' ^IpUSlij CJljlS-VI ^ JjZ ^ill 
BjLai} (J.JB (J-L "^ LS.JJ-""* >t I h i n nil a-lc Ajuil jjl »■&£ ^a ,_i (jiajjjjj 

^i L^l* JSLjui ^jII 4_ull«ll AjaJ^I *illl o"-P l)A Jj pj^' t^ ^"W- 

AJlIII olA ^Ey 4jf j i^LuwUil AluiljJ dlul IjjS ^uijij AjjjIjH -CLuiIjJ JAi. 

-I4JJ JjSjuJI j Ljio JjSl«H -^JjSiSlI (Jjj-oI j^i AiSSx AjuiI JJ AjJ ^,jS1jj ^JpiMi 
M^ UNIDO jji^j^ "'LJfci* ^'Sua.jSN ^aa.j o^j ^jiija i-a^ _)j&:& c#Xj ^ 

^ vfi^ Cij^2>\ i^^i ii-«A »^^jjj ^^4 v^-a iA* ■• >A " ..*«#A\ »Jvia 
ASN\ jji ^ » -N Cy» i>>^ ^"»^»i^\ .\iJwij\Ai daW.^A CJ^* 

- W - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: SLijlL, :L*Jjj »j_M.jJi Jj .tf>jAn t^J L-* 1 ^ i>- «=JS» v^ fftaj" 

tjjiuj vJ^iuJi lH*'j t*--*» ^ J '"'J' 5 Ao-1 ^ «> f^' Jl JjBj 
£Ua\ p-ji ^.i ijTij J j .fAjiAj JaLjaJI cSJ-*a.J ^W^ 1 * u <Vtm« j *-ijJ>*a 

Jj « WSB M*« S^SBj oUs—ll ^i <J >JI ^LJl Jttfct Jo «JK 

.^•^CJlaJk— ffl 

■U/it) ^-JJiJI (j-M ^-i *-Jo S4JJ3B J g^ i oflB fJc. (>ujjii JJ *aAaJl 
fJo jLlu ^ pIjju. tSJ-fr ^sJi^-a- JUcI jM Jo M* J* - ** 0, l^J 53 

JJi3 ^Jc .taUy (jUI jtik-a-ll fJe jLkS ^ J SJis^ *djAj Mj»* 

.<hj*M felB J] ^iflSBj AmUI Wjfl £A|j*— 

„l^Ll ^3SB 3L^.jai 4 >■] jU.1 ^ diljj cJLhj*1I *i!H Jo W5liit3j glla— ■ 

<jj=uB jj* Uj o>. ^si JjJ j-i uaskAj * ^ ivv /^ <\ vi ^JjjH ? un 0- 

^.Vr.NV>.n B \\ 0U- y? u*j4 Cij\^ *»jSi tA **&& % j^ /*5^ ^ l vA»^ ^'^ 

ASM. j^\« -N ^*o-iji^'bii«U\ 

- fir- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: JSLajj i!5b3Luw» y-ij*M ^aJJa^Mll ^i jijS £1 uto^j ^SH 2ajju&j {^jAofl 

^J, «»LiS^I ,>-»>•» OijSS J* tsl/fl l*k-J- <^ jSj, Q&. ^j SjljjU. 
4-*J«Jl o Jf-aJJ (>jJ Qj».fll, frtl Sj-fJI fl.jfrUixtntt t>ijS3 ^jJb 4_jR3ll t|2kj4 
4 £)J*Jl -L-Jikiiu-aAJI jlj, fl>B jLjL—jui! ^-Jb SjA—ilij <_JjiiSi Cil jL_f-aJ\ j 

4w0$a Lfcdl l"v>$n. TtJuajueuB ale j 4aa._pll Askluxg (jiUuM ^ J^juS (^um JlSj 

4-jijjJI CA r>\Vimott j-i ASjtiB j jjiajwaill i m 1 K'j <ij^ ^-^Je j ^Ja^Ua^al <Ja^Jj 
jJcj ^.JiU Ji if pSj A^jffl <SaJ» JliaSl l^jo o^^> ^ JUeVU dUJ ^ Ujlu-a 

. HAV Jtj ^j OLto.j ^ glk ni 

L» J jJL (S \cj i^tikwMj aS&j ^.JiU /* £/ fSj ^iili ^JaJSI Jfc**B L&5 jSJj 
^lkuaJ *JaJ ^juffl Ajaj liuJl ^ (ISO jjjt) o>4^Ii 4-jJjJ UauJI 4j Ci-lS 
^jjJJ 3^ AJaJB cJSJi ^ o-^LJI j id&^l jaH ^jall 2UtiJ dll^j /W/pSj 

.4a. JLx J jUS JaJj »lj« »t jjaJl (jjj JJjiij ci^>B *jL»b Jfruu ^3SI 

aJc j ^_<qs». j3!J JLau* ^i ?_Uai CLiljll J-9-JUJ <luflj| Jaj JJ AjJhatt alS £ £ aj J 

aJc. j ^L«a.Jill ^JBL ^ <JSaJLu9J JUcVlj iJIjjajD JJjtij ts-lc J&Luij SJuiia. 
dliveJjdU ^jjjJ ^UJsiJj (>>Ullj ' ' j ^ujifi iujJ <*3aiJI J" .^lkuaj 

a_JUl y-JjjB tli—AjbA jSjaj tXL-}Jkj uj_jj»Ji!I J^-juuS t_j_j£Uj ^jaJLJuS j 

nan 
- tw - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4 —• - i\o J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: »^h11 ^tu d a** • i" 

t>aj».j-»ii SjJ-l-oS ; LjV«Jj23 <^alj2k *iSj (> Lil JjV t^UI cJjill CjLiI$J ^ta> 

Sji»i.j SjPS i^LSa liiaull yj J^jS ,^1 t5>V» gtoll Ul .4JI SjUttl 

£_ Ja j y-S ^—jeUJl Jj_4^Jt fill ..in ^—p jill Jj-^1 (jl **'**.'W jj- 1 } 

. (|? aLJ1 JaxII liA ffi idjLIu ijjjill Jj$*JI 

sjjls <jjj»ji urn J cLiiSij .^i^' *tfW M*n ouik^Ji ^j ji 

.aJUAaJl ^jaLJI ajAlL&ll ^LluiI ujbjIuu ji ^^e. 

. ' ' ' i 

■I4& (^Jl ffl *■> j i£jji jjLS |^}j (lumn iiM IjJ jjjuI («JJ*il ...aHI gr 1 Vi » <-i n\i 

3_j1£1I SJQLu! ^a J*J ela. Ja! ^.1 jxj jJL-bm Cul£ AjjUI OlAl>all sJA 
^mH StfUj <' '^(LlUx 4-Sjj-SM 4-«LJI) CL.JJH ^ ^LaJVI SLijjJI 

.(UU UjJall 2LJS) Ji-J* yJjJI ^AW 

- £1V - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: « < . 

t>« Ij-uu3j \ jAjum y-ojsJI ig-i^ it jS-M <-jjS CjjIS .ua JU. <jl j^Idj 

cl_ix. diloA. ^e-Jjdl 0-iaj^ i^A Aa»U1j Ajjilll uilausll J (Jjaull jjii 
»(5^lu ylc. ajSS CI1U71 fl.Ln ^jSj dllj ,J JJJuuJ IjJIj »<UaLJI 0\i\Vii,<n<i\i A-jJaj 
p-JJ jejll AJjjpall {jlj cAjj\3m Ajc._^2a j^q fjiumt Jl .U'liiilj .liJjSj o^a.ij <wl& 

<jJiaj AK iiih ( _i p jjjll (j_« ji 1/11J aJ uLquall «XA JjS q4 3.1^.1 j 4^vgi» 

^ ajjjxaJI Aj^JII ^UuJI ^U jJli ^i 4jlu> (l^UJLkuMj *i]]| Jle. aLc 

SjajS CjjLS g-aaoutt 11a UjJaJj l fr» . /ij ( _3n Olalkjuaall £Jj .AjjjI £L 
^ .. a>kiH £J" :(^3k.Ut (jpaxj 4J6 JIS (jJSk tSJJula 4j*i». Ujifc ClljlS ACjjLaj 

."AjSj JS OLslUu-oaM { J» <Juj j\Sj «.«— lc- IjJ^a. iS (Jjm) A*aW) ^ijJj-iH 4\*»laJl ftjjlui J /itjtt jjJ 

ajJII t «^.) ^jj| ^1 ^^1 ^i *Lic! ^JSSi ol5j njjSJl ti* fcJU" 

.(<UjJI 

2-^j ^i UaUo 2LujJI a^x»U!I CiLJ^JI j i^UufljJI JiS\ o-« LjIS SjaUII 

' . i lift fJa5 j_A j L»lc (^j9ujji j^» Jb\ (j&Aii ujLSI 4j1S cliiij j^ic. j« isii 

- £^A - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ■C5J»' ^J^ J^ <*» ^J ^^ f 1 " 3 I/* 11 li - I </**> 
J-3-juaj Laj (jjjS La 1 J) JJI 4irtmA-|Ml AoaIxII ^IlJI qa jJjus L» J j 

iu J (u1.3ju.lsJI) Jo jLufi'ifl <> ij5li .?ji JS LjlS.SJj »J*i*Jl OlaJlu-a*ll 

.£ jlu&sll ,>» jll tfa^Lj SjiiUI bIa 

lj>fr> CuLSi «.l^-ui i^aUH ClUl knoll j^Ua {> I JA (J£l <aiS V 4jl j 

.Ia jjc. yi f i JU1I pjLJillj OU.UJI ^ JUJ 

jl 4_)JJau)l (jlc. pLuaiU (JjujiI («JJI Ujjxili (Jjjuuj <_ufLa (jl I* it ill JjjI 
jJi (OASbJuall 4jI&jjj1lo jLaJl ,J p jjjiI IJl (-aIxII JeHu-saII (J Aja.ljJjVI 
A-jLj lllLjirfLaJj JAUJIj t^j'^ AjJJsJI £U1 jJ 41j>ua1I lil^aJl Clojll 
ASju jJai (jli tS.la.jAjM ("ll->lViui<ill oJA al,1-%1.uilj 4jU£a]|j <£oLJl iIiLuuiJ^aJI 

■(aftll '-■j j u' iyJJ«^' (J^J^ ls^ AjaUI Cil«»lVunnll 
dll.,*>lh><nfl\l XjiLjj Aa.Lui (_S Iaj^lj U"-^ *t 1 "AJ»3M (jj mil < , 1 'l£>i jjlj 
4— n fr i ll aJ^J «lnini {JjpS ^JJJC UlUiuuij* AjjLs. Jl Ja.jJ Ji *^i$J*^ 3i*Ldl 
A, ,/i.rfiVuB ijifJl CiIjLaAIIj 4_LjiUl £aL*JI ^j t^Lviuijxll alft JJlilTij 

.Ujj&j 

^Jjj il^i. jl« ^ *KJL. yjjJl ^_*LJ» g lln, noil 4jA1*5 ySJU tjjj 

LjSUILusl. <jjjJ1 Ljia ^Simi ^jll ^vS» i^lilll jj»j :Uii. Sjjjc. t-jli^Sf 

JJjjj .^j«U11 g. U ajuaJl ^-Jaj 4-jLc. ^JjS ,^1 dlL^JI Jiu liSj AjaIxII 
killj JS ^. pAVIj .UjLjii.1 j 4^LJ1 CjUJkua-11 ^aj ^ ^L»ll CiLa+LoJI 
tS-JJ C?^ Lm (^JjjJl t>iajll ^S (.p^U' ^^'j 1,5^ fiJ" 2 ^ 4" J" p-te jA 
JLauall Lfl j-ty (jl (jjj <kajbAaJull ^LlaII ^ihji->, ijjlall CjUvLLwclaII pISj 
jj 5_jiL*ll OL^aJI fl JLJ1 f i_J J>jaij J <i A .i^l jUil %^»>f >J 

.Igllou'liiil 

- £ni - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ( if *l*I\ ^clluuaall AjJio jlai. dljjj jsu £j**jj UjjJI £jiukL!t ^ -^ 
J-i^j-ui 4_1L»a1 jjij t£uj.taJ 4_iUl ale ,>• £ jj <j| j^lc ^Aalfi ^jjiIjJ AjjuiIjJj 

.la.jjji l^a.jjM«J ,-i ti.lajj ^ysj-oill AjjJJtll eliua 

jl A-jaUI jUALLall jLa^l ^ fSaaS ^jSI ^jLoM JAa.^5 ^ AjV JIS 1 i$J 

Lai t3_jjl.ll 3 j<ufc.i_ t—LJlja. J (4-a-C. AjjiJ l— lilja* »» '^■■"■>'>" ^jxlc. AjjJ 
«_>*5M 0J J M- 5 ' J^' «^J l>» -^J V^W- t**° >■--& ^ AjJJaJI ibJUcJI 

li.fa n ^ \_A_)«i jJaLuj Jj_aLaJI ClSjSI ^3 l_iL_J1_i___JI CjaSUj --IS 

L$j *JS5jj LjiJjJi ^jM 4_iiM J^ja |jjui<u jjJb IjlUaj OjJj Cj*i[U^joll 

»>L i^ili jjill ^Ic. Jjj yila ^jImj 1 ji.>« ^aUH g\Vnrt<i\\ ^iaa* ill j 
AJl£H jLjI j-iiij ajiJIj LJjLatAll tUi j^Jj Cj»^»SM &-U 4_L»o!i JaJj (^ Aj 

- £V. - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 4-iiil oJA <*« jjla Jj3 U 4i) ^i V^J ^- 1 * il OUUoaaJ Sj5£ uj j 

..SjUaa.j <iUfi jii <illl oJ$J jJlvy 

J-j£j "if SjaJI—5! <JJJP rjLjj-uJl u"J-* -^^^^ (JL-S L»£ iLa.Ss.j L$) {j^Ujj 

(jJJ Jill JDLi <juou-ail<JI «__l»U1 ^ImII j CjUHa^boll £ii» j ^i liljj ^Ul 
f-J« i>*l uUTj . JjAjillj <JJj J2J*iijll (> JOS yi ^jjjjuuJIj jjifi £«Ij1) 
£t_uijjj jJAubj jlaj Lu£ oJuli. oLjjI pUjU Jjjj (jl OiLuil j^ll eJ^j ( j^a.U]| £« ana - M - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl .Ijolbjjbtll I 

~*J*$y* ia,>A l# liJ\ (3JU& 

" * y'«^ i* A -AU>..\\ j^iuja a-swj^A g „ ->t«\\ «-» y\ c^a^A iVaA 

-> >\2fc -$* > -Aty® tMi ^\ j*^ $xj\ *a*A^ '^MJa - B -):N\ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl ,c\ j4 * ^'MjV^ iS-^N ^"^ >\^ oija 

.Jk\X O N * b j^ -^i ^ "Mj^ '**&*& 

-JkNf'CX ? \\\l -ik NTH -»>Va ->\WA 

.NSNX 

.\ \ NX -Oj jji -\# _y& Bla. ^ CiW\ ji 

.XV\e> Aiiuj-j^^^sAiA-^i'juius.Nj 
a ■jut c\ J-^ («-S q£— uuy!\ »\-4-m\ "a .jiJ {^-^3 (v>«i i p»'Kja_yA 'VjA»ju«i\ "k jp . «> 

.Who 

.N\oa -- b jtf& -AAJfc '^jA 
.NMst 

.n'vm* -ca^, -*$j& %**.$ 

^i-i^X-^L^X-aXv^aSSk jkVJiiaJN.j'iu-ji^ iij i*M n|/)>Ji 

-\-fcftjp.ji j &\ ■AYi./iA *^»* j& VA»Si Vh^ ^ J i * a -» *-i$& >^ 

.nms\ -Cijjjs-^iauiiN s» -A > - iV£ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl .\VMfc &*** 

.\vu -*>\» -jjLju-i ^ii& 

^i jJS^ f VJSu jjifij **_**.$& \£jsA ^j JJi o*^3 ^ *v^A _> 

.\V\\/\\oK Cij jij 
- £Vo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -i£L$ ja -*\ j4 t A« j& '*aS& <-U i$£ <*±j!- »ctoi 

i j-ilc j-^ c-jjjto ^ &>!& -j^U- ^ j» ^ -^ iC>^j 

*A_i j^& ia\_iSi\ y-k. £A Yi-^j CiV-Jj^i ^-a. i£i« 

.J^^^^o \\&i\*.fa -v-i\ jJi *A*A»a 

. C \VTC -b >\»Bi - :L&eH\ "a*Axa - c) j3p& c\*-\ 4*=~» uA _>& - m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: NSoV b>\^*^jOr«*A^ JaU 

. < \VfNCi.bj K c}^\j&«-\}> t ,uVA\ 

.\S6\ -" b> \3Si -^jb £& Ji-\ia ^C 

.jk'\\iN- l 3i3}- bJ AJ!i 

.-fcA VT K -b >\fflt -"j^-y^a 

-^» jA -pa Ja i£Wfc ^^a ^ ^suA a ■jxau* J& A*&. 

.NVtT/YUX%>\» 
- *YY- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -V»j*ii\ "^JfcuA -\ ^ cJl_^ »\—A ^*a 


loa\ liguajC 
1«M l^gittiE. 


.NNAS Cijji}— cXj«^ ii.y-« 


U»^A» .£ n&£ £^4 


-*Mi&\ *<*A^ -^\j«£fc ^ J*^ Jk J5a 


o.^> tiAp c>i 


j_a^A\ kl^CjAaA— ^-JkjpA 15*^ t**^ (S 1 ^ 


l«ad inJjfi 
£>*»*»■ O**- l if*V* ^5-i^A ^ t-^ '^ C>* u*> >^ 

^4 J\ lf _AA tH> A "U^ o-*^4 > >fc& 

.\\Nt/VTVt AiS*-^ y& - «YA J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl /\ «\N » -NT KS * j>Kft \$£>*& 

.NT »"\ -NT » 1 
■-. -& j ^^A r frrfl ^ 'M» jA US jji u3-» i^i^ 

.NV\\ 
-i^c^ y** £ ^ _yA $c Vp& c^51\ jto ^'^A^^A 

->>i ■JLJuA'^ukA-aa.^A i£ ■^uaA {*»uA fi& vf*iH c#^J& l O.£ i * 

.\VU NT NT » -»>\2fc -*^j^\ jAiaA - £Y1 - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl '*.».A™ -la.yA ^ j**^ JkjSX *»£& **& "*> t^^b— » 

.WNT Aiki-^Sk jA ^A»& t^ 

.Wio - r b>\3& -A*A^& yAa^ vVja (>_$» ""a^2& -biib\_juAN 

.\V?e> -tjtfl 
.NVN 

.\"\n. -daj^a -* tAj^a .iA>\Vi.n» -b ju^a XbjH y±M\ vjfei* 

*A*Ai^ **-*£$ *4^- A >A ^C. ^AaJidu-a* ^aJta £*-A lie. liju ^uj3* 

.\\N6.b^- J ba> 

<.$* j-%. n>\ jJi\ ^Jto ^A o^A >tSN u-tfi^ :l *=" fc ig^ J«^ 

.j»\Xo» 

- i A» - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl .\V\V-,yi-i-iSJi»u& 

:C*ljJiiJfj olj*j)tlj objjjJI -V 
AVT« 1>\fflk».j*.-* 

cA^^uA **ujSk ^i Vs j«& 'OJSk ft>V\ .A -6 jSLi ^a -y. J& ^ — $i\ ^ — iA 

.AW -JkMNX o^i> "^^ «a-AVi.n.\\ 

*_». n^a &i*i» ^jA ^^AA {_*v^ *^v» Vv^ t^A jy _ja 

AVt\ 
ASM, -U*$ -"U ^» ^ ->A cJuJSi *4** ^^xJu^ j ^A ^ va>i 

^jA lfl _JbS> 5_-^A '<i^» -l^jA ^ jJa ojA > ^jSA 

AV?o-\\ ^Vf ^^Uaj 

A V? » — "^-> ^ ^» &***» <ei jA 

- £A^ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .N\o\ f-^TX ^» &fi»*M ^yl igAA 
•NVli \ »-a» - jN-»> t&t iI^SmM ^ y& 

.N , \.K-b>\3&-x , .*r? 

-^ \Vi.n<& ^S. li^a. £&_£ ja) CxkAjj Jl£& ££& &a%\ <.h-iA&aJ& 

-N \ K\ ? \s. ^a ji\ '^ j\ %5& £«** \* juA 
.\VTU>\»T.*-M £» 

-^kJilj "^JiSb A^aj ^aA ^^a i-nj& -bAaA nj jj=A 

.NMst UajfcXN ^*^y!i c^'fi^* 

- £A* - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: ti—a.'V* ^j» i^-ua^ ^-Ji ^A Vsi28l V-»»-» <ia-« 

-\_a. Y I ^* &&*!» ^ y& l# ^sA |«-<^A **ia-» 

.\\0\ 

."WX*. &&Al3 

t3 ftp; j-» _y& i=-^A ^j»a-A "ikiqj* — v_i^_yuSl u*jij» if^jji 

l^y-jia^ ^»aj& XAa^A -ij^iauA (y&k j>&2& ^ku l^jH^ 

^ f* Vf-i-^ (^-*^\ J—A3J& 'Siay* — j^imsuA - £Ar- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ig-i j& i^-^jA ^»»iA Viajt ~c\-. »>»c Si\ »\j v_»^*i ivA j>a 

-\\x • -b>\a\ 

.\^o-b>V&\-\-*V^ 

.\V<N -b>\s&-\^N» ^ 

.\Vt\ --b>\a -N^Nfc yiiVftA 

aw «-b>\5& o-^vt ^aL&sla 

- iM - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: .wnn aa^-NW %_ 

"*-$ j*& "^jJ& £-j»^a T^^a -AjkpJi £A %\Vi.^o 
A'Vn -iaVjii\.a.\\ £a S»#S "-*JJ"» i_i £sj H_» ,5 ji-a v-jyxj ..«-» iy ^ S».£** ^.a>«» ^ ^y^k ■>-- -» l^l^Jjl i 


- iAo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -(Aj^^ v^^Aj-a^A jj&Ia ii$^A Xa3A 
N_a. \ m_a ^Ji »>,i ,_jjsA !_AJli » i>a> A W-iSj 

.WW 

AVtX -\\+\ ^ &5l.ii ^-yA ,^A 

.\W\-N\V? -NSW 

(_jjA ,-jiiA g-«a-A\ ^\»»a -AjjussA <jA*la ji\ i£ ju« i^&Wft i,^ J*ft 

.\VU -WW -i^*-\^» ^-^ 

.ww --»>\ffli -x^s ^ v\\&a 

.w«»n aao*\ (yi^-A^ASsA 

.\VU U) -A -\^a ^ %J A cJu^*^ ^ jA ^A £**& 

N—a. V.^j» ,>£u»Si ig-iJ'A ijf^A j_a»^A \laj» Cy*.yN &>* i^ ( ^ c - £*»-» 

.WW 

^ >nji\ '*_i^A -b >\JSu "<-$jA **_i2A {_.»>* ^ jj» ^\ J. «. .)£i-* 

WNN o^j!k-N^o» - £A*\ - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: -»>\J& -\^> ^^SIA '<#j& \i& L ^«\l*+ \_ifflk j—*^ «\_3A. fj.-.-j* 

. \V? 6 - b >\3Sb ^-SU \%j& 

- N —a. N &j» (^.uua^A ,_s_yii\ ieA*l\ x-ao-AN "A\aj» 

-\vu/\\ -\M0f/\» -wvys -\v*\/k 

-\SNN/\o -"\\N\/\t -\\Ve/\X 

-\«\n./\n -n«w/v< -n'wn/w 

. t^-b >\3Si -\& y\ "**& f-*^ **W* *Mi J 1 ^ ^ ts-» ^ J > u* 
.N\N\-V\ -N»^. o ^» ^iijiN ^^ '*ia^ iflX^jl %J& ^«->a ^ 

- £AV - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl -N-a.^ ft* {tfims* ijfijfA ig&& ^a^A V^a. j = ^A ia\iij 

tXt Kft * ^_* ^■yA ^-ojSSi 'A-1^ .t-mjd nan «aa - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 


- in - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: DAMASCUS UNIVERSITY 

FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES 

DEPARTMENT OF ARABIC LANGUAGE LANGUAGE EFFORTS IN MODERN 
SCIENTIFIC TERMS THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY BY 
MOHAMMAD ALI AL-ZOURQAN SUPERVISED BY 
PROF. DR. SHAKER AL-FAHHAM 

1314 II. / 1993 ,A.D. 
- fit - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Section Three is given to review the efforts of some organi- 
zations in unifying their terminology. A hint is made to RAP 

project for translating telecommunication terminology. Another 

•/ 

hint is made to achievements of the Arabic Organization for 
Standards and Specifications and the National Institute for 
Specifications and Manufacturing Ownership in Tunisia and BASM 
Saudi Automatic Bank. 

Section Four Is devoted to define terminology and its origin 
and growth and its presence in cuuricula of some univercities. 
A reference is made to experience of Bourgeba Institute in teaching 
terminology, the interest in this science shown by the National 
Institute for Standards and Specifications in Tunisia and its 
call to teach this science in the Arab universities. 

Finally, the dissertation is concluded with the most important 
results of this research. by 
Dr. M. All Al- Zourgan - Mr- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: organizations for the sake of coordinating and unifying 
Arabic terminology to be adopted in the Arab World. A reference 
is made to the necessity of teaching terminology as a science 
in the Arabic higher institutes and universities. The chapter 
is divided into an introduction and four sections. 

Section One id designed to show the efforts of the Arabic- 
Language Academies Union with a brief idea about the Union's 
fbrmation followed by a reference to the recommendations given 
by the Scientific Terminology Committee emanated from the Union's 
first conference. Tho symposia held by the Union aro also studied 
in this section. 

Section Two is devoted to the study of efforts of the 
Arabization Coordination Office in Rabat and its methodology in 
unifying terminology and its dictionary-malting projects, A brief 
idea about formation of the Office and the need which led to its 
creation are given too. Tho concept of cooperation in the Office 
and the way the scientific dictionary projects are made as well 
as the means adopted in realizing these projects are all given 
a considerable care. This section also handles the Office's call 
for establishing a central torminology bank, and also to study 
the results and recommendations of the Arabizatiori confernces 
with a reference to scientific terminology composition metho- 
dologies unification symposium* Tho role played b(t Al-Lisan 
Al-Arabi magazine in circulating terminology is also studied in 
this section along with a review of some dictionaries published 
by the Office in association with other Arabic organisations. 
A reference 1b also made to patterns of discrepancy seen in 
coining terminology in some unified scietific: dictionaries 
which the Arabic Educational Scientific and Cultural Organization 
participated in composing. 

- £"U - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Section Two is devoted to review the efforts of other boards 
and organizations in the same field. First comes a reference to 
the works of the Syrian Ministry of Defe ce which authored the 
Military Dictionary and "Dictionary of Electrical and Electronic 
Terms. Then there is a reference to the efforts of- the Arab 
Armies Committee on the unification of Military terminology in 
compiling The Unifying Military Dictionary. There is also another 
reference to the efforts of the Egyptian Army in compiling 
The Dictionary of Technical Terms (English - Arabic) and to the 
collective efforts of the Arab Physicians Union, the Arab Ministers 
of Health and the Arab Educational Scientific and Cultural Orga- 
nization in compiling The Unified Medical Dictionary* Finally a 
reference is made to the efforts of the Arab Engineers Union in 
compiling a comprehensive dictionary for technical, engineering 
and scientific terms • A commentary, a conclusion and an appraisal 
are provided at the end of this section. 

Section Three is devoted to the efforts exerted by some fifteen 
personalities whose achievements had left a remarkable stamp 
over the course of compiling specialized dictionaries from the 
nd of WWI till about the end of this century. Among those 
ersonalities are Dr Amin Al-Ma'loufj Father Anstance, Mary Al- 
armaly, Mohammed Sharaf , Mustafa Al-Shihabi and others. This sectiot 
s closed with a comparison of three modern medical dictionaries 
rith the hope of clarifying the shift from Arabization or borrowing 
into the use of Arabic lexicon that denotes a scientific concept* 
Added to this comparison are a number of remarks Regarding the 
evaluation of the efforts exterted by the personalities studied. 
Chapter Four ; 

This chapter. 1b given the' title " Ways to Beach a Unified 
Arabic. Scientific. Terminology" and it is therefore devoted to 

study the efforts exerted by Arab boards) establishments and 

- ilo - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: of scientific terminology. Finally it made a reference to a 
number of groups of scientific torms in a variety of fields 
formed and acknowledged by the Academy. 

Section Four is devoted to the works of the Arabic Language 
Academy in Jordan and its objectives as well as the means to 
reach those.' objectives and the methodology applied for the same 
purpose* Also included are the efforts in translating into Arabic 
a considerable number of technical terms in various scientific 
subjects taught in the Jordanian universities and the methodology 
followed in the process of translating into Arabib and the 
Academes use of computer in recording the terms translated 
into Arabic and approved of. 
Chapter Three ; 

This chapter is devoted to the efforts exerted by some 
institutions other than academies in composing terminology 
and compiling specialized scientific dictionaries. Those are 
studied in the period between the end of WWI and the late «■ 
twentieth century. It is divided into an introduction and three 
sections. - 

Section One is given to reflect the efforts of the Syrian 
University, ite. University of Damascus, exerted in composing, 
generating technical terms and compiling specialized lexicons 
to highlight the achievements of the university staff in the 
art of writing scientific books , their terminology and 
methodology. A reference is made to the diificulties they faced 
and their attempts to overcome them. Also referred here are the 
achievements of The Arabic Medical Institute magazine in the 
Bame field and efforts of the university staff in classifying 
scientific dictionaries suclr. as Dictionnair Polyglotte de Termen 
Medicaux by Dr A.L. Clairille. 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Chapter Two ; 

This chapter is devoted to investigate the efforts exerted 
by the four Arabic Language academies and their methodology in 
the field. Each of the' four academies is given a separate 
section. 

Section One is devoted to the works done in the Arabic 
Language Academy in Damascus (ex- Arabic. :Scientific Academy) 
since it started forming administrative and other terms in 
its early stages. The Academy's magazine and its role in formation 
and generating now scientific terms are also discussed. 

Section Two handles activities of the Arabic Language 
Academy in Cairo and the efforts of composing and unifying 
scientific terms among the Arab states. It starts with a brief 
idea about the history of early attempts to establish scientific 
bodies in the form of academies; and about the present academy 
and the stages it went through. Also studied here are the 
Academyi-s methodology in approving of the terms and their formation 
n addition to some of the Academy's acts regarding the standards 
pplied in the language as well as the Academy's actB regarding 
ranslation into Arabic and translation in general* and finally 
.he recommendations concerning composition of terms with some 
llustrativo examples. 

Section Three is arranged to study the exerted efforts at 
Iraq Scientific Academy and its function in general framework' 
of the BUbjDct in question. First on the list are the first 
attempts to create the Academy and the principles adopted by 
the previous academy to formulate and generate scientific 
terminology. Then it proceeded to study the works of- the new 
academy and its methodology in the composition and acknowledgement 

- £1Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: As far as methodology is concerned, the dissertation is divided 
into four chapters and a conclusion. 
Chapter One ' : 

It is devoted to explore the conditions of scientific 
terminology in the Arab Orient within the Arabic Konaissance. 
Ag has been montionod, il is planned to encompass the first 
historical period. 

This chapter is dovided into three sections. Section Ono is 
made to discuss scientific terminology and passing modern 
sciences on to Egypt together with the method of this passing on. 
It is also given to reflect the efforts of the Egyptian and 
foreign scholars in passing modern sciences and composing their 
terminol'gy in the Egyptian Medical School. 

Also included are the efforts of translators (other than 
physicians or scholars) and oditorc in tho samo area witli a 
reference to the difficulties they face and Lho attempts , to . 
overcome them. 

Section Two is given to investigate ih the same area in 
Great Syria with a reference to the efforts of Syrian Evangelical 
College staff as well as the efforts of other writers and 
translators. 

Section Three deals with the samo subject among Great Syria, 
Egypt and Iraq referring to the of forts of Dr Ya'koup Sarrouf 
and "Al-Mouktataf" magazine. Finally, a reference is made to 
the efforts exerted in Iraq which were of a limited scope of 
the area under investigation t - £<\A- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Ho doubt this is an approximato division nob an absolute 
one, for it is difficult to reach a clear cub division that 
separates between two intimately connected and overlapping 
periods. Moreover, even a single period cannot be oasily embraced' 
by a single title that applies to all its aspects since partial 
differences are unavoidable let alone the Substantial ones. 
Therefore, it is imposiible for one poriod lo continue for 
almost a century in the Game tone without any change or development 
in its pitch especially if that period was like the one after 
World War II which had revolutionized the scientific beliefs. 
Such an unexpected scientific revolution lead scientists and 
linguists to undertake the responsibility of composing and 
generating fresh terminology and revising the archaic. Therefore, 
the nature of this research requires such an approximato historical 
division since the works done wore inseparable from those two 
periods especially of the scientists and scholars who witnessed 
the end of World War I and the beginning of World War H. 

In the second historical period the Arab Orient formed 
an integrated unity in so far as the efforts in composing modern 
scientific terminology are concerned. Cooperation took place 
between individuals on ono hand and scientific establishment on the 
other in Egypt, Great Syria and Iraq. 

The first period started around the early nineteenth century 
and ended with the end of WWI. To this period , which is called 
the Arabic Renaissance, the first chapter of this dissartabion 
is devoted. Whereas the second period) which starts with the end 
of WWI and extends, to the present day is called the modern agej 
have the remaining throe chapters boon assigned as shall be 
explained * 

- m - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: Languago E fforts in Modern scientific Terms 

Thia research dealn rith the exerted efforts in composing 
scientific terminology' and .in classification of scientific 

i 

dictionaries which appeared in the Arabic Renaissance i.e. from 
the early nineteenth century towards the, late twentieth. The 
research is limited to deal wilhonly the terminology of applied 
sciences apart from that of humanities or terminology of culture 
which havo no consideration hore except those which had incidentally 
appeared within a certain context in the work of some scholar. 

It is expected by this research to accomplish one major 
objectivo which is to reach an approved methodology for composing 
scientific terminology in Arabic characterised by being definite 
and explicit. Two subordinate objectives are also expected: 

1. to defend Arabic against tho charge of being incomplete 
and deficient, as some peoplo charge it with; and to restore 
to tho Arabic speaking masses their sense of self confidence 
which they were destined to lose through plots against them 
long time ago 4 

2* to participate in malting the scientific language in some 
of its general aspects available for the majority of the Arabs 
not confined to a minority who master a foreign language. 

Method and Plan 

It has been suggested to divide tho search subject into 
two major historical periods of which the line demarcation is 
the end of World War One, as it was an important point in the 
history of Arab Orient separating between the Ottoman period 
and the age of indopendance. 

- o» . - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: a luaia 

*^a ^\ O&J ^^A ^au&a ^i | OSliN v^AN | 

\ » X*aj£S\ y*& £ ^ j& &&A ^ 

NN s^ 

^\ y^j, ^'i^A t ^A <&.s ^A t&*~A \\£$i\ l V^ 

V? -N*^ 

XV <? \* j& J. ^ji ^ **^ ^ ^U ^ 

Xfc s^'^njiA ^ V^" 5 ^ Jl f^ " -:A * ^'<*M^>& ^ 

XA &*toi, n A ^3 ^ ss^^jxu i^i\lttiii\ *M*^ 

V S ". Cs\aileu^A\ ^a 3 yi (jj» y*aA VA^\ i^a. ^i 

1 ' vlK\V».,ffl<ft {-lij ^ VSkJi^ (\^h\ J3& £y» o*»a.>& 43^ (o 

V? -V^A HA-AViinA fc^j ^ ^ajja^j^jjjja^ i^a-^ 

°V -.N^C si^'fijWAj '-4^ dhAVi.nA V^'^ju-* ^N 

6 *\ ". (^.s'^Ak^. 

^ $J& ^*«^ f jbA 0S&.J i^a ^-uA-. ^a& iV-a^ 

^ *** 

VN Aju^jA ClKaAiao^ 

W " *** 

W \\VW -\ka^ a J>ja ^^ jiS.^ a^ ^ 

\i&& tdhAVi.nA t^j ^\fc jjij ^=2L^ 'Aiau. ^ 

"W (A\<A - \N\A\, ^3^3 

N 'f • $ j& ^'*^^ t >A 1&3 ^ (Ui ^3* \Ai. ^ - ».l - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \ » 'S AimnVpft XjjJbA ^VauA JLSki^ &VtflnMui\ ^la^ 

NW -.v^ 

\W ^j&feOi j-»^ &u*i ^y& ^g&& i= ^A '.^ji\ ii^ 

NNo .'. v^A 

NV\ ".t*^ (Jl-cN iijt^\ 

\X\ '.^.y& CiJ^ > ito^"^ jA ^ jiS ^ 

NXX -.^jiaA^ 

\V? '.^^ i&e+^A ^j 

N\o •■{_«■> /A '^* ^ bi3 jfc tlA->\Vi.o^ o"l*a \? 

W\ .'»>\38i ^'^ -yA "*AS\ j^ -\ ^ tV-S^ 

V<"\ :v t A ^ 

Nf t A3 -yA '*ii& t*^* ^X 

NXN A^M &■&*,»& && ^ fc-^ ****** ^ 

\fN : 1 -AjA ^butJt ^.y-a ^t 

\l» -\v^^\a%\>j& ^ 5-*a^\ Ci\j> _£ (y,\0 

si° .'*-*_$& ^ t*^ cA3> Ci*^ 

N°N --Vi^ Jk t*^ CA^i o*^ 

N&*. ".V^ »l^aiWzi^\ ^iaj ^ j-mj^ ^ii uA K 

V\» -.c^Ji _^\ .i&i ^ v, vy M ^^ ft 

\*\\ •AaaUN cA^Wi.nA j^^'a^^N CA^j&N ft « 

Y\o &a -yA "*jAA gKNWnJi i^ji j 5-a^A ft \ 

\VJ .. . .&£& j^Uk .'.\~\V-.-A ii,\a jA^* j£i ^ ^.\ a^ ^ X 

\V\ ^yl Vtf ^ t*^ -.^K^ kV^ 

NNT ■.£•*/& «\£tt ^\ dM j^A o '*=^ ft 

\N*. -.^^ ^^A j^j ^ ^ j-a^A sc\.£ft 

\NK ■.aSucN.s ^ ^y& ^i»i\ 5-^ ^ 

\K» ".\*J| j^j^Vsiku^/A {-v-aj ^ £-AauA\ "ajsx^Ia ft 

\No &£*Wk\ >rA-t,NVi.n«\N ^oi»j ^ t*^A * .>*=?" ft 

-o.Y - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: \m ^jixx^yk^m ^^.i^jkd^ 

\vr •■i« r ^\ 

\\t t«J\ &-e.\^\ 

\V\ 'Vi^a *2flu* jj {-aaJk «-&ih\^ 

\VJ '.^jA.^ g\V»/>A fc^aj ,j> ;-*aJN lfr$+ ft 

^^^ , .cj\-.\v>.n«\\ «-j$ ■>" ^ ^yA i^». ^t 

\"\<\ -.c^Wi.^ »_ij yi'^c. ^c. 

\»o *. f \& ^31 uh>^ t^*^ a ^*" Cf-'^^&^ft 

X »V Xj4jz&1A\ ^>\ju&\ \Jl&jj .i*A^\'U f ^>V i ^^ ^V 

X,N -^ 

i > « *■ »»■ j-^"*-^ <^A>i\ -■A- ^\\ i_juSG« 

XV? w^ V^£^~^V^^V>^^W& »^\^^ 

^» \ t ,V. t \.vT.\\ 

^ V>* £* ■>»>. „ A ^ j Jk Vk jjij ^ ysk ^ i^uA *^ ^ 

^ *■ * . „* . *. A V^ ^\»u& £^3 J* Vu"* **-**! VdJt a^vs- ^° 

oASj gA ->Wi . „A ^j ^ u^JiX CiuJuA j »^>\ ij^. (^ d^ 

^ W*ttA**&Ap\«A 

™ '. &»& 

Xot e'J^J^L^*^*.*^ 

Xe * ^j^'^j^^j^'^>-^^^^-^ ^ii'^aj^^X 

"^ fc«»j ^Vj— A^»Ji Ci ji \**ft 

XAN J^J £&& ^V-S£^3 S» j& *V^1\ db& a^ il 

^ ' f^» J l^ ^J ^ OJ«S±vA &s& S jfca. Jo 

x>rx e^j 4 zs&\s*~a\£jA >£i\ "*-^a & j** ^ • 

- o.V- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: XN\ ^ ^ j >\^ ^^^ ji ^ ^ y\ *UN\ i,^ a^ ^ 

X Kt ***& Ujy* if '**S& "*^& "^ \** ^ 

X K\ ££&» V&k ^\ 

%*&& f£*A ui^ij aKWi.nA 5-Li.j ^ A -£i\ ajvj. ^ea\ iW^ 

X\N ."<*^>&A 

XV? •- >^m 

\\i ^tM?-\NN\yi>u& (sb j£&aSi ^N 

\se> ^\mv-\^^ ^Ju. oJci-A^ 

^w ^tvANvW, ,^»si ^ jjs^^ 

YVf ^NMV-NNV^ Oji. j**^ ji&sSi^ 

tX. ^\V\N-\KV^ ^V& ^Sa^^ 

f t* ^^^ £#*=» &**. j£&& ^ 

XIN jfc^ ^UJk jj^aSi^ 

VQ » ySAi, jj\ ^1^'^ Clh.\Vi.nJl t— ^ £fei* 

*»* ^ ^* ji&^ ^ 

xoa »\-=a ^in i*=.\ i\iii\ ^\ . 

fVl "k*±$fi. \y&au» ,^B. JjS^N ^NN 

*Vf CA-»\Yi.,-.a\ ^^^ ^*-^NX 

x-w ^j«^ ^j j&w s^*^ 

\Ms A>& ^& ^-.Wi.no ^put^NY 

\"\V -b jy^A \$&& dX«A ^j— ^N t 

\"\N -.'a^^A X-ii^ ^ 

^K WjJ**^ ^ f^^ V NB 

TV\ ^A»A ji* iViii\ \NA 

YN -.'a^"^ ^W*'^ Ctt'^i*-^ 

Y N *. <^=2U.3 ^3Gi ^\ N 

*N«^ ^jA (^SiA ^tii^uiS 4a»i» liH^jA H^| 

YM '.i^N 

YM, "Smj^'^jP^ ^V^A i\*A i^j*N iWK\, 

YSN a\a3i\-bNu!o cjc.- b > 3A 'a j ^^\ 

- o,i - J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: XV? y&$& if- XLp& X$A& vlitaiia^aJl *Aj*l CAjfc«»£ ^X 

xm» -.iWM\cj\jii^: 

X\N \±io\ £}^±m& i^jl ^ ^J^ &"& S*&* *.»*■ ^^ lW^ 

x^ '.v^a 

i.x s»a>2& &»& <^&* »\&t &%$& ^\ 

t «X **£ <-x£xA <*& if3l %j£& Uj ^utSSk f j«L*U ^X 

t»l l^bA {ttta*^ aj». £ ^ lJSJi 'a#h^^ 

i«"\ V^^jj^^ji>^&&**3mU^ 

i\ t * A^\\,.^.\\ i3\_ji»j . f< 4 (o 

l\X ^> _>A idKNVimA .&» «\£L\ jai ^ 

t\° \^>-»jijv_ij>acA > iiv l ic.^ 

tXfc .^J >»J ijfJJ^ i^A ^!bj-aiA jjiij v^y^io ija.y-bjii ^N 

W\ »_>kj KS^ TJ^-~& ^j* i^ jj\s ^yk cM^'^s-^ 

-^ vJSLAUj^^jii ^\**^\N 

w ' gau\ &*A ^ ^vk^ «\ j ^\\ 

^ CA^k^a V«a ^ ^^ ^^JLi^NT 

1 W V«£*ii~~» j^ji ^ c^ii-A j c^Si &** ajw . ^iUKA l V-^ 

118 *.a*ya 

tlK 0"#^ j cAi^A -^ '^ y& 'tJszA ^X 

^ t.* A^\V..».\ ££jj -<? 

l1 ^ U^* ^ VVi-A'^Aj CfcU.jA ^jft ^ ^ 

*° N BASM l^AiX, *<aA^ c^JJ^^ ^ijxJ^ ^\ .A-.^^t 

t6B O^k^ £c [^ J\ j^^ 

i0N ' -.** 

l ° N £k-A\n»A ^O^^ 

taN >y±s g^Vi.nA ,ic. ^ ^ ^X 

*°^ iii\*^ ^ cJkaiku-uA ^ ^jsi ^ 

i>Vf ^\*\w^ $* ^ -ya jk oAA^*j3» h~ V>£ ^ o.o J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: VU CV%\V»i/v>\ ^u«A&\ j { y$A i £&A d & ^jpfc !<juA ^o 

v\& iix^^scu 

*AN "icJfc ^3Gij*<A=^r 

V\N -.ii}i\ o& ^ 

* v\n -. ja oa ^ 

v\k -.i^agiA ^j 

^ --cM s^ »>j 

tN« \&j& cttj*) g3Si 

*.N\ tr^j^j >-~& ^ 

INN Vi^fiN "**^ ^a^ "*"*** o.l J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„l.' 1 1. 1 l .l .lll .'.l., i|. '. II l.l.Tl dxibgJI - fy iu^o ^i £la*{|l jii) Jl I_l1 jSII jl ajl J i!L*J fol* — £&« *A/t/*ur-£ J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: 
$JM J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: y.i.i'. i.. '.rudi.^.Li.iu ai.u i. i..ij i i.i i .i .iii .■j.j i. Mi: 


General Orrj.ir I ' "-v ■ * sc Mtwxan- J.I.I'. I.. '.IJHI.IJ.LI.il J Hi J.I I. I„|.' I I. I l .l .lll .'.|., l|. '.II: h.i.i i. l.i.i 1 1. 1 i .i .iii .'.i., ii. '.ir 


. ^ms^fy.'}- ■■■■■. 

.... <••,<■! n 4 #>■ t Ai Lo$-« LjjSd LuUfc <*jL&M *"*~& ^-^-ij 

^i>^ S jAi*jl -iUujxJl Jj^^aJ! iwajj 

i^Vj j-u-avi ^^j jSiii f y JJ ■ tyWr*&t+#^^>**w^ 


w^^(jUf<;L>'i^>< ''^fe^l^ 1 ^^^